Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Jabłonna: Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+010 do km 0+660. Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484. Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035.


Numer ogłoszenia: 50478 - 2010; data zamieszczenia: 22.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie , Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+010 do km 0+660. Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484. Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+010 do km 0+660. Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484. Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+010 do km 0+660. Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484. Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca wnosi wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia (zgodnie z art. 22. 1.) Przy ocenie spełnienia warunków w postępowaniu zastosuje formę spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego ww. warunków będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia (zgodnie z art. 22. 1.) Przy ocenie spełnienia warunków w postępowaniu zastosuje formę spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego ww. warunków będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia (zgodnie z art. 22. 1.) Przy ocenie spełnienia warunków w postępowaniu zastosuje formę spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego ww. warunków będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia (zgodnie z art. 22. 1.) Przy ocenie spełnienia warunków w postępowaniu zastosuje formę spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego ww. warunków będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia ważności oferty, oferent załączy do oferty oświadczenia (zgodnie z art. 22. 1.) Przy ocenie spełnienia warunków w postępowaniu zastosuje formę spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego ww. warunków będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.jablonna.bip.lublin.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+010 do km 0+660.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+010 do km 0+660.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.20-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.20-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.31.20-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.06.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Jabłonna: Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+10 do km 0+660. Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484. Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035.


Numer ogłoszenia: 76100 - 2010; data zamieszczenia: 18.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 50478 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Majątek 22, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie, tel. 081 5610577, faks 081 5610065.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+10 do km 0+660. Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484. Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+10 do km 0+660. Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484. Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+10 do km 0+660


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 170000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81830,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  81830,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  131763,78


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 170000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  81329,88


 • Oferta z najniższą ceną:
  81329,88
  / Oferta z najwyższą ceną:
  130958,51


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 300000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  130863,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  130863,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  190460,14


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-03-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5047820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 112 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi gminnej nr 107176L w miejscowości Jabłonna Druga od km 0+10 do km 0+660 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
2010-03-18 81 830,00
Przebudowa drogi gminnej nr 107181L w miejscowości Piotrków Pierwszy od km 0+850 do km 1+484 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
2010-03-18 81 329,00
Przebudowa drogi gminnej nr 107169L w miejscowości Tuszów od km 0+121 do km 1+035 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
2010-03-18 130 863,00