Ogłoszenie nr 505003-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie: Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 miesięcy z podziałem na 54 zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, krajowy numer identyfikacyjny 51087919600000, ul. ul. Gen. Wł. Andersa  3 , 14200   Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 449 601, e-mail dzp@szpital.ilawa.pl, faks 896 492 425.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.ilawa.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.ilawa.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.ilawa.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.ilawa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemny
Adres:
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Andersa 3 14-200 Iława Kancelaria


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 miesięcy z podziałem na 54 zadania

Numer referencyjny:
2/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych w Powiatowym Szpitalu wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 miesięcy z podziałem na 54 zadania (nr sprawy 2/2018)1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie Zamawiającego. 1.1 Przez „przegląd” należy rozumieć kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa wyrobu medycznego, polegające w szczególności na oględzinach wyrobu, gromadzeniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach wyrobu, sprawdzeniu instalacji i sprawności jego działania. 1.2 Przez pojęcie konserwacji rozumieć należy poprzedzające przegląd techniczny czyszczenie elementów aparatury, urządzeń i systemów wyrobu medycznego, wymianę materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (np. filtrów, czujników, uszczelek, elektrod, baterii, głowic, bezpieczników itp.) zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, regulację (przywracanie) wymaganych przez producenta parametrów, jak również aktualizację oprogramowania, jeżeli dotyczy ono danego wyrobu medycznego. 1.3 W ramach przeglądu technicznego Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności działania sprzętu, przeprowadzenia konserwacji, ewentualnych kalibracji oraz wymiany części zużywalnych z potwierdzeniem wykonania tych czynności wpisem do paszportu technicznego oraz wystawieniem raportu serwisowego. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oznaczenie wg klasyfikacji CPV: CPV– 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego 4.W skład przeglądów i konserwacji wchodzą w szczególności n/w czynności: 4.1. dokonywania kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatury, wykonywania okresowych konserwacji, czyszczenia elementów aparatury i urządzeń, sporządzania orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego, legalizacji urządzeń - zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności z normą PN-EN 60601-1 i/lub PNEN 62353, 4.2. potwierdzenia wykonania przeglądu wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), datę następnego przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, lokalizację (nazwa oddziału / zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji). Kartę Pracy (raport serwisowy) Wykonawca przekazuje do Działu Technicznego-Eksploatacyjnego i Zamówień Publicznych Powiatowego Szpitala w Iławie, 4.3. wymiany podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach, wykonania niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu. Koszty robocizny i materiałów pokrywa Wykonawca, 4.4. natychmiastowego, pisemnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego (Dział Techniczno-Eksploatacyjny i Zamówień Publicznych) informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzenia z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. 5. Informacje dodatkowe: 5.1. Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, dopuszczających go do użytkowania. 5.2. Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, zawierającym nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności. 5.3. Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia odpowiednich świadectw. 5.4. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu będącej w jego posiadaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego. 5.5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), w czasie ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Zamawiającego. 5.6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług. 5.7. W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i obowiązany jest uczestniczyć w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o terminie i zakresie rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji. 5.8. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych wraz z określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu. 5.9. Wykonawca zapewnia, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu. 5.10. Wykonawca gwarantuje ciągłość usług przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5.11. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów (części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane (rekondycjonowane) materiały eksploatacyjne. 5.12. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. 5.13. Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu Zamawiający-Wykonawca i Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca, 5.14. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu i konserwacji, w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu. 5.15. Koszty transportu są wliczone w koszt przeglądu, 5.16. Czynności obsługowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków będących w posiadaniu Wykonawcy, 5.17. Zamawiający wymaga wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353. (jeśli dotyczy) 6. Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji powinno nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Zadanie nr 1 PRZEGLĄDY TECHNICZNE STACJI UZDATNIANIA WODY BLANKA + Zadanie nr 2 Przegląd techniczny skaner Agfa Sp. z o.o. Zadanie nr 3 Aparat RTG AXION Zadanie nr 4 PRZEGLĄD TECHNICZNY SKANERA Agfa Sp. z o.o. Zadanie nr 5 POMPY INFUZYJNE S1 MEDIMA Zadanie nr 6 POMPY INFUZYJNE PILOT Zadanie nr 6A POMPY INFUZYJNE BRAUN Zadanie nr 6B POMPY INFUZYJNE RÓŹNE ASCOR Zadanie nr 7 APARATY DO ZNIECZULENIA DATEX-OHMEDA Zadanie nr 8 EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY)ASPEL S.A. Zadanie nr 8A EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY)SCHILLER Zadanie nr 8B EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY) Medical System Zadanie nr 9 CYKLOERGOMETRY ASPEL S.A. Zadanie nr 10 Kardiomonitory EMTEL Zadanie nr 11 Kardiomonitory EDAN Zadanie nr 11A Kardiomonitory AGILENT Zadanie nr 12 Monitor do pomiarów hemodynamicznych EDWARDS LIFESCIENCES Zadanie nr 13 Kolumny chirurgiczne ( 3 ZESTAWY ) TRUMPF KREUZER Zadanie nr 14 Kolumny anestezjologiczne ( 3 ZESTAWY ) TRMPF KREMER Zadanie nr 15 LAMPY DO FOTOTERAPII MEDELA Zadanie nr 15 A LAMPY DO FOTOTERAPII Philips Zadanie nr 15 B LAMPY DO FOTOTERAPII DRAGER Zadanie nr 16 Defibrylatory LIFE PAK MEDTRONIC Zadanie nr 17 Defibrylatory różne I Zadanie nr 17 A Defibrylatory różne II Zadanie nr 17B Defibrylatory PHILIPS Zadanie nr 17C Defibrylatory EMTEL Zadanie nr 17D Defibrylatory Zadanie nr 18 Aparat do dializ Zadanie nr 19 CPAP Zadanie nr 19A Infant Flow Zadanie nr 19C Respirator Bear Zadanie nr 19D Stanowisko do resuscytacji noworodków Zadanie nr 20 INKUBATORY DRAGER Zadanie nr 20A INKUBATORY UNIMED Zadanie nr 21 Respiratory ENGSTROM Zadanie nr 22 POMPY PRÓŻNIOWE BUSCH Zadanie nr 23 Sprężarki CompAir Zadanie nr 24 PULSOKSYMETRY NOVA METRIX Zadanie nr 24A PULSOKSYMETRY NONIN Zadanie nr 24B PULSOKSYMETRY NOVA METRIX Zadanie nr 24C PULSOKSYMETRY VOTEM Zadanie nr 24D PULSOKSYMETRY NELCOR Zadanie nr 24E PULSOKSYMETRY MASIMO Zadanie nr 24F PULSOKSYMETRY J&MEDICAL Zadanie nr 24G PULSOKSYMETRY BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY Zadanie nr 25 SPRZĘT REHABILITACYJNY ACCURO Zadanie nr 25A SPRZĘT REHABILITACYJNY MENTREL ELEKTRONIC Zadanie nr 25B SPRZĘT REHABILITACYJNY ASTAR ABR Zadanie nr 25C SPRZĘT REHABILITACYJNY E i E OTWOCK Zadanie nr 25D SPRZĘT REHABILITACYJNY CRYOFLEX Zadanie nr 25E SPRZĘT REHABILITACYJNY MARP ELECTRONIC Zadanie nr 25F SPRZĘT REHABILITACYJNY TECHNOMEX PHU GLIWICE Zadanie nr 25G SPRZĘT REHABILITACYJNY ASTAR ABR Zadanie nr 25H SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 25 I SPRZĘT REHABILITACYJNY METRUM CRYOFLEX Zadanie nr 25 J SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 25 K SPRZĘT REHABILITACYJNY BTL POLSKA SP. z o.o. Zadanie nr 25 L SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 25 Ł SPRZĘT REHABILITACYJNY TUR Zadanie nr 25 M SPRZĘT REHABILITACYJNY ARIES Zadanie nr 25 N SPRZĘT REHABILITACYJNY REHA+ Zadanie nr 25 O SPRZĘT REHABILITACYJNY KETLLER Zadanie nr 25 P SPRZĘT REHABILITACYJNY KINESIS Zadanie nr 25 R SPRZĘT REHABILITACYJNY Zadanie nr 26 ZESTAW LAPAROSKOPII AESKULAP BRAUN Zadanie nr 27 Respiratory RescuPac Smiths Zadanie nr 28 Kardiotokograf ( KTG )Bionet Co.,Ltd Zadanie nr 28A Kardiotokograf ( KTG )Contect-Medical Zadanie nr 28BKardiotokograf ( KTG )Medical system Zadanie nr 28CKardiotokograf ( KTG )Corometrics Zadanie nr 29 Napęd drzwi automatycznych Zadanie nr 30 DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI TEHAND Zadanie nr 30A DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ASBER Zadanie nr 30B DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI FAGOR Zadanie nr 30C DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI EDESSA Zadanie nr 30D DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI RM GASTRO Zadanie nr 30E DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI STELCO Zadanie nr 30F DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ANMED Zadanie nr 30G DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ULTRATR Zadanie nr 31 APARAT USG GE HEALTHCARE Zadanie nr 31A APARAT USG GENERAL ELECTRIC Zadanie nr 31B APARAT USG TOHIBA MEDICAL SYSTEM Zadanie nr 31C APARAT USG HONDA ELEKTRONIC Zadanie nr 31D APARAT USG SIEMENS Zadanie nr 32 APARAT MIERNIK BIRUBINY DRAGER Zadanie nr 33 SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI AGA LABOR Zadanie nr 33A SPRZĘTY MEDYCZNE ITALIANMEDICAL Zadanie nr 33B SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI EVESMEDICAL Zadanie nr 33C SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI OGARIT Zadanie nr 33D SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI BOSCAROL Zadanie nr 33E SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI ASPIRATOR Zadanie nr 33F SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI CAMI Zadanie nr 33G SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI OGARIT Zadanie nr 33H SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI MEDICAL Zadanie nr 33I SPRZĘTY MEDYCZNE Zadanie nr 34 SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE NELLCOR Zadanie nr 34A SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE GAYMAR Zadanie nr 34B SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE MES Sp. Z o.o. Zadanie nr 34C SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE PRECOPTIC Zadanie nr 34D SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE KENDRO-LAB Zadanie nr 34E SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE CLE Zadanie nr 34F SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE BOB-OM Zadanie nr 34G SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE ANIMEC Zadanie nr 34H SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Zadanie nr 34I SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Zadanie nr 34J SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Medical Device Zadanie nr 35 ŁÓŻKA REHABILITACYJNE STOLTER Zadanie nr 35A ŁÓŻKA REHABILITACYJNE DELTO Zadanie nr 35B ŁÓŻKA REHABILITACYJNE FAMED ŻYWIEC Zadanie nr 35C ŁÓŻKA REHABILITACYJNE METALOWIEC Zadanie nr 36 STOŁY OPERACYJNE ( 3 ZESTAWY ) i PODZESPOŁY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE STOŁAMI OPERACYJNYMI FAMED ŻYWIEC Zadanie nr 37 DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ERBE Zadanie nr 38 APARAT DO BADANIA SŁUCHU SPEECH Zadanie nr 38A APARAT DO BADANIA SŁUCHU DEINMARK Zadanie nr 39 MIKROSKOP ZABIEGOWY LARYNGOLOGICZNY ZEISS Zadanie nr 40 PROCESOR OBRAZU Z OSPRZĘTEM I OLYMPUS Zadanie nr 41 MYJNIA DO ENDOSKOPÓW CYW-DUO Zadanie nr 42 PROCESOR OBRAZU Z OSPRZĘTEM II Zadanie nr 43 REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY SCHILLER Zadanie nr 43A REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ASPEL S.A. Zadanie nr 43B REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ITAM Zadanie nr 43C REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ESOFDC Zadanie nr 43D REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY BRAUN Zadanie nr 44 ZESTAW ELEKTROENCEFALOGRAF ( EEG )ELMIKO Zadanie nr 45 WAGI Zadanie nr 46 WAGA ŁÓŻKOWA Zadanie nr 47 ZESTAW REJESTRATORÓW ( HOLCARD 24 W )ASPEL S.A. Zadanie nr 48 SZYNOWE REGULATORY SSANIA OXYLITRE Zadanie nr 49 TONOMETR SCHIOTZA Zadanie nr 50 BRONCHOFIBEROSKOP 5,6mm x 45 cm KARL STORZ-ENDOSKOPE Zadanie nr 51 CYSTO-URETROSKOP MEDEN-INMED Zadanie nr 52 APARAT DO UROFLOWMETRII MMS MEDICAL MEASUREMENT Zadanie nr 53 KARDIOMONITOR B20 GE. HEALTHCARE Zadanie nr 54 ARTROSKOP ARTREX


II.5) Główny kod CPV:
50421000-2

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 17.01.2018r. (art. 38 ust.1). Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
B. Na etapie składania ofert , oferta powinna zawierać: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy, 3. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII A pkt. 1.1. SIWZ. , które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 4. Dokument KRS lub CEiDG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. (z zastrzeżeniem art. 26 ust 6.)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA60,00
STAWKA ROBOCZOGODZINOWA40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty gdy: 1.1. zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy, 1.2. podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie. 1.3. w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp. 1.4.zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp. 1.5.dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian. 1.6.konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
PRZEGLĄDY TECHNICZNE STACJI UZDATNIANIA WODY BLANKA +

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
STACJA UZDATNIANIA WODY BLANKA +

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Przegląd techniczny skaner Agfa Sp. z o.o.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SKANER RTG nr G-40045/2012 Agfa Sp. z o.o.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Aparat RTG AXION

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Aparat RTG AXIOM ICONOS / nr 2508 Siemens

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
PRZEGLĄD TECHNICZNY SKANERA Agfa Sp. z o.o.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Skaner kaset CR / nr 50755 Agfa Sp. z o.o.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
POMPY INFUZYJNE S1 MEDIMA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Pompa infuzyjna S1 / 0106801 / 09 2. Pompa infuzyjna S1 / 0106808 / 09 3. Pompa infuzyjna S1 / 0106811 / 09 4. Pompa infuzyjna S1 / 0106812 / 09 5. Pompa infuzyjna S1 / 0119961 6. Pompa infuzyjna S1 / 0119962 7. Pompa infuzyjna S1 / 0119948 8. Pompa infuzyjna S1 / 0119949 9 Pompa infuzyjna S1 / 0106802 / 09 10 Pompa infuzyjna S1 / 0106803 / 09 11 Pompa infuzyjna S1 / 0106804 / 09 12 Pompa infuzyjna S1 / 0106805 / 09 13 Pompa infuzyjna S1 / 0106806 / 09 14 Pompa infuzyjna S1 / 0106807 / 09 15 Pompa infuzyjna S1 / 0106809 / 09

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
POMPY INFUZYJNE PILOT

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pompa infuzyjna pilot A2 / 18485277 Pompa infuzyjna pilot A2 / 18485049 Pompa infuzyjna pilot A2 / 18485425

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
CENA60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
ZADANIE nr 6A POMPY INFUZYJNE BRAUN

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pompa infuzyjna PERFURSOR / 35970

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
ZADANIE nr 6B POMPY INFUZYJNE ASCOR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Pompa infuzyjna AP12 / 2107 Pompa infuzyjna AP14 / 07488

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
Zadanie nr 7 APARATY DO ZNIECZULENIA DATEX-OHMEDA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
AESPIRE AMXK nr 00829 AESPIRE AMXK nr 01010

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
Zadanie nr 8 EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY)ASPEL S.A.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. EKG AsCARD GREY / nr 2614             2. EKG AsCARD GREY / nr 1976 / E             3. EKG AsCARD GREY / 4455             4. Ascard B5 / nr 27 / 03/R             5. EKG AsCARD GREY / nr 2937             6. AsCARD Mr. SILVER / nr 286             8. EKG AsCARD GREY 7 / nr 2721 WEWNĘTRZNY 1             10. AsCard MR.SILVER / nr 372 SOR / AMBULATORIUM 1             11. EKG AsCARD GREY / 2947 SOR 1             12. EKG AsCARD GREY / 2949 SOR 1             13. EKG ASCARD MR.SILVER / nr 285/09P SOR 1             14. EKG AsCARD GREY / nr 2946 Rehab. Kardiologiczna 1             15. EKG AsCARD GREY / nr 3666 REHABILITACJA 1             16. EKG ASCARD Mr RED 3v601 0191 ZESPOŁYWYJAZDOWE 1             17. EKG MR Blue / nr 133 ZESPOŁYWYJAZDOWE 1             18. EKG AsCARD GREY / nr 3946 OTUA 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Stawka roboczogodzinowa40,00
Cena60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
Zadanie nr 8A EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY)SCHILLER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Cardiovit AT-1 / nr 9109167             2. CARDIOVID AT-1 / nr 19006100            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
12Nazwa:
Zadanie nr 8B EKG (ELEKTROKARDIOGRAFY) Medical System

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Mac 1200 nr 101119111           

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
13Nazwa:
Zadanie nr 9 CYKLOERGOMETRY ASPEL S.A.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. CYKLOERGOMETR SYSTEMU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 164 / 13 / CRG 200 REHAB. KARDIOLOGICZNA szt. 1             2. CYKLOERGOMETR SYSTEMU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 165 / 13 / CRG 200 REHAB. KARDIOLOGICZNA szt. 1             3. CYKLOERGOMETR SYSTEMU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 166 / 13 / CRG 200 REHAB. KARDIOLOGICZNA szt. 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
14Nazwa:
Zadanie nr 10 Kardiomonitory EMTEL

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. KARDIOMONITOR FX 3000 / 10140868/2014 NEUROLOGICZNY szt. 1             2. KARDIOMONITOR FX 3000 /10140863 NEUROLOGICZNY szt. 1             3. KARDIOMONITOR FX 3000 /10140864 NEUROLOGICZNY szt. 1             4. KARDIOMONITOR FX3000 /10140865 NEUROLOGICZNY szt. 1             5. KARDIOMONITOR FX 3000/10140866 NEUROLOGICZNY szt. 1             6. KARDIOMONITOR FX 3000 / 10140867 NEUROLOGICZNY szt. 1             7. KARDIOMONITOR FX 2000MD – CENTRALNY / 3372 UDAROWY szt. 1             8. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 3368 UDAROWY szt. 1             9. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 3371 UDAROWY szt. 1             10. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 3369 UDAROWY szt.1             11. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 3370 UDAROWY szt.1             12. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 4365 UDAROWY szt.1             13. KARDIOMONITOR FX 2000MD CENTRALNY / 3552 0IT szt. 1             14. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 3547 0IT szt. 1             15. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 3548 0IT szt. 1             16. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 3549 0IT szt. 1             17. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 3550 0IT szt. 1             18. KARDIOMONITOR FX 2000MD / 3551 0IT szt. 1             19. KARDIOMONITOR FX 2000P / 4586 SOR szt. 1             20. KARDIOMONITOR FX 2000P / 4587 SOR szt. 1             21. KARDIOMONITOR FX 2000P / 4588 SOR szt. 1             22. KARDIOMONITOR ROZSZERZONY FX 3000 / 11130600 SOR szt.1             23. KARDIOMONITOR ROZSZERZONY FX 3000 / 11130601 SOR szt. 1             24. KARDIOMONITOR CENTRALNY FX 3000C / 03150932 CHIRURGII OGÓLNEJ szt. 1             25. KARDIOMONITOR FX 2000P / 4849 CHIRURGII OGÓLNEJ szt. 1             26. KARDIOMONITOR FX 2000P / 4850 CHIRURGII OGÓLNEJ szt. 1             27. KARDIOMONITOR FX 2000P / 4851 CHIRURGII OGÓLNEJ szt. 1             28. KARDIOMONITOR FX 2000P / 4852 CHIRURGII OGÓLNEJ szt.1             29. KARDIOMONITOR FX 2000P / 4853 CHIRURGII OGÓLNEJ szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
15Nazwa:
Zadanie nr 11 Kardiomonitory EDAN

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. KARDIOMONITOR M8A21210C3315LA GINEKOLOGICZNY szt.1             2. KARDIOMONITOR COMPACT 9 EDAN M8A nr DEN1100067 POŁOŻNICZO-NOWORODKOWY szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
16Nazwa:
Zadanie nr 11A Kardiomonitory AGILENT

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. KARDIOMONITOR typ M3046A SN DE00818437 SOR szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
17Nazwa:
Zadanie nr 12 Monitor do pomiarów hemodynamicznych EDWARDS LIFESCIENCES

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
MONITOR DO POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH/EV054889 OIT SZT.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
18Nazwa:
Zadanie nr 13 Kolumny chirurgiczne ( 3 ZESTAWY ) TRUMPF KREUZER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
KOLUMNA CHIRURGICZNA UNIPORT 1578 1. 10319940, 2. 10319941, 3. 10319942 Blok operacyjny szt.3

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
19Nazwa:
Zadanie nr 14 Kolumny anestezjologiczne ( 3 ZESTAWY ) TRMPF KREMER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.KOLUMNY ANESTEZJOLOGICZNE TRMPF KREMER Met 13525,Klineport 1285 SN 100319940,Klineport 1285 SN 100319941, Klineport 1285 SN 100319942 Blok operacyjny szt.3

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
20Nazwa:
Zadanie nr 15 LAMPY DO FOTOTERAPII MEDELA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. LAMPA DO FOTOTERAPII 1480471 PEDIATRYCZNY szt. 1             4. Lampa do fototerapii nr 1301710 Położniczo - Noworodkowy szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
21Nazwa:
Zadanie nr 15 A LAMPY DO FOTOTERAPII Philips

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. LAMPA DO FOTOTERAPII Bili Tx 3158805 nr 16091 Położniczo - Noworodkowy szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
22Nazwa:
Zadanie nr 15 B LAMPY DO FOTOTERAPII DRAGER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. LAMPA DO FOTOTERAPII Photo-Terapie 8000/9402019 Położniczo - Noworodkowy szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
23Nazwa:
Zadanie nr 16 Defibrylatory LIFE PAK MEDTRONIC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. LIFE PAK 15 nr 41476919 ZESPOŁY WYJAZDOWE 1             2. LIFE PAK 15 nr 42592579 ZESPOŁY WYJAZDOWE 1             3. LIFE PAK 12 nr 36183821 ZESPOŁY WYJAZDOWE 1             4. LIFE PAK 12 nr 38135761 ZESPOŁY WYJAZDOWE 1             5. LIFE PAK 12 nr 32656138 ZESPOŁY WYJAZDOWE 1             6. LIFE PAK 12 nr 38135772 ZESPOŁY WYJAZDOWE 1             7. LIFE PAK20 nr 34373384 OIT 1             8. Life Pak 20 nr 43958348 ANESTEZJOLOGIA 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
24Nazwa:
Zadanie nr 17 Defibrylatory różne I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. M-SERIES nr TO8H105057 ANESTEZJOLOGIA szt. 1             2. Biphasic nr 82687 WEWNĘTRZNY szt. 1             3. PIC /LETT / Ze stymulatorem nr 82875 SOR szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
25Nazwa:
Zadanie nr 17A Defibrylatory różne II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. ACLS/P/AC nr T08K107563 PSYCHIATRIA B szt. 1             2. ACLS/P/AC nr T08K107564 Rehab. Kardiologiczna szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
26Nazwa:
Zadanie nr 17B Defibrylatory PHILIPS

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. HEARTSTART MRx M 4735 A / US00571668 OIT szt.1             2. HEARTSTART CMS M 3536 A / US00324043 SOR szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
27Nazwa:
Zadanie nr 17C Defibrylatory EMTEL

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Defibrylator Defi Max bihasic nr 12140684 CHIRURGIA OGÓLNA szt.1             2. Defibrylator Defi Max bihasic nr 10140661 NEUROLOGICZNY szt.1             3. Defibrylator Defi Max bihasic nr 10130545 NEUROLOGICZNY szt. 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
28Nazwa:
Zadanie nr 17D Defibrylatory różne III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. M-SERIES nr TO8H105057 ANESTEZJOLOGIA szt.1             2. Biphasic nr 82687 WEWNĘTRZNY szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
29Nazwa:
Zadanie nr 18 Aparat do dializ

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
APARAT DO DIALIZ PRISMAFLEX S/N PA 4543 OIT szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
30Nazwa:
Zadanie nr 19 CPAP

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Respirator CEPAP MR 410 / nr 97RDEEG003C5 Położ.-Nowor. szt. 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
31Nazwa:
Zadanie nr 19A Infant Flow

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Infant Flow urządzenie do wspomagania oddechu SI PAP Położ.-Nowor. szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
32Nazwa:
Zadanie nr 19B Respirator Benett

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Respirator Benett / 7200 / nr 9280205 OIT szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
33Nazwa:
Zadanie nr 19D Stanowisko do resuscytacji noworodków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Stanowisko do resuscytacji noworodków + wyposażenie dodatkowe / NM 01725 Położ.-Nowor. szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
34Nazwa:
Zadanie nr 20 INKUBATORY DRAGER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. INKUBATOR / C2000 / LK20222 / z wymianą czujników tlenu 2 szt Położ.-Nowor. szt. 1             2. INKUBATOR /C2000 / LK20223 / z wymianą czujników tlenu 2 szt Położ.-Nowor. szt. 1             3. INKUBATOR / C2000 / LK20226 / z wymianą czujników tlenu 2 szt Położ.-Nowor. szt. 1             4. INKUBATOR / C2000 / LK20225 / z wymianą czujników tlenu 2 szt Pediatrii szt. 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
35Nazwa:
Zadanie nr 20A INKUBATORY UNIMED

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. INKUBATOR-STANOWISKO INFAAUT/ IWS340 / HCCD50174 BLOK OPERACYJNY szt. 1             2. INKUBATOR OTWARTY/ SNR 10M / 18-038 Położ.-Nowor. szt. 1             3. INKUBATOR OTWARTY/ SNR 10 / 17-084 Położ.-Nowor. szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
36Nazwa:
Zadanie nr 21 Respiratory ENGSTROM

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. RESPIRATOR ENGSTROM / CBCQ00539 / 2012 OIT szt.1             2. RESPIRATOR ENGSTROM / CBCT022608 / 2014 Neurologiczny szt. 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
37Nazwa:
Zadanie nr 22 POMPY PRÓŻNIOWE BUSCH

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. POMPA PRÓŹNIOWA/ typ RA 0160 D 501 QLXX nr C024 1000 390 Pomieszczenie poziom -1 szt.1             2. POMPA PRÓŹNIOWA/typ RA 0160 D 501 QLXX nr C024 1000 389 Pomieszczenie poziom -1 szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
38Nazwa:
Zadanie nr 23 Sprężarki CompAir

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. SPRĘŻARKA NR 1 10349027-0291 Pomieszczenie 046 szt.1             2. SPRĘŻARKA NR 2 10349027-0292 Pomieszczenie 046 szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
39Nazwa:
Zadanie nr 24 PULSOKSYMETRY NOVA METRIX              

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. PULSOKSYMETR MODEL 520A nr 77-22696 WEWNĘTRZNY szt.1             2. PULSOKSYMETR MODEL 520A nr 77-23446 WEWNĘTRZNY szt.1             3. PULSOKSYMETR MODEL 520A nr 77-15687 Połoźniczo-Noworodkowy szt.1             4. PULSOKSYMETR MODEL 520A nr 77-5903 ANESTEZJOLOGIA szt.1             5. PULSOKSYMETR MODEL 520A nr 77-22208 NEUROLOGIA szt.1             6. PULSOKSYMETR MODEL 520A nr 77-22236 NEUROLOGIA szt.1             7. PULSOKSYMETR MODEL 520A nr 77-6521 LPRA Pediatryczny szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
40Nazwa:
Zadanie nr 24A PULSOKSYMETRY NONIN              

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. PULSOKSYMETR / Risk Class 2 nr 500798878 ZESPOŁY WYJAZDOWE szt.1             2. PULSOKSYMETR / Risk Class 2 nr 500276905 ZESPOŁY WYJAZDOWE szt.1             3. PULSOKSYMETR / Risk Class 2 nr 102904069 ZESPOŁY WYJAZDOWE szt.1             4. PULSOKSYMETR / Risk Class 2 nr 500798877 ZESPOŁY WYJAZDOWE szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
41Nazwa:
Zadanie nr 24B PULSOKSYMETRY VOTEM

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PULSOKSYMETR nr 0A412A0131 C30 PLUS PEDIATRYCZNY szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Stawka roboczogodzinowa40,00
Cena60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
42Nazwa:
Zadanie nr 24c PULSOKSYMETRY NELCOR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PULSOKSYMETR MODEL N 395 nr G02807643 Pediatryczny szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
43Nazwa:
Zadanie nr 24E PULSOKSYMETRY MASIMO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. PULSOKSYMETR RAD 8 SOR szt.1             2. PULSOKSYMETR RAD 8 SOR szt.1            3. PULSOKSYMETR RAD 8 SOR szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
41Nazwa:
Zadanie nr 24F PULSOKSYMETRY J&MEDICAL

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. PULSOKSYMETR / MD 300 ZESPOŁY WYJAZDOWE szt.1             2. PULSOKSYMETR / MD 300 ZESPOŁY WYJAZDOWE szt.1             3. PULSOKSYMETR / MD 300 ZESPOŁY WYJAZDOWE szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Stawka roboczogodzinowa40,00
Cena60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
45Nazwa:
Zadanie nr 24G PULSOKSYMETRY BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. PULSOKSYMETR / MD2000A / nr 09371160139 UDAROWY szt.1             2. PULSOKSYMETR / MD2000A/ nr 09371160137 UDAROWY szt.1             3. PULSOKSYMETR / MD2000A / nr 124711600200 UDAROWY szt.1             4. PULSOKSYMETR / MD2000A / nr 124711600200 UDAROWY szt.1             5. PULSOKSYMETR MODEL MD2000A GINEKOLOGICZNY szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
46Nazwa:
Zadanie nr 25 SPRZĘT REHABILITACYJNY ACCURO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. TERAPUS INFRA / 243 Dział fizjoterapii szt.1             2. TERAPUS 2 nr 2639 Dział fizjoterapii szt.1             3. TERAPUS 2 ( laser scaner ) nr 4447 Dział fizjoterapii szt.1             4 TERAPULS ( laser biostymulacyjny ) / TERAPUS 2 / nr 0468 Fizjoterapii NEUROLOGII szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
47Nazwa:
Zadanie nr 25A SPRZĘT REHABILITACYJNY MENTREL ELEKTRONIC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sonicator 740 / 58XUB1369 Dział fizjoterapii szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
48Nazwa:
Zadanie nr 25B SPRZĘT REHABILITACYJNY ASTAR ABR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. MAGNETRONIC MAGNER- PLUS 2.2 / MP-07/06/06 Dział fizjoterapii szt.1             2. LASER POLARIS 2 nr 0468 Dział Fizjoterapii szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
49Nazwa:
Zadanie nr 25C SPRZĘT REHABILITACYJNY E i E OTWOCK

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. DIATRONIK / DT-10B 942 Dział fizjoterapii szt.1             2. DIATRONIC / DT-10B 550 Dział fizjoterapii szt.1             3. MAGNETRONIC MF12 50 Dział fizjoterapii szt.1             4. MULTITRONIC (aparat do elektroterapii) / MT3 nr 587 Dział fizjoterapii szt.1             5. DIATRONIC/ DT-10B nr 943 Fizjoterapii NEUROLOGII szt.1             6. DIATRONIC / DT-10B nr 560 Fizjoterapii NEUROLOGII szt.1             7. MAGNETRONIC MF10 nr 2557 Fizjoterapii NEUROLOGII szt.1             8. MULTITRONIC MT-3 nr 583 Dział Fizjoterapii szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
50Nazwa:
Zadanie nr 25D SPRZĘT REHABILITACYJNY CRYOFLEX

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. APARAT DO KRIOTERAPII / CRYO-T [ CO² ] / CT-1181 Dział fizjoterapii szt.1             2. APARAT DO KRIOTERAPII CRYO-T nr 568.03 Fizjoterapii NEUROLOGII szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
51Nazwa:
Zadanie nr 25E SPRZĘT REHABILITACYJNY MARP ELECTRONIC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
MADYN (aparat do elektroterapii) / D61 nr 61280 Dział fizjoterapii SZT.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
52Nazwa:
Zadanie nr 25F SPRZĘT REHABILITACYJNY TECHNOMEX PHU GLIWICE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SANISOL BS (lampa z promieniowaniem IR i UV) BS /nr 10007 Dział fizjoterapii SZT.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
53Nazwa:
Zadanie nr 25G SPRZĘT REHABILITACYJNY ASTAR ABR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
LUMINA ( lampa do naświetlań ) / VER 3.1 / SL-01/09/04-T Dział fizjoterapii szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
54Nazwa:
Zadanie nr 25H SPRZĘT REHABILITACYJNY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
MULTITRONIC (aparat do elektroterapii) / MT3 nr 587 Dział fizjoterapii szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
55Nazwa:
Zadanie nr 25 I SPRZĘT REHABILITACYJNY METRUM CRYOFLEX

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. CRYO-ELEPHANT nr CTEH 084 Dział fizjoterapii szt.1             2. APARAT DO KRIOTERAPII CRYO-T nr 568.03 Fizjoterapii NEUROLOGII szt.1             3. CRYO-ELEPHANT nr 84 Dział Fizjoterapii szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
56Nazwa:
Zadanie nr 25 J SPRZĘT REHABILITACYJNY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
STIMUTUR 601 / TUR 601 nr 01050 Dział fizjoterapii szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
57Nazwa:
Zadanie nr 25 K SPRZĘT REHABILITACYJNY BTL POLSKA SP. z o.o.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. BTL-5000 nr 501-0387922 Dział fizjoterapii szt.1             2. BTL-4625 TOPLIN nr 4000-0389973   szt.1             3. BTL 16 PLUS nr 1C0275009 Dział Fizjoterapii szt.1             4. BTL-4000 Topline / BTL-4625 nr 4000-0389973 Dział Fizjoterapii szt.1             5. BTL-5000 / BTL5820 LM nr 5001-038792 Dział Fizjoterapii szt.1             6. BTL-16 PLUS / STÓŁ WYCIĄGOWY BTL-4225/ IC0275009 SALA GIMNASTYCZ na rehabilitacji szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
58Nazwa:
Zadanie nr 25 L SPRZĘT REHABILITACYJNY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. DONATELLO CLASIC nr 2080106587 Dział fizjoterapii szt.1             2. ULRTRASONIK ( ultradźwięki ) / TYP 2776 / nr T21673 Intelekt Mobile [ CHATTANOOGA ] Dział fizjoterapii szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
59Nazwa:
Zadanie nr 25 Ł SPRZĘT REHABILITACYJNY TUR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
STIMUTUR 601 nr 01050 Dział fizjoterapii szt. 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
60Nazwa:
Zadanie nr 25 M SPRZĘT REHABILITACYJNY ARIES

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. STÓŁ REHABILITACYJNY STÓŁ SIEDMIOSEKWENCYJNY NEUROLOGIA               2. STÓŁ REHABILITACYJNY 3-SEKCYJNY nr 6905/S42 NEUROLOGIA               3. WIOŚLARZ - STÓŁ REHABILITACYJNY nr NO 4997181 Dział fizjoterapii              

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
61Nazwa:
Zadanie nr 25 N SPRZĘT REHABILITACYJNY REHA+

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. STÓŁ REHABILITACYJNY 3-SEKCYJNY SALA GIMNAST. rehabilitacji               2. STÓŁ REHABILITACYJNY 3-SEKCYJNY nr 353/011 SALA GIMNAST. rehabilitacji               3. STÓŁ REHABILITACYJNY 1-SEKCYJNY nr S/0045/211 SALA GIMNAST. rehabilitacji              

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
62Nazwa:
Zadanie nr 25 O SPRZĘT REHABILITACYJNY KETLLER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. BIEŹNIA TRACK PORFOMANCE nr 17451964 REHAB.KARDIO-LOGICZNA szt.1             2. URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH ( ORBITREK ) 07650-000- 1-97W-1804 REHABILITACYJNY SALA ĆWICZEŃ szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

>
KryteriumZnaczenie


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
63Nazwa:
Zadanie nr 25 P SPRZĘT REHABILITACYJNY KINESIS

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
 STÓŁ REHABILITACYJNY / S-E 2 / SR-EL nr 79 / 2013 REHAB.KARDIO-LOGICZNA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
64Nazwa:
Zadanie nr 25 R SPRZĘT REHABILITACYJNY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
BIEŹNIA / Model 84712200 Runnig Track 400 / 201307082028 SALA GIMNAST. rehabilitacji szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
65Nazwa:
Zadanie nr 26 ZESTAW LAPAROSKOPII AESKULAP BRAUN

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. LAPAROSKOP z WYPOSAŻENIEM / PV 890 / 1156 BLOK OPERACYJNY             2. DIATERMIA / GN 300 / SW 5663             3. WÓZEK / PW590 / 1156             4. MONITOR / SC-WU23-A1511/PV 944 / 09-140305             5. INSUFLATOR CO2 / PG080 / 0909 CE239             6. ŻRÓDŁO ŚWIATŁA / OP932 / 2412             7. POMPA PŁUCZĄCA / PG 070 / 0910 /CE 007             8. POMPAHISTEROSKOPAWA / PG 55 / 0910             6. ŻRÓDŁO ŚWIATŁA / OP932 / 2412         7. POMPA PŁUCZĄCA / PG 070 / 0910 /CE 007             8. POMPAHISTEROSKOPAWA / PG 55 / 0910             9. KAMERA PV 420 / 1435M Komplet 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
66Nazwa:
Zadanie nr 27 Respiratory RescuPac Smiths

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Respirator RescuPac 2DM nr 0906211 ZESP. RAT. MED. szt. 1             2 Respirator RescuPac 2DM nr 0906196 ZESP. RAT. MED. szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
67Nazwa:
Zadanie nr 28 Kardiotokograf ( KTG )Bionet Co.,Ltd

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. KTG FC-700 FI0500104 POŁOŻN-NOWOROD. szt.1             2. KTG FC-700 FI0500105 POŁOŻN-NOWOROD. szt.1             3. KTG FC-700 FI0500106 POŁOŻN-NOWOROD. szt.1             4. KTG FC-700 FI0500107 POR. GINEK.-POŁOŻNICZA szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
68Nazwa:
Zadanie nr 28A Kardiotokograf ( KTG )Contect-Medical

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
KTG CMS-800 nr 0620681 B POŁOŻN-NOWOROD. szt 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
69Nazwa:
Zadanie nr 28BKardiotokograf ( KTG )Medical system

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
KTG CMS 800 nr 0650859 B POŁOŻN-NOWOROD. szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
70Nazwa:
Zadanie nr 28CKardiotokograf ( KTG )Corometrics

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
M151 03900939 Oddział ginekologiczny szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
71Nazwa:
Zadanie nr 29 Napęd drzwi automatycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Napęd rozwieralny drzwi automatycznych BLOK OPERACYJNY szt.9

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
72Nazwa:
Zadanie nr 30 DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI TEHAND

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Myjnia .................nr 54662-10 Chirurgia urazowa szt.1             2. Myjnia .................nr 53815-09 Chirurgia ogólna szt.1             3. Myjnia w izolatce...... nr 53784 -09 Chirurgia ogólna szt.1             4. Myjnia..................nr 54616 Wewnętrzny szt.1             5. Myjnia w izolatce...... nr 52207-08 Wewnętrzny szt.1             6. Myjnia .................nr 54633-10 Pediatryczny szt.1             7. Myjnia .................nr 53816-09 OIT szt.1             8. Myjnia w izolatce ......nr 51609-08 OIT szt.1             9. Myjnia .................nr 53813-09 ODDZIAŁ GINEKOL. szt.1             10. Myjnia BEDPAN......nr 51892-08 ODDZIAŁ POŁOŻN. szt.1             11. Myjnia ...............nr 61580 NEUROLOGIA szt.1             12. Myjnia ...............nr 61581 NEUROLOGIA szt.1             13. Myjnia ...............nr 61582 NEUROLOGIA szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
73Nazwa:
Zadanie nr 30A DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ASBER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zmywarka do naczyń „ asber „ nr 0704096 LABP-640 ODDZIAŁ REHABIL. szt 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
74Nazwa:
Zadanie nr 30B DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI FAGOR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zmywarka do naczyń.....FAGOR FI 30 ODDZIAŁ POŁOŻN szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
75Nazwa:
Zadanie nr 30C DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI EDESSA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zmywarka do naczyń ....E EDESSA LF-600M Chirurgia ogólna szt. 1             2. Zmywarka do naczyń ....E EDESSA LF-600M Chirurgia urazowa szt.1             3. Zmywarka do naczyń ....E EDESSA LF-600M Wewnętrzny szt.1             4. Zmywarka do naczyń ....E EDESSA LF-600M Pediatryczny szt.1             5. Zmywarka do naczyń ....E EDESSA LF-600M Oddział ginekologiczny szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
76Nazwa:
Zadanie nr 30D DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI RM GASTRO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zmywarka do naczyń .........REDFOX NEUROLOGIA szt.1             2. Zmywarka do naczyń nr 916668 REDFOX Psychiatria A, B, OTUA, REH.KARDIO szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
77Nazwa:
Zadanie nr 30E DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI STELCO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Myjnia ..................Steelco BP-100HA ODDZIAŁ REHABIL. szt 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
78Nazwa:
Zadanie nr 30F DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ANMED

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Myjnia dezynfekator przelotowa DS 600/2 Blok operacyjny szt.1             2. Płuczka dezynfekator AF2.60 PE.G. Blok operacyjny szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
79Nazwa:
Zadanie nr 30G DEZYNFEKATORY I ZMYWARKI ULTRATR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
MYJNIA ULTRADZWIĘKOWA „ULTRATR” U509 PRAC.ENDOSKOPOWA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
80Nazwa:
Zadanie nr 31 APARAT USG GE HEALTHCARE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
LOGIQ P6 nr 273427SU5 PRACOWNIA USG / I PIĘTRO CH. OGÓLNA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
81Nazwa:
Zadanie nr 31A APARAT USG GENERAL ELECTRIC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. VIVID S5 ECHOKARDIOGRAF nr 2134VS5 UDAROWY szt.1             2. LOGIQ P5 nr 9273 OSU1 POR. GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA szt.1             3. 3PRO/AY-15CU1 nr 44285WS5 GINEKOLOGICZNY szt.1             4. VIVID3 ECHOKARDIOGRAF 2347804-3 nr P2646 WEWNĘTRZNY szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
82Nazwa:
Zadanie nr 31B APARAT USG TOHIBA MEDICAL SYSTEM

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
TOHIBA XG SSA-580A nr 55600A00E PRACOWNIA USG i PORADNIA PRELUKSACYJNA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
83Nazwa:
Zadanie nr 31C APARAT USG HONDA ELEKTRONIC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. USG HS-200 nr 025 SOR szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
84Nazwa:
Zadanie nr 31D APARAT USG SIEMENS

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  USG si 450 nr 5149E38 PORADNIA UROLOGICZNA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
85Nazwa:
Zadanie nr 32 APARAT MIERNIK BIRUBINY DRAGER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. MIERNIK BILIRUBINY JM-103 / 3205453 Połoożniczo – Noworodkowy szt.1             2. MIERNIK BILIRUBINY JM-103 / 3202526 Połoożniczo - Noworodkowy szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
86Nazwa:
Zadanie nr 33 SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI AGA LABOR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
 SSAK ELEKTRYCZNY SU-2 / 20753 WEWNĘTRZNY szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
87Nazwa:
Zadanie nr 33A SPRZĘTY MEDYCZNE ITALIANMEDICAL

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. SSAK ELEKTRYCZNY SU-2 / 1031163 PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA szt.1             2. SSAK RĘCZNY / 729124372 SSAK RĘCZNY / 729124372 szt.1             3. SSAK RĘCZNY / 729124371 SSAK RĘCZNY / 729124371 szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
88Nazwa:
Zadanie nr 33B SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI EVESMEDICAL

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SSAK ELEKTRYCZNY M-20 / 140349 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
89Nazwa:
Zadanie nr 33C SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI OGARIT

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SSAK ELEKTRYCZNY SO-4 / 0104 /379/ 07 ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
90Nazwa:
Zadanie nr 33D SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI BOSCAROL

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. SSAK OB2012 / BSU 158 / 1000910098 ZESOŁY RATOWNICTWA MEDYCZN. szt.1             2. SSAK OB2012 / BSU 158 / 1000910068 ZESOŁY RATOWNICTWA MEDYCZN. szt.1             3. SSAK OB1000 / BSU 204 / 20006110409 ZESOŁY RATOWNICTWA MEDYCZN. szt.1             4. SSAK OB1000 / BSU 220 / 1000910085 ZESOŁY RATOWNICTWA MEDYCZN. szt.1             5. SSAK OB1000 / BSU 220 / 2000710190 ZESOŁY RATOWNICTWA MEDYCZN. szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
91Nazwa:
Zadanie nr 33E SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI ASPIRATOR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SSAK ELEKTRYCZNY OSF039203 OIT szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
92Nazwa:
Zadanie nr 33F SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI CAMI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SSAK ELEKTRYCZNY / New Askir 30 / 42831 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
93Nazwa:
Zadanie nr 33G SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI OGARIT

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SSAK ELEKTRYCZNY NR1031167 PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
94Nazwa:
Zadanie nr 33H SPRZĘTY MEDYCZNE SSAKI MEDICAL

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SSAK ELEKTRYCZNY NR16913-1759/59 PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
95Nazwa:
Zadanie nr 33I SPRZĘTY MEDYCZNE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
SSAK BASIC / ACCUVAV / 11552 ZESOŁY RATOWNICTWA MEDYCZN. szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
96Nazwa:
Zadanie nr 34 SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE NELLCOR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
System ogrzewania pacjenta NELLCOR / 2006 SOR szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
97Nazwa:
Zadanie nr 34A SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE GAYMAR

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. System ogrzewania pacjenta TC 3003 / 2011 SOR szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
98Nazwa:
Zadanie nr 34B SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE MES Sp. Z o.o.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. SPIROMETR LUNGTEST POR.CHORÓB PŁUC szt.1             2. SPIROMETR KOKO POR.CHORÓB PŁUC szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
99Nazwa:
Zadanie nr 34C SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE PRECOPTIC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
REKTOSKOP NR 1315220 HK 700 POR.CH.OGÓLNEJ szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
100Nazwa:
Zadanie nr 34D SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE KENDRO-LAB

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CIEPLARKA B6060 / 40779830 SOR szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
101Nazwa:
Zadanie nr 34E SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE CLE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ŻRÓDŁO ŚWIATŁA CLE165 NR 7800963 PRACOWNIA ENDOSKOPII szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
102Nazwa:
Zadanie nr 34F SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE BOB-OM

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. AMNIOSKOP NR 01500408 BOB-OM POŁ.NOWOR. szt.1             2. AMNIOSKOP NR 03301108 BOB-OM POŁ.NOWOR. szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
103Nazwa:
Zadanie nr 34G SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE ANIMEC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Podgrzewacz do płynów 122 / 2-033 BLOK OPERACYJNY szt.1             2. Podgrzewacz do płynów 123 / 2-033 BLOK OPERACYJNY szt.1             3. Podgrzewacz do płynów 124 / 2-033 BLOK OPERACYJNY szt.1             4. PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH / 07330096 ANESTEZJOLOGIA szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
104Nazwa:
Zadanie nr 34H SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  WIERTARKA CHIRURGICZNA OSCYLACYJNA POR.CH. URAZOWEJ szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
105Nazwa:
Zadanie nr 34I SPRZĘTY MEDYCZNE RÓŻNE Medical Device

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH /ET-TF /110302951 OIT szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
106Nazwa:
Zadanie nr 35 ŁÓŻKA REHABILITACYJNE STOLTER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. ŁÓŻKA REHABILITACYJNE FALCOM 7 CHIRURGIA URAZOWA szt.18             2. ŁÓŻKO REHABILITACYJNE SETA SOR szt. 1             3. ŁÓŻKA REHABILITACYJNE NEUROLOGIA szt.18            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
107Nazwa:
Zadanie nr 35A ŁÓŻKA REHABILITACYJNE DELTO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ŁÓŻKA PORODOWE WPC-220BM POŁOŻNICZY szt. 1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
108Nazwa:
Zadanie nr 35B ŁÓŻKA REHABILITACYJNE FAMED ŻYWIEC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. ŁÓŻKA PORODOWE POŁOŻNICZY 2szt.             2. ŁÓŻKA REHABILITACYJNE PB-15.1 OIT szt.5            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
109Nazwa:
Zadanie nr 35C ŁÓŻKA REHABILITACYJNE METALOWIEC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ŁÓŻKA REHABILITACYJNE REHABILITACJA szt.4

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
110Nazwa:
Zadanie nr 36 STOŁY OPERACYJNE ( 3 ZESTAWY ) i PODZESPOŁY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE STOŁAMI OPERACYJNYMI FAMED ŻYWIEC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
PODSTAWA STOŁU PS 04.0 3 szt. / nr 00304, 00305, 00306 PODSTAWA BLATU BL 04.1 4 szt. Nr 00071, 00072, 00073,00074 PODSTAWKA SO-11.04 / nr 00311 PODSTAWKA DO BARKU nr 0614/00045 WÓZEK DO TRANSPORTU BLATU 4 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
111Nazwa:
Zadanie nr 37 DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ERBE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ES 300 / 30466 BLOK OPERACYJNY szt.1             2. DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ES 300 / 30486 BLOK OPERACYJNY szt.1             3.. DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA SPEKTRUM / 500503 BLOK OPERACYJNY szt.1             4 DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA ES 300 / 10128-071 PRACOWNIA ENDOSKOPOWA szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
112Nazwa:
Zadanie nr 38 APARAT DO BADANIA SŁUCHU SPEECH

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
AP. DO BADANIA SŁUCHU / AUDIO TYMPANOMETR / AA222 nr 0914882 PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
113Nazwa:
Zadanie nr 39 MIKROSKOP ZABIEGOWY LARYNGOLOGICZNY ZEISS

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
MIKROSKOP ZABIEG. LARYNGOL. / OPMI 1nr 55192 / 1998 PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
114Nazwa:
Zadanie nr 40 PROCESOR OBRAZU Z OSPRZĘTEM I OLYMPUS

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. PROCESOR VIDEO CV-165 EVIS EXERA II / nr 7811157 PRACOWNIA ENDOSKOPII             2. ŻRÓDŁO ŚWIATŁA EVIS EXSERA II CLE-165 /nr 7800963             3. MONITOR LCD OEV 191 / nr 7822630             4. POMPA OPF / nr 2817239             5. WÓZEK ENDOSKOPOWY WM-NP-1 / nr 2816371 komplet Pracownia endoskopii           

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
115Nazwa:
Zadanie nr 41 MYJNIA DO ENDOSKOPÓW CYW-DUO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
MYJNIA AUTOMATYCZNA DO ENDOSKOPÓW CYW-DUO nr 13 CU 012 PRACOWNIA ENDOSKOPII szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
116Nazwa:
Zadanie nr 42 PROCESOR OBRAZU Z OSPRZĘTEM II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. PROCESOR OBRAZU ZE ŻRÓDŁEM ŚWIATŁA EPX-2500 nr 5U564D276             2. MONITOR LCD X190 nr CAX nr 19QV6C5000108             3. WÓZEK ENDOSKOPOWY EC 04-30E nr 0000LA142             PRACOWNIA ENDOSKOPII

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
117Nazwa:
Zadanie nr 43 REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY SCHILLER

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. REJESTRATOR HOLTEROWSKI / MT-101 / 300.05320 WEWNĘTRZNY szt.1             2. REJESTRATOR HOLTEROWSKI / MT-101 / 300.05321 WEWNĘTRZNY szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
118Nazwa:
Zadanie nr 43A REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ASPEL S.A.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
REJESTRATOR CIŚNIENIA Hold Card / 1116 szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
119Nazwa:
Zadanie nr 43B REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ITAM

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. KARDIOSTYMULATOR MIP-811 / 663 WEWNĘTRZNY szt.1             2. KARDIOSTYMULATOR MIP-811 / 789 OIT szt. 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
120Nazwa:
Zadanie nr 43C REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY ESOFDC

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
KARDIOSTYMULATOR ORMED / 170 szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
121Nazwa:
Zadanie nr 43D REJESTRATORY, KARDIOSTYMULATORY BRAUN

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
STYMULATOR-STYMUPLEX HNS-12 / 050058 szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
121Nazwa:
Zadanie nr 44 ZESTAW ELEKTROENCEFALOGRAF ( EEG )ELMIKO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ELEKTROENCEFALOGRAF ( EEG ) , DWUSTANOWISKOWY APARAT z WIDEOMETRIĄ. Monitor do stanowiska analizy. Monitor do stanowiska rejestracji. Monitor biofeedback – jednostka centralna. Stanowisko analizy i rejestracji, drukarka, kamera sony

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
123Nazwa:
Zadanie nr 45 WAGI

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. WAGA ELEKTRYCZNA NIEMOWLĘCA /WPT15D / nr 103134 IZBA PRZYJĘĆ, SOR 1             2. WAGA LEKARSKA / WPT 100/200 OW / 462576 OTUA 1             3. WAGA LEKARSKA / WL150 / 24161 PORADNIA CHORÓB PŁUC 1             4. WAGA LEKARSKA / WPT 100/200 OW / 449708 CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPED. 1             5. WAGA LEKARSKA / WPT 100 / 200 Pediatryczny 1             6. WAGA NIEMOWLĘCA /WPT 10 / 20 /307999 Pediatryczny 1             7. WAGA LEKARSKA MENSOR / WE 200 / nr 140951 NEUROLOGICZNY 1             8. WAGA LEKARSKA / WPT 60/150 OW / 261599 WEWNĘTRZNY 1             9. WAGA NIEMOWLĘCA /WPT 6 / 15D / 260390 GINEKOLOGICZNY 1             10. WAGA LEKARSKA / WPT 100 / 200 OW / 260935 GINEKOLOGICZNY 1             11. WAGA NIEMOWLĘCA /WPT 10 / 20 D / 2241116   1             12. WAGA LEKARSKA / WL150 / 12381   1             13. WAGA LEKARSKA /   1             11. WAGA NIEMOWLĘCA /WPT 10 / 20 D / 2241116 POŁOŻNICZO-NOWORODKOWY 1             12. WAGA LEKARSKA / WL150 / 12381 REHAB. KARDIOL. SALA ĆWICZEŃ 1             13. WAGA LEKARSKA / REHAB. KARDIOL. SALA ĆWICZEŃ 1             14. WAGA LEKARSKA / REHAB. KARDIOL. SALA ĆWICZEŃ 1             15. WAGA LEKARSKA / SECA 795 / 57902116034 REHABILITACYJNY 1             16. WAGA SZALKOWA APTEKA 1             17. ODWAŻNIKI ŻELIWNE 1 x 5 kg, 1x 2 kg, 3 x1 kg, 3 x 0,5 kg APTEKA 8            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
124Nazwa:
Zadanie nr 46 WAGA ŁÓŻKOWA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 WAGA ŁÓŻKOWA typ WE300P1 NEUROLOGII szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
125Nazwa:
Zadanie nr 47 ZESTAW REJESTRATORÓW ( HOLCARD 24 W )ASPEL S.A.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. HOLTER HOLCARD 24W /BETA SYSTEM / 1110 UDAROWY szt.1             2 REJESTRATOR HoLCARD CR07 / 1218 UDAROWY szt. 1             3. REJESTRATOR HoLCARD CR07 / 0035 UDAROWY szt.1             4. REJESTRATOR HoLCARD CR07 / 0036 UDAROWY szt. 1             5. REJESTRATOR AsPEKT 702 / 0026 UDAROWY szt.1             6. REJESTRATOR AsPEKT 812 / 0575 UDAROWY szt. 1             7. REJESTRATOR AsPEKT 702 / 0819 UDAROWY 1             8. REJESTRATOR AsPEKT 812 nr0582 UDAROWY 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
126Nazwa:
Zadanie nr 48 SZYNOWE REGULATORY SSANIA OXYLITRE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. SZYNOWY REGULATOR SSANIA S713R / 11846011 UDAROWY szt. 1             2. SZYNOWY REGULATOR SSANIA S713R / 11846018 UDAROWY szt. 1             3. SZYNOWY REGULATOR SSANIA S713R / 1179024 UDAROWY szt. 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
127Nazwa:
Zadanie nr 49 TONOMETR SCHIOTZA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 TONOMETR SCHIOTZA / 65068 PORADNIA OKULISTYCZNA szt.1             2 TONOMETR SCHIOTZA / 87470 PORADNIA OKULISTYCZNA szt. 1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
128Nazwa:
Zadanie nr 50 BRONCHOFIBEROSKOP 5,6mm x 45 cm KARL STORZ-ENDOSKOPE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
BRONCHOFIBEROSKOP 5,6mm x 54cm:kanał roboczy 2,6 mm,110°,+180º/-100º / nr kat.11009BCK1 / nr serii 2197327 OIT SZT.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
129Nazwa:
Zadanie nr 51 CYSTO-URETROSKOP MEDEN-INMED

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CYSTO-URETROSKOP KOMPAKTOWY ze ŻRÓDŁEM ŚWIATŁA nr 1100217962 SZT.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
130Nazwa:
Zadanie nr 52 APARAT DO UROFLOWMETRII MMS MEDICAL MEASUREMENT

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
APARAT DO UROFLOWMETRII / FLOWMASTER Nr 11352103 szt.1

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
131Nazwa:
Zadanie nr 53 KARDIOMONITOR B20 GE. HEALTHCARE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. KARDIOMONITOR B20 / SFG11350054WA ANESTEZJOLOGIA szt.1             2. KARDIOMONITOR B20 / SFG13368747WA ANESTEZJOLOGIA szt.1            

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
132Nazwa:
Zadanie nr 54 ARTROSKOP ARTREX

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ARTROSKOP ARTREX W ZESTAWIE: 1. Monitor medyczny HD 32 nr kat. AR3250-3201, nr ser. D 32014270129 2.Konsola SSynergy HD3 AR3200-0001T/FAE0020. 3. pompa artroskopowa Dual-Ware AR6480/NX7566VF. 4. Wózek 2799.800/2015-161

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
50421000-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Stawka roboczogodzinowa40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Adres: ul. Gen. Wł. Andersa, 14-200 Iława
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: dzp@szpital.ilawa.pl
tel: 896 449 601
fax: 896 492 425
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-01-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 505003-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: 2/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-01-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 132
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.szpital.ilawa.pl
Informacja dostępna pod: www.szpital.ilawa.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego