Ogłoszenie nr 505182-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Gmina Nowa Sól: Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nowa Sól, krajowy numer identyfikacyjny 97123779900000, ul. ul. Moniuszki  , 67100   Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3872016 w. 28, e-mail przetargi@gminanowasol.pl, faks 683 873 277.
Adres strony internetowej (URL): www.gminanowasol.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gminanowasol.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Gmina Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki 3a. Sekretariat - pok. 9


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól

Numer referencyjny:
RG.271.01.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy to 4 części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

4II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I: a) opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych w Gminie Nowa Sól, w miejscowościach j/w. b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, c) uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), d) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), e) wykonanie wizualizacji perspektywistycznych w ilości wystarczającej na przedstawienie całego terenu f) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego. Etap II: g) wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych z Zamawiającym robót związanych w/w. 2) Ponadto na opis przedmiotu zamówienia składają się niżej wymienione załączniki do SIWZ: a) Program funkcjonalno – użytkowy; - załącznik nr 8 b) Audyt przyrodniczy; - załącznik nr 8 c) wzór umowy – załącznik nr 7. Standardy jakościowe: 1) Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz być pierwszego gatunku. Dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie są: certyfikaty zgodności z Polską (Europejską) Normą, deklaracje zgodności z Polską (Europejską) Aprobatą Techniczną, aprobaty techniczne, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, za zgodność wykonania z Prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uzgodnieniami i warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuk ą budowlaną. 3) W przypadku utraty uzyskanego dofinansowania przez Gminę Nowa Sól z winy ,,Wykonawcy’’ jest On zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości należnego dofinansowania, co przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Warunki realizacji robót budowlanych: 1) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. 2) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 3) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 - miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Uwaga: Dodatkowa gwarancja i rękojmia podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w UST.14 SIWZ / Opis kryteriów, (…) /. 2) Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3) Warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zawiera wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71222100-1
71313400-9
71332000-4
71400000-2
71621000-7
74232200-6
45111200-0
45112210-0
45240000-1
45241500-3
45248400-1
45243600-8
45232451-8
45233330-1
45233226-9
45233340-4
45233252-0
45233253-7
45233142-6
45311100-1
45316100-6
45262512-3
45422000-1
45262310-7
45262311-4
45100000-8
45112000-5
45112700-2
45112710-5
45112711-2
45112720-8
45211320-8
45200000-9
45236000-0
45233251-3
45212120-3
29835000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje dokonanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie w/w przepisu, polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz na warunkach analogicznych do niniejszego postepowania, w szczególności w zakresie zagospodarowania i wyposazenia terenów zielonych, zaplanowanych do wykonania w ramach możliwości finansowych Zamawiającego wynikających z oszczędności budżetowych (na przykład w kolejnych latach) lub po otrzymaniu dodatkowych środków na realizację ewentualnego zamówienia. Szacowany zakres to obszar ok 10% powierzchni objetej zamówieniem podstawowym.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-10-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedno zadanie, które polegało na wykonaniu projektu budowlanego zagospodarowania terenów zielonych z elementami małej architektury, o wartości zamówienia, które określało przedmiot zamówienia np. w postaci kosztorysu inwestorskiego, na wartość nie mniejszą niż 200.000,00 złotych (z podatkiem VAT); b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedno zadanie, które polegało na wykonaniu zagospodarowania terenów zielonych z elementami małej architektury, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (z podatkiem VAT); UWAGA: Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) również w przypadku, gdy zdolność techniczna wykazana przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót od wymaganego powyżej - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika Nr 4 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania ppkt 1, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań; zdolności zawodowej (w zakresie personelu): Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej: a) projektant w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacyjnej (instalacje urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych). Minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych; b) projektant w specjalności instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych - 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności instalacji i urządzeń, cieplnych i gazowych. Minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych; c) projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania prac projektowych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej Minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych; d) projektant branży architektury krajobrazu - 1 osoba posiadająca tytuł naukowy mgr. inż. architektury krajobrazu lub technik architektury krajobrazu, uprawniający do wykonywania projektów architektury krajobrazu. Minimum trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych; e) kierownik budowy – 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami drogowymi. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót/ lub inspektora nadzoru. f) kierownik robót branży budowlanej – 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na p odstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót/ lub inspektora nadzoru. g) kierownik robót branży elektrycznej – 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Minimum trzyletnie do świadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót/ lub inspektora nadzoru. e) kierownik robót branży sanitarnej - 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Minimum trzyletnie do świadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/lub kierownika robót lub inspektora nadzoru. UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane wg załącznika nr 4, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak że zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą: 1) Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie , że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2 do SIWZ; 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg załącznika nr 3 do SIWZ; 4) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. UWAGA a) Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b) Oświadczenie, o którym mowa w ppkt.2 i ppkt 3 niniejszego punktu SIWZ należy złożyć w oryginale. c) Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – tekst jednolity) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6.2. Dokumenty składane samodzielnie po otwarciu ofert W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie wymagane od każdego Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.gminanowasol.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy pzp: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy zło żyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 6 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 2) Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1 niniejszego punktu SIWZ należy złożyć w oryginale. 6.4. Poleganie na zasobach innych podmiotów 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1. ppkt 2) i ppkt 3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ppkt. 1 niniejszego punktu SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności: (i) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (ii)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (iv) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą Uwaga: Zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN) przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8.3 Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz.1158 z późn. zm.) Uwaga: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy pzp i być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 8.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Banku Spółdzielczym w Kożuchowie, Oddział w Nowej Soli. nr konta 97 9673 0007 0000 0301 1468 0003 z dopiskiem „przetarg nieograniczony – Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól”. 8.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć kopię przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8.6 Wniesienie wadium w innej, niż wskazanej w pkt. 8.3. formie będzie skutkować uznaniem, iż oferta Wykonawcy nie jest właściwie zabezpieczona wadium, a Zamawiający będzie musiał wykluczyć takiego Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy pzp. 8.7 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, które zwraca w raz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8.8 Termin wniesienia wadium w formie gotówki: 1) za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na rachunek Zamawiającego; 2) wadium pieniężne musi być zaksięgowane najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, dlatego Wykonawca musi uwzględnić czas, aby wymagana kwota zdążyła wpłynąć na konto Zamawiającego (została zaksięgowana w banku na rzecz Zamawiającego). 8.9 W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt.8.3 ppkt 2) do ppkt 5) zobowiązany jest on załączyć oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji do złożonej oferty. 8.10 Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) Wykonawcę, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie wyklucza się z postępowania.8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej 8.13 Zamawiający w oparciu o art.46 ust.5 ustawy pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.14 Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jak o najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.8.123; b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.15 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi10,00
Doświadczenie30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość dokonywania istotnych zmian zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w programie funkcjonalno użytkowym, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych stosunku do określonych w programie funkcjonalno użytkowym ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych jeżeli wprowadzane zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 4. Strony zobowiązują się dokonać zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, b) z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego np. w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę, zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, c) odmiennych od przyjętych w programie funkcjonalno użytkowym warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczególności: istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jeżeli mają te okoliczności wpływ na wystąpienie przestojów w realizacji robót budowlanych i termin wykonania umowy, d) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem; e) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.; e) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych, o ile ich wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania robót objętych niniejszą umową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej - termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. Nie stanowią podstawy do przesunięcia terminu wykonania umowy złe warunki atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych np. niska temperatura, opady deszczu itp. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców, osób wskazanych do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót branży drogowej, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 6. Przedłużenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcześniejszym przedłużeniem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2) zmiany danych teleadresowych, 3) zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Jodłów, działka nr 9/16 i 9/9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I: a) opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych w Gminie Nowa Sól, w miejscowościach j/w. b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, c) uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), d) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), e) wykonanie wizualizacji perspektywistycznych w ilości wystarczającej na przedstawienie całego terenu f) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego. Etap II: g) wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych z Zamawiającym robót związanych w/w. 2) Ponadto na opis przedmiotu zamówienia składają się niżej wymienione załączniki do SIWZ: a) Program funkcjonalno – użytkowy; - załącznik nr 8 b) Audyt przyrodniczy; - załącznik nr 8 c) wzór umowy – załącznik nr 7

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 71222100-1, 71313400-9, 71332000-4, 71400000-2, 71621000-7, 74232200-6, 45111200-0, 45112210-0, 45240000-1, 45241500-3, 45248400-1, 45243600-8, 45232451-8, 45233330-1, 45233226-9, 45233340-4, 45233252-0, 45233253-7, 45233142-6, 45311100-1, 45316100-6, 45262512-3, 45422000-1, 45262310-7, 45262311-4, 45100000-8, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112720-8, 45211320-8, 45200000-9, 45236000-0, 45233251-3, 45212120-3, 29835000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi10,00
Doświadczenie30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Lubięcin, działka nr 503/3, 503/2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I: a) opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych w Gminie Nowa Sól, w miejscowościach j/w. b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, c) uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), d) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), e) wykonanie wizualizacji perspektywistycznych w ilości wystarczającej na przedstawienie całego terenu f) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego. Etap II: g) wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych z Zamawiającym robót związanych w/w. 2) Ponadto na opis przedmiotu zamówienia składają się niżej wymienione załączniki do SIWZ: a) Program funkcjonalno – użytkowy; - załącznik nr 8 b) Audyt przyrodniczy; - załącznik nr 8 c) wzór umowy – załącznik nr 7

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 71222100-1, 71313400-9, 71332000-4, 71400000-2, 71621000-7, 74232200-6, 45111200-0, 45112210-0, 45240000-1, 45241500-3, 45248400-1, 45243600-8, 45232451-8, 45233330-1, 45233226-9, 45233340-4, 45233252-0, 45233253-7, 45233142-6, 45311100-1, 45316100-6, 45262512-3, 45422000-1, 45262310-7, 45262311-4, 45100000-8, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112720-8, 45211320-8, 45200000-9, 45236000-0, 45233251-3, 45212120-3, 29835000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi10,00
Doświadczenie30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Lubieszów, działka 350/50

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I: a) opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych w Gminie Nowa Sól, w miejscowościach j/w. b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, c) uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), d) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), e) wykonanie wizualizacji perspektywistycznych w ilości wystarczającej na przedstawienie całego terenu f) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego. Etap II: g) wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych z Zamawiającym robót związanych w/w. 2) Ponadto na opis przedmiotu zamówienia składają się niżej wymienione załączniki do SIWZ: a) Program funkcjonalno – użytkowy; - załącznik nr 8 b) Audyt przyrodniczy; - załącznik nr 8 c) wzór umowy – załącznik nr 7

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 71222100-1, 71313400-9, 71332000-4, 71400000-2, 71621000-7, 74232200-6, 45111200-0, 45112210-0, 45240000-1, 45241500-3, 45248400-1, 45243600-8, 45232451-8, 45232451-8, 45233330-1, 45233226-9, 45233340-4, 45233252-0, 45233253-7, 45233142-6, 45233142-6, 45311100-1, 45316100-6, 45262512-3, 45422000-1, 45262310-7, 45262311-4, 45100000-8, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112720-8, 45211320-8, 45200000-9, 45236000-0, 45233251-3, 45212120-3, 29835000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi10,00
Doświadczenie30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Nowe Żabno, działka nr 292, 291

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I: a) opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych w Gminie Nowa Sól, w miejscowościach j/w. b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, c) uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), d) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), e) wykonanie wizualizacji perspektywistycznych w ilości wystarczającej na przedstawienie całego terenu f) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego. Etap II: g) wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych z Zamawiającym robót związanych w/w. 2) Ponadto na opis przedmiotu zamówienia składają się niżej wymienione załączniki do SIWZ: a) Program funkcjonalno – użytkowy; - załącznik nr 8 b) Audyt przyrodniczy; - załącznik nr 8 c) wzór umowy – załącznik nr 7

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 71222100-1, 71313400-9, 71332000-4, 71400000-2, 71621000-7, 74232200-6, 45111200-0, 45112210-0, 45240000-1, 45241500-3, 45248400-1, 45243600-8, 45232451-8, 45233330-1, 45233226-9, 45233340-4, 45233252-0, 45233253-7, 45233142-6, 45311100-1, 45316100-6, 45262512-3, 45422000-1, 45262310-7, 45262311-4, 45100000-8, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112720-8, 45211320-8, 45200000-9, 45236000-0, 45233251-3, 45212120-3, 29835000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi10,00
Doświadczenie30,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500018554-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.
Nowa Sól:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
505182-N-2018

Data:
12-01-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nowa Sól, Krajowy numer identyfikacyjny 97123779900000, ul. ul. Moniuszki  , 67100   Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3872016 w. 28, e-mail przetargi@gminanowasol.pl, faks 683 873 277.
Adres strony internetowej (url): www.gminanowasol.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III.

Punkt:
1.3)

W ogłoszeniu jest:
b)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedno zadanie, które polegało na wykonaniu zagospodarowania terenów zielonych z elementami małej architektury, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (z podatkiem VAT);

W ogłoszeniu powinno być:
b)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich dziesięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedno zadanie, które polegało na wykonaniu zagospodarowania terenów zielonych z elementami małej architektury, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych (z podatkiem VAT);


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
2.2)

W ogłoszeniu jest:
Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 10,00 Doświadczenie 30,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 40,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
ZAŁĄCZNIK I cz.1

Punkt:
5)

W ogłoszeniu jest:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 10,00 Doświadczenie 30,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 40,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
ZAŁĄCZNIK I cz.2

Punkt:
5)

W ogłoszeniu jest:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 10,00 Doświadczenie 30,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 40,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
ZAŁĄCZNIK I cz.3

Punkt:
5)

W ogłoszeniu jest:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 10,00 Doświadczenie 30,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 40,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
ZAŁĄCZNIK I cz.4

Punkt:
5)

W ogłoszeniu jest:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 10,00 Doświadczenie 30,00

W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 40,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III.

Punkt:
5.1)

W ogłoszeniu jest:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane wg załącznika nr 4, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

W ogłoszeniu powinno być:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane wg załącznika nr 4, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Data: 2018-01-29, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2018-02-01, godzina: 10:00,

 

Ogłoszenie nr 500095596-N-2018 z dnia 30-04-2018 r.
Gmina Nowa Sól: Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505182-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500018554-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nowa Sól, Krajowy numer identyfikacyjny 97123779900000, ul. ul. Moniuszki  , 67100   Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3872016 w. 28, e-mail przetargi@gminanowasol.pl, faks 683 873 277.
Adres strony internetowej (url): www.gminanowasol.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RG.271.01.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I: a) opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych w Gminie Nowa Sól, w miejscowościach j/w. b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, po wcześniejszej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, c) uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), d) uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo budowlane) lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia (art. 30 Prawo budowlane), e) wykonanie wizualizacji perspektywistycznych w ilości wystarczającej na przedstawienie całego terenu f) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego. Etap II: g) wykonanie zaprojektowanych i uzgodnionych z Zamawiającym robót związanych w/w. 2) Ponadto na opis przedmiotu zamówienia składają się niżej wymienione załączniki do SIWZ: a) Program funkcjonalno – użytkowy; - załącznik nr 8 b) Audyt przyrodniczy; - załącznik nr 8 c) wzór umowy – załącznik nr 7. Standardy jakościowe: 1) Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz być pierwszego gatunku. Dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie są: certyfikaty zgodności z Polską (Europejską) Normą, deklaracje zgodności z Polską (Europejską) Aprobatą Techniczną, aprobaty techniczne, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, za zgodność wykonania z Prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uzgodnieniami i warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuk ą budowlaną. 3) W przypadku utraty uzyskanego dofinansowania przez Gminę Nowa Sól z winy ,,Wykonawcy’’ jest On zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości należnego dofinansowania, co przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Warunki realizacji robót budowlanych: 1) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. 2) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 3) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane 1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 - miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Uwaga: Dodatkowa gwarancja i rękojmia podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w UST.14 SIWZ / Opis kryteriów, (…) /. 2) Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3) Warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady zawiera wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
71222100-1, 71313400-9, 71332000-4, 71400000-2, 71621000-7, 74232200-6, 45111200-0, 45112210-0, 45240000-1, 45241500-3, 45248400-1, 45243600-8, 45232451-8, 45233330-1, 45233226-9, 45233340-4, 45233252-0, 45233253-7, 45233142-6, 45311100-1, 45316100-6, 45262512-3, 45422000-1, 45262310-7, 45262311-4, 45100000-8, 45112000-5, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112720-8, 45211320-8, 45200000-9, 45236000-0, 45233251-3, 45212120-3, 29835000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Jodłów, działka nr 9/16 i 9/9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1698000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRO-INFRA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@pro-infra.pl
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 8
Kod pocztowy: 67-222
Miejscowość: Jerzmanowa
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2088540.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2088540.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2088540.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 98400.00

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Lubięcin, działka nr 503/3, 503/2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1215000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRO-INFRA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@pro-infra.pl
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 8
Kod pocztowy: 67-222
Miejscowość: Jerzmanowa
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1494450.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1494450.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1494450.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 43050.00

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Lubieszów, działka 350/50

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1085000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRO-INFRA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@pro-infra.pl
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 8
Kod pocztowy: 67-222
Miejscowość: Jerzmanowa
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1334550.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1334550.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1334550.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 43050.00

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Nowe Żabno, działka nr 292, 291

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
440000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRO-INFRA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@pro-infra.pl
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 8
Kod pocztowy: 67-222
Miejscowość: Jerzmanowa
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
541200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 541200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 541200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30750.00

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Moniuszki, 67-100 Nowa Sól
woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gminanowasol.pl
tel: 68 3872016 w. 28
fax: 683 873 277
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-01-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 505182-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: RG.271.01.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-01-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 274 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.gminanowasol.pl
Informacja dostępna pod: www.gminanowasol.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233330-1 Fundamentowanie ulic
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży
45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45422000-1 Roboty ciesielskie
71222100-1 Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich
71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne
71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Jodłów, działka nr 9/16 i 9/9 PRO-INFRA Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa, woj. dolnośląskie
2018-04-30 2 088 540,00
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Lubięcin, działka nr 503/3, 503/2 PRO-INFRA Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa, woj. dolnośląskie
2018-04-30 1 494 450,00
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Lubieszów, działka 350/50 PRO-INFRA Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa, woj. dolnośląskie
2018-04-30 1 334 550,00
Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnianie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy Nowa Sól - Nowe Żabno, działka nr 292, 291 PRO-INFRA Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa, woj. dolnośląskie
2018-04-30 541 200,00