Ogłoszenie nr 505356-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Flukar Sp. z o.o.: rzedmiotem przetargu jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

„Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”; LIFE EMU NEW - LIFE14 ENV/PL/000370

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Flukar Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 18070650700000, ul. Ul. Uniwersytecka  13 , 40007   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (+48) 32 700 22 50, e-mail j.niziol@emunew.pl, faks (+48) 32 700 22 60.
Adres strony internetowej (URL): http://www.flucar.pl; http://www.emunew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Podmiot prywatny - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.flucar.pl; http://www.emunew.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
FLUKAR Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemne
Adres:
FLUKAR Sp. z o.o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
rzedmiotem przetargu jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Numer referencyjny:
EMUNEW/PP/1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Inwestor zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej oferty w całości lub części oferty.

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

cztery (wszystkie)II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie zamówienia, w tym za dostarczenie urządzeń stanowiących prototypową instalację technologiczną za wyjątkiem urządzeń technologicznych dostarczonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem konieczności ich zabudowy. Do jego obowiązków należeć będzie m.in: 1. Sprawdzenie dokumentacji projektowej. 2. Modernizacja istniejącej hali na potrzeby technologiczne w porozumieniu z biurem projektowym BIPROTECH Sp. z o.o. (który jest generalnym projektantem instalacji) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 3. abudowa instalacji technologicznych dla węzłów: a) układu do produkcji nanowłókien, b) układu komponowania asfaltu modyfikowanego, c) układu do produkcji emulsji, d) układu komponowania polimeru z wypełniaczem. 4. Wykonanie powiązań instalacji technologicznych węzłów: a) układu do produkcji nanowłókien, b) układu komponowania asfaltu modyfikowanego, c) układu do produkcji emulsji, d) układu komponowania polimeru z wypełniaczem. 5. Zabudowa instalacji pomocniczych dla hali technologicznej w zakresie: a) instalacji elektrycznych, b) instalacji sanitarnych, c) AKPiA, d) technologicznym. 6. Wykonanie instalacji pomocniczych dla hali technologicznej w tym źródeł mediów pomocniczych (energetycznych – cieplnych i prądowych) potrzebnych na poprawne działanie instalacji. 7. Wybudowanie pilotażowej instalacji prototypowej wliczając w to odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe podczas tych prac. 8. Zakup urządzeń zgodnie z projektem wykonawczym. 9. Uruchomienie, test i optymalizacja. 10. Bezawaryjny, ciągły rozruch 72-godzinny. Inwestor dostarcza urządzenia: Pompy: 1A-P1; 1A-P2; 1A-P3; 1A-P4; 3A-P4; 3A-P6; 4A-P1 A/B; Ramiona nalewcze oraz węże rozładowcze: 1A-LA1; 3A-LA1; 1A-ULA1. Urządzeń do produkcji nanowłókien. Urządzeń do komponowania asfaltu modyfikowanego. Urządzeń do produkcji emulsji. Urządzeń do komponowania polimeru z wypełniaczem. Szczegółowy opis urządzeń dostarczanych przez Inwestora jest zawarty w dokumentacji projektowej. Całość projektu zostaje podzielony według poniższego zestawienia: 1. Branża drogowa i budowlano konstrukcyjna w skład której wchodzą sieci i instalacje sanitarne, droga, fundamenty pod park zbiorniki (1354 Emulsje Branża Bud-konstr rew1; 1354 Emulsje Branża drogowa&wod-kan;). 2. Branża AKPiA i Branża Elektryczna (1354 Emulsje Branża AKPiA rew1; 1354 Emulsje Branża elektryczna rew1). 3. Branża technologiczna wraz z posadowieniem urządzeń technologicznych (1354 Emulsje Branża technologiczna rew1; Emulsje hala projekt wyposażenia). 4. Branża orurowania (1354 Emulsje-Branża orurowania rew1A).


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45351000-2
45351000-2
45343200-5
45332400-7
45332300-6
45332200-5
45331231-4
45331221-1
45331211-8
45331110-0
45321000-3
45317000-2
45316000-5
45315000-8
45314000-1
45312000-7
45311000-0
45200000-9
45100000-8
48000000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Oferty w postępowaniu mogą składać Wykonawcy spełniający wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia, zdolności technicznych, dysponowania potencjałem kadrowym w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia. Szczegółowe warunki zostały określone w punkcie VI Ogłoszenia o postępowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawcy spełniający wymagania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej i wykażą spełnienie tych warunków określonych w pkt VI i VII Ogłoszenia o przetargu.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje kadrą pracowniczą z następujących dziedzin: kierownika budowy branży sanitarnej, kierownika budowy branży elektrycznej, kierownika budowy branży budowlanej. (Wymagania dotyczące dysponowania niezbędną kadrą inżynierską specjalizującą się w wykonywaniu prac w poszczególnych branżach i realizacji projektów technologicznych dla instalacji pro-środowiskowych – Załącznik nr 3)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczono w punkcie VII warunków postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczono w punkcie VII warunków postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczono w punkcie VII warunków postępowania.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczono w punkcie VII warunków postępowania.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamieszczono w punkcie VII warunków postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych ).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Maksymalna wyjściowa wysokość zaliczki to 20% wartości kontraktu.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto70,00
Okres rękojmi i gwarancji jakości5,00
Czas realizacji15,00
Warunki płatności10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Zamawiający nakłada na Wykonawców obowiązek zachowania poufności w zakresie części Ogłoszenia tj. Załącznika nr 7, który nie został przez niego opublikowany w treści ogłoszenia. Informacje wskazane w Załączniku nr 7 do Ogłoszenia są udostępniane potencjalnym Wykonawcom od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, w siedzibie Zamawiającego (ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice) po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o chęci zapoznania się z treścią tego załącznika.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Udostępnienie dokumentacji po podpisaniu klauzuli poufności.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Tak

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500010416-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
505356-N-2018

Data:
12/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Flukar Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18070650700000, ul. Ul. Uniwersytecka  13, 40007   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (+48) 32 700 22 50, e-mail j.niziol@emunew.pl, faks (+48) 32 700 22 60.
Adres strony internetowej (url): http://www.flucar.pl; http://www.emunew.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
1

W ogłoszeniu jest:
rzedmiotem przetargu jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem przetargu jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Ogłoszenie nr 500054933-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.
Flukar Sp. z o.o.: Przedmiotem przetargu jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
"Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych" LIFE EMU NEW - LIFE14ENV/PL/000370

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505356-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500010416-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak


I. 1) NAZWA I ADRES:
Flukar Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 18070650700000, ul. Ul. Uniwersytecka  13, 40007   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (+48) 32 700 22 50, e-mail j.niziol@emunew.pl, faks (+48) 32 700 22 60.
Adres strony internetowej (url): http://www.flucar.pl; http://www.emunew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot prywatny - Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem przetargu jest wyłonienie Generalnego Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
EMUNEW/PP/1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kompleksowe wykonanie zamówienia, w tym za dostarczenie urządzeń stanowiących prototypową instalację technologiczną za wyjątkiem urządzeń technologicznych dostarczonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem konieczności ich zabudowy. Do jego obowiązków należeć będzie m.in: 1. Sprawdzenie dokumentacji projektowej. 2. Modernizacja istniejącej hali na potrzeby technologiczne w porozumieniu z biurem projektowym BIPROTECH Sp. z o.o. (który jest generalnym projektantem instalacji) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 3. budowa instalacji technologicznych dla węzłów: a) układu do produkcji nanowłókien, b) układu komponowania asfaltu modyfikowanego, c)układu do produkcji emulsji, d) układu komponowania polimeru z wypełniaczem. 4. Wykonanie powiązań instalacji technologicznych węzłów: a) układu do produkcji nanowłókien, b) układu komponowania asfaltu modyfikowanego, c)układu do produkcji emulsji, d) układu komponowania polimeru z wypełniaczem. 5. Zabudowa instalacji pomocniczych dla hali technologicznej w zakresie: a) instalacji elektrycznych, b) instalacji sanitarnych, c) AKPiA, d) technologicznym. 6. Wykonanie instalacji pomocniczych dla hali technologicznej w tym źródeł mediów pomocniczych (energetycznych – cieplnych i prądowych) potrzebnych na poprawne działanie instalacji. 7. Wybudowanie pilotażowej instalacji prototypowej wliczając w to odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe podczas tych prac. 8. Zakup urządzeń zgodnie z projektem wykonawczym. 9. Uruchomienie, test i optymalizacja. 10. Bezawaryjny, ciągły rozruch 72-godzinny. Inwestor dostarcza urządzenia: Pompy: 1A-P1; 1A-P2; 1A-P3; 1A-P4; 3A-P4; 3A-P6; 4A-P1 A/B; Ramiona nalewcze oraz węże rozładowcze: 1A-LA1; 3A-LA1; 1A-ULA1. Urządzeń do produkcji nanowłókien. Urządzeń do komponowania asfaltu modyfikowanego. Urządzeń do produkcji emulsji. Urządzeń do komponowania polimeru z wypełniaczem. Szczegółowy opis urządzeń dostarczanych przez Inwestora jest zawarty w dokumentacji projektowej. Całość projektu zostaje podzielony według poniższego zestawienia: 1. Branża drogowa i budowlano konstrukcyjna w skład której wchodzą sieci i instalacje sanitarne, droga, fundamenty pod park zbiorniki (1354 Emulsje Branża Bud-konstr rew1; 1354 Emulsje Branża drogowa&wod-kan;). 2. Branża AKPiA i Branża Elektryczna (1354 Emulsje Branża AKPiA rew1; 1354 Emulsje Branża elektryczna rew1). 3. Branża technologiczna wraz z posadowieniem urządzeń technologicznych (1354 Emulsje Branża technologiczna rew1; Emulsje hala projekt wyposażenia). 4. Branża orurowania (1354 Emulsje-Branża orurowania rew1A).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45351000-2, 45343200-5, 45332400-7, 45332300-6, 45332200-5, 45331231-4, 45331221-1, 45331211-8, 45331110-0, 45321000-3, 45317000-2, 45316000-5, 45315000-8, 45314000-1, 45312000-7, 45311000-0, 45200000-9, 45100000-8, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Branża drogowa i budowlano konstrukcyjna w skład której wchodzą sieci i instalacje sanitarne, droga, fundamenty pod park zbiorniki (1354 Emulsje Branża Bud-konstr rew1; 1354 Emulsje Branża drogowa&wod-kan;).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/02/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2262000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Joulex&Partner Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@joulex.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 53 lok. 4
Kod pocztowy: 91-063
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2262000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2262000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4000000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Branża AKPiA i Branża Elektryczna (1354 Emulsje Branża AKPiA rew1; 1354 Emulsje Branża elektryczna rew1)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/02/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
935000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Joulex&Partner Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@joulex.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 53 lok. 4
Kod pocztowy: 91-063
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
935000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 935000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3642000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Branża technologiczna wraz z posadowieniem urządzeń technologicznych (1354 Emulsje Branża technologiczna rew1; Emulsje hala projekt wyposażenia)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/02/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
758000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Joulex&Partner Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@joulex.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 53 lok. 4
Kod pocztowy: 91-063
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
758000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 758000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5100000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Branża orurowania (1354 Emulsje-Branża orurowania rew1A)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/02/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
693000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Joulex&Partner Sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@joulex.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 53 lok. 4
Kod pocztowy: 91-063
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
693000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 693000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3000000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Ul. Uniwersytecka, 40-007 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: j.niziol@emunew.pl
tel: (+48) 32 700 22 50
fax: (+48) 32 700 22 60
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-02-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 505356-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: EMUNEW/PP/1/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-01-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 200 dni
Wadium: 50000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 666 666 PLN  -  2 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: http://www.flucar.pl; http://www.emunew.pl
Informacja dostępna pod: http://www.flucar.pl; http://www.emunew.pl
Okres związania ofertą: 89 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45331110-0 Instalowanie kotłów
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej
45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza
45331231-4 Instalowanie urządzeń mrożących
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Branża drogowa i budowlano konstrukcyjna w skład której wchodzą sieci i instalacje sanitarne, droga, fundamenty pod park zbiorniki (1354 Emulsje Branża Bud-konstr rew1; 1354 Emulsje Branża drogowa&wod-kan;). Joulex&Partner Sp. z o. o.
ul. Zachodnia 53 lok. 4, 91-063 Łódź, woj. łódzkie
2018-03-14 2 262 000,00
Branża AKPiA i Branża Elektryczna (1354 Emulsje Branża AKPiA rew1; 1354 Emulsje Branża elektryczna rew1) Joulex&Partner Sp. z o. o.
ul. Zachodnia 53 lok. 4, 91-063 Łódź, woj. łódzkie
2018-03-14 935 000,00
Branża technologiczna wraz z posadowieniem urządzeń technologicznych (1354 Emulsje Branża technologiczna rew1; Emulsje hala projekt wyposażenia) Joulex&Partner Sp. z o. o.
ul. Zachodnia 53 lok. 4, 91-063 Łódź, woj. łódzkie
2018-03-14 758 000,00
Branża orurowania (1354 Emulsje-Branża orurowania rew1A) Joulex&Partner Sp. z o. o.
ul. Zachodnia 53 lok. 4, 91-063 Łódź, woj. łódzkie
2018-03-14 693 000,00