Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 507032-N-2019 z dnia 2019-01-25 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Remont i przebudowa istniejącego budynku oraz budowa nowego budynku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 630703410, ul. ul. Jana Kochanowskiego  2a , 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu /1366,Tabela.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu /1366,Tabela.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
W formie pismenej, osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i przebudowa istniejącego budynku oraz budowa nowego budynku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie

Numer referencyjny:
ZZP-2380-3/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową istniejącego budynku oraz budową nowego budynku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, położonym przy ul. ks. J. Surzyńskiego 31. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) remont i przebudowę istniejącego budynku, w tym wykonanie odpowiednio przebudowy, rozbudowy bądź nowych systemów: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, alarmu pożarowego, monitoringu wizyjnego, a także sieci strukturalnej kat. 6A oraz instalacji: wodnych kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Podstawowe parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - 555,01 m2, - ilość kondygnacji - 3 nadziemne i 1 podziemna, - powierzchnia użytkowa - 1 500,90 m2; 2) rozbiórkę murowanych budynków gospodarczych oraz wiat parkingowych o konstrukcji stalowej, przekrytych blachą trapezową znajdujących się w obrębie parceli. Podstawowe parametry budynków: a) budynek R1: - powierzchnia zabudowy - 179,50 m2, - ilość kondygnacji - 1, - wysokość - 2,50 m; b) budynek R2: - powierzchnia zabudowy - 64,49 m2, - ilość kondygnacji - 1, - wysokość - 4,20 m; 3) budowę nowego budynku, który częściowo znajdować się będzie w miejscu budynku przeznaczonego do rozbiórki wraz z instalacjami: wodnymi, kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i elektryczną oraz systemami: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, alarmu pożarowego, monitoringu wizyjnego a także sieci strukturalnej kat. 6A. Podstawowe parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - 308,21 m2, - ilość kondygnacji - 2 nadziemne, - powierzchnia użytkowa - 501,17 m2; 4) przebudowę przyległego terenu, w tym niwelacja terenu, wymiana nawierzchni, wykonanie nowego ogrodzenia, trawników, oświetlenia zewnętrznego i niezbędna przebudowa sieci i przyłączy. 5) wykonanie systemu zasilania gwarantowanego opartego o nowy agregat prądotwórczy i UPS oraz istniejącą siłownię telekomunikacyjną oraz systemu łączności radiowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót w dniu 01.02.2019 r. w godz. 10:00-12:00 po uprzednim (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) powiadomieniu pocztą elektroniczną na adres przetargi@po.policja.gov.pl o zamiarze jej przeprowadzenia.


II.5) Główny kod CPV:
45216100-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45453000-7
45110000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5144270,14
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-11-27


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że posiada: 1) ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł; 2) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia jeżeli, wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie budynku: - w technologii monolitycznej albo murowanej albo mieszanej, - o co najmniej 2 kondygnacjach, - o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej dobudowanej części budynku nie mniejszej niż 500 m2, wraz z: - instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, - systemami: kontroli dostępu sygnalizacji włamania i napadu alarmu pożarowego oraz monitoringu wizyjnego w technologii IP FullHD, - siecią strukturalna kategorii nie niższej niż 6A i montażem urządzeń aktywnych tej sieci, - systemem zasilania gwarantowanego opartego o agregat prądotwórczy i UPS, - systemem łączności radiowej, o wartości tych robót nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł. 2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia: 1) kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej 2 inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie budynku w technologii monolitycznej albo murowanej albo mieszanej o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej dobudowanej części budynku nie mniejszej niż 500 m2 i ilości kondygnacji nie mniejszej niż 2, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy przez okres nie krótszy niż 9 miesięcy dla danej inwestycji; 2) kierownikiem robót branży sanitarnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej lub klimatyzacyjnej w budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 w trakcie, których pełnił funkcję kierownika robót branży sanitarnej w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy w każdej z nadzorowanych robót; 3) kierownikiem robót branży elektrycznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 w trakcie, których pełnił funkcję kierownika robót branży elektrycznej w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy w każdej z nadzorowanych robót; 4) kierownikiem robót branży telekomunikacyjnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej dla co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu instalacji teleinformatycznych i teletechnicznych w budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 w trakcie, których pełnił funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy w każdej z nadzorowanych robót; 5) 2 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadającą certyfikat autoryzowanego instalatora dla zaoferowanych systemów: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu alarmu pożarowego oraz monitoringu obiektowego, minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowe oraz wykonały co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu systemów kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu alarmu pożarowego oraz monitoringu wizyjnego; 6) 2 osobami posiadającymi certyfikaty autoryzowanych instalatorów dla zaoferowanej przez wykonawcę sieci strukturalnej, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz wykonały co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu sieci strukturalnej minimum kat. 6a wraz z montażem urządzeń aktywnych tej sieci.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem dotyczącym oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7). 1) Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną - informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że osoba ta nie została skazana za przestępstwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz nie została skazany na karę aresztu za wykroczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert. Przedmiotową informację z KRK dotyczącą również innego podmiotu lub podwykonawcy będących osobami fizycznymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 2) Jeżeli wykonawca jest osoba prawną - informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, potwierdzające odpowiednio, że nie zostały one skazane za przestępstwo w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 uPzp oraz, że nie zostały skazane na karę aresztu za wykroczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania oferty. Przedmiotowe informacje z KRK dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy będących osobami prawnymi, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 3) Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 4) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.). Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 5) Jeżeli wykonawca jest podmiotem zbiorowym - informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że wobec wykonawcy sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.) pod groźbą kary, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania oferty. Przedmiotową informację dotyczącą również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 6) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 7) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 8) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa III.3) niniejszego ogłoszenia wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. 9) Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną - oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 10) Jeżeli wykonawca jest osobą prawną - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec osób, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, prawomocnego wyroku sądu skazującego na karę ograniczenia wolności lub grzywny za wykroczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 11) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 12) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Przedmiotowe zaświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenie lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 13) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Przedmiotowe zaświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenie lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż określona w pkt. III.1.2) niniejszego ogłoszenia. 2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż określona w pkt. III.1.2) niniejszego ogłoszenia, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyżej określonych dokumentów. 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5) Oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy potwierdzające, że osoba wskazana jako kierownik robót posiada wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, b) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 uPzp - dokument ten winien być złożony w formie oryginału. 4) Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 150 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją „Wadium - ZZP-2380-3/2019”; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Wypłata zaliczki nastąpi pod warunkiem przewidzenia na ten cel odpowiednich środków w planie finansowania inwestycji określonym dla Zamawiającego przez organ nadrzędny. W przypadku nie udzielenia przez Zamawiającego zaliczek na poczet wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia o wypłatę zaliczki ani inne roszczenia o charakterze odszkodowawczym. 2. Zamawiający dokona wypłaty zaliczki przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3. Przed udzieleniem zaliczki, Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia 100% udzielonej zaliczki w jednej z niżej określonych form: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 4. Wykonawca przed rozliczeniem zaliczki może zmienić formę zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka z określonych w ust. 3. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do rozliczenia zaliczki w całości. Zabezpieczenie zaliczki musi być ustanowione na czas realizacji całości robót budowlanych, na które zaliczka została udzielona i odbioru robót (§ 17 Umowy stosuje się odpowiednio). Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia lub jeżeli w wyniku przedłużających się odbiorów robót data zabezpieczenia zaliczki wygaśnie, a Wykonawca na 3 dni robocze przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 7 dni roboczych po rozliczeniu zaliczki w całości wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, cała wartość udzielonej, a niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej zaliczki. 7. Zamawiający udzieli kolejnej zaliczki, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie, w zakresie poprzednio udzielonej zaliczki. 8. Kwota zaliczki, będzie potrącona z płatności o których mowa § 10 Umowy. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po jej rozliczeniu. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego Wykonawcy nastąpi w całości. 9. Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako wykonanie robót budowlanych na które zaliczka została udzielona i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót stwierdzające ich wykonanie bez wad. 10. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego w całości, po spełnieniu warunków o których mowa w ust. 9 oznacza, że pełna kwota zaliczki udzielonej na dane roboty budowlane zostanie potrącona z wynagrodzenia częściowego Wykonawcy, pod warunkiem, że wartość należnego wynagrodzenia częściowego nie będzie mniejsza niż kwota udzielonej zaliczki.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
„Cena”60,00
„Okres rękojmi i gwarancji”18,00
„Doświadczenie kierownika budowy”5,00
„Doświadczenie kierownika robót branży sanitarnej”3,00
„Doświadczenie kierownika robót branży elektrycznej”3,00
„Doświadczenie kierownika robót branży telekomunikacyjnej”3,00
„Doświadczenie instalatorów systemów teletechnicznych”2,00
„Doświadczenie instalatorów sieci strukturalnej”2,00
„Współczynnik przenikania ciepła dla stolarki”2,00
„Kategoria sieci strukturalnej”2,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana wynagrodzenie, spowodowana: a) zmianą stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, b) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - część zamówienia, z której Zamawiający może zrezygnować nie może przekroczyć 15 % wartości umowy, c) zmianami spowodowanymi koniecznością wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu: - innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej, - innych robót tego samego rodzaju, co roboty przewidziane pierwotnie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań lub nie wykonanie innych robót groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót – przedmiotowa zmiana nie może powodować znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu robót, natomiast zmiana taka z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego, d) wykonaniem robót zamiennych, o których mowa w § 1 pkt. 7 Umowy. Umniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w lit. b) dokonuje się na podstawie zestawienia kosztów określonych w ofercie Wykonawcy z uwzględnieniem wykonanego zakresu robót. Do określenia wartości zmiany, o których mowa w lit. c) i d) stosuje się zasady określone w pkt. 2 oraz ceny nie wyższe niż wynikające z bazy cenowych SEKOCENBUD aktualne na dzień zmiany z uwzględnieniem składników cenotwórczych określonych w ofercie Wykonawcy; 2) zmiany, o których mowa w pkt. 1 lit. b) i c) oraz pkt. 7 nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy większego niż 15 %; 3) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; 4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty, o których mowa w § 12 ust. 1 Umowy w celu wykazania braku okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 5) termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności: a) wystąpienia innych okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację robót, za które nie odpowiada żadna ze stron, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd., wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego, b) będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub wstrzymanie przez organ nadrzędny finansowania przedmiotu umowy, c) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności wystąpieniem siły wyższej - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 6, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 6) zmiana osób, o których mowa w § 16 ust. 3 - 5 Umowy - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowane osoby posiadają spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego została zawarta niniejsza Umowa, oraz posiadają doświadczenie nie mniejsze niż wskazane dla danej osoby w ofercie Wykonawcy. Konieczność zmiany tych osób Wykonawca zgłasza Zamawiającemu niezwłocznie po jej wystąpieniu przekazując jednocześnie dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 Umowy. 7) zamiany wyrobów (materiałów) istotnych dla wykonania przedmiotów umowy. Zmiana wyrobów w stosunku do wynikających z oferty Wykonawcy, jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku: a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta, b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie po przekazaniu placu budowy, c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę, d) zastosowania wyrobów równoważnych w stosunku do określonych przez Zamawiającego w dokumentacji - zmiany wyrobów przez Zamawiającego - wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie mogą posiadać parametrów gorszych niż opisane w dokumentacji wykonawczej - w przypadkach określony w lit. a) i b) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie tych okoliczności w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu. Natomiast w przypadku określonym w lit. b) Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie zachodzi przesłanka określona w lit. c), oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsze niż wyrób, którego dotyczy zmiana.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny oferty brutto. 2) Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją, z adnotacją „Zabezpieczenie - Umowa nr ZZP-2380-3/2019”; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHGość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540027738-N-2019 z dnia 12-02-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
507032-N-2019

Data:
25/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 63070341000000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-15, godzina: 11:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-18, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510049890-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Komenda Wojewódzka Policji: Remont i przebudowa istniejącego budynku oraz budowa nowego budynku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507032-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540018398-N-2019, 540027738-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 63070341000000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.
Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont i przebudowa istniejącego budynku oraz budowa nowego budynku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZZP-2380-3/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową istniejącego budynku oraz budową nowego budynku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, położonym przy ul. ks. J. Surzyńskiego 31. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) remont i przebudowę istniejącego budynku, w tym wykonanie odpowiednio przebudowy, rozbudowy bądź nowych systemów: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, alarmu pożarowego, monitoringu wizyjnego, a także sieci strukturalnej kat. 6A oraz instalacji: wodnych kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Podstawowe parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - 555,01 m2, - ilość kondygnacji - 3 nadziemne i 1 podziemna, - powierzchnia użytkowa - 1 500,90 m2; 2) rozbiórkę murowanych budynków gospodarczych oraz wiat parkingowych o konstrukcji stalowej, przekrytych blachą trapezową znajdujących się w obrębie parceli. Podstawowe parametry budynków: a) budynek R1: - powierzchnia zabudowy - 179,50 m2, - ilość kondygnacji - 1, - wysokość - 2,50 m; b) budynek R2: - powierzchnia zabudowy - 64,49 m2, - ilość kondygnacji - 1, - wysokość - 4,20 m; 3) budowę nowego budynku, który częściowo znajdować się będzie w miejscu budynku przeznaczonego do rozbiórki wraz z instalacjami: wodnymi, kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i elektryczną oraz systemami: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, alarmu pożarowego, monitoringu wizyjnego a także sieci strukturalnej kat. 6A. Podstawowe parametry budynku: - powierzchnia zabudowy - 308,21 m2, - ilość kondygnacji - 2 nadziemne, - powierzchnia użytkowa - 501,17 m2; 4) przebudowę przyległego terenu, w tym niwelacja terenu, wymiana nawierzchni, wykonanie nowego ogrodzenia, trawników, oświetlenia zewnętrznego i niezbędna przebudowa sieci i przyłączy. 5) wykonanie systemu zasilania gwarantowanego opartego o nowy agregat prądotwórczy oraz istniejący UPS i istniejącą siłownię telekomunikacyjną, a także wykonanie systemu łączności radiowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45216100-5


Dodatkowe kody CPV:
45453000-7, 45110000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5144270.14

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DUDKOWIAK Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Borowikowa 14
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
5248410.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5248410.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15663508.53
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 1180000.00

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@po.policja.gov.pl
tel: 61 8412743
fax: 61 8412744
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-02-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 507032-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZZP-2380-3/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-01-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 150000 ZŁ
Szacowana wartość* 5 000 000 PLN  -  7 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/
Informacja dostępna pod: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu /1366,Tabela.html
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont i przebudowa istniejącego budynku oraz budowa nowego budynku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kościanie DUDKOWIAK Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. j.
ul. Borowikowa 14, 64-100 Leszno, woj.
2019-03-14 5 248 410,00