Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 082 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/15.


Numer ogłoszenia: 5098 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 082 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/15..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 082 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.22.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
6 Wadium 6.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 742,00 zł słownie: siedemset czterdzieści dwa złote i zero groszy Część 2 - 715,00 zł słownie: siedemset piętnaście złotych i zero groszy Część 3 - 468,00 zł słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i zero groszy Część 4 - 435,00 zł słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych i zero groszy Część 5 - 861,00 zł słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i zero groszy Część 6 - 1 083,00 zł słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt trzy złote i zero groszy Część 7 - 1 015,00 zł słownie: jeden tysiąc piętnaście złotych i zero groszy Część 8 - 1 458,00 zł słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy 6.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 ( w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania). - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6.3.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej. 6.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6.6. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się. 6.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: 1) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę kruszyw łamanych o wartości nie mniejszej niż: dla części 1 - 23 000,00 zł brutto, dla części 2 - 22 000,00 zł brutto, dla części 3 - 15 000,00 zł brutto, dla części 4 - 14 000,00 zł brutto, dla części 5 - 27 000,00 zł brutto, dla części 6 - 34 000,00 zł brutto, dla części 7 - 32 000,00 zł brutto, dla części 8 - 45 000,00 zł brutto,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ( aktualny odpis z właściwego rejestru...), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 11.1.Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 11.2.Pełnomocnictwo oraz dokument wymieniony w pkt. 10.6 ( Wykonawca może polegać ....) powinny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 11.3.Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11.4.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt. 3 ( lista podmiotów ...), ppkt. 4( aktualny odpis z właściwego rejestru ...) i ppkt. 6 ( wykonawca może polegać ...) składa każdy z wykonawców, a dokument o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 5 ( wykaz wykonywanych dostaw..) mogą być złożone przez wykonawców łącznie.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria Ogólna..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część 1: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 350 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 350 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część 2: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 330 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 330 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Część 3: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 200 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 200 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Część 4: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 200 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 200 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Część 5: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 397 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 397 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Część 6: Dostawa kruszyw łamanych w ilości 485 Mg, do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych w ilości 485 Mg, do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
7
NAZWA:
Część 7: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 455 Mg do Rejonu Drogowego Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 455 Mg do Rejonu Drogowego Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
8
NAZWA:
Część 8: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 665 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 665 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.03.2015.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 082 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/15.


Numer ogłoszenia: 57448 - 2015; data zamieszczenia: 16.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 5098 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 082 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części- nr postępowania 003/15..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 3 082 Mg, do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, z podziałem na 8 części.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część 1: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 350 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 37100,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  41078,31


 • Oferta z najniższą ceną:
  40854,45
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53382,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Część 2: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 330 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44068,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  40818,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  53508,69


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Część 3: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 200 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22447,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  22447,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31365,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Część 4: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 200 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 21750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24204,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  24204,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33855,75


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Część 5: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 397 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 43072,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  43764,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  43764,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  58385,64


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Część 6: Dostawa kruszyw łamanych w ilości 485 Mg, do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54160,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60114,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  60114,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  80109,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Część 7: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 455 Mg do Rejonu Drogowego Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50760,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51050,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  51050,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63947,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Część 8: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 665 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 72910,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73062,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  73062,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  93922,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-01-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 509820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-01-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 71 dni
Wadium: 6 ZŁ
Szacowana wartość* 200 PLN  -  300 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14212200-2 Kruszywo
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część 1: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 350 Mg do Rejonu Drogowego Gostynin - Płock. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2015-03-16 41 078,00
Część 2: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 330 Mg do Rejonu Drogowego Ciechanów. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2015-03-16 44 068,00
Część 3: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 200 Mg do Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2015-03-16 22 447,00
Część 4: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 200 Mg do Rejonu Drogowego Ostrołęka. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2015-03-16 24 204,00
Część 5: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 397 Mg do Rejonu Drogowego Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2015-03-16 43 764,00
Część 6: Dostawa kruszyw łamanych w ilości 485 Mg, do Rejonu Drogowego Węgrów - Siedlce. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego lub wydzielonej bazy. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2015-03-16 60 114,00
Część 7: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 455 Mg do Rejonu Drogowego Radom. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2015-03-16 51 050,00
Część 8: Dostawa kruszyw łamanych bazaltowych w ilości 665 Mg do Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno. Dostawa transportem Wykonawcy do siedziby odpowiedniego Obwodu Drogowego. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe REMBET Sp. z o.o.
ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie
2015-03-16 73 062,00