Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 510910-N-2019 z dnia 2019-02-06 r.

Gmina Luzino: SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY LUZINO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Luzino, krajowy numer identyfikacyjny 53989700000, ul. ul. Ofiar Stutthofu  11 , 84242   Luzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6782068 w. 49, e-mail inwestycje@luzino.pl, faks 586 782 325.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.luzino.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.luzino.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Osobiście, pocztą, kurierem. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Kancelaria Urzędu Gminy w Luzinie, 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY LUZINO

Numer referencyjny:
6.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: budowa Otwartych Stref Aktywności w Kębłowie, Robakowie, Dąbrowce oraz Wyszecinie na terenie gminy Luzino. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania, w szczególności poprzez nadzorowanie wykonania robót w zakresie: 1) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kębłowo dz. nr 725/3; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, d) wykonanie nawierzchni trawiastej, e) wykonanie zieleni niskiej, f) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, g) dostawa i montaż elementów małej architektury, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 2) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Robakowo, dz. Nr 78; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, d) wykonanie nawierzchni trawiastej, e) wykonanie zieleni niskiej, f) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, g) dostawa i montaż elementów małej architektury, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 3) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Robakowo, dz. Nr 219; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, d) wykonanie nawierzchni trawiastej, e) wykonanie zieleni niskiej, f) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, g) dostawa i montaż elementów małej architektury, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Dąbrówka, dz. Nr 54/16; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, d) wykonanie nawierzchni trawiastej, e) wykonanie zieleni niskiej, f) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, g) dostawa i montaż elementów małej architektury, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 5) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wyszecino, dz. Nr 100/32; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: i) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, j) wykonanie robót ziemnych, k) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, l) wykonanie nawierzchni trawiastej, m) wykonanie zieleni niskiej, n) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, o) dostawa i montaż elementów małej architektury, p) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. Szczegółowy zakres prac objęty przedmiotową usługą określony został w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, która zawiera: dokumentacje architektoniczno-budowlaną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. 2 W ramach standardów jakościowych wykonania przedmiotu zamówienia ( w oparciu o art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) ustanowienia inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; czas pracy inspektora nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót; 2) obecności na budowie inspektora nadzoru, niezależnie od czasu trwania tego pobytu, minimum raz w tygodniu tj. w dniach od poniedziałku do piątku (przybycie w godzinach urzędowania Zamawiającego;) potwierdzona wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy), w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ( tj. choroba), Wykonawca zobowiązany jest poinformować, o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej na dzień przed planowaną obecnością na budowie, jednocześnie wyznaczając inny dzień przybycia; 3) zawiadomienia odpowiednich organów nadzoru o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym również robót geologicznych (jeżeli dotyczy), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4) zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania terenu budowy wykonawcy robót, w imieniu Zamawiającego, 5) reprezentowania Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 6) nadzorowania, kontrolowania oraz monitorowania zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiednio dla każdej otwartej strefy aktywności, w poszczególnych miejscowościach, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, informowania o zagrożeniach terminów, nieprawidłowościach i wadach występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych, a także do proponowania sposobu ich usunięcia oraz informowania Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrozić zakończeniu inwestycji, 7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy wraz z podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót, 8) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych (jeżeli dotyczy), 9) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót (jeżeli dotyczy), 10) wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego oraz powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji, 11) sporządzania protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót nie objętych zamówieniem podstawowym, oraz przedstawiania ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny; bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym, 12) kompletowania i kontrolowania wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy, niezbędnych do odbioru, 13) pełnej dyspozycyjności wobec wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne, wykonawcy robót czy też Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy), 14) sprawdzania dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej, 15) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informowania o wszelkich opóźnieniach w realizacji robót z określeniem ich przyczyn, 16) zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych zapewnienia uprawnionego zastępstwa, z zastrzeżeniem, iż osoba ta powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień), które określone zostały w niniejszej SIWZ, 17) udziału w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z mieszkańcami, związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, 18) wnioskowania do Zamawiającego (Inwestora) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, 19) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 20) udzielania wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia, 21) sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów np. atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów – dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem, 22) kontrolowania stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, przepisów ppoż. oraz zasad bhp, 23) wstrzymania robót budowlanych w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową z Wykonawcą robót oraz obowiązującymi przepisami prawa, 24) potwierdzenie gotowości do odbioru, 25) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również: 1) dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót, 2) zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 3) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania, 4) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania, 5) ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, 6) sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 7) potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym, wraz z podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru robót, 8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.


II.5) Główny kod CPV:
71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71247000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-28


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zamawiający określił następujący warunek udziału w postępowaniu: 1) zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. UWAGA! Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiednie uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz wcześniej obowiązujących przepisów, a także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.5 ppkt 1 lit. a i b niniejszej SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do Oferty sporządzonej w oparciu o Formularz Ofertowy, wypełniony i podpisany, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca winien dołączyć: 1) oświadczenie, wymienione w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ 2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę (jeżeli dotyczy) z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ 3) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.luzino.pl/ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru, który zostanie udostępniony na stronie internetowej, z wyżej wymienioną informacją. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
łączna cena całkowita brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie: 1) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zmiany terminu realizacji inwestycji, czy też terminu rozliczenia projektu, 2) ewentualnej zmiany składu osobowego lub dodanie nowych osób, które może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach nie niższych niż przedstawione w ofercie, 3) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, w stopniu i terminie odpowiadającym tym zmianom, 4) zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawa Pzp, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości, 5) zmiany lub wprowadzenia nowych podwykonawców, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie, 6) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji. 2. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu i może być dokonana w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron. 3. Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt. 16.1 zmiana umowy może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz ust. 1a-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Pozostała treść istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510049962-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Gmina Luzino: SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY LUZINO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510910-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Luzino, Krajowy numer identyfikacyjny 53989700000000, ul. ul. Ofiar Stutthofu  11, 84-242  Luzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6782068 w. 49, e-mail inwestycje@luzino.pl, faks 586 782 325.
Adres strony internetowej (url): http://bip.luzino.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY LUZINO

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: budowa Otwartych Stref Aktywności w Kębłowie, Robakowie, Dąbrowce oraz Wyszecinie na terenie gminy Luzino. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania, w szczególności poprzez nadzorowanie wykonania robót w zakresie: 1) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Kębłowo dz. nr 725/3; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, d) wykonanie nawierzchni trawiastej, e) wykonanie zieleni niskiej, f) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, g) dostawa i montaż elementów małej architektury, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 2) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Robakowo, dz. Nr 78; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, d) wykonanie nawierzchni trawiastej, e) wykonanie zieleni niskiej, f) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, g) dostawa i montaż elementów małej architektury, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 3) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Robakowo, dz. Nr 219; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, d) wykonanie nawierzchni trawiastej, e) wykonanie zieleni niskiej, f) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, g) dostawa i montaż elementów małej architektury, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Dąbrówka, dz. Nr 54/16; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych, c) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, d) wykonanie nawierzchni trawiastej, e) wykonanie zieleni niskiej, f) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, g) dostawa i montaż elementów małej architektury, h) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 5) budowy Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wyszecino, dz. Nr 100/32; w zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane: i) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, j) wykonanie robót ziemnych, k) wykonanie nawierzchni z maty przerostowej, l) wykonanie nawierzchni trawiastej, m) wykonanie zieleni niskiej, n) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, o) dostawa i montaż elementów małej architektury, p) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. Szczegółowy zakres prac objęty przedmiotową usługą określony został w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, która zawiera: dokumentacje architektoniczno-budowlaną, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. 2 W ramach standardów jakościowych wykonania przedmiotu zamówienia ( w oparciu o art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) ustanowienia inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; czas pracy inspektora nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót; 2) obecności na budowie inspektora nadzoru, niezależnie od czasu trwania tego pobytu, minimum raz w tygodniu tj. w dniach od poniedziałku do piątku (przybycie w godzinach urzędowania Zamawiającego;) potwierdzona wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy), w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ( tj. choroba), Wykonawca zobowiązany jest poinformować, o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej na dzień przed planowaną obecnością na budowie, jednocześnie wyznaczając inny dzień przybycia; 3) zawiadomienia odpowiednich organów nadzoru o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym również robót geologicznych (jeżeli dotyczy), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4) zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania terenu budowy wykonawcy robót, w imieniu Zamawiającego, 5) reprezentowania Zamawiającego (Inwestora) na budowie przez sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 6) nadzorowania, kontrolowania oraz monitorowania zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiednio dla każdej otwartej strefy aktywności, w poszczególnych miejscowościach, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, informowania o zagrożeniach terminów, nieprawidłowościach i wadach występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz podejmowania działań zapobiegawczych lub naprawczych, a także do proponowania sposobu ich usunięcia oraz informowania Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą zagrozić zakończeniu inwestycji, 7) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy wraz z podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót, 8) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych (jeżeli dotyczy), 9) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót (jeżeli dotyczy), 10) wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego oraz powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu takiej sytuacji, 11) sporządzania protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót nie objętych zamówieniem podstawowym, oraz przedstawiania ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny; bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym, 12) kompletowania i kontrolowania wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy, niezbędnych do odbioru, 13) pełnej dyspozycyjności wobec wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne, wykonawcy robót czy też Zamawiającego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy), 14) sprawdzania dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej, 15) pisemnego zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informowania o wszelkich opóźnieniach w realizacji robót z określeniem ich przyczyn, 16) zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych zapewnienia uprawnionego zastępstwa, z zastrzeżeniem, iż osoba ta powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień), które określone zostały w niniejszej SIWZ, 17) udziału w prowadzeniu ewentualnych negocjacji w konfliktach z mieszkańcami, związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, 18) wnioskowania do Zamawiającego (Inwestora) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, 19) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 20) udzielania wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących realizacji zamówienia, 21) sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w tym sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów np. atestów, świadectw jakości, wyników badań dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów – dokonywanie ich oceny na placu budowy przed ich wbudowaniem, 22) kontrolowania stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, przepisów ppoż. oraz zasad bhp, 23) wstrzymania robót budowlanych w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową z Wykonawcą robót oraz obowiązującymi przepisami prawa, 24) potwierdzenie gotowości do odbioru, 25) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również: 1) dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót, 2) zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 3) zgłaszanie wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie z nim terminów ich usuwania, 4) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania, 5) ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym, 6) sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego, 7) potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym, wraz z podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru robót, 8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71520000-9


Dodatkowe kody CPV:
71247000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4858.80

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski
Email wykonawcy: e_gryczewski@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Szkolna 34 84-239 Bolszewo
Kod pocztowy: 84-239
Miejscowość: Bolszewo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
4920.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43050.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: inwestycje@luzino.pl
tel: 058 6782068 w. 49
fax: 586 782 325
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-02-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 510910-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 6.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-02-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.luzino.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.luzino.pl/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY LUZINO Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski
ul. Szkolna 34 84-239 Bolszewo, 84-239 Bolszewo, woj.
2019-03-14 4 920,00