Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 511488-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.: Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie objęte jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowa RPZP.02.06.00-32-A010/16-00 z dnia 25 maja 2017 r. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej w Stargardzie - przebudowa i rozbudowa”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 32076539600000, ul. Ul. Szczecińska  35 , 73110   Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 573 23 34, e-mail ekonomiczny@osir.stargard.pl, faks 91 573 23 34.
Adres strony internetowej (URL): http://www.osir.stargard.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.osir.stargard.pl/centrum-rekreacji/przetarg/przebudowa-i-rozbudowa-plywalni-miejskiej


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.osir.stargard.pl/centrum-rekreacji/przetarg/przebudowa-i-rozbudowa-plywalni-miejskiej


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/transakcja/196183


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

Numer referencyjny:
OSiR/1/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie. Obiekt położony jest przy ul. Szczecińskiej 35, na działce numer geodezyjny 100 w obrębie 9 miasta Stargard. Dane charakteryzujące przedmiotowy obiekt: a) Powierzchnia użytkowa obiektu 4 542,90 m2 b) Powierzchnia zabudowy 2 443,20 m2 c) Kubatura 27 540 m3 d) Powierzchnia lustra basenu 512 m2 e) Drogi, dojazdy, miejsca parkingowe 3 223m2 f) Chodniki 1 653m2 g) Tereny zielone, istniejące, adaptowane: 2 669m2 h) Powierzchnia biologicznie czynna 3 636m2 i) Powierzchnia terenu inwestycji 9 988m2 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe świadczonej usługi, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45212130-6
45212212-5
45300000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8057686,16
Waluta:
EURO
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia te stanowić będą nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. W skład zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych wchodzić mogą zamówienia obejmujące prace ujęte w projekcie budowlanym, a pominięte w zakresie niniejszego zamówienia. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówienia polegającego na wykonaniu dodatkowych prac, jakie okażą się konieczne do należytego wykonania robót, a które zostaną odkryte na etapie prowadzenia robót, lub których nowe rozwiązania okażą się zasadne na etapie prowadzenia robót. Zamówienia te mogą dotyczyć rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych lub też elementów zagospodarowania terenu w obszarze objętym inwestycją. Ewentualne zamówienie udzielone zostanie na podobnych warunkach umownych jak dla zamówienia podstawowego, przy czym parametry podstawowych istotnych elementów umowy odnoszone będą do wielkości zamówienia z uwzględnieniem skali i proporcji obu zamówień. Cena negocjowana będzie w oparciu o aktualny poziom cen rynkowych. Możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  18   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Podana w punkcie II.6 szacunkowa całkowita wartość zamówienia dotyczy wartości zamówienia podstawowego wraz z zamówieniami, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 6 198 222,43 euro netto.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Minimalny poziom wymaganych standardów określono poniżej: Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) jego średnioroczny obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w zakresie robót budowlanych, w okresie trzech lat obrotowych (tj. 2015,2016,2017), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy, to podmiot trzeci musi spełniać ten warunek w całości. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wykonawca i podmiot trzeci (lub podmioty trzecie) mogą spełniać ww. warunek wspólnie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z ww. podmiotów powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). c) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych na sumę gwarancyjną nie niższą niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych). W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy mogą spełniać ww. warunek łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. w zakresie robót budowlanych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych). Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wykonawca i podmiot trzeci (lub podmioty trzecie) mogą spełniać ww. warunek wspólnie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z ww. podmiotów powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. w zakresie robót budowlanych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia. Minimalny poziom wymaganych standardów określono poniżej: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w realizacji robót podobnych, tj.: wykonał należycie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:  jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł oraz  jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o charakterze sportowym o powierzchni użytkowej minimum 4.500,00 m2 oraz  jedną robotę budowlaną polegającą na budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 500 m2 , która obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż niecek ze stali nierdzewnej oraz technologię uzdatniania wody basenowej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Jeżeli wykonawca wspiera się w zakresie ww. warunku potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy, to ww. warunek mogą oni spełniać łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (wyznaczonej imiennie do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:  Kierownik budowy: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej dwukrotnie funkcję kierownika budowy przy budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 400 m2 , która obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż niecek ze stali nierdzewnej oraz technologię uzdatniania wody basenowej.  Kierownik robót branży sanitarnej: posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień oraz który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwukrotnie pełnił funkcję kierownika robót obejmujących m.in. technologię wody basenowej.  Kierownik robót branży elektrycznej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).  Kierownik robót branży drogowej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).  Inżynier systemów teletechnicznych posiadający wyższe wykształcenie o specjalności elektrycznej lub telekomunikacyjnej lub informatycznej oraz który wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie i uruchomieniu instalacji teletechnicznej obejmującej co najmniej: SAP, CCTV, KD, LAN, BMS, HVAC.  Inżynier technolog uzdatniania wody basenowej posiadający wyższe wykształcenie o specjalności inżynierii sanitarnej lub chemicznej, który w ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie lub eksploatacji instalacji i urządzeń uzdatniania i przygotowania wody.  Kierownik prac konserwatorskich posiadający kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zmianami). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunki wykonawcy mogą spełnić łącznie. Wykonawca w zakresie ww. warunku może powoływać się na potencjał podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w zakresie realizacji robót budowlanych, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) dokumentu/dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. e) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

a) oświadczenie o zastosowaniu materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 3 ppkt 4 SIWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają ww. dokumenty wspólnie. Ww. dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 700 000,00 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa95,00
Długość okresu gwarancji5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, a także d) zmiana umowy wynikająca z konieczności wykonania robót dodatkowych lub wprowadzenia robót zamiennych, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze), nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych lub zamiennych w umowie w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej), e) zmiana umowy dotycząca uszczegółowienia rzeczywistego końcowego wynagrodzenia. W związku z przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym możliwe jest, że kwota wynagrodzenia końcowego będzie większa od kwoty wynikającej ze złożonej oferty i określonej w umowie. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego końcowego wynagrodzenia, f) wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus do dnia 12 marca 2019 r., do godziny 10:00. 2) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert za pomocą klucza prywatnego w siedzibie zamawiającego w budynku Hotelu 104 należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie, Hotel 104, ul. Pierwszej Brygady 1, 73 – 110 Stargard w sali konferencyjnej, w dniu 12 marca 2019 r., o godzinie 10:10.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510083725-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.: Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie objęte jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowa RPZP.02.06.00-32-A010/16-00 z dnia 25 maja 2017 r. „Poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej w Stargardzie przebudowa i rozbudowa”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511488-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540047769-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 32076539600000, ul. Ul. Szczecińska  35, 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 573 23 34, e-mail ekonomiczny@osir.stargard.pl, faks 91 573 23 34.
Adres strony internetowej (url): http://www.osir.stargard.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
OSiR/1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i rozbudowę krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie. Obiekt położony jest przy ul. Szczecińskiej 35, na działce numer geodezyjny 100 w obrębie 9 miasta Stargard. Dane charakteryzujące przedmiotowy obiekt: a) Powierzchnia użytkowa obiektu 4 542,90 m2 b) Powierzchnia zabudowy 2 443,20 m2 c) Kubatura 27 540 m3 d) Powierzchnia lustra basenu 512 m2 e) Drogi, dojazdy, miejsca parkingowe 3 223m2 f) Chodniki 1 653m2 g) Tereny zielone, istniejące, adaptowane: 2 669m2 h) Powierzchnia biologicznie czynna 3 636m2 i) Powierzchnia terenu inwestycji 9 988m2 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe świadczonej usługi, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp, zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45212130-6, 45212212-5, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
31620658.82

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ERBUD Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: szczecin@erbud.pl
Adres pocztowy: ul. Klimczaka 1
Kod pocztowy: 02-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
38893410.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38893410.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45480470.31
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: ekonomiczny@osir.stargard.pl
tel: 91 573 23 34
fax: 91 573 23 34
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 511488-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: OSiR/1/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-02-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 504 dni
Wadium: 700000 ZŁ
Szacowana wartość* 23 333 333 PLN  -  35 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: http://www.osir.stargard.pl/
Informacja dostępna pod: http://www.osir.stargard.pl/centrum-rekreacji/przetarg/przebudowa-i-rozbudowa-plywalni-miejskiej
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie ERBUD Spółka Akcyjna
ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, woj.
2019-04-26 38 893 410,00