Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 511539-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego: Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 35157927000000, ul. Karola Wojtyły   106 , 32-086   Batowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 221 010, , e-mail sekretariat@zdpk.krakow.pl, , faks 12-622-10-12.
Adres strony internetowej (URL): www.zdpk.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/zdpkrakowskiego,m,316723,zamowienia-publiczne-o-wartosci-powyzej-30-000-euro.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, pok. 20 (Punkt Obsługi Klienta)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku z podziałem na zadania

Numer referencyjny:
ZP/271/5/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

maksymalnej liczby części 2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2019 – z podziałem na zadania: - Zadanie nr 1 - obejmuje drogi Rejonu I na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina Świątniki Górne. - Zadanie nr 2 - obejmuje drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów, - Zadanie nr 3 - obejmuje drogi Rejonu III na terenie gmin: Jerzmanowice- Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki. - Zadanie nr 4 - obejmuje drogi Rejonu IV na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki. 2. Zakres prac obejmuje na każdym zadaniu: cięcie mechaniczne zakrzaczeń, odrostów drzew, samosiejek w obrębie pasa drogowego obejmującego pobocza, rowy przydrożne, skarpy oraz przeciwskarpy – wraz ze zrąbkowaniem urobku lub jego wywozem.


II.5) Główny kod CPV:
03452000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
03451300-9
77211600-8
77211500-7
77211400-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie usług podobnych do usług określonych w tabeli elementów rozliczeniowych o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnych z jego przedmiotem.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował minimum 1 zamówienie obejmujące wycinkę, pielęgnację lub karczowanie drzew. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży „Wykaz usług” - załącznik nr 3 SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.formularz oferty wg. załączonego wzoru dla każdego zadania. 2. wypełniona tabela elementów rozliczeniowych zał. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 4. kopia dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: Zadanie nr 1: 1 000,00 PLN; Zadanie nr 2: 1 000,00 PLN; Zadanie nr 3: 1 000,00 PLN; Zadanie nr 4: 1 000,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w : - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych , - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2000 Nr 109, poz. 1158 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110). 3. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub w gwarancjach (oryginały tych dokumentów należy złożyć w punkcie obsługi klienta pok. nr 20), w treści tych dokumentów musi być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego,- GETIN NOBLE BANK S.A. O/ w Krakowie. Nr konta 38 1560 0013 2281 8759 8000 0010. 5. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu za prawidłowo wniesione uznaje się wadium zaksięgowane na wskazanym koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Kopię dowodu wpłaty lub poręczeń bądź gwarancji zabezpieczenia wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wykonawca , którego oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium zostanie wykluczony. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1. 9. Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas realizacji prac dla poszczególnych zleceń przekazanych przez Zamawiającego40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu I na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina Świątniki Górne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2019 wg Zadania nr 1- obejmującego drogi Rejonu I na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina Świątniki Górne. Zakres prac obejmuje: cięcie mechaniczne zakrzaczeń, odrostów drzew, samosiejek w obrębie pasa drogowego obejmującego pobocza, rowy przydrożne, skarpy oraz przeciwskarpy – wraz ze zrąbkowaniem urobku lub jego wywozem.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
03452000-3, 03451300-9, 77211600-8, 77211500-7, 77211400-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas realizacji prac dla poszczególnych zleceń przekazanych przez Zamawiającego40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2019 - Zadanie nr 2 - obejmuje drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów. 3. Zakres prac obejmuje na każdym zadaniu: cięcie mechaniczne zakrzaczeń, odrostów drzew, samosiejek w obrębie pasa drogowego obejmującego pobocza, rowy przydrożne, skarpy oraz przeciwskarpy – wraz ze zrąbkowaniem urobku lub jego wywozem

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
03452000-3, 03451300-9, 77211600-8, 77211500-7, 77211400-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas realizacji prac dla poszczególnych zleceń przekazanych przez Zamawiającego40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu III na terenie gmin: Jerzmanowice- Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2019 – Zadanie nr 3 - obejmuje drogi Rejonu III na terenie gmin: Jerzmanowice- Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki. Zakres prac obejmuje na każdym zadaniu: cięcie mechaniczne zakrzaczeń, odrostów drzew, samosiejek w obrębie pasa drogowego obejmującego pobocza, rowy przydrożne, skarpy oraz przeciwskarpy – wraz ze zrąbkowaniem urobku lub jego wywozem

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
03452000-3, 03451300-9, 77211600-8, 77211500-7, 77211400-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas realizacji prac dla poszczególnych zleceń przekazanych przez Zamawiającego40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu IV na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2019 – Zadanie nr 4 - obejmuje drogi Rejonu IV na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki. Zakres prac obejmuje na każdym zadaniu: cięcie mechaniczne zakrzaczeń, odrostów drzew, samosiejek w obrębie pasa drogowego obejmującego pobocza, rowy przydrożne, skarpy oraz przeciwskarpy – wraz ze zrąbkowaniem urobku lub jego wywozem.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
03452000-3, 03451300-9, 77211600-8, 77211500-7, 77211400-6


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas realizacji prac dla poszczególnych zleceń przekazanych przez Zamawiającego40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510049782-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego: Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511539-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 35157927000000, ul. Karola Wojtyły   106, 32-086  Batowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 221 010, e-mail sekretariat@zdpk.krakow.pl, faks 12-622-10-12.
Adres strony internetowej (url): www.zdpk.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku z podziałem na zadania

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/271/5/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w roku 2019 – z podziałem na zadania: - Zadanie nr 1 - obejmuje drogi Rejonu I na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina Świątniki Górne. - Zadanie nr 2 - obejmuje drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów, - Zadanie nr 3 - obejmuje drogi Rejonu III na terenie gmin: Jerzmanowice- Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki. - Zadanie nr 4 - obejmuje drogi Rejonu IV na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki. 2. Zakres prac obejmuje na każdym zadaniu: cięcie mechaniczne zakrzaczeń, odrostów drzew, samosiejek w obrębie pasa drogowego obejmującego pobocza, rowy przydrożne, skarpy oraz przeciwskarpy – wraz ze zrąbkowaniem urobku lub jego wywozem.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
03452000-3


Dodatkowe kody CPV:
03451300-9, 77211600-8, 77211500-7, 77211400-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu I na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina Świątniki Górne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
55200.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. ALPROTECH Maciej Całus
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 37
Kod pocztowy: 32-641
Miejscowość: Przeciszów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
82800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
55200.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. ALPROTECH Maciej Całus
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 37
Kod pocztowy: 32-641
Miejscowość: Przeciszów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
82800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 82800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 82800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu III na terenie gmin: Jerzmanowice- Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
55200.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Agro-Kom Kania Michał
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Paszkówka
Kod pocztowy: 34-113
Miejscowość: ul. Pałacowa 28
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
64800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 64800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu IV na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
55200.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Importowo-Handlowo-Usługowa POL-KRAK-NOMAD s.c. Zbigniew Suwaj, Małgorzata Horośko-Suwaj
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rusznikarska 14A/12
Kod pocztowy: 31-261
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
81600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180000.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@zdpk.krakow.pl,
tel: 126 221 010,
fax: 12-622-10-12
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-02-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 511539-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP/271/5/19
Data publikacji zamówienia: 2019-02-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zdpk.krakow.pl
Informacja dostępna pod: https://bip.malopolska.pl/zdpkrakowskiego,m,316723,zamowienia-publiczne-o-wartosci-powyzej-30-000-euro.html
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
03452000-3 Drzewa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu I na terenie gmin: Czernichów, Mogilany, Skawina Świątniki Górne P.H.U. ALPROTECH Maciej Całus
ul. Krakowska 37, 32-641 Przeciszów, woj.
2019-03-14 82 800,00
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów P.H.U. ALPROTECH Maciej Całus
ul. Krakowska 37, 32-641 Przeciszów, woj.
2019-03-14 82 800,00
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu III na terenie gmin: Jerzmanowice- Przeginia, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki Agro-Kom Kania Michał
Paszkówka, 34-113 ul. Pałacowa 28, woj.
2019-03-14 64 800,00
Utrzymanie skrajni drogowej w ciągach dróg powiatowych powiatu krakowskiego w 2019 roku obejmujące drogi Rejonu IV na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Słomniki Firma Importowo-Handlowo-Usługowa POL-KRAK-NOMAD s.c. Zbigniew Suwaj, Małgorzata Horośko-Suwaj
ul. Rusznikarska 14A/12, 31-261 Kraków, woj.
2019-03-14 81 600,00