Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 511620-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

Gmina Stare Babice: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO NA TEREN GMINY STARE BABICE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stare Babice, krajowy numer identyfikacyjny 1327185500000, ul. Rynek  32 , 05-082   Stare Babice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 722 95 36, e-mail zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl, faks 0-22 722 95 36.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.stare-babice.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.stare-babice.waw.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać za pomocą operatora pocztowego lub kuriera na adres U.G. Stare Babice - Sekretariat pokój nr 18
Adres:
ul. Rynek 32, pokój nr 18 - Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO NA TEREN GMINY STARE BABICE

Numer referencyjny:
RZP.271.3.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego łamanego klińca dolomitowego o frakcji 4 – 31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 4 – 31,5 mm i 31,5 – 63 mm, samochodami samowyładowczymi czteroosiowymi na teren Gminy Stare Babice. UWAGA! Dostarczane kruszywo dolomitowe musi być w kolorze szarym! Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa dolomitowego w innym niż wymieniony wyżej kolor. 2. Warunki wykonania umowy: 1) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia na zgłoszenie Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszał mailowo/faksem konieczność wykonania dostaw związanych z dostawą kruszywa drogowego. W zgłoszeniu zostanie określone miejsce, ilość wykonywania dostaw, termin zakończenia oraz ładowność pojazdu ze względu na to, że dostawy będą się odbywały na drogi gruntowe o podłożu i warunkach dojazdu często nieprzystosowanym do dużego tonażu samochodów je dowożących. W przypadku, gdy Wykonawca zignoruje powyższe i dostarczy kruszywo pojazdami przekraczającymi dopuszczalną ładowność, przez co nie będzie mógł dowieźć materiału na wskazaną drogę, działkę gminną, wówczas kruszywo nie będzie odebrane i zastosowane zostaną kary przewidziane w umowie. Zgłoszenie uważać się będzie za przyjęte w momencie przesłania zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego mailem lub faksem. 2) Wykonawca musi rozpoczynać realizację przedmiotu zamówienia (wykonanie dostawy kruszywa w określonym czasie, miejscu, ilości oraz ładowności) wskazanego przez Zamawiającego w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 1) w ciągu …….. godz. od momentu zgłoszenia. (Ilość godzin zostanie uzupełniona na podstawie oferty Wykonawcy). UWAGA! Zamawiający przez wykonanie dostawy rozumie dojazd pierwszego samochodu na miejsce dostawy w określonym czasie. 3) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zawartą i opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, która swym zakresem obejmować będzie odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonywanej działalności, tj. dostawy kruszywa samochodami samowyładowczymi. Polisa musi być zawarta na okres obowiązywania umowy tj. od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2019 r. Wysokość ubezpieczenia nie może być niższa niż 200 000 zł. 4) Kierowca samochodu ciężarowego dostarczającego kruszywo zobowiązany jest do rozciągnięcia kruszywa po drodze. W przypadku skierowania do Zamawiającego przez operatora równiarki pisemnej informacji o niewłaściwym rozsuwaniu kruszywa w miejscu jego dostawy – wówczas Wykonawcy naliczone zostaną kary przewidziane w umowie. 5) Wykonawca w przypadku podpisania umowy z Zamawiającym powinien być przygotowany na dostawy kruszywa w ilości około 100 – 200ton dziennie w zależności od potrzeb remontowych. 6) Wykonawca w swojej ofercie musi podać średnią stawkę za transport uwzględniającą dostawę kruszywa samochodami o różnej ładowności. 7) Wykonawca musi dostarczać kruszywo w dni robocze oraz w awaryjnych sytuacjach w soboty. Kruszywo musi być dowożone w godzinach od 8:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu. 8) Nie dopuszcza się sytuacji, w której przerwa pomiędzy poszczególnymi kursami samochodów dostarczających kruszywo danego dnia będzie wynosiła więcej niż godzinę – w takim przypadku Wykonawcy naliczone zostaną kary przewidziane w umowie. 9) Transport kruszywa na teren dróg gminnych zapewni Wykonawca. 10) Dostarczane kruszywo drogowe – kliniec dolomitowy o frakcji 4 – 31,5 mm musi odpowiadać normie PN-EN 13043:2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”. Dostawca do każdej dostarczonej partii kruszywa powinien dołączyć deklarację zgodności wyrobu z w/w dokumentem. 11) Dostarczany beton kruszony nie może zawierać elementów stalowych, szklanych odpadów, cegieł i cegieł ceramicznych ani też bardzo drobnych frakcji poniżej 4 mm i grubszych frakcji niż 63 mm. 12) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad związanych z dostawą kruszywa (tj. materiał nie zgodny z wymogami SIWZ, w szczególności nieodpowiedni kolor kruszywa dolomitowego, zbyt duża zawartość drobnych frakcji w kruszywie dolomitowym, elementy szklane lub stalowe w kruszywie betonowym i inne wymienione w umowie i SIWZ), Wykonawca zobowiązuje się do jego usunięcia w trybie pilnym we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenie nowego kruszywa zgodnego z wymaganiami SIWZ i jego wbudowania w remontowany odcinek drogi również na własny koszt w czasie maksymalnie 24 godzin od momentu powiadomienia. Dodatkowo za dostarczenie kruszywa niezgodnego z wymogami SIWZ naliczane będą kary przewidziane w umowie. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wadliwego kruszywa w czasie 24 godzin, Zamawiający może usunąć wadliwe kruszywo na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Koszty usunięcia kruszywa Zamawiający potrąci z faktury Wykonawcy. 13) Do wykonania zamówienia Wykonawca powinien użyć odpowiednich pojazdów, zapewniających dobrą, jakość wykonanych dostaw oraz bezpieczeństwo ich wykonywania. 14) Pojazdy dostarczające kruszywo muszą być prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie dostarczania kruszywa. 15) Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi. Podstawą wystawienia faktur są dokumenty WZ, które muszą być przekazywane Zamawiającemu wraz z każdą dostawą (kierowca samochodu zobowiązany jest każdorazowo przekazać dokument WZ). W dokumencie WZ Wykonawca wskaże datę, miejsce wykonywania dostaw oraz ich ilość z rodzajem dostawy wycenionym w Formularzu cenowym.


II.5) Główny kod CPV:
14210000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
60100000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
Wszelkie dodatkowe informacje zwarte są w SIWZ
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 ustawy pzp; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej: a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje przez okres minimum dwóch lat, dostawy kruszywa drogowego o wartości, co najmniej 150 000 zł brutto w ciągu każdego roku. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanych (na dzień składania ofert) prac w ramach tych świadczeń musi wynieść, co najmniej 150 000 zł brutto. b. Wykonawca spełni w/w warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania, tj. 3 samochodami samowyładowczymi czteroosiowymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia zawarty jest na stronie internetowej zamawiającego w zakładce z niniejszym postępowaniem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane;  oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: porównawczą cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) Załącznik nr 1 do Oferty – Formularz cenowy zawierający ceny jednostkowe poszczególnych materiałów stanowiących przedmiot dostaw 3) Oświadczenia wymienione w pkt. 8.1-4 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a ustawy pzp wymienione w pkt. 8.4 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3/3a do SIWZ – dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty; 5) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 6) Formularz – Dane ogólne według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 7) Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku WBS o/Stare Babice nr rachunku 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu RZP.271.3.2019 pn. Dostawa kruszywa drogowego na teren Gminy Stare Babice”.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
K1 – Najniższa porównawcza cena ofertowa brutto (PCOB) 60,00
K2 – Czas reakcji na zgłoszenie (podjęcia dostaw), o którym mowa w pkt 4.2.2 SIWZ40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje: 1) powierzenie dodatkowego zakresu prac na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 pzp; 2) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 3) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 4) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie pisemnej. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 4 i cen jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 1, przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie dostaw kruszywa drogowego – jeżeli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych, przy czym za zmiany istotne uważa się: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp. 7. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510049946-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Gmina Stare Babice: Dostawa kruszywa drogowego na teren Gminy Stare Babice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511620-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stare Babice, Krajowy numer identyfikacyjny 13271855000000, ul. Rynek  32, 05-082  Stare Babice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 722 95 36, e-mail zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl, faks 0-22 722 95 36.
Adres strony internetowej (url): www.bip.stare-babice.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa kruszywa drogowego na teren Gminy Stare Babice

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RZP.271.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego łamanego klińca dolomitowego o frakcji 4 – 31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 4 – 31,5 mm i 31,5 – 63 mm, samochodami samowyładowczymi czteroosiowymi na teren Gminy Stare Babice.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
14210000-6


Dodatkowe kody CPV:
60100000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
211382.11

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe Wojciech Racki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Gen. Kutrzeby 25.
Kod pocztowy: 05-082
Miejscowość: Stare Babice
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
311436
Oferta z najniższą ceną/kosztem 311436
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 351780
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Rynek 32, 05-082 Stare Babice
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl
tel: 0-22 722 95 36
fax: 0-22 722 95 36
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-02-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 511620-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: RZP.271.3.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-02-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.stare-babice.waw.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.stare-babice.waw.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO NA TEREN GMINY STARE BABICE Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe Wojciech Racki
ul. Gen. Kutrzeby 25., 05-082 Stare Babice, woj.
2019-03-14 311 436,00