Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 513571-N-2019 z dnia 2019-02-13 r.

Gmina Nakło nad Notecią: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja, zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nakło nad Notecią, krajowy numer identyfikacyjny 09235089500000, ul. Ks. Piotra Skargi   7 , 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-naklo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.gmina-naklo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-naklo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja, zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie.

Numer referencyjny:
ZP.271.2.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcą kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ” Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie”. Kosztorysowa wartość zadania, według kosztorysu inwestorskiego wynosi 530 348,31 zł brutto. Zamawiający informuje, że formą wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych jest wynagrodzenia kosztorysowe. Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiedni zespół, który posiada niezbędną zdolność techniczną i zawodową w postaci Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, iż osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonej funkcji. W związku z ustanowieniem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, Zamawiający wymaga wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jako koordynatora ich czynności na budowie. Dokumentacja projektowa oraz STWiOR dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego dostępna jest na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip. gmina-naklo.pl w zakładce zamówienia publiczne - tytuł postępowania: ”Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie”. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWiOR na obiekt. Ponadto wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. I. Obowiązki ogólne 1. Nadzór inwestorski sprawowany będzie w następujący sposób: termin rozpoczęcia - od daty podpisania umowy do zakończenia inwestycji, poprzez spisanie protokołu końcowego na wykonane roboty budowlane, bez uwag. Termin realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych – do 28.02.2020 r. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 2. Czas pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót budowanych w godzinach od 7:00 do 15:00 niezależnie od czasu trwania tego pobytu. 3. Wymagana jest obecność na placu budowy /miejscu prowadzenia robót w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór, na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych oraz w trakcie odbioru końcowego, a także w sytuacjach, gdy, obecność inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami. 4. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z: a) przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, b) dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,), c) umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, d) wymagań Zamawiającego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie ustanowiony - zastępowany inspektor nadzoru inwestorskiego. II. Etapy współpracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Zamawiającym • Etap budowy i rozliczenia, • Etap po zakończeniu robót. Etap budowy i rozliczenia tj. okres od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji. 1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 1) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 2) działania w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach; 3) zapoznania się z dokumentacją techniczną (projekty, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz umową zawartą z Wykonawcą robót nadzorowanego zadania, 4) udostępnienia numeru telefonu komórkowego każdego z Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego umożliwiającego szybki i bezpośredni kontakt, w razie konieczności codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zamówienia a w szczególności w kontaktach z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej, itp.; 6) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy; 7) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; 8) uzgodnienia z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji; 9) egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w zależności od postępu robót oraz jego akceptacji w ciągu 7 dni; 10) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie; 11) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie wykonywanych przez nich robót, a w szczególności: a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę, 12) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót; 13) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji; 14) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego; 15) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwłoczne o takich zdarzeniach Zamawiającego; 16) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna; 17) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiązującymi przepisami; 18) wydawania poleceń zmian Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonywania ich wyceny po akceptacji przez Zamawiającego; 19) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji projektowej oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, negocjowanie z Wykonawcą robót budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 20) nadzorowania wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym – w ramach wynagrodzenia; 21) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 22) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 23) udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamiania Zamawiającego na 3 dni przed o zamiarze ich pobrania. 24) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości; 25) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 26) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą tych robót; 27) zalecenia sporządzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 28) weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 29) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu; 30) sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawcę robót; 31) sprawdzenia zgodności faktury Wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury w terminie 3 dni od jej otrzymania; 32) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizowanego przez Wykonawcę robót budowlanych zamówienia; 33) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad; 34) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych; 35) przygotowania odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, przygotowania protokołu odbioru, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (w szczególności sprawdzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robót podstawowych, i robót dodatkowych; 36) powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru, 37) poświadczenia terminu zakończenia robót; 38) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 39) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót; 40) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych ; 41) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania; 42) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich; 43) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiającego w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu; 44) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo – kontrolnych dla jednostek zewnętrznych; 45) prowadzenia bieżącej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego; 46) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót; 47) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych; 48) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 49) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 50) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowana budową w formie i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym; 51) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane; 52) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 53) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 54) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 55) dokonania odbioru końcowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, 56) przygotowania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporządzenia sprawozdania końcowego z jego realizacji. 2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem będzie decydować o: 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót; 3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót; 4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej, O powyższych decyzjach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie niezwłocznie informować Zamawiającego. 3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wnioskować do Zamawiającego o: 1) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 2) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; 3) udzielenie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z ustawą pzp. Etap po zakończeniu robót Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę robót wszelkich niezbędnych dokumentów, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. W okresie rękojmi, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego jest zobowiązany i upoważniony do: 1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi; 2) prowadzenia regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność, co najmniej 1 raz w roku) z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych i sporządzania protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów wykonawcy robót i Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu. 3) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych polecenia usunięcia wad, które zostaną ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia; 4) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 5) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 6) wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie; 7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 8) sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi; 9) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. III. Współpraca z Zamawiającym. Na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swojego Zespołu w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne było realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem czasowym, rzeczowym i finansowym. IV. Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1. Personel Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, powierzony będzie osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy niniejszego zamówienia. Osoby - Zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, musi spełniać określone w SIWZ wymagania. Wszyscy uczestnicy Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odgrywają zasadniczą rolę w realizacji nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi. Należą do nich: • Inspektor nadzoru robót budowlanych- Inspektor Koordynator • Inspektor nadzoru robót elektrycznych Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów będzie Inspektor Koordynator, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień zastępcy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i po powiadomieniu Wykonawcy robót. Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie: a) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na potwierdzone kwoty; b) przestrzegał prawidłowości rozliczeń rachunkowych; c) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji; d) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi; e) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy robót budowlanych; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia wszystkich inspektorów o przyjęciu obowiązku pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także kopię uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby.


II.5) Główny kod CPV:
71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71540000-5
71247000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-02-28


II.9) Informacje dodatkowe:
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp oraz nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust.2 Pzp.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego Kontraktem dla inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont obiektu kubaturowego o wartości robót budowlanych na kwotę minimum 400.000,00 zł brutto. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2 ) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędną/niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; Kwalifikacje Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego a) Inspektor koordynator (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie objętym dokumentacją projektową. Wykonywał 1 usługę nadzoru inwestorskiego przy realizacji zamówienia związanego z robotami budowlanymi polegającymi w szczególności na budowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, modernizacji, adaptacji lub remoncie obiektu kubaturowego, o wartości robót budowlanych na kwotę minimum 400 000,00 zł brutto; b) Inspektor robót elektrycznych (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru w zakresie objętym dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza łączenia specjalności wskazanych wyżej przez osoby posiadające powyższe wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5. Jeżeli zdolności techniczne i zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną i zawodową, o której mowa powyżej. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o Pzp. 1.1. brak podstaw wykluczenia: 1.1.1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.2. spełnienie w warunków udziału w postępowaniu: 1.2.1. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( załącznik nr 8); 1.2.2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami ( załącznik nr 7 )

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp ( załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5. 1. Do oferty w postępowaniu Wykonawca dołącza: 1.1. Aktualne na dzień składania ofert do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ ( załącznik nr 2 i Nr 3 do SIWZ). 1.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 1.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w załącznik nr 3a. 1.4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega na zasadach określonych w art. 22 a Pzp składa także oświadczenie o którym mowa w załączniku nr 3a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII w pkt 3.1; ppkt 3.1.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem Zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1. Na ofertę składają się : 1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 3) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców); 4) wypełniony/e załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują); 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
jakość - czas przybycia na plac budowy40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy. 2. Zmiana postanowień umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, w tym przypadku: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 2) zmiany warunków gospodarczych; 3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia; 4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia – jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniają warunki określone w Rozdziale VI SIWZ. 5) terminu realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie w przypadku: a) występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe niskie dobowe temperatury, długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią określoną w dokumentacji projektowej - fakt ten musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami oraz wpisem w dzienniku budowy. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu o czas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych; b) działania siły wyższej. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu przez okres trwania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależnie od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec; za siłę wyższą uważa się również klęski żywiołowe, katastrofy, mające wpływ na terminowość wykonania robót; c) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zamiany kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia odpowiednio do zmienionych stawek; 7) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę. 8) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 9) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy . 3. Zmiany, o których mowa w ust.2 mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-02-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

14. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89 – 100 Nakło nad Notecią; tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510050270-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.
Gmina Nakło nad Notecią: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja, zadania pn. ”Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 513571-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nakło nad Notecią, Krajowy numer identyfikacyjny 09235089500000, ul. Ks. Piotra Skargi   7, 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-naklo.pl.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja, zadania pn. ”Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie”.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawcą kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ” Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie”. Kosztorysowa wartość zadania, według kosztorysu inwestorskiego wynosi 530 348,31 zł brutto. Zamawiający informuje, że formą wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych jest wynagrodzenia kosztorysowe. Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiedni zespół, który posiada niezbędną zdolność techniczną i zawodową w postaci Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, iż osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonej funkcji. W związku z ustanowieniem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, Zamawiający wymaga wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jako koordynatora ich czynności na budowie. Dokumentacja projektowa oraz STWiOR dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego dostępna jest na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip. gmina-naklo.pl w zakładce zamówienia publiczne - tytuł postępowania: ”Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie”. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWiOR na obiekt. Ponadto wskazane jest dokonanie wizji lokalnej obiektu. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. I. Obowiązki ogólne 1. Nadzór inwestorski sprawowany będzie w następujący sposób: termin rozpoczęcia - od daty podpisania umowy do zakończenia inwestycji, poprzez spisanie protokołu końcowego na wykonane roboty budowlane, bez uwag. Termin realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych – do 28.02.2020 r. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 2. Czas pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót budowanych w godzinach od 7:00 do 15:00 niezależnie od czasu trwania tego pobytu. 3. Wymagana jest obecność na placu budowy /miejscu prowadzenia robót w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór, na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych oraz w trakcie odbioru końcowego, a także w sytuacjach, gdy, obecność inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami. 4. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z: a) przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, b) dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,), c) umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, d) wymagań Zamawiającego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie ustanowiony - zastępowany inspektor nadzoru inwestorskiego. II. Etapy współpracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Zamawiającym • Etap budowy i rozliczenia, • Etap po zakończeniu robót. Etap budowy i rozliczenia tj. okres od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji. 1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 1) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 2) działania w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach; 3) zapoznania się z dokumentacją techniczną (projekty, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz umową zawartą z Wykonawcą robót nadzorowanego zadania, 4) udostępnienia numeru telefonu komórkowego każdego z Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego umożliwiającego szybki i bezpośredni kontakt, w razie konieczności codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji, 5) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zamówienia a w szczególności w kontaktach z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej, itp.; 6) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nie ujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy; 7) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania; 8) uzgodnienia z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów) jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji; 9) egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w zależności od postępu robót oraz jego akceptacji w ciągu 7 dni; 10) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie; 11) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie wykonywanych przez nich robót, a w szczególności: a) posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę, 12) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót; 13) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji; 14) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego; 15) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwłoczne o takich zdarzeniach Zamawiającego; 16) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna; 17) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiązującymi przepisami; 18) wydawania poleceń zmian Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonywania ich wyceny po akceptacji przez Zamawiającego; 19) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji projektowej oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, negocjowanie z Wykonawcą robót budowlanych wynagrodzenia za roboty nie objęte umową podstawową, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy; 20) nadzorowania wykonania robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym – w ramach wynagrodzenia; 21) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 22) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 23) udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamiania Zamawiającego na 3 dni przed o zamiarze ich pobrania. 24) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości; 25) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 26) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą tych robót; 27) zalecenia sporządzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 28) weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 29) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu; 30) sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawcę robót; 31) sprawdzenia zgodności faktury Wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury w terminie 3 dni od jej otrzymania; 32) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizowanego przez Wykonawcę robót budowlanych zamówienia; 33) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad; 34) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych; 35) przygotowania odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, przygotowania protokołu odbioru, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (w szczególności sprawdzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robót podstawowych, i robót dodatkowych; 36) powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru, 37) poświadczenia terminu zakończenia robót; 38) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 39) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót; 40) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych ; 41) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania; 42) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich; 43) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiającego w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu; 44) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo – kontrolnych dla jednostek zewnętrznych; 45) prowadzenia bieżącej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego; 46) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót; 47) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych; 48) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 49) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót; 50) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowana budową w formie i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym; 51) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane; 52) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 53) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 54) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 55) dokonania odbioru końcowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, 56) przygotowania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporządzenia sprawozdania końcowego z jego realizacji. 2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem będzie decydować o: 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót; 3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót; 4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej, O powyższych decyzjach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie niezwłocznie informować Zamawiającego. 3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wnioskować do Zamawiającego o: 1) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 2) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych; 3) udzielenie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z ustawą pzp. Etap po zakończeniu robót Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę robót wszelkich niezbędnych dokumentów, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. W okresie rękojmi, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego jest zobowiązany i upoważniony do: 1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi; 2) prowadzenia regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność, co najmniej 1 raz w roku) z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych i sporządzania protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów wykonawcy robót i Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu. 3) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych polecenia usunięcia wad, które zostaną ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia; 4) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad; 5) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad; 6) wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie; 7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów; 8) sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi; 9) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. III. Współpraca z Zamawiającym. Na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swojego Zespołu w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne było realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem czasowym, rzeczowym i finansowym. IV. Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1. Personel Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, powierzony będzie osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy niniejszego zamówienia. Osoby - Zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, musi spełniać określone w SIWZ wymagania. Wszyscy uczestnicy Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odgrywają zasadniczą rolę w realizacji nadzoru nad realizowanymi robotami budowlanymi. Należą do nich: • Inspektor nadzoru robót budowlanych- Inspektor Koordynator • Inspektor nadzoru robót elektrycznych Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów będzie Inspektor Koordynator, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień zastępcy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i po powiadomieniu Wykonawcy robót. Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie: a) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na potwierdzone kwoty; b) przestrzegał prawidłowości rozliczeń rachunkowych; c) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji; d) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi; e) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy robót budowlanych; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia wszystkich inspektorów o przyjęciu obowiązku pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także kopię uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71520000-9


Dodatkowe kody CPV:
71540000-5, 71247000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10606.97

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AM - Inżyniering
Email wykonawcy: biuro@am-inzyniering.pl
Adres pocztowy: ul.Lipowa 3
Kod pocztowy: 89-100
Miejscowość: Występ
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7995.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7995.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43173.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Ks. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl
tel: 52 386 79 01, 52 386 79 60
fax: 52 386 79 02
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-02-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 513571-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.2.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-02-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.gmina-naklo.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.gmina-naklo.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacja, zadania pn. Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie. AM - Inżyniering
ul.Lipowa 3, 89-100 Występ, woj.
2019-03-14 7 995,00