Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 514459-N-2018 z dnia 2018-02-06 r.

Gmina Tereszpol: Przebudowa drogi gminnej Nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tereszpol, krajowy numer identyfikacyjny 95036917800000, ul. Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa  234 , 23407   Tereszpol, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 876 005, e-mail tereszpol_g@woi.lublin.pl, faks 846 876 005.
Adres strony internetowej (URL): ugtereszpol.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
ugtereszpol.bip.lubelskie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę należyumieścić w zamkniętym opakowaniu , uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinnmo być oznaczone nazwą(Firma) i adresem Wykonawcy, oraz opisane (zgodnie z zasadami określonymi w rozdzaile XI SIWZX ,postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Adres:
Ofertę należy złożyć w skeretariacie Urzędu Gminy Tereszpol, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652

Numer referencyjny:
KNK.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652 wraz chodnikami peronu przy przystanku autobusowym, odwodnieniem dróg, przebudową kanału burzowego (krytego), przebudowę zatok postojowych, oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres opracowania obejmuje nw. roboty podstawowe: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - przebudowa nawierzchni bitumicznej - budowa chodnika - poprawa geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi, - przebudowa krytego kanału burzowego - roboty ziemne i wykończeniowe, - oznakowanie pionowa i poziome, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony części projektowej i przedmiarach robót. I. Stan istniejący chodnika po stronie południowej Krawężniki betonowe są zniszczone z widocznymi ubytkami w swojej strukturze i odchyleniami od linii prostej. Zjazdy indywidualne w obrębie pasa drogowego nie posiadają jednolitej nawierzchni, miejscami są utwardzone prefabrykatami betonowymi a miejscami są to zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Istniejący chodnik z płyt betonowych jest zdeformowany z licznymi uszkodzeniami obrzeży chodnikowych oraz miejscami przerośnięty trawą. II. Stan projektowany Nie przewiduje się zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. Zamówienia zawiera się w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy, a zaprojektowane elementy odpowiadają istniejącemu zagospodarowaniu. Projektowane elementy zagospodarowania terenu: a) jezdnia z betonu asfaltowego, dwuspadowa, dwukierunkowa o szerokości ok. 5,5 m i dł. 649 mb. ( od km 0+003 do km 0+ 652), b) chodnik z kostki brukowej po stronie lewej: odsunięty od jezdni o szer. 1,5 m od km 0+145 do km 0+164,5 ł. 12,5 m usytuowany przy jezdni o szer. 2,0 m od km 0+357 do km 0+608 dł. 251 m odsunięty od jezdni o szer. 1,5 m od km 0+608 do km 0+644 dł. 36 m, c) chodnik z kostki brukowej po stronie prawej: usytuowany przy jezdni o szer. 2,0 m od km 0+299 do km 0+440 dł.141 m ( w tym odsunięty od jezdni o szer. 2,0m dł. 45 m), d) wykonanie peronu przy przystanku autobusowym łącznie z zatoką autobusową przy Zespole Szkół Samorządowych, e) odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów przydrożnych, f) przebudowa krytego kanału burzowego, g) przebudowa zatok postojowych, h) oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Parametry techniczno- użytkowe: a) droga dwukierunkowa dwuspadowa, b) warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego, szerokość wg stanu istniejącego, c) kategoria drogi: gminna 109 349 L, d) klasa techniczna drogi: lokalna, e) prędkość projektowana: Vp=50 km/h ( w terenie zabudowanym, f) obciążenie osi obliczeniowej : 80 kN/oś, g) odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych. Konstrukcja nawierzchni oraz infrastruktura towarzysząca: a) całokowita długość przebudowanej drogi gminnej od km 0+003 do km 0+652:- 649 m, b) powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym zmiennej grubości wynosi: - 3 684,5m². Konstrukcja nawierzchni jezdni: a) skropienie emulsja asfaltową, b) warstwa profilująco- wzmacniająca asfaltowa AC 11 w ŚR. GR 2 CM, c) warstwa ścieralna asfaltowa AC 8S 5 cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika: a) warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie: - 10 cm, b) podbudowa betonowa:- 12 cm, c) kostka brukowa betonowa:- 6 cm. Poprawa geometrii skrzyżowań: Poprawa geometrii skrzyżowań z drogami gminnymi : - 4 szt. oraz 1 szt. z drogą powiatową. Oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych: Oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych: - po stronie prawej na długości 203 mb. Przebudowa krytego kanału burzowego z odprowadzeniem do rowu przydrożnego: Remont kanału burzowego w bezpośrednim, sąsiedztwie przedszkola na dł. 55 mm z odprowadzeniem do rowu przydrożnego. UWAGI KOŃCOWE: W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego, przedmiaru i dokumentacji rysunkowej Wykonawca powinien zwrócić się do Inwestora celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


II.5) Główny kod CPV:
45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111000-8
45200000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-10-26
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-10-26


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: • co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie drogi, placu manewrowego lub chodnika o wartości każdej co najmniej 150 000,00 zł. 5.1.3.2 Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a. Kierownik robót drogowych - 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy, dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. –Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. terminy określone powyżej stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykazu robót budowlanych (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 7.4.1.2 Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty, 2) Oświadczenia wzór zał nr 2 i 3 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy,4) Zobowiązania podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy, 5) Dowód wniesienia wadium, W terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grup kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy pzp, wg wzoru stanowiącego zał nr 4 do SIWZ. Powyższe dokumenty szczegółowo opisano w rozdziale XI siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1 Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. kwota wadium: - 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). 2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku PBS Zamość O/Zwierzyniec, Nr konta bankowego 79 9644 1062 2012 6200 0622 0027 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, ze zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Przebudowa drogi gminnej Nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652” 4 W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 ppkt 2)-5) SIWZ muszą zawierać określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust. 5 PZP. Kserokopię dokumentów potwierdzających wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jedna na jego zwrot bez dekompletowania oferty. 5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 12 7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9 Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesienie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,(jeżeli dotyczy) 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności spowolnienia lub wstrzymania robót, ze względu na: 1) wystąpienia wyjątkowych warunków atmosferycznych, odbiegające od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności klęsk żywiołowych; 2) wykryte warunki archeologiczne, geologiczne lub terenowe, w szczególności, wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, istnienie nie zainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych; 3) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć (w szczególności konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz); 4) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w takcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji; 5) konieczność wykonania innych robót na tym samym placu budowy uniemożliwiających wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia; 6) konieczność wykonania zamówień dodatkowych warunkujących prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego; 7) uzyskanie odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji robót przez właścicieli; 8) wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 termin wykonania umowy zostanie przedłużony o czas wstrzymania robót lub czas, jaki Wykonawca utracił, ze względu na konieczność spowolnienia robót. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanej koniecznością ograniczenia zakresu przez Zamawiającego ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego i których Zamawiający nie mógł przewidzieć. W takim przypadku, zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu o zakres, który nie będzie wykonywany na skutej tej okoliczności. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanej w szczególności następującymi okolicznościami; 1) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku; 2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy; 3) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych, w sytuacji gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów/urządzeń/ rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego, korzystne dla Zamawiającego. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego jest dopuszczalna pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji i zapewni utrzymanie standardów jakościowych. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w szczególności spowodowana: 1) wystąpieniem okoliczności określonych w ust. 3. - wynagrodzenie umowne ulegnie zmniejszeniu o koszt robót który stał się niemożliwy do wykonania na skutej tej okoliczności; 2) wystąpieniem okoliczności określonych w ust. 4. - wynagrodzenie umowne może ulec zmianie o wartość wynikającą z tytułu zastosowania robót materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych; 3) zmianą ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy – w przypadku wystąpienia tej okoliczności wynagrodzenie umowne może zostać zmienione, zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT i może dotyczyć wyłącznie robót realizowanych po terminie zmiany stawki VAT. 7. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, skutkujące niemożliwością wykonywania czynności przewidzianych umową. 8. Dopuszcza się możliwość zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych w przypadku: śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwa na uzasadnionych obiektywnymi okolicznościami na wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ, co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wykazanego w ofercie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500073107-N-2018 z dnia 05-04-2018 r.
Gmina Tereszpol: Przebudowa drogi gminnej Nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514459-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tereszpol, Krajowy numer identyfikacyjny 95036917800000, ul. Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa  234, 23-407   Tereszpol, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 876 005, e-mail gmina@tereszpol.pl, faks 846 876 005.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
ugtereszpol.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej Nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
KNK 271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652 wraz chodnikami peronu przy przystanku autobusowym, odwodnieniem dróg, przebudową kanału burzowego (krytego), przebudowę zatok postojowych, oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres opracowania obejmuje nw. roboty podstawowe: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - przebudowa nawierzchni bitumicznej - budowa chodnika - poprawa geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi, - przebudowa krytego kanału burzowego - roboty ziemne i wykończeniowe, - oznakowanie pionowa i poziome, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony części projektowej i przedmiarach robót. I. Stan istniejący chodnika po stronie południowej Krawężniki betonowe są zniszczone z widocznymi ubytkami w swojej strukturze i odchyleniami od linii prostej. Zjazdy indywidualne w obrębie pasa drogowego nie posiadają jednolitej nawierzchni, miejscami są utwardzone prefabrykatami betonowymi a miejscami są to zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Istniejący chodnik z płyt betonowych jest zdeformowany z licznymi uszkodzeniami obrzeży chodnikowych oraz miejscami przerośnięty trawą. II. Stan projektowany Nie przewiduje się zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. Zamówienia zawiera się w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy, a zaprojektowane elementy odpowiadają istniejącemu zagospodarowaniu. Projektowane elementy zagospodarowania terenu: a) jezdnia z betonu asfaltowego, dwuspadowa, dwukierunkowa o szerokości ok. 5,5 m i dł. 649 mb. ( od km 0+003 do km 0+ 652), b) chodnik z kostki brukowej po stronie lewej: odsunięty od jezdni o szer. 1,5 m od km 0+145 do km 0+164,5 ł. 12,5 m usytuowany przy jezdni o szer. 2,0 m od km 0+357 do km 0+608 dł. 251 m odsunięty od jezdni o szer. 1,5 m od km 0+608 do km 0+644 dł. 36 m, c) chodnik z kostki brukowej po stronie prawej: usytuowany przy jezdni o szer. 2,0 m od km 0+299 do km 0+440 dł.141 m ( w tym odsunięty od jezdni o szer. 2,0m dł. 45 m), d) wykonanie peronu przy przystanku autobusowym łącznie z zatoką autobusową przy Zespole Szkół Samorządowych, e) odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów przydrożnych, f) przebudowa krytego kanału burzowego, g) przebudowa zatok postojowych, h) oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Parametry techniczno- użytkowe: a) droga dwukierunkowa dwuspadowa, b) warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego, szerokość wg stanu istniejącego, c) kategoria drogi: gminna 109 349 L, d) klasa techniczna drogi: lokalna, e) prędkość projektowana: Vp=50 km/h ( w terenie zabudowanym, f) obciążenie osi obliczeniowej : 80 kN/oś, g) odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych. Konstrukcja nawierzchni oraz infrastruktura towarzysząca: a) całokowita długość przebudowanej drogi gminnej od km 0+003 do km 0+652:- 649 m, b) powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym zmiennej grubości wynosi: - 3 684,5m². Konstrukcja nawierzchni jezdni: a) skropienie emulsja asfaltową, b) warstwa profilująco- wzmacniająca asfaltowa AC 11 w ŚR. GR 2 CM, c) warstwa ścieralna asfaltowa AC 8S 5 cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika: a) warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie: - 10 cm, b) podbudowa betonowa:- 12 cm, c) kostka brukowa betonowa:- 6 cm. Poprawa geometrii skrzyżowań: Poprawa geometrii skrzyżowań z drogami gminnymi : - 4 szt. oraz 1 szt. z drogą powiatową. Oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych: Oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych: - po stronie prawej na długości 203 mb. Przebudowa krytego kanału burzowego z odprowadzeniem do rowu przydrożnego: Remont kanału burzowego w bezpośrednim, sąsiedztwie przedszkola na dł. 55 mm z odprowadzeniem do rowu przydrożnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233140-2


Dodatkowe kody CPV:
45111000-8, 45200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
53024016

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
65219540
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65219540
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87665529
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Ogłoszenie nr 500074036-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.
Gmina Tereszpol: Przebudowa drogi gminnej nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514459-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tereszpol, Krajowy numer identyfikacyjny 95036917800000, ul. Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa  234, 23-407   Tereszpol, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 876 005, e-mail gmina@tereszpol.pl, faks 846 876 005.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
ugtereszpol.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
KNK 271.3.3018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652 wraz chodnikami peronu przy przystanku autobusowym, odwodnieniem dróg, przebudową kanału burzowego (krytego), przebudowę zatok postojowych, oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres opracowania obejmuje nw. roboty podstawowe: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - przebudowa nawierzchni bitumicznej - budowa chodnika - poprawa geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi, - przebudowa krytego kanału burzowego - roboty ziemne i wykończeniowe, - oznakowanie pionowa i poziome, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Szczegółowy zakres robót został przedstawiony części projektowej i przedmiarach robót. I. Stan istniejący chodnika po stronie południowej Krawężniki betonowe są zniszczone z widocznymi ubytkami w swojej strukturze i odchyleniami od linii prostej. Zjazdy indywidualne w obrębie pasa drogowego nie posiadają jednolitej nawierzchni, miejscami są utwardzone prefabrykatami betonowymi a miejscami są to zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Istniejący chodnik z płyt betonowych jest zdeformowany z licznymi uszkodzeniami obrzeży chodnikowych oraz miejscami przerośnięty trawą. II. Stan projektowany Nie przewiduje się zmiany istniejącego zagospodarowania terenu. Zamówienia zawiera się w istniejących liniach rozgraniczających pas drogowy, a zaprojektowane elementy odpowiadają istniejącemu zagospodarowaniu. Projektowane elementy zagospodarowania terenu: a) jezdnia z betonu asfaltowego, dwuspadowa, dwukierunkowa o szerokości ok. 5,5 m i dł. 649 mb. ( od km 0+003 do km 0+ 652), b) chodnik z kostki brukowej po stronie lewej: odsunięty od jezdni o szer. 1,5 m od km 0+145 do km 0+164,5 ł. 12,5 m usytuowany przy jezdni o szer. 2,0 m od km 0+357 do km 0+608 dł. 251 m odsunięty od jezdni o szer. 1,5 m od km 0+608 do km 0+644 dł. 36 m, c) chodnik z kostki brukowej po stronie prawej: usytuowany przy jezdni o szer. 2,0 m od km 0+299 do km 0+440 dł.141 m ( w tym odsunięty od jezdni o szer. 2,0m dł. 45 m), d) wykonanie peronu przy przystanku autobusowym łącznie z zatoką autobusową przy Zespole Szkół Samorządowych, e) odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów przydrożnych, f) przebudowa krytego kanału burzowego, g) przebudowa zatok postojowych, h) oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Parametry techniczno- użytkowe: a) droga dwukierunkowa dwuspadowa, b) warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego, szerokość wg stanu istniejącego, c) kategoria drogi: gminna 109 349 L, d) klasa techniczna drogi: lokalna, e) prędkość projektowana: Vp=50 km/h ( w terenie zabudowanym, f) obciążenie osi obliczeniowej : 80 kN/oś, g) odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych. Konstrukcja nawierzchni oraz infrastruktura towarzysząca: a) całokowita długość przebudowanej drogi gminnej od km 0+003 do km 0+652:- 649 m, b) powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym zmiennej grubości wynosi: - 3 684,5m². Konstrukcja nawierzchni jezdni: a) skropienie emulsja asfaltową, b) warstwa profilująco- wzmacniająca asfaltowa AC 11 w ŚR. GR 2 CM, c) warstwa ścieralna asfaltowa AC 8S 5 cm. Konstrukcja nawierzchni chodnika: a) warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie: - 10 cm, b) podbudowa betonowa:- 12 cm, c) kostka brukowa betonowa:- 6 cm. Poprawa geometrii skrzyżowań: Poprawa geometrii skrzyżowań z drogami gminnymi : - 4 szt. oraz 1 szt. z drogą powiatową. Oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych: Oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych: - po stronie prawej na długości 203 mb. Przebudowa krytego kanału burzowego z odprowadzeniem do rowu przydrożnego: Remont kanału burzowego w bezpośrednim, sąsiedztwie przedszkola na dł. 55 mm z odprowadzeniem do rowu przydrożnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233140-2


Dodatkowe kody CPV:
45111000-8, 45200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
53024016

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lwowska 54
Kod pocztowy: 22-600
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
65219540
Oferta z najniższą ceną/kosztem 65219540
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87665529
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Tereszpol-Zaorenda, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: gmina@tereszpol.pl
tel: 846 876 005
fax: 846 876 005
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 514459-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: KNK.271.3.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-02-06
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 235 dni
Wadium: 12000 ZŁ
Szacowana wartość* 400 000 PLN  -  600 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: ugtereszpol.bip.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: 0
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi gminnej nr 109349 L od km 0+003 do km 0+652 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
2018-04-06 65 219 540,00