Ogłoszenie nr 515499-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne: Wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury (umowa o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, krajowy numer identyfikacyjny 36371711300000, ul. al. Krasińskiego  11 a , 31-111   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 70 44, e-mail malgorzata_karbownik@pwm.com.pl, faks 12 422 01 74.
Adres strony internetowej (URL): www.pwm.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Jednostka Kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwm.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać w formie pisemnej w języku polskim
Adres:
al.Krasińskiego 11 a, 31-111 Kraków


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Numer referencyjny:
ZZP.261.06.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Prace konserwacyjne obejmują w szczególności: a) wymianę posadzek tj. położenie paneli wymianę okładzin ścian; b) uzupełnienie tynków i prace malarskie, c) wymiana stolarki drzwiowej, d) wykonanie tynków wygładzających, e) wykonanie sufitów podwieszanych w części przejść korytek instalacyjnych, f) przycięcie parapetów, szlifowanie, 2. Szczegółowy opis prac konserwacyjnych oraz sposób ich wykonania opisany zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1 – 2.14 do SIWZ tj. oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni digitalizacyjnej odbywać się będzie w czynnym obiekcie i w związku z tym, należy je wykonać w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego 4. Po wykonaniu wszystkich prac konserwacyjno-aranżacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu powykonawczego i przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) i elektronicznej (w dwóch egzemplarzach), 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający rozstrzygnie przetarg, gdy co najmniej jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta wpłynie na adres Zamawiającego na całość zamówienia. 6. Zamawiający wymaga rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia oraz gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego prac konserwacyjno-aranżacyjnych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej: 1) przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika). Dopuszcza się zatem zastosowanie (zaproponowanie w ofercie) wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane. Wskazane parametry zastosowanego standardu określają istotne minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu. W ofercie można przyjąć wyroby innych marek i producentów o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych odpowiadających wyrobom opisanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał nr 2 do SIWZ). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały 2) zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który będzie się powoływał w swojej ofercie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako takie należy rozumieć rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane przykładowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany uwzględnić koszty rozwiązania równoważnego i załączyć do oferty dokumenty uwiarygodniające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie,. 3) niezłożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu rozwiązań równoważnych będzie rozumiane jako ujęcie w kalkulacji ceny oferty materiałów i urządzeń zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia 9. Podwykonawstwo 1) nie ogranicza się możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Ofercie Przetargowej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz do podania nazwy podwykonawcy, na zasoby którego będzie się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., 2) zlecanie części zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom winno odbywać się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 3) szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych, dostaw i usług w niniejszym postępowaniu Zamawiający określił w §9 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIW Z. 10. Personel Wykonawcy- wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 1. na podstawie art. 29 ust. 3a usta wy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, na podstawie umowy o pracę. 2. każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego nie krótszym jednak niż 3 dni robocze licząc od dnia żądania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami, o których mowa w ust. 1 powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3. nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 4. jeżeli pomimo powyższych wymogów do prac konserwacyjno-aranżacyjnych skierowana zostanie osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonywania prac, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 11. Ubezpieczenie 1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy, umowę lub umowy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. 2. Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wraz z ich następstwami wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub/ i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego polegającego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w związku z użyciem/ wprowadzeniem produktu do obrotu. Ponadto zakres ochrony zostanie rozszerzony o: 1. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności oraz w mieniu powierzonym i otaczającym - do wysokości sumy gwarancyjnej, 2. szkody w mieniu otaczającym miejsce prowadzenia prac konserwacyjno-aranżacyjnych powstałe wskutek prowadzenia robót budowalnych - do wysokości sumy gwarancyjnej, 3. szkody osobowe (w tym ochrona pracowników Wykonawcy) - do wysokości sumy gwarancyjnej, 4. szkody wyrządzone przez podwykonawców - do wysokości sumy gwarancyjnej, 5. montażowe . Umowa ubezpieczenia, o której mowa musi gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich bez ograniczeń. Koszty umowy, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z podpisaniem umowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. Szczegóły dotyczące terminu ważności ubezpieczenia określono we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 12. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w Wykonawcami., która odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, Dział administracji, pok. 103. Zamawiający nie przewiduje spotkań w innych terminach 13. Zamawiający informuje, że prace konserwacyjno-aranżacyjne stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia są realizowane w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa 14. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środku z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45432100-5
45421146-9
45442100-8
45421130-4
31520000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
15
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunków w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunków w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunków w powyższym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 1) Aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia – zał. nr 4 do SIWZ, 2) Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dotyczących braku podstaw wykluczenia: Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. (rozdz. VI pkt 2 ppkt 2) 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust 2 pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 4 stosuje się. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt 1) 7. Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 12. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w ust 1 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 13. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Pzp. 17. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa pkt 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, w tym przypadku: 1) ustanawiają wspólnego pełnomocnika do reprezentowa¬nia ich w po¬stępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowa¬niu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). 2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot są zobowiązani do przedłożenia wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3) Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub jego notarialnie poświadczo¬nej kopii. 4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełno¬mocnikiem. 6) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w przepisie art. 366 KC. 7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zama¬wiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia mu umowy regu¬lującej współpracę tych Wykonawców. 8) W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze: 1) Formularz „Oferta przetargowa” - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie,
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umownych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2 poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią kata¬log zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy możliwa jest w razie 1) klęski żywiołowej, 2) działania „siły wyższej”, siła wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność, których Strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec ani którym nie mogły ani nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Stronom wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych trwale lub w określonym czasie. 3) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4) w razie konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, realizacji zamówień dodatkowych lub uzupełniających niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego a niemożliwych do wykonania w umownym terminie, 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak, niż o okres trwania tych okoliczności. 4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia możliwa jest w razie zmian technologicznych, w szczególności: niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; konieczności zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, 5. W razie konieczności zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub postęp technologiczny. Zmiany określone w ust. 4 powyżej będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazywanych zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 6. Zmiana wynagrodzenia możliwa jest: 1) w razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone, 2) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, a które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego a niemożliwych do wykonania w umownym terminie. Powyższe zmiany będą wprowadzone na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego/zamiennego, opracowanego na podstawie zasad opisanych w umowie. 7. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego Stron), 2) zmiana danych teleadresowych Stron. 8. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do pisemnego wystąpienia i udokumentowania zaistnienia ich okoliczności, 2) zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności na zasadach określonych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-02-22, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500054831-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.
Polskie Wydawnictwo Muzyczne: Wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury (umowa o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515499-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 36371711300000, ul. al. Krasińskiego  11 a, 31-111   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 70 44, e-mail zamowienia_publiczne@pwm.com.pl , faks 12 422 01 74.
Adres strony internetowej (url): www.pwm.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZZP.261.06.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Prace konserwacyjne obejmują w szczególności: a) wymianę posadzek tj. położenie paneli wymianę okładzin ścian; b) uzupełnienie tynków i prace malarskie, c) wymiana stolarki drzwiowej, d) wykonanie tynków wygładzających, e) wykonanie sufitów podwieszanych w części przejść korytek instalacyjnych, f) przycięcie parapetów, szlifowanie, 2. Szczegółowy opis prac konserwacyjnych oraz sposób ich wykonania opisany zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1 – 2.14 do SIWZ tj. oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni digitalizacyjnej odbywać się będzie w czynnym obiekcie i w związku z tym, należy je wykonać w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego 4. Po wykonaniu wszystkich prac konserwacyjno-aranżacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu powykonawczego i przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) i elektronicznej (w dwóch egzemplarzach), 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający rozstrzygnie przetarg, gdy co najmniej jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta wpłynie na adres Zamawiającego na całość zamówienia. 6. Zamawiający wymaga rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia oraz gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego prac konserwacyjno-aranżacyjnych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej: 1) przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika). Dopuszcza się zatem zastosowanie (zaproponowanie w ofercie) wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane. Wskazane parametry zastosowanego standardu określają istotne minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu. W ofercie można przyjąć wyroby innych marek i producentów o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych odpowiadających wyrobom opisanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał nr 2 do SIWZ). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały 2) zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp - Wykonawca, który będzie się powoływał w swojej ofercie na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako takie należy rozumieć rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane przykładowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany uwzględnić koszty rozwiązania równoważnego i załączyć do oferty dokumenty uwiarygodniające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie,. 3) niezłożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu rozwiązań równoważnych będzie rozumiane jako ujęcie w kalkulacji ceny oferty materiałów i urządzeń zaproponowanych w opisie przedmiotu zamówienia 9. Podwykonawstwo 1) nie ogranicza się możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w Ofercie Przetargowej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz do podania nazwy podwykonawcy, na zasoby którego będzie się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., 2) zlecanie części zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom winno odbywać się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 3) szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych, dostaw i usług w niniejszym postępowaniu Zamawiający określił w §9 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIW Z. 10. Personel Wykonawcy- wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 1. na podstawie art. 29 ust. 3a usta wy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych, na podstawie umowy o pracę. 2. każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego nie krótszym jednak niż 3 dni robocze licząc od dnia żądania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami, o których mowa w ust. 1 powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3. nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 4. jeżeli pomimo powyższych wymogów do prac konserwacyjno-aranżacyjnych skierowana zostanie osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić miejsce wykonywania prac, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 11. Ubezpieczenie 1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zawrzeć na czas obowiązywania umowy, nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy, umowę lub umowy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł. 2. Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wraz z ich następstwami wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub/ i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego polegającego m.in. na uchybieniu, zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w związku z użyciem/ wprowadzeniem produktu do obrotu. Ponadto zakres ochrony zostanie rozszerzony o: 1. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności oraz w mieniu powierzonym i otaczającym - do wysokości sumy gwarancyjnej, 2. szkody w mieniu otaczającym miejsce prowadzenia prac konserwacyjno-aranżacyjnych powstałe wskutek prowadzenia robót budowlanych - do wysokości sumy gwarancyjnej, 3. szkody osobowe (w tym ochrona pracowników Wykonawcy) - do wysokości sumy gwarancyjnej, 4. szkody wyrządzone przez podwykonawców - do wysokości sumy gwarancyjnej, 5. montażowe . Umowa ubezpieczenia, o której mowa musi gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich bez ograniczeń. Koszty umowy, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z podpisaniem umowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. Szczegóły dotyczące terminu ważności ubezpieczenia określono we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 12. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w Wykonawcami., która odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, Dział administracji, pok. 103. Zamawiający nie przewiduje spotkań w innych terminach 13. Zamawiający informuje, że prace konserwacyjno-aranżacyjne stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia są realizowane w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa 14. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środku z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45432100-5, 45421146-9, 45421146-9, 45421130-4, 31520000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/02/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
152317.50

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Małgorzata Sochacka ART REM
Email wykonawcy: artrem.krakow@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Krokusowa 1/68
Kod pocztowy: 30-430
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
187329.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187329.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187329.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: al. Krasińskiego, 31-111 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl ,
tel: 12 422 70 44,
fax: 12 422 01 74
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-02-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 515499-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZZP.261.06.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-02-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 15 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.pwm.com.pl
Informacja dostępna pod: www.pwm.com.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45000000-7 Roboty budowlane
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie prac konserwacyjno-aranżacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania pracowni digitalizacyjnej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze śro Małgorzata Sochacka ART REM
ul. Krokusowa 1/68, 30-430 Kraków, woj. małopolskie
2018-03-13 187 329,00