Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 515551-N-2019 z dnia 2019-02-19 r.

Gmina Białośliwie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białośliwiu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest realizowany z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Białośliwie, krajowy numer identyfikacyjny 57079117000000, ul. ul. Księdza Kordeckiego  1 , 89-340  Białośliwie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2876910, 67 2876932, e-mail ug@bialosliwie.net, faks 672 875 791.
Adres strony internetowej (URL): www.bip2.bialosliwie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip2.bialosliwie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip2.bialosliwie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Białośliwie ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białośliwiu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie

Numer referencyjny:
RR.271.1.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Część I , Część II

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

wszystkie części zamówienia tj. Część I i Część IIII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: Część I – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu w zakresie gospodarki osadowej (w tym: branża elektryczna i budowa wiaty magazynowej na osady ściekowe) Część II – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Białośliwiu Zakres zamówienia obejmuje: Część I – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu w zakresie gospodarki osadowej (w tym: branża elektryczna i budowa wiaty magazynowej na osady ściekowe) podzielona została na dwa etapy: a) ETAP I: montaż pomp na oczyszczalni ścieków w Białośliwiu, budowa wiaty magazynowej (otwartej), przebudowa istniejącego oświetlenia na terenie oczyszczalni ścieków w Białośliwiu (wraz z monitoringiem CCTV) b) ETAP II: przebudowa poletek osadowych, montaż sitopiaskownika, montaż przepływomierzy, montaż prasy śrubowo-talerzowej, przebudowa rurociągów sanitarnych, przebudowa istniejących dróg i placów, dostawa urządzeń. Część II – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Białośliwiu: a) sieć wodociągowa PE 100 o długości 669,5 m, w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty montażowe, b) sieć kanalizacji sanitarnej PCV dn 200 mm o długości 273 m, w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty montażowe. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został: a)dla Części I: w projektach budowlanych - 3 kpl (branża sanitarna, konstrukcyjno-budowlana; branża elektryczna; wiata magazynowa otwarta - branża konstrukcyjno-budowlana), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 kpl) i przedmiarach robót (4 kpl), które stanowią załączniki do SIWZ, b)dla części II - w projekcie budowlanym (branża sanitarna), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45232421-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45200000-9
45111200-0
45223500-1
45320000-6
45430000-0
45223110-0
45261210-9
45451200-5
45421100-5
45432110-8
45233228-3
45112710-5
45111291-4
45316100-6
45310000-3
45231400-9
45231300-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy każdej części zamówienia (tj. Części I i Części II) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p., w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, które będzie polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia będą udzielone na warunkach nie gorszych niż warunki określone dla realizacji zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-10
2019-12-10


II.9) Informacje dodatkowe:
Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p.: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: dla Części I: prace instalacyjne-sanitarne, prace instalacyjne-elektryczne, prace konstrukcyjno-budowlane, dla Części II: prace instalacyjne-sanitarne, prace drogowe, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Powyższe nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie. b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c)W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1)Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 2)Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3)Zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4)Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. d)Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w pkt a) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności, e)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: - dla Części I: 500.000 złotych (słownie złotych: pięćset tysięcy), - dla Części II: 200.000 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy).
Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie: - dla Części I - ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000 złotych brutto (słownie złotych: jeden milion), - dla Części II: ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub wymianie, lub modernizacji sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 300.000 złotych brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy). 2) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia tj.: - dla Części I: a) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. w zakresie instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych, b) kierownikami robót posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. kierownik robót branży elektrycznej, kierownik robót branży drogowej, kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej. Ww. osoby mogą mieć odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane. - dla Części II: a) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. w zakresie instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych, b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadających przedmiotowi zamówienia w zakresie branży drogowej. Ww. osoby mogą mieć odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do ww., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nw. dokumenty: 1)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, b)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 1)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych dla dokumentów wymienionych w pkt b). d)W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt a).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert . b) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż: dla Części I - w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, dla Części II - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór-załącznik nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty, 2)wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór - załącznik nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz OFERTA, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, oddzielne dla Części I i Części II zamówienia (w zależności od zakresu składanej oferty przez Wykonawcę) . W przypadku Części I z podziałem na etap I i etap II. Uwaga: Ponieważ w niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe kosztorysy ofertowe nie będą miały zastosowania na etapie badania i oceny ofert, będą miały charakter informacyjny tj. pomocniczy na etapie rozliczeń z Wykonawcami oraz z Instytucją Zarządzającą przyznającą dofinansowanie z UE. 3. Dowody wniesienia wadium - dot. wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, oddzielne dla każdej części zamówienia (w zależności od zakresu składanej oferty przez Wykonawcę). 4.Pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia. 5.Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. 6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów i musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium: a) dla Części I: w wysokości 40.000 złotych (słownie złotych: czterdzieści tysięcy), b) dla Części II: w wysokości 8.000 złotych (słownie złotych: osiem tysięcy), 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium musi być wniesione na okres do końca terminu związania ofertą. 5.W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę , wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika (lidera) w imieniu wszystkich Wykonawców. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu Nr 37 8937 0007 0000 1661 2000 0100 Z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg Nr RR.271.1.1.2019 – Wadium Część I” i/lub „Przetarg Nr RR.271.1.1.2019 – Wadium Część II” W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 2 lit. b-e (tzn. w formach innych niż pieniężna) do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być trwale zespolony z ofertą. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, zwrot oryginału dokumentu będzie niemożliwy. 8.Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie , o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkuje odrzuceniem oferty. 9.Złożone poręczenie lub gwarancja muszą w swojej treści zawierać treść art. 46 ust. 5 ww. ustawy. 10.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że Wykonawca wyraził zgodę na zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ww. ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 14.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: a)zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) zmniejszenie zakresu prac przez Zamawiającego w przypadku powzięcia informacji, że wykonanie robót nie leży w jego interesie, 2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT. 3)rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 4)zmiany zakresu prac wprowadzonej przez Zamawiającego za zgodą Wykonawcy w porozumieniu z Projektantem np. roboty zamienne – zmiana do wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, 5)konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.. Zmiana wynagrodzenia w przypadku pkt 1 - 3 może nastąpić proporcjonalnie do wielkości ograniczenia robót oraz o różnicę w podatku VAT, w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz w wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. b)zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach: 1)wystąpienia siły wyższej – siła wyższa oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy , gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, 2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego , co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów, 3)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności: intensywnych opadów deszczu, niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może się powołać na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia, 4) okoliczności i przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, 5)konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, 6) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych , archeologicznych lub terenowych, w szczególności niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, 7)odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych niezależnych od żadnej ze Stron umowy, w tym również napotkania podczas prowadzonej inwestycji na urządzenia będące własnością osób trzecich np.: kabli elektrycznych, kabli energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur itp. 8) wystąpienia robót dodatkowych, 9)zmiana terminu wykonania etapu I zadania w sytuacji, gdy czas niezbędny na realizację tego etapu , licząc od dnia podpisania umowy do terminu wskazanego w § 2 ust. 3, będzie krótszy niż 60 dni (dotyczy wyłącznie Części I zamówienia). Termin realizacji, w sytuacjach opisanych w pkt 1 – 8, ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn nie dłuższy niż czas ich trwania. Termin realizacji etapu I zadania, w sytuacji opisanej w pkt 9, ulegnie przedłużeniu o liczbę dni niezbędnych do wykonania etapu I zadania, z uwzględnieniem sytuacji, o jakiej mowa w pkt 9 (dotyczy wyłącznie Części I zamówienia). c) Inne zmiany: 1) zmiana osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy o których mowa w § 4 umowy. Zamawiający zaakceptuje osoby wskazane przez Wykonawcę jeśli posiadają kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od osób wymienionych w wykazie osób załączonym do oferty z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 w § 4 umowy. 2)zmiana podwykonawców oraz zakresu robót im powierzonych, 3)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 4)zmiana spowodowanej wystąpieniem zamówień o wartości mniejszej od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, 5) zmiana zakresu prac wprowadzona przez Zamawiającego za zgodą Wykonawcy w porozumieniu z Projektantem np. roboty zamienne. 3.Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. 4.Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Strony w formie pisemnej (protokół) z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian. 5.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w jezyku polskim. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu w zakresie gospodarki osadowej (w tym: branża elektryczna i budowa wiaty magazynowej na osady ściekowe)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu w zakresie gospodarki osadowej (w tym: branża elektryczna i budowa wiaty magazynowej na osady ściekowe) podzielona została na dwa etapy: a) ETAP I: montaż pomp na oczyszczalni ścieków w Białośliwiu, budowa wiaty magazynowej (otwartej), przebudowa istniejącego oświetlenia na terenie oczyszczalni ścieków w Białośliwiu (wraz z monitoringiem CCTV) b) ETAP II: przebudowa poletek osadowych, montaż sitopiaskownika, montaż przepływomierzy, montaż prasy śrubowo-talerzowej , przebudowa rurociągów sanitarnych, przebudowa istniejących dróg i placów, dostawa urządzeń. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został: w projektach budowlanych - 3 kpl (branża sanitarna, konstrukcyjno-budowlana; branża elektryczna; wiata magazynowa otwarta - branża konstrukcyjno-budowlana), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 kpl) i przedmiarach robót (4 kpl), które stanowią załączniki do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45232421-9, 45200000-9, 45111200-0, 45223500-1, 45320000-6, 45430000-0, 45223110-0, 45261210-9, 45451200-5, 45421100-5, 45432110-8, 45233228-3, 45112710-5, 45111291-4, 45316100-6, 45310000-3, 45231400-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Białośliwiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część II – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Białośliwiu obejmuje: a) sieć wodociągowa PE 100 o długości 669,5 m, w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty montażowe, b) sieć kanalizacji sanitarnej PCV dn 200 mm o długości 273 m, w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty montażowe. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie budowlanym (branża sanitarna), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45231300-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-10

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540040939-N-2019 z dnia 04-03-2019 r.
Białośliwie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
515551-N-2019

Data:
19/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białośliwie, Krajowy numer identyfikacyjny 57079117000000, ul. ul. Księdza Kordeckiego  1, 89-340  Białośliwie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2876910, 67 2876932, e-mail ug@bialosliwie.net, faks 672 875 791.
Adres strony internetowej (url): www.bip2.bialosliwie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-08, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-14, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510074121-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Gmina Białośliwie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białośliwiu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest realizowany z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515551-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540040939-N-2019, 540043708-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Białośliwie, Krajowy numer identyfikacyjny 57079117000000, ul. ul. Księdza Kordeckiego  1, 89-340  Białośliwie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2876910, 67 2876932, e-mail ug@bialosliwie.net, faks 672 875 791.
Adres strony internetowej (url): www.bip2.bialosliwie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Białośliwiu oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Białośliwie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RR.271.1.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: Część I – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu w zakresie gospodarki osadowej (w tym: branża elektryczna i budowa wiaty magazynowej na osady ściekowe) Część II – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Białośliwiu Zakres zamówienia obejmuje: Część I – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu w zakresie gospodarki osadowej (w tym: branża elektryczna i budowa wiaty magazynowej na osady ściekowe) podzielona została na dwa etapy: a) ETAP I: montaż pomp na oczyszczalni ścieków w Białośliwiu, budowa wiaty magazynowej (otwartej), przebudowa istniejącego oświetlenia na terenie oczyszczalni ścieków w Białośliwiu (wraz z monitoringiem CCTV) b) ETAP II: przebudowa poletek osadowych, montaż sitopiaskownika, montaż przepływomierzy, montaż prasy śrubowo-talerzowej, przebudowa rurociągów sanitarnych, przebudowa istniejących dróg i placów, dostawa urządzeń. Część II – Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Białośliwiu: a) sieć wodociągowa PE 100 o długości 669,5 m, w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty montażowe, b) sieć kanalizacji sanitarnej PCV dn 200 mm o długości 273 m, w tym: roboty drogowe, roboty ziemne, roboty montażowe. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został: a)dla Części I: w projektach budowlanych - 3 kpl (branża sanitarna, konstrukcyjno-budowlana; branża elektryczna; wiata magazynowa otwarta - branża konstrukcyjno-budowlana), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 kpl) i przedmiarach robót (4 kpl), które stanowią załączniki do SIWZ, b)dla części II - w projekcie budowlanym (branża sanitarna), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45232421-9


Dodatkowe kody CPV:
45200000-9, 45111200-0, 45223500-1, 45320000-6, 45430000-0, 45223110-0, 45261210-9, 45451200-5, 45421100-5, 45432110-8, 45233228-3, 45112710-5, 45111291-4, 45316100-6, 45310000-3, 45231400-9, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu w zakresie gospodarki osadowej (w tym: branża elektryczna i budowa wiaty magazynowej na osady ściekowe)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1842392.15

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o. o.
Email wykonawcy: ekomel@ekomel.com.pl
Adres pocztowy: ul. Angowicka 47
Kod pocztowy: 89-600
Miejscowość: Chojnice
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2045560.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2045560.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3505500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nawierzchnie, elektryka

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Białośliwiu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
366000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
560647.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 560647.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 782715.42
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nawierzchnie

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: ug@bialosliwie.net
tel: 67 2876910, 67 2876932
fax: 672 875 791
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 515551-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: RR.271.1.1.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-02-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 480 ZŁ
Szacowana wartość* 16 000 PLN  -  24 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip2.bialosliwie.pl
Informacja dostępna pod: www.bip2.bialosliwie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białośliwiu w zakresie gospodarki osadowej (w tym: branża elektryczna i budowa wiaty magazynowej na osady ściekowe) Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o. o.
ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice, woj.
2019-04-15 2 045 560,00