Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 515931-N-2019 z dnia 2019-02-20 r.

Morski Oddział Straży Granicznej: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Morski Oddział Straży Granicznej, krajowy numer identyfikacyjny 19024177900000, ul. Oliwska  35 , 80-563  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 524 20 90, , e-mail zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl, , faks 58 524 27 00 lub 524 27 04.
Adres strony internetowej (URL): http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Adres:
Komenda Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35, kancelaria - II piętro, pok. 218


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo”

Numer referencyjny:
2/ZP/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo”, w zakresie obejmującym: a) budowę hangaru dla obsługi statków powietrznych z częścią biurowo-socjalną, techniczną i garażową, b) budowę wiaty z częścią kubaturową i techniczną, c) budowę sieci wodociągowej na potrzeby hangaru, d) zagospodarowanie terenu - budowę infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych związanych z w/w obiektami budowlanymi (w tym także rozbiórkę nawierzchni dotychczasowej płyty postojowej) – zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45230000-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-09-21


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku: - w technologii monolitycznej albo murowanej albo stalowej albo mieszanej, - o kubaturze minimum 9 000 m3, - o powierzchni użytkowej wybudowanego budynku lub powierzchni użytkowej dobudowanej części budynku nie mniejszej niż 1200 m2, - wraz z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną; - o wartości nie mniejszej niż 9 000 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Podmiot, na zasobach którego Wykonawca polega, musi w całości spełniać warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt 3.2. Specyfikacji. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji. Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale. 3) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 1, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1 Specyfikacji w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotu trzeciego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
2) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zespołu (kierownika budowy lub kierownika robót) przy nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku/hangaru o kubaturze min 9 000 m3 30,00
3) wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad, określonej w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a) w zakresie wynagrodzenia: - w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług - w zakresie zmienionej jej wysokości, - w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018, poz. 2177 – t.j.) lub w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny wniosek zawierający uzasadnienie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i szczegółowy sposób wyliczenia nowych kwot w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji przedmiotu umowy i minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej albo obciążeń publicznoprawnych lub wpłat na pracownicze plany kapitałowe. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonego wniosku pod kątem jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku braku zgodnego stanowiska stron umowy w zakresie wpływu zmian regulacji ustawowych na koszty realizacji przedmiotu umowy, strony przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia poziomu zmiany wynagrodzenia wykonawcy, przy czym dopuszczalna jest maksymalnie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej albo zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych lub wpłat na pracownicze plany kapitałowe. b) w zakresie zmiany osób: - wymienionych w §16 ust. 1 projektu umowy; - wymienionych w §1 ust. 5 projektu umowy, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez przepisy prawne i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego, c) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, przewidzianego w Rozdziale 2 pkt 2.4. Specyfikacji lub §10 ust. 3 projektu umowy, jeżeli: - w drodze wydania decyzji administracyjnej na Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotu umowy, zostanie nałożony obowiązek, którego konsekwencją będzie wstrzymanie wykonania robót budowlanych - na okres do dnia wykonania przez Zamawiającego obowiązku, - w związku z realizacją przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego zajdzie konieczność uzyskania lub zmiany decyzji administracyjnej – na okres do dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej, - wystąpi konieczność przeprowadzenia m.in. prac saperskich, archeologicznych lub usunięcia przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót budowlanych, w szczególności w związku z ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji – na okres do dnia zakończenia w/w prac lub usunięcia przeszkód. Ewentualny nadzór archeologiczny i saperski, a także obowiązek usunięcia niewybuchów i koszty z tym związane obciążają Zamawiającego. - zajdzie konieczność zmian w dokumentacji projektowej w celu usunięcia wad ukrytych w tej dokumentacji – na okres do dnia uzyskania poprawionej dokumentacji projektowej; d) w zakresie zmiany Podwykonawców i zmiany zakresu robót im powierzonych – na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia - zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540035975-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
515931-N-2019

Data:
20/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Morski Oddział Straży Granicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 19024177900000, ul. Oliwska  35, 80-563  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 524 20 90, e-mail zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl, faks 58 524 27 00 lub 524 27 04.
Adres strony internetowej (url): http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
8

W ogłoszeniu jest:
2020-09-21

W ogłoszeniu powinno być:
2020-11-05

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540040928-N-2019 z dnia 04-03-2019 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
515931-N-2019

Data:
20/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Morski Oddział Straży Granicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 19024177900000, ul. Oliwska  35, 80-563  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 524 20 90, e-mail zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl, faks 58 524 27 00 lub 524 27 04.
Adres strony internetowej (url): http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
2.2

W ogłoszeniu jest:
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zespołu (kierownika budowy lub kierownika robót) przy nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku/hangaru o kubaturze min 9 000 m3

W ogłoszeniu powinno być:
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zespołu (kierownika budowy lub kierownika robót) przy nadzorowaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku hangaru o kubaturze min 9 000 m3


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
2.2

W ogłoszeniu jest:
wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad, określonej w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy

W ogłoszeniu powinno być:
wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad/wniesieniu zabezpieczenia, określonej w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-03-07, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-03-12, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510117754-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Morski Oddział Straży Granicznej: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 515931-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540040928-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Morski Oddział Straży Granicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 19024177900000, ul. Oliwska  35, 80-563  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 524 20 90, e-mail zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl, faks 58 524 27 00 lub 524 27 04.
Adres strony internetowej (url): www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
2/ZP/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo”, w zakresie obejmującym: a) budowę hangaru dla obsługi statków powietrznych z częścią biurowo-socjalną, techniczną i garażową, b) budowę wiaty z częścią kubaturową i techniczną, c) budowę sieci wodociągowej na potrzeby hangaru, d) zagospodarowanie terenu - budowę infrastruktury technicznej i urządzeń budowlanych związanych z w/w obiektami budowlanymi (w tym także rozbiórkę nawierzchni dotychczasowej płyty postojowej).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

W niniejszym postępowaniu dwa razy zmieniano treść ogłoszenia. I. Ogłoszenie nr 540035975-N-2019 z dnia 25.02.2019 r. II. Ogłoszenie nr 540040928-N-2019 z dnia 04.03.2019 r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
23240133.81

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P&P Sp. z o.o.
Email wykonawcy: office@pp-orle.com.pl
Adres pocztowy: Wejhera 1
Kod pocztowy: 84-252
Miejscowość: Zamostne
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
27857801.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27857801.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 36663231.40
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl,
tel: 58 524 20 90,
fax: 58 524 27 00 lub 524 27 04
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 515931-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 2/ZP/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-02-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne
Informacja dostępna pod: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa bazy dla statków powietrznych w m. Gdańsk-Rębiechowo” P&P Sp. z o.o.
Wejhera 1, 84-252 Zamostne, woj.
2019-06-07 27 857 801,00