Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Wykonanie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym gmina Nowy Tomyśl - roboty zamienne i dodatkowe


Numer ogłoszenia: 517212 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym gmina Nowy Tomyśl - roboty zamienne i dodatkowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych przy wykonywaniu centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym gmina Nowy Tomyśl..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamówienie zostanie udzielone ponieważ już w momencie przekazywania placu budowy stwierdzono następujące zmiany do podstawowego projektu, które trzeba wykonać ze względu na prawidłowe wykonanie całości prac : 1. Konieczność doprowadzenia wody ciepłej do pomieszczenia kuchennego. 2. Konieczność zamiany grzejników na sali świetlicy wiejskiej w ilości 5 sztuk. Zaprojektowane grzejniki nie mieszczą się w istniejących wnękach podokiennych. 3. Przeprowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania pod powierzchnią podłogi. 4. Na wzgląd estetyki wykonywanych prac oraz funkcjonalności świetlicy wiejskiej prowadzenie rur instalacji centralnego ogrzewania poprzez wkuwanie w ściany lub posadzkę. Na powyższe prace w kwocie brutto 4.646,40 zł zostanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 spisana umowa z Wykonawcą, który wygrał przetarg nieograniczony na wykonanie całości prac na tym zadaniu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Firma KOBERLING Usługi Wod. - Kan., Gaz i C.O.; Usługi Ślusarskie, ul. Powstańców Wlkp. 32, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


Nowy Tomyśl: Wykonanie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym gmina Nowy Tomyśl - roboty zamienne i dodatkowe.


Numer ogłoszenia: 526686 - 2013; data zamieszczenia: 18.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 517212 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym gmina Nowy Tomyśl - roboty zamienne i dodatkowe..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót zamiennych i dodatkowych przy wykonywaniu centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym gmina Nowy Tomyśl..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma KOBERLING Usługi Wod. - Kan., Gaz i C.O.; Usługi Ślusarskie, ul. Powstańców Wlkp. 32, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3777,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4646,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  4646,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4646,40


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie zostanie udzielone ponieważ już w momencie przekazywania placu budowy stwierdzono następujące zmiany do podstawowego projektu, które trzeba wykonać ze względu na prawidłowe wykonanie całości prac : 1. Konieczność doprowadzenia wody ciepłej do pomieszczenia kuchennego. 2. Konieczność zamiany grzejników na sali świetlicy wiejskiej w ilości 5 sztuk. Zaprojektowane grzejniki nie mieszczą się w istniejących wnękach podokiennych. 3. Przeprowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania pod powierzchnią podłogi. 4. Na wzgląd estetyki wykonywanych prac oraz funkcjonalności świetlicy wiejskiej prowadzenie rur instalacji centralnego ogrzewania poprzez wkuwanie w ściany lub posadzkę. Na powyższe prace w kwocie brutto 4.646,40 zł zostanie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 spisana umowa z Wykonawcą, który wygrał przetarg nieograniczony na wykonanie całości prac na tym zadaniu.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 51721220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym gmina Nowy Tomyśl - roboty zamienne i dodatkowe. Firma KOBERLING Usługi Wod. - Kan., Gaz i C.O.; Usługi Ślusarskie
ul. Powstańców Wlkp. 32, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2013-12-18 4 646,00