Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 NA ODCINKU ZEBRZYDOWICE - KOŃCZYCE MAŁE, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.).


Numer ogłoszenia: 51831 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 NA ODCINKU ZEBRZYDOWICE - KOŃCZYCE MAŁE, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cząstkowym wielkopowierzchniowym uszkodzonej nawierzchni poprzez rozbiórkę nawierzchni i ułożenie w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5 - 10 cm na następujących odcinkach: 1. od km 11+190 do km 12+350 (długość 1160m) tj. od rejonu skrzyżowania DW 937 z ul. Ks. Janusza do końca zatoki autobusowej w rejonie ośrodka zdrowia w miejscowości Zebrzydowice, 2. od km 13+366 do km 13+686 (długość 320m) tj. od wiaduktu kolejowego relacji Cieszyn Zebrzydowice do rejonu skrzyżowania DW 937 z ul. Korczaka w miejscowości Kończyce Małe, 3. od km 14+600 do km 15+370 (długość 770m) tj. od przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej do końca zatoki autobusowej przystanku Karolinka w miejscowości Kończyce Małe..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29 września 2015 r. nr 255994-2015, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować roboty i usługi tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać remonty cząstkowe następujących odcinków drogi wojewódzkiej nr 937: 1. od km 11+190 do km 12+350 (długość 1160m) tj. od rejonu skrzyżowania DW937 z ul. Ks. Janusza do końca zatoki autobusowej w rejonie ośrodka zdrowia w miejscowości Zebrzydowice, 2. od km 13+366 do km 13+686 (długość 320m) tj. od wiaduktu kolejowego relacji Cieszyn Zebrzydowice do rejonu skrzyżowania DW937 z ul. Korczaka w miejscowości Kończyce Małe, 3. od km 14+600 do km 15+370 (długość 770m) tj. od przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej do końca zatoki autobusowej przystanku Karolinka w miejscowości Kończyce Małe. Znaczna część nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 937 w miejscowości Zebrzydowice przedstawia znaczne zużycie eksploatacyjne. Jezdnia charakteryzuje się bardzo dużą liczbą spękań, deformacji oraz łat (roboty związane z miejscowym uzupełnieniem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilku lat). Pojawiające się często wykruszenia w nawierzchni mogą powodować powstawanie drgań oraz dużego hałasu wywoływanego przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. W związku z powyższym wykonanie remontu cząstkowego wielkopowierzchniowego jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione. Odcinki zostały wyznaczone z uwzględnieniem najgorszego stany nawierzchni, tak aby początek i koniec odcinka łączył się z nawierzchnią w stanie dobrym. Niezbędnym staje się wykonanie robót polegających na likwidacji zagrożenia na jezdni tj. likwidacji deformacji, spękań, nierówności itp. na całym w/w obszarze. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drodze oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy uszkodzonej nawierzchni polegający na rozbiórce nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5-10 cm. Wartość zamówień uzupełniających przewidziano do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 650 357,07 PLN netto co stanowi 6,88 % wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • LIDER-PR-UISP DOMINIK-F.ELIAS PARTNER-PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH H i M S.C. H.ELIAS-OGIERMAN, M.OGIERMAN ul. Wąska 7, 47-400 Racibórz, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 NA ODCINKU ZEBRZYDOWICE - KOŃCZYCE MAŁE, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.).


Numer ogłoszenia: 56731 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 51831 - 2016r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 NA ODCINKU ZEBRZYDOWICE - KOŃCZYCE MAŁE, zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. (UMOWA NR WD/P/150910/2/1 Z DNIA 05.11.2015 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cząstkowym wielkopowierzchniowym uszkodzonej nawierzchni poprzez rozbiórkę nawierzchni i ułożenie w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5 - 10 cm na następujących odcinkach: 1. od km 11+190 do km 12+350 (długość 1 160m) tj. od rejonu skrzyżowania DW937 z ul. Ks. Janusza do końca zatoki autobusowej w rejonie ośrodka zdrowia w miejscowości Zebrzydowice, 2. od km 13+366 do km 13+686 (długość 320m) tj. od wiaduktu kolejowego relacji Cieszyn Zebrzydowice do rejonu skrzyżowania DW 937 z ul. Korczaka w miejscowości Kończyce Małe, 3. od km 14+600 do km 15+370 (długość 770m) tj. od przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej do końca zatoki autobusowej przystanku Karolinka w miejscowości Kończyce Małe..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.05.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LIDER: PR-UISP DOMINIK-F. ELIAS PARTNER: PRZEDSIĘB.ROBÓT DROG. H i M S.C. H.ELIAS-OGIERMAN, M.OGIERMAN ul. Wąska 7, 47-400 Racibórz, ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 650357,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  799939,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  799939,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  799939,20


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, jego udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29 września 2015 r. nr 255994-2015, gdzie w punkcie II. 1. 5) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 dla zadania pod nazwą: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 937, 938, 941, 942, 943 NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W OKRESIE OD 01.11.2015 R. DO 31.10.2018 R. zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować roboty i usługi tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym. W ramach zamówienia uzupełniającego, Zamawiający zamierza wykonać remonty cząstkowe następujących odcinków drogi wojewódzkiej nr 937: 1. od km 11+190 do km 12+350 (długość 1 160m) tj. od rejonu skrzyżowania DW937 z ul. Ks. Janusza do końca zatoki autobusowej w rejonie ośrodka zdrowia w miejscowości Zebrzydowice, 2. od km 13+366 do km 13+686 (długość 320m) tj. od wiaduktu kolejowego relacji Cieszyn Zebrzydowice do rejonu skrzyżowania DW937 z ul. Korczaka w miejscowości Kończyce Małe, 3. od km 14+600 do km 15+370 (długość 770m) tj. od przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej do końca zatoki autobusowej przystanku Karolinka w miejscowości Kończyce Małe. Znaczna część nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 937 w miejscowości Zebrzydowice przedstawia znaczne zużycie eksploatacyjne. Jezdnia charakteryzuje się bardzo dużą liczbą spękań, deformacji oraz łat (roboty związane z miejscowym uzupełnieniem ubytków w nawierzchni jezdni przeprowadzane w okresie ostatnich kilku lat). Pojawiające się często wykruszenia w nawierzchni mogą powodować powstawanie drgań oraz dużego hałasu wywoływanego przez przejeżdżające pojazdy ciężarowe. W związku z powyższym wykonanie remontu cząstkowego wielkopowierzchniowego jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione. Odcinki zostały wyznaczone z uwzględnieniem najgorszego stany nawierzchni, tak aby początek i koniec odcinka łączył się z nawierzchnią w stanie dobrym. Niezbędnym staje się wykonanie robót polegających na likwidacji zagrożenia na jezdni tj. likwidacji deformacji, spękań, nierówności itp. na całym w/w obszarze. Wykonanie w/w robót w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na w/w drodze oraz choć w części zaspokoi oczekiwania lokalnej społeczności. Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy uszkodzonej nawierzchni polegający na rozbiórce nawierzchni i ułożeniu w tym miejscu nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej grubości w zależności od potrzeb 5-10 cm. Wartość zamówień uzupełniających przewidziano do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 650 357,07 PLN netto co stanowi 6,88 % wartości zamówienia podstawowego

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5183120160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-05-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO POLEGAJĄCE NA REMONCIE CZĄSTKOWYM WIELKOPOWIERZCHNIOWYM NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 937 NA ODCINKU ZEBRZYDOWICE - KOŃCZYCE MAŁE, zamówienie uzupełniające do za LIDER: PR-UISP DOMINIK-F. ELIAS PARTNER: PRZEDSIĘB.ROBÓT DROG. H i M S.C. H.ELIAS-OGIERMAN, M.OGIERMAN ul. Wąska 7, 47-400 Racibórz
ul. Rogowska 1, 44-352 Czyżowice, woj. śląskie
2016-05-20 799 939,00