Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 518324-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku: Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa - Łososina Dolna km 0+040 do km 11+491 w miejscowościach : Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450 K w ramach Funduszu Dróg Samorządowych .
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, krajowy numer identyfikacyjny 85166524900000, ul. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  6 , 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 631 221, e-mail zdpbrzesko@onet.pl, faks 146 630 141.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.powiatbrzeski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdp.powiatbrzeski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku , ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 , 32-800 Brzesko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa - Łososina Dolna km 0+040 do km 11+491 w miejscowościach : Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450 K w ramach Funduszu Dróg Samorządowych .

Numer referencyjny:
ZDP.ZP.271.2.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4. Przebudowa dotyczy całego odcinka drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa - Łososina Dolna , klasy – L ; kategoria ruchu -KR3 na terenie powiatu brzeskiego tj. 11 451 mb do granicy z powiatem nowosądeckim w tym wykonanie : - poszerzenie jezdni do 5,50 m, oraz wzmocnienie nawierzchni na całej długości 11 451 mb , - przebudowa chodnika w msc. Kąty o szerokości 2,00 m na długości 190 mb, - przebudowa pobocza na chodnik w msc Iwkowa o szerokości 2,00 m na długości 230 mb, wraz z remontem przepustu ramowego w ciągu chodnika , - odtworzenie rowów i pozostałych elementów odwodnienia, profilowanie poboczy, - budowa 3 przystanków komunikacyjnych , - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem w sąsiedztwie budynku UG Iwkowa, - przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K / wyłącznie skrzyżowanie bez przebudowy o dł. 48 mb. odcinka drogi wskazanego w zgłoszeniu /, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu : oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne


II.5) Główny kod CPV:
45110000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233120-6
45233140-2
45232130-2
45232452-5
45233129-9
45233220-7
45233220-7
45233253-7
45233340-4
45233261-6
45233221-4
45233290-8
45233292-2
45233280-5
45213311-6
45213311-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: zamawiający nie stawia warunku;
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej jednej (1) roboty budowlanej drogowej , polegającej na wykonaniu budowy, przebudowy lub odbudowy drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego , o wartości nie niższej niż 4 000.000,00 zł brutto dla jednego zadania wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną (1) osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r, poz. 1202.) tj.- osobą na stanowisko kierownika budowy lub robót w branży drogowej wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o postawie dysponowania .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca może skorzystać ze wzoru zobowiązania, który stanowi załącznik nr 8 do siwz. Pisemne zobowiązanie, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot trzeci. Składając takie zobowiązanie należy zwrócić uwagę , że w przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innego podmiotu w oparciu o art.22 ustawy w treści oferty zgodnie z art.25a ust.3 ustawy Pzp musi zostać złożone oświadczenie , że podmiot udostępniający swoje zasoby nie podlega wykluczeniu z postępowania ( propozycja oświadczenia została zawarta w załączniku nr 4 do siwz). 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ust. oraz art.24. ust. 5 pkt.1 .Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe 6.Wykonawca, który zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom , na etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany podać w ofercie części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest wiadome podać firmy podwykonawców. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia i w takim przypadku są są obowiązani dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa w zakresie co najmniej do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podst.24 ust.1 pzp , natomiast spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3) Ogłoszenia .

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną ( wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert ). W przypadku oferty wspólnej ( konsorcjum) dokumenty składa odrębnie każdy uczestników konsorcjum. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 5. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 6.Zamawiający żąda od Wykonawców zagranicznych przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentów wskazanych przez Wykonawcę .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz zawierający wykonanie co najmniej jednej (1) roboty budowlanej drogowej , polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub odbudowy drogi publicznej , o wartości nie niższej niż 4 000.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz robót należy przygotować zgodnie z treścią w załącznik w nr 6 do siwz. 2) wykaz zawierający : - osobę uprawnioną do pełnienia funkcji Kierownika budowy lub robót zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ) - minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie : pełnienie funkcji kierownika budowy lub robót w branży drogowej wykazującym się doświadczeniem przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania polegającego na budowie , przebudowie , odbudowie lub remoncie dróg , ulic, o wartości robót nie mniejszej 2 000 000,00 zł brutto , wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o postawie dysponowania . W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie z treścią załącznika nr 5 do siwz. Zamawiający , określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U.z 2018, poz.1202) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. z 2016, poz.65 ) .

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3. Dokumenty , jakie należy dołączyć do oferty : a) wypełniony formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do siwz), b) wypełniony kosztorys ofertowy TTiER wg załącznika nr 2 do siwz oraz pomocniczy zał. 2.1 c) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a)- umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku , gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego z właściwego rejestru , albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej ( przykładowo KRS ,CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych baz danych. W przypadku oferty wspólnej należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) dokument wniesienia wadium, f) dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdziale IX – siwz , które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: PKO BP nr 33 1020 2892 0000 5202 0678 1712 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr ZDP.ZP.271.2.2019 na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa - Łososina Dolna km 0+040 do km 11+491 w miejscowościach : Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450 K . b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancji ubezpieczeniowych; e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucz się Wykonawców , którzy nie wnoszą wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium, zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a , z przyczyn leżących po jego stronie , nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o mowa w art.25a ust.1 , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2, pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) konieczności wykonania robót dodatkowych, c) braku dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej (fait du prince), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne, e) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, 2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku, gdy częścią dokumentacji jest projekt, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz Projektanta. 4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem Umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-19, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby , której dane dotyczą) / art.14 ust.1-2 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby , której dane dotyczą ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku , ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 , 32-800 Brzesko ;  inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzesku jest kontakt: P. Artur Kuchno adres artur.kuchno@gmail.com Tel. 501 172 741 * ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZDP.ZP.271.1.2019 pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa - Łososina Dolna km 0+040 do km 11+491 w miejscowościach : Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K w ramach przetargu nieograniczonego ;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510093491-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku: Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa - Łososina Dolna km 0+040 do km 11+491 w miejscowościach : Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K . w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518324-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Krajowy numer identyfikacyjny 85166524900000, ul. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  6, 32-800  Brzesko, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 631 221, e-mail zdpbrzesko@onet.pl, faks 146 630 141.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.powiatbrzeski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa - Łososina Dolna km 0+040 do km 11+491 w miejscowościach : Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K . w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZDP.ZP.271.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa dotyczy całego odcinka drogi powiatowej nr 1448 K , klasy – L ; kategoria ruchu -KR3 na terenie powiatu brzeskiego tj. 11 451 mb do granicy z powiatem nowosądeckim w tym wykonanie : - poszerzenia jezdni do 5,50 m, oraz wzmocnienie nawierzchni na całej długości 11 451 mb , - przebudowy chodnika w msc. Kąty o szerokości 2,00 m na długości 190 mb, - przebudowy pobocza na chodnik w msc Iwkowa o szerokości 2,00 m na długości 230 mb, wraz z remontem przepustu ramowego w ciągu chodnika , - odtworzenia rowów i pozostałych elementów odwodnienia, profilowanie poboczy, - budowy 3 przystanków komunikacyjnych , - wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem w sąsiedztwie budynku UG Iwkowa, - przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450K / wyłącznie skrzyżowanie bez przebudowy o dł. 48 mb. odcinka drogi wskazanego w zgłoszeniu /, - urządzenia bezpieczeństwa ruchu : oznakowanie poziome, pionowe, stalowe bariery i poręcze ochronne . 2. Dokumentacja techniczna 3. Załączniki nr 2 - TTiER –kosztorys ofertowy + pomocniczy zał. 2.1 .

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45110000-1


Dodatkowe kody CPV:
45233120-6, 45233140-2, 45232130-2, 45232452-5, 45233129-9, 45233220-7, 45233340-4, 45233261-6, 45233221-4, 45233290-8, 45233292-2, 45233280-5, 45233253-7, 45213311-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5290117.07

Waluta
złotych

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe SA
Email wykonawcy: sekretariat@pdmdebica.pl
Adres pocztowy: ul. Drogowców 1
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
55737332.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5737332.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7238288.27
Waluta: złotych

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 40%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zdpbrzesko@onet.pl
tel: 146 631 221
fax: 146 630 141
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 518324-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZDP.ZP.271.2.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 60000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 000 000 PLN  -  3 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zdp.powiatbrzeski.pl
Informacja dostępna pod: www.zdp.powiatbrzeski.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa - Łososina Dolna km 0+040 do km 11+491 w miejscowościach : Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Katy wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1450 K w ramach Funduszu Dróg Przedsiębiorstwo Drogowo -Mostowe SA
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica , woj.
2019-05-06 55 737 332,00