Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2013 roku


Numer ogłoszenia: 51918 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2013 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie w 2013 r. usług wymienionych w załączonym opisie przedmiotu zamówienia tj: a) Wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych wraz z obmiarami, b) wykonywanie koncepcji i dokumentacji projektowej remontów, napraw i modernizacji budowlanych wraz z kosztorysowaniem inwestorskim, c) uzyskiwanie i kompletowanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń związanych z procesem budowlanym, d) wykonywanie ekspertyz merytorycznych zawartości ofert wykonawców składanych w związku z procesem budowlanym, e) dokonywanie oceny zakresu awarii oraz projektów ich usuwania w budynkach, budowlach i zamontowanych w nich instalacjach, wraz z kosztorysowaniem inwestorskim, f) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych. 2. Usługi wymienione w pkt. 1 będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: a) Ustawą Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 1 i 2 w/w rozporządzenia. c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389). d) Inne przepisy i normy 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Roczny przegląd obiektów budowlanych będzie następować na podstawie każdorazowo wystawianego i podpisywanego przez strony zlecenia, w zakresie ustalonym przez zamawiającego w ww. zleceniu. 5. Zamawiający wymaga wykonywania, kompletowania i składania w jego siedzibie w Brodnicy przy ul. Sądowej 16 całości dokumentacji procesów budowlanych. Rozpoczęcie usługi będzie następować na podstawie każdorazowo wystawianego i podpisywanego przez strony zlecenia oraz ustaleniu na gruncie założeń dotyczących uwarunkowań i specyfiki prac. Stan dokumentacji musi umożliwiać sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizowanie robót budowlanych. 6. Zlecenie nadzoru inwestorskiego będzie następować automatycznie wraz z wystawieniem stosownych zleceń. Nadzór musi obejmować całokształt zagadnień zabezpieczających interes zamawiającego w trakcie procesu budowlanego, w tym zapewniać sprawne, bezpieczne i zgodne z przepisami prawa prowadzenie prac budowlanych. 7. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności wykonawcy tzn. stawiania się w siedzibie zamawiającego na jego żądanie najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zawiadomienia wykonawcy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie jest w części współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 226 Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.20.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45. ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginały w kasie nadleśnictwa (pokój nr 9, I piętro) lub dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie. Natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: w BGŻ S.A. O/Brodnica Nr 47 2030 0045 1110 0000 0064 8480 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Przetarg nieograniczony - Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2013 r. 5. Wadium musi być wniesione przed wyznaczonym terminem składania ofert tj. do 2013-02-15. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwraca wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnosci lub czynności.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem trzech usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł. każda. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania potencjału technicznego.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej: a. 1. osobą z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, b. 1 osoba z uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, c. 1. osobą z uprawnieniami w specjalności drogowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, d. 1. osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e. 1. osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę min. 50 tyś. zł. Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty; Formularz cenowy; Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp: a) Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: - w wyniku śmierci, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - ustania stosunku pracy, - innego zdarzenia losowego niezależnego od Wykonawcy. b) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może być dokonana w sytuacji: - wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, -inne zdarzenie losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie umowy w wyznaczonym terminie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.02.2013 godzina 08:00, miejsce: Nadlesnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie jest w części współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 226 Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2013 roku.


Numer ogłoszenia: 88012 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 51918 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2013 roku..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie w 2013 r. usług wymienionych w załączonym opisie przedmiotu zamówienia tj: a) Wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych wraz z obmiarami, b) wykonywanie koncepcji i dokumentacji projektowej remontów, napraw i modernizacji budowlanych wraz z kosztorysowaniem inwestorskim, c) uzyskiwanie i kompletowanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń związanych z procesem budowlanym, d) wykonywanie ekspertyz merytorycznych zawartości ofert wykonawców składanych w związku z procesem budowlanym, e) dokonywanie oceny zakresu awarii oraz projektów ich usuwania w budynkach, budowlach i zamontowanych w nich instalacjach, wraz z kosztorysowaniem inwestorskim, f) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych. 2. Usługi wymienione w pkt. 1 będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: a) Ustawą Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 1 i 2 w/w rozporządzenia. c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389). d) Inne przepisy i normy 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Roczny przegląd obiektów budowlanych będzie następować na podstawie każdorazowo wystawianego i podpisywanego przez strony zlecenia, w zakresie ustalonym przez zamawiającego w ww. zleceniu. 5. Zamawiający wymaga wykonywania, kompletowania i składania w jego siedzibie w Brodnicy przy ul. Sądowej 16 całości dokumentacji procesów budowlanych. Rozpoczęcie usługi będzie następować na podstawie każdorazowo wystawianego i podpisywanego przez strony zlecenia oraz ustaleniu na gruncie założeń dotyczących uwarunkowań i specyfiki prac. Stan dokumentacji musi umożliwiać sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizowanie robót budowlanych. 6. Zlecenie nadzoru inwestorskiego będzie następować automatycznie wraz z wystawieniem stosownych zleceń. Nadzór musi obejmować całokształt zagadnień zabezpieczających interes zamawiającego w trakcie procesu budowlanego, w tym zapewniać sprawne, bezpieczne i zgodne z przepisami prawa prowadzenie prac budowlanych. 7. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności wykonawcy tzn. stawiania się w siedzibie zamawiającego na jego żądanie najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zawiadomienia wykonawcy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie jest w części współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 226 Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.20.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Zamówienie jest w części współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 226 Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • USŁUGI INWESTYCYJNE, NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE Sławomir Mańka, Gorczenica 98C, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 114600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  110400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  94300,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  221000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5191820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 319 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2013 roku. USŁUGI INWESTYCYJNE, NADZORY BUDOWLANE, KOSZTORYSOWANIE Sławomir Mańka
Gorczenica 98C, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2013-03-05 110 400,00