Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 520692-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.

Gmina Zadzim: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Zadzimiu, gm. Zadzim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zadzim, krajowy numer identyfikacyjny 54785600000000, ul. Zadzim 44  , 99-232  Zadzim, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 786 160, e-mail ug_zadzim@wp.pl, faks 436 786 660.
Adres strony internetowej (URL): www.gminazadzim.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gminazadzim.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gminazadzim.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, pocztą, kurierem lub złożyć osobiście.
Adres:
Urząd Gminy w Zadzimiu, Zadzim 44, 99-232 Zadzim


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Zadzimiu, gm. Zadzim

Numer referencyjny:
IK.341.2.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Zadzimiu, gm. Zadzim.” Lokalizacja – planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Zadzim na działce numer 235/1, 235/2 i 466, obręb geodezyjny 31 – Zadzim – Kazimierzew, jednostka ewidencyjna Zadzim, powiat poddębicki, województwo łódzkie. Działki stanowią własność Zamawiającego. Zakres robót obejmuje: 1. Odbudowę układu wodnego, - renowacja układu wodnego - ślad fosy 2. Rewitalizację przyrodniczą, - wycinka drzew - wycinka krzewów - przesadzanie drzew 3. Rewaloryzację przyrodniczą, - ochrona i pielęgnacja pomników przyrody - uzupełnienie drzewostanu - nasadzenia krzewów - nasadzenia roślin okrywowych - nasadzenia pnączy - wykonanie trawników siewem - nasadzenia roślin cebulowych 4. Drogi i ścieżki, - rozbiórki - ścieżki dla pieszych - ścieżki dla samochodów - miejsca postojowe - rekultywacja zagłębienia przy pałacu 5. Małą architekturę, - ławki, kosze, karmniki i inne 6. Roboty rozbiórkowe, - rozbiórka hydroforni - rozbiórka ogrodzenia - wyłączenie z eksploatacji SUW Zadzim 7. Budowę amfiteatru, - zadaszenie - scena 8. Budowę fontanny, - zbiornik pod fontannę 9. Budowę schodów do wgłębnika 10. Budowę schodów nad zbiornikiem wodnym, 11. Budowę mostu nad zbiornikiem wodnym, 12. Budowę mostu nr 1 nad fosą, 13. Budowę mostu nr 2 nad fosą, 14. Budowa bramy, furtki i ogrodzenia, - brama główna - ogrodzenie 15. Budowa instalacji podlewania zieleni, - studnia w węźle 1.UW - instalacje wodociągowe technologiczne zewnętrzne 16. Amfiteatr - przyłącze kanalizacji deszczowej - instalacje kanalizacji deszczowej 17. Fontanna - przyłącze wodociągowe - przyłącze kanalizacji sanitarnej - instalacja technologiczna 18. Instalacja elektryczna – demontaże, przekładki i zabezpieczenia 19. Instalacje elektryczne - projektowane linie kablowe - projektowane złącza i kanalizacje - oświetlenie terenu - badania i pomiary 20. Monitoring 21. Wykonywania w okresie 24 miesięcy od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego czynności związanych z pielęgnacją nasadzeń: drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych i roślin cebulowych, trawników parkowych, runa parkowego oraz przesadzeń drzew i krzewów w następującym zakresie: odchwaszczanie gleby , opryski przeciw chorobom grzybowym (jeżeli wystąpi taka konieczność), zasilanie nawozami wieloskładnikowymi w terminie do końca maja danego roku), wycinanie przekwitniętych kwiatostanów, zabezpieczenie roślin cebulowych i traw na okres zimowy poprzez ułożenie warstwy stroiszu iglastego. Drzewa i krzewy zasilać nawozami wieloskładnikowymi w drugim roku po posadzeniu. Wykonawca zapewni podlewanie w/w nasadzeń w okresie lipiec-sierpień z częstotliwością minimum trzech nawodnień w ciągu jednego miesiąca. Koszty materiałów zużyte do pielęgnacji w tym wody do podlewania ponosi Wykonawca. 22. Wykonywanie w okresie 24 miesięcy od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego czynności związanych z przesadzaniem drzew, krzewów, bylin, traw roślin cebulowych w przypadku ich obumarcia, zniszczenia lub przyczyn losowych.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45111200-0
45111291-4
45111300-1
45112000-5
45112100-6
45112300-8
45112600-1
45112700-2
45223200-8
45223100-7
45223500-1
45231000-5
45231100-6
45232410-9
45232451-8
45233260-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że posiada: 1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100);
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca jest zobligowany wykazać, że: 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum jedno zadanie w zakresie rewaloryzacji - rewitalizacji parku wpisanego do rejestru zabytków. Wartość tego zadania nie może być mniejsza niż 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych) netto, w tym: a) przynajmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była gospodarka zielenią i drzewostanem (nasadzenia i przesadzenia: drzew, krzewów,) w zakresie wykonania nasadzeń drzew i krzewów w ramach rewaloryzacji lub rewitalizacji parku zabytkowego b) przynajmniej jedno zadanie, w zakresie którego było zabezpieczenie drzew będących pomnikami przyrody, przy czym Zamawiający dopuszcza aby w tym przypadku teren, na którym znajdował się pomnik przyrody nie był wpisany do rejestru zabytków. c) przynajmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej dróg i ścieżek w parku, d) przynajmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont zbiornika wodnego w parku, e) przynajmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była budowa lub modernizacja fontanny w parku, f) przynajmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była budowa placu zabaw w parku, g) przynajmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była budowa, przebudowa lub rozbudowa oświetlenia parkowego lub ulicznego, h) przynajmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było budowa lub modernizacja ogrodzenia parku, i) przynajmniej jedno zamówienie którego przedmiotem było wykonanie elementów małej architektury w parku,Zamawiający wymaga żeby w tym minimum jednym zadaniu były zawarte roboty z podpunktów od a) do i). Łączna wartość tego minimum 1 zadania, które zawiera roboty z podpunktów od a) do i) nie może być mniejsza niż 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych) netto. Zamawiający nie żąda, żeby każda robota z podpunktów od a) do i), (np: budowa fontanny, czy wykonanie elementów małej architektury lub inne) były o wartości minimum 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych) netto.2) w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował: - kierownikiem budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia pielęgnacji zieleni pełniącą funkcję kierownika prac posiadającą wykształcenie techniczne, ogrodnicze, leśne lub równoważne. kierownikiem budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej bez ograniczeń, kierownikiem robót budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, kierownikiem robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, kierownikiem robót elektrycznych i AKPiA – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, kierownikiem robót drogowych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. 3) Zamawiający informuje, że wszyscy kierownicy robót muszą spełniać kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 poz.1446 z późn. zm.)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, wg załącznika nr 10 do SIWZ; 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716), wg załącznika nr 11 do SIWZ;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności: a) kierownika robót przy zieleni, b) kierownika robót budowlanych, c) kierownika robót sanitarnych, d) kierownika robót elektrycznych i AKPiA e) kierownika robót drogowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika nr 9 do SIWZ). Zamawiający informuje, że wszyscy kierownicy robót muszą spełniać kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 poz.1446 z późn. zm.)

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg Załącznika nr 8 do SIWZ);

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240);


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty30,00
Termin wykonania10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) Wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 2) Zmiany osobowej podwykonawców lub zakresu podwykonawstwa, 3) Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) Sposobu spełnienia świadczenia ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 5) Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) wystąpienia długotrwałych, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót, b) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego; c) zlecenia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w PFU, których wykonanie konieczne jest w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; d) zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia kolidującego z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy; e) gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót; f) przedłużających się robót obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty niezwiązane z robotami budowlano-montażowymi); g) zmiany przepisów prawa; h) siły wyższej; 6) Składu wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu; 2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510091136-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.
Gmina Zadzim: Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Zadzimiu, gm. Zadzim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 520692-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zadzim, Krajowy numer identyfikacyjny 54785600000000, ul. Zadzim 44  , 99-232  Zadzim, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436 786 160, e-mail ug_zadzim@wp.pl, faks 436 786 660.
Adres strony internetowej (url): www.gminazadzim.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Zadzimiu, gm. Zadzim

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IK.341.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn: „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Zadzimiu, gm. Zadzim.” 4.2 Lokalizacja – planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Zadzim na działce numer 235/1, 235/2 i 466, obręb geodezyjny 31 – Zadzim – Kazimierzew, jednostka ewidencyjna Zadzim, powiat poddębicki, województwo łódzkie. Działki stanowią własność Zamawiającego. Zakres robót obejmuje: 1. Odbudowę układu wodnego, - renowacja układu wodnego - ślad fosy 2. Rewitalizację przyrodniczą, - wycinka drzew - wycinka krzewów - przesadzanie drzew 3. Rewaloryzację przyrodniczą, - ochrona i pielęgnacja pomników przyrody - uzupełnienie drzewostanu - nasadzenia krzewów - nasadzenia roślin okrywowych - nasadzenia pnączy - wykonanie trawników siewem - nasadzenia roślin cebulowych 4. Drogi i ścieżki, - rozbiórki - ścieżki dla pieszych - ścieżki dla samochodów - miejsca postojowe - rekultywacja zagłębienia przy pałacu 5. Małą architekturę, - ławki, kosze, karmniki i inne 6. Roboty rozbiórkowe, - rozbiórka hydroforni - rozbiórka ogrodzenia - wyłączenie z eksploatacji SUW Zadzim 7. Budowę amfiteatru, - zadaszenie - scena 8. Budowę fontanny, - zbiornik pod fontannę 9. Budowę schodów do wgłębnika 10. Budowę schodów nad zbiornikiem wodnym, 11. Budowę mostu nad zbiornikiem wodnym, 12. Budowę mostu nr 1 nad fosą, 13. Budowę mostu nr 2 nad fosą, 14. Budowa bramy, furtki i ogrodzenia, - brama główna - ogrodzenie 15. Budowa instalacji podlewania zieleni, - studnia w węźle 1.UW - instalacje wodociągowe technologiczne zewnętrzne 16. Amfiteatr - przyłącze kanalizacji deszczowej - instalacje kanalizacji deszczowej 17. Fontanna - przyłącze wodociągowe - przyłącze kanalizacji sanitarnej - instalacja technologiczna 18. Instalacja elektryczna – demontaże, przekładki i zabezpieczenia 19. Instalacje elektryczne - projektowane linie kablowe - projektowane złącza i kanalizacje - oświetlenie terenu - badania i pomiary 20. Monitoring 21. Wykonywania w okresie 24 miesięcy od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego czynności związanych z pielęgnacją nasadzeń: drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych i roślin cebulowych, trawników parkowych, runa parkowego oraz przesadzeń drzew i krzewów w następującym zakresie: odchwaszczanie gleby , opryski przeciw chorobom grzybowym (jeżeli wystąpi taka konieczność), zasilanie nawozami wieloskładnikowymi w terminie do końca maja danego roku), wycinanie przekwitniętych kwiatostanów, zabezpieczenie roślin cebulowych i traw na okres zimowy poprzez ułożenie warstwy stroiszu iglastego. Drzewa i krzewy zasilać nawozami wieloskładnikowymi w drugim roku po posadzeniu. Wykonawca zapewni podlewanie w/w nasadzeń w okresie lipiec-sierpień z częstotliwością minimum trzech nawodnień w ciągu jednego miesiąca. Koszty materiałów zużyte do pielęgnacji w tym wody do podlewania ponosi Wykonawca. 22. Wykonywanie w okresie 24 miesięcy od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego czynności związanych z przesadzaniem drzew, krzewów, bylin, traw roślin cebulowych w przypadku ich obumarcia, zniszczenia lub przyczyn losowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45111291-4, 45111300-1, 45112000-5, 45112100-6, 45112300-8, 45112600-1, 45112700-2, 45223200-8, 45223100-7, 45223500-1, 45231000-5, 45231100-6, 45232410-9, 45232451-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
6671558.28

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Ziel-Bud Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Email wykonawcy: beata@ziel-bud.com.pl
Adres pocztowy: ul. Mehofera 122
Kod pocztowy: 03-158
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Ziel-Bud Wojciech Rukat
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Drewzel Gabriel Skrzypczyński Sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
66500000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66500000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66573465.82
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
6671558.28

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Ziel-Bud Spółka z o.o. Spółka komandytowa
Email wykonawcy: beata@ziel-bud.com.pl
Adres pocztowy: ul. Mehoffera 122
Kod pocztowy: 03-158
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Ziel-Bud Wojciech Rukat
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Drewzel Gabriel Skrzypczyński Sp. j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6500000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6500000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6573465.82
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Zadzim 44 , 99-232 Zadzim
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: ug_zadzim@wp.pl
tel: 436 786 160
fax: 436 786 660
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 520692-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: IK.341.2.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 100000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 333 PLN  -  5 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.gminazadzim.pl
Informacja dostępna pod: www.gminazadzim.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Zadzimiu, gm. Zadzim Ziel-Bud Spółka z o.o. Spółka komandytowa
ul. Mehofera 122, 03-158 Warszawa, woj.
2019-05-09 6 500 000,00
Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Zadzimiu, gm. Zadzim Ziel-Bud Spółka z o.o. Spółka komandytowa
ul. Mehofera 122, 03-158 Warszawa, woj.
2019-05-09 66 500 000,00