Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 521009-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

Urząd Miejski w Krynkach: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krynki i jej jednostek organizacyjnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Krynkach, krajowy numer identyfikacyjny 53960900000000, ul. ul. Garbarska  16 , 16-120  Krynki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7228550, 7228070, e-mail gospodarczy@krynki.pl, faks 857 228 550.
Adres strony internetowej (URL): http://ug-krynki.pbip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ug-krynki.pbip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ug-krynki.pbip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krynki i jej jednostek organizacyjnych.

Numer referencyjny:
RG.271.2.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery następujące części: 1) część I obejmująca ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, d) ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 2) część II obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne a) ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO pojazdów mechanicznych, c) ubezpieczenie dobrowolne NNW kierowcy i pasażerów, d) ubezpieczenie ASSISTANCE, e) ubezpieczenie ZIELONA KARTA, 3) część III obejmuje ubezpiczenie a) następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 4) część IV obejmuje ubezpieczenie a) następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców i osób uczestniczących w kulturze fizycznej Każdy z wykonawców może składać oferty na każdą część zamówienia oddzielnie.


II.5) Główny kod CPV:
66516000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
66515100-4
66515400-7
66515100-3
66514110-0
66516100-1
66512100-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2022-04-03


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wymagane zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, a w przypadku, gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu (druki stanowiące załączniki nr 11,12 i 13 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu (druki stanowiące załączniki nr 11,12 i 13 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga złożenia z ofertą następujących dokumentów: 1) Formularz ofertowy - (druk stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ), 2) Dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Pełnomocnictwo - w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentów, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) KryteriaIV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a. zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy usługi ubezpieczeniowe objęte zostaną podatkiem VAT; b. zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się co najmniej takimi samymi kwalifikacjami, c. zmiana zakresu ubezpieczenia i kwoty wynagrodzenia w związku z nabyciem lub zbyciem składników majątkowych podlegających ubezpieczeniu, d. zmiana kwoty wynagrodzenia w związku ze zmianą sumy ubezpieczenia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
ubezpieczenie majątkowe i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część I obejmująca ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, d) ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
66516000-0, 66515100-4, 66515400-7, 66515100-3


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-04-03

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
akceptacja klauzul dodatkowych 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
ubezpieczenie komunikacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część II obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne a) ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO pojazdów mechanicznych, c) ubezpieczenie dobrowolne NNW kierowcy i pasażerów, d) ubezpieczenie ASSISTANCE, e) ubezpieczenie ZIELONA KARTA,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
66514110-0, 66512100-3


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-04-03

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
akceptacja klauzul dodatkowych40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
ubezpiczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
66512100-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-04-03

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
akceptacja klauzul dodatkowych40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców i osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców i osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
66512100-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-04-03

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
akceptacja klauzul dodatkowych40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510073689-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Urząd Miejski w Krynkach: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krynki i jednostek organizacyjnych”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521009-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Krynkach, Krajowy numer identyfikacyjny 53960900000000, ul. ul. Garbarska  16, 16-120  Krynki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7228550, 7228070, e-mail gospodarczy@krynki.pl, faks 857 228 550.
Adres strony internetowej (url): http://ug-krynki.pbip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krynki i jednostek organizacyjnych”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RG.271.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery następujące części: 1) część I obejmująca ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia a) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, d) ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, e) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 2) część II obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne a) ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, b) ubezpieczenie dobrowolne AUTOCASCO pojazdów mechanicznych, c) ubezpieczenie dobrowolne NNW kierowcy i pasażerów, d) ubezpieczenie ASSISTANCE, e) ubezpieczenie ZIELONA KARTA, 3) część III obejmuje ubezpieczenie a) następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 4) część IV obejmuje ubezpieczenie a) następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców i osób uczestniczących w kulturze fizycznej Każdy z wykonawców może składać oferty na każdą część zamówienia oddzielnie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
66516000-0


Dodatkowe kody CPV:
66515100-4, 66515400-7, 66515100-3, 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
ubezpieczenie komunikacyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
69000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. 1000-lecia P.P. 4
Kod pocztowy: 15-111
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
67515.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67515.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84084.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al.1000 lecia P.P.4
Kod pocztowy: 15-111
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1650.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców i osób uczestniczących w kulturze fizycznej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10500

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al.1000-lecia P.P.4
Kod pocztowy: 15-111
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7824.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7824.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7824.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: gospodarczy@krynki.pl
tel: 85 7228550, 7228070
fax: 857 228 550
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 521009-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: RG.271.2.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://ug-krynki.pbip.pl
Informacja dostępna pod: http://ug-krynki.pbip.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ubezpieczenie komunikacyjne Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok, woj.
2019-04-15 67 515,00
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Al.1000 lecia P.P.4, 15-111 Białystok, woj.
2019-04-15 1 650,00
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców i osób uczestniczących w kulturze fizycznej Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
al.1000-lecia P.P.4, 15-111 Białystok, woj.
2019-04-15 7 824,00