TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Kotły lokalnych układów ogrzewania
ND Nr dokumentu 52250-2016
PD Data publikacji 16/02/2016
OJ Dz.U. S 32
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 11/02/2016
DT Termin 23/03/2016
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 42515000 - Kotły lokalnych układów ogrzewania
45251250 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
OC Pierwotny kod CPV 42515000 - Kotły lokalnych układów ogrzewania
45251250 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
RC Kod NUTS PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

16/02/2016    S32    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Kotły lokalnych układów ogrzewania

2016/S 032-052250

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Paulina Hoffmann
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/ +48 327564323
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Paulina Hoffmann
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423/+48 327564323
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wykonanie ogrzewania szybu V na powierzchni JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębi-Zdrój, JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Wykonanie ogrzewania szybu V na powierzchni JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.
Termin realizacji zamówienia:
a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń na budowę oraz uzgodnień – do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
b) dostawa materiałów oraz wykonanie całości robót – 24 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześnie niż 4.7.2016.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42515000, 45251250

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości: 80 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT do 120 dni w formie przelewu.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VIII.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. VIII.4 stosuje się odpowiednio..
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) wykaz zamówień potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie:
a) wykonanego (zrealizowanego) co najmniej jednego zamówienia na wykonanie robót szybowych o wartości min. 350 000 PLN,
oraz
b) wykonanego (zrealizowanego) co najmniej jednego zamówienia na budowę instalacji i urządzeń elektrycznych na powierzchni zakładów górniczych o wartości min. 500 000 PLN,
oraz
c) wykonanego (zrealizowanego) co najmniej jednego zamówienia na budowę lub przebudowę obiektów budowlanych zakładu górniczego o wartości min. 500 000 PLN,
oraz
d) wykonanego (zrealizowanego) co najmniej jednego zamówienia na budowę lub przebudowę lub modernizację kotłowni węglowych lub gazowych o mocy grzewczej min. 3 MW oraz wartości min. 1 500 000 PLN,
oraz
e) wykonanego (zrealizowanego) co najmniej jednego zamówienia na wykonanie projektu dla obiektów zakładu górniczego o wartości min. 200 000 PLN na:
budowę instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz,
budowę instalacji i układów kontrolno-pomiarowych oraz,
budowę lub przebudowę obiektów budowlanych oraz,
budowę lub modernizację ogrzewania szybów w zakresie mechanicznym, elektrycznym i automatyki. ,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ.
2) Oświadczenie o:
a) dysponowaniu osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z 9.6.2011 Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. z 2015 r., nr 196 Z późniejszymi zmianami – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia:
— 1 osoba o kwalifikacjach Kierownika Działu Energomechanicznego lub o kwalifikacjach Kierownika Działu Energomechanicznego do spraw obiektów podstawowych,
— 1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych lub w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń na powierzchni,
— 2 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności budowlanej,
— 1 osoba o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych lub w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń na powierzchni,
— 1 osoba o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych lub w specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń na powierzchni lub w specjalności górnicze wyciągi szybowe.
b) dysponowaniu osobami posiadającymi wymagane przepisami uprawnienia (określone w ustawie z 7.7.1994 Prawo budowlane – Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późniejszymi) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia:
— 1 osoba o uprawnieniach do projektowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
— 1 osoba o uprawnieniach do projektowania w zakresie instalacyjnym (instalacji elektrycznych),
— 1 osoba o uprawnieniach do projektowania w zakresie instalacyjnym (instalacji cieplnych),
— 1 osoba o uprawnieniach do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
— 1 osoba o uprawnieniach do kierowania robotami w zakresie instalacyjnym (instalacji elektrycznych),
— 1 osoba o uprawnieniach do kierowania robotami w zakresie instalacyjnym (instalacji cieplnych).
c) dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami stwierdzenia kwalifikacji (określone w ustawie z 10.4.1997 Prawo energetyczne – Dz.U. z 1997 r., nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do dozorowania i realizacji robót objętych zamówieniem:
— 3 osoby o stwierdzonych kwalifikacjach w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa 1) na stanowisku eksploatacji,
— 1 osoba o stwierdzonych kwalifikacjach w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa 1) na stanowisku dozoru,
— 3 osoby o stwierdzonych kwalifikacjach w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzający, przetwarzających, przesyłających i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (grupa 2) na stanowisku eksploatacji:
— kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
— sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
— urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,
— pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
— urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
— aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej,
— 1 osoba o stwierdzonych kwalifikacjach w zakresie eksploatacji urządzeń wytwarzający, przetwarzających, przesyłających i zużywające ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (grupa 2) na stanowisku dozoru:
— kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
— sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
— urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW,
— pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
— urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
— aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Waga 95

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. W przypadku złożenia co najmniej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91c Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
dla Windows XP: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8
dla Windows Vista: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9
dla Windows 7: Internet Explorer 9
b) Pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci internet
obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
włączona obsługa JavaScript
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
zainstalowany Acrobat Reader
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
4. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryteria:
a) cena (brutto) (waga – 95 %, maksymalna ilość punktów – 95) – podlega licytacji,
b) gwarancja na przedmiot zamówienia (waga – 5 %, maksymalna ilość punktów – 5) – nie podlega licytacji.
5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen netto powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert.
6. Zamawiający powiadomi zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający pisemnie zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.'.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
27/ZZ/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać u Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 008, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00.
Uwaga.
SIWZ można otrzymać również bezpłatnie, w wersji elektronicznej (na adres e-mail), po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445 (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.3.2016 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 20.5.2016
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.3.2016 - 10:00

Miejscowość

Miejscowość: JSW S.A., al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 4.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, fax: +48 327564445.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.2.2016
TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Kotły lokalnych układów ogrzewania
ND Nr dokumentu 90935-2016
PD Data publikacji 17/03/2016
OJ Dz.U. S 54
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 15/03/2016
DT Termin 13/04/2016
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 42515000 - Kotły lokalnych układów ogrzewania
45251250 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
OC Pierwotny kod CPV 42515000 - Kotły lokalnych układów ogrzewania
45251250 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych
RC Kod NUTS PL227

17/03/2016    S54    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Kotły lokalnych układów ogrzewania

2016/S 054-090935

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój 44-330, Polska. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.2.2016, 2016/S 032-052250)

Przedmiot zamówienia:
CPV:42515000, 45251250

Kotły lokalnych układów ogrzewania

Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.3.2016 (9:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

20.5.2016

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

23.3.2016 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

13.4.2016 (9:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

10.6.2016

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

13.4.2016 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-23
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5225020161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-02-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 80000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 666 666 PLN  -  4 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
42515000-9 Kotły lokalnych układów ogrzewania
45251250-8 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych