Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 525057-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

AMW SINEVIA Sp. z o.o.: SVA/K/4620-5/2019: Budowa budynku biurowego PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów (zadanie 24393). Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
AMW SINEVIA Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego  6 , 05-100  Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, e-mail zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl, faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (URL): www.amwsinevia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.amwsinevia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
KZB Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12.


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Adres:
AMW SINEVIA Sp. z o.o. 05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Paderewskiego 6 w kancelarii na I piętrze.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
SVA/K/4620-5/2019: Budowa budynku biurowego PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów (zadanie 24393). Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części.

Numer referencyjny:
SVA/K/4620-5/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku biurowego PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł REGINA dla potrzeb JW. 4408 Sulechów – w zakresie dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa będąca podstawą do wyceny zamówienia oraz przedmiary robót. Uwaga: przedmiary robót są dokumentem pomocniczym, nie stanowiącym wystarczającej podstawy do wyceny zamówienia. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty utworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (wraz z częścią socjalną) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowych robót, ochrony własnego mienia, kompletnej obsługi geodezyjnej w zakresie instalacji teletechnicznych, kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej – w 3 egz., niezbędnych prób, pomiarów, badań i regulacji oraz związanych z tym protokołów, uruchomienia instalacji, oddania do eksploatacji, szkolenia pracowników obsługi, prac porządkowych, w tym uporządkowania pozostałości materiałów budowlanych, wywozu i utylizacji materiałów (odpadów), koszty udziału w czynnościach odbiorowych . Powyższe prace i czynności są po stronie Wykonawcy. Uwaga: obsługę geodezyjną dla pozostałych obiektów i instalacji zapewnia Zamawiający. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części, tj.: 1) część 1 – Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. CPV - 45000000-7 Roboty budowlane, 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej Drzwi o symbolu D1, D2-KW, D3-KW, D4-pr nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Uwaga: przed realizacją zamówienia należy pobrać wymiary stolarki z natury. 2) część 2 – Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. CPV - 45000000-7 Roboty budowlane, 45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 3) część 3 – Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. CPV - 45000000-7 Roboty budowlane, 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne, 45312000-7 instalowanie systemów alarmowych i anten Instalacje elektryczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem uziomu otokowego budynku PKT (wyprowadzone zostaną bednarki ok. 1,5 m powyżej poziomu terenu). Instalacje teletechniczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem dostawy urządzeń, montażu wraz podłączeniem do proj. switch-y (w szafie PDa lub odpowiednich skrzynek kablowych SK)., konfiguracji oraz prób funkcjonalnych Telewizyjnego Systemu Nadzoru w zakresie urządzeń prod. Pelco by Schneider Electric tj. Wykaz urządzeń i materiałów nie wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w załączniku (w tabelce). Uwaga: część dokumentacji projektowej – branża teletechniczna jest niejawna i objęta jest klauzulą „zastrzeżone”. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych określa załącznik nr 2 do umowy (dotyczy tylko części 3 zamówienia). Zasady udostępnienia dokumentacji niejawnej: Dokumentacja niejawna dostępna jest do wglądu w KZB Krotoszyn: Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12. Dostęp do tej dokumentacji mogą mieć tylko osoby, które przedłożą aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wgląd do dokumentacji Wykonawca poprzedzi pisemnym wnioskiem do Zamawiającego – do Dyrektora Regionalnego KZB w Krotoszynie (dopuszcza się również w formie fax i e-mail: 062 725 22 51; krotoszyn@sinevia.pl, magdalena.dominiak@sinevia.pl). Wraz z wnioskiem należy przesłać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dotyczące osób, które chcą zapoznać się z dokumentacją. Kontakt w sprawie wglądu do dokumentacji: Magdalena Dominiak, tel. 606 318 930. Do dokumentacji przetargowej dla części nr 1 załączono tabelę elementów robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Wypełnioną tabelę elementów robót, należy złożyć wraz z ofertą. Dla części nr 2 i nr 3 Zamawiający wymaga wyceny w formie kosztorysów ofertowych. Kosztorysy ofertowe, mogą być sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić w wersji skróconej z wyliczoną ceną jednostkową i wartości dla każdej pozycji kosztorysowej (w ujęciu z KNR, opisem pozycji, jedn. miary i ilością), tabelę elementów scalonych, rzeczowo-ilościowe i wartościowe zestawienie materiałów (z cenami jednostkowymi materiałów), zestawienie robocizny i zestawienie sprzętu. Kosztorysy ofertowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45421000-4
45331200-8
45310000-3
45312000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Zamówienie należy wykonać: a) dla części 1 – do 31.05.2019 r., b) dla części 2 i 3 – do 30.07.2019 r. Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp - „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane”. W związku z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), obowiązującymi od dnia 01 stycznia 2017 r. w zakresie odwróconego obowiązku podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 8), Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zamówienia objętego ogłoszeniem pozostaje on generalnym wykonawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nazewnictwo użyte w SIWZ oraz w załącznikach (Wykonawca, Zamawiający) jest stosowane jedynie w odniesieniu do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: c1) że dysponuje lub będzie dysponował (tylko dla części nr 3) : • że dysponuje co najmniej 1 osobą, skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych ; • co najmniej jedną osobą, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, a także z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „ZASTRZEŻONE" lub wyższej lub imiennym upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczeniem stwierdzającym odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, • Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „POUFNE" lub wyższej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, • Kierownikiem kancelarii tajnej lub kierownikiem komórki organizacyjnej innej niż kancelaria tajna (kierownik punktu ewidencyjnego) posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „ZASTRZEŻONE" lub wyższej lub imienne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych, 2) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 1, 3) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca – dokumenty wymienione w pkt. 1; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1: 1) pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. • co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz do kierowania robotami bez ograniczeń oraz ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli ZASTRZEŻONE lub wyższej lub ważne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych; • co najmniej jedną osobę, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, a także z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „ZASTRZEŻONE" lub wyższej lub imiennym upoważnieniem do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydanym przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczeniem stwierdzającym odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, • Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych posiadającego poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „POUFNE" lub wyższej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, • Kierownika kancelarii tajnej lub kierownika komórki organizacyjnej innej niż kancelaria tajna (kierownik punktu ewidencyjnego) posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „ZASTRZEŻONE" lub wyższej lub imienne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; wraz z podaniem imienia i nazwiska tych osób oraz informacjami na temat ich uprawnień (numer, rodzaj i zakres) zakresu wykonywanych przez nie czynności a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (tylko dla części nr 3).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, m. in. w przypadku: a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania warunków atmosferycznych (długotrwałe opady, długotrwała niska temperatura itp.) uniemożliwiających wykonywanie robót w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji, b) wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji w/w robót oraz zmianę wynagrodzenia umownego, c) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy, d) wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub nie wykonanych - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy, e) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika robót z ramienia Wykonawcy – spełniającego wymagania zawarte w SIWZ, po uprzednim uzgodnieniu personaliów z Zamawiającym, f) wystąpienia przyczyn o charakterze obiektywnym, w tym z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający lub okoliczności wynikających z działań Inwestora Bezpośredniego – RZI Zielona Góra (np. przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zadania, istotna zmiana w dokumentacji projektowej) – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zmianę wynagrodzenia umownego, oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy, g) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy, h) ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług – Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego brutto, i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy, j) wystąpienia uwarunkowań technologicznych lub innych przyczyn mających wpływ na termin realizacji zamówienia, na które strony nie będą miały wpływu – Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza również zmianę postanowień niniejszej umowy na podstawie przesłanek określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przelewu wierzytelności należnych jej od Zamawiającego, bez jego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z tytułu Umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Dokumentacja niejawna dostępna jest do wglądu w KZB Krotoszyn: Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12. Dostęp do tej dokumentacji mogą mieć tylko osoby, które przedłożą aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wgląd do dokumentacji Wykonawca poprzedzi pisemnym wnioskiem do Zamawiającego – do Dyrektora Regionalnego KZB w Krotoszynie (dopuszcza się również w formie fax i e-mail: 062 725 22 51; krotoszyn@sinevia.pl, magdalena.dominiak@sinevia.pl). Wraz z wnioskiem należy przesłać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dotyczące osób, które chcą zapoznać się z dokumentacją. Kontakt w sprawie wglądu do dokumentacji: Magdalena Dominiak, tel. 606 318 930.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-29, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. Drzwi o symbolu D1, D2-KW, D3-KW, D4-pr nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Uwaga: przed realizacją zamówienia należy pobrać wymiary stolarki z natury.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45421000-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45331200-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do sporządzenia oferty. Instalacje elektryczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem uziomu otokowego budynku PKT (wyprowadzone zostaną bednarki ok. 1,5 m powyżej poziomu terenu). Instalacje teletechniczne: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości instalacji objętych projektem wykonawczym z wyłączeniem dostawy urządzeń, montażu wraz podłączeniem do proj. switch-y (w szafie PDa lub odpowiednich skrzynek kablowych SK)., konfiguracji oraz prób funkcjonalnych Telewizyjnego Systemu Nadzoru w zakresie urządzeń prod. Pelco by Schneider Electric tj. Wykaz urządzeń i materiałów nie wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w załączniku (w tabelce). Uwaga: część dokumentacji projektowej – branża teletechniczna jest niejawna i objęta jest klauzulą „zastrzeżone”. Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych określa załącznik nr 2 do umowy (dotyczy tylko części 3 zamówienia). Zasady udostępnienia dokumentacji niejawnej: Dokumentacja niejawna dostępna jest do wglądu w KZB Krotoszyn: Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 12. Dostęp do tej dokumentacji mogą mieć tylko osoby, które przedłożą aktualne poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wgląd do dokumentacji Wykonawca poprzedzi pisemnym wnioskiem do Zamawiającego – do Dyrektora Regionalnego KZB w Krotoszynie (dopuszcza się również w formie fax i e-mail: 062 725 22 51; krotoszyn@sinevia.pl, magdalena.dominiak@sinevia.pl). Wraz z wnioskiem należy przesłać poświadczenia bezpieczeństwa osobowego oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dotyczące osób, które chcą zapoznać się z dokumentacją. Kontakt w sprawie wglądu do dokumentacji: Magdalena Dominiak, tel. 606 318 930.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45000000-7, 45310000-3, 45312000-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Adres: ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl
tel: 22 101 21 00 do 03
fax: 22 101 21 04
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 525057-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: SVA/K/4620-5/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.amwsinevia.pl
Informacja dostępna pod: www.amwsinevia.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane