Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 525270-N-2019 z dnia 2019-03-20 r.

Gmina Wola Uhruska: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wola Uhruska, krajowy numer identyfikacyjny 55097600000000, ul. ul. Parkowa  5 , 22-230  Wola Uhruska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 915 003, e-mail wolauhruska@lubelskie.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. 9 SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Wola Uhruska, ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska (sekretariat). Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 10.1 SIWZ, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Numer referencyjny:
RRG.271.10.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w okresie od podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r. w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego, Nr XXIV/396/16 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska. Zakresem zamówienia objęta jest m.in. realizacja następujących usług: 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Wola Uhruska. Zakres usługi obejmuje: a) dojazd do każdej nieruchomości zamieszkałej wskazanej w wykazie nieruchomości przekazanym przez zamawiającego po zawarciu umowy i aktualizowanym co kwartał, b) załadunek odpadów na pojazd specjalistyczny, c) odwiezienie odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania i ich unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wola Uhruska oraz transport tych odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania w zakresie odbioru następujących rodzajów odpadów: a) odpady zielone (w ilości 30 kg na osobę w roku kalendarzowym – łącznie z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, o których mowa w lit. c SIWZ; podstawą wyliczenia ilości odpadów jest wykaz nieruchomości przekazany przez gminę za ostatni kwartał); b) odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów; c) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe tj. odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (w ilości 30 kg na osobę w roku kalendarzowym – łącznie z odpadami zielonymi, o których mowa w lit. a SIWZ; podstawą wyliczenia ilości odpadów jest wykaz nieruchomości przekazany przez gminę za ostatni kwartał); d) popiół tj.; pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości; e) zużyte baterie i akumulatory; f) zużyte żarówki i świetlówki; g) resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin; h) przeterminowane leki i chemikalia; i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące; j) zużyte opony; k) punkt powinien przyjmować odpady w każdy piątek roboczy w godz. od 8:00 do 16:00, l) punkt utworzony w promieniu do 2,5 km od budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska znajdującego się przy ul. Parkowej 5 w Woli Uhruskiej; m) w ramach punktu Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia dodatkowo usługi odbioru odpadów zielonych oraz budowlanych i rozbiórkowych wykraczających poza limit 30 kg na osobę w ciągu roku kalendarzowego, o którym mowa w pkt. 4.1. ppkt. 2 lit. a i c SIWZ – kosztów odbioru tych odpadów nie należy wliczać do ceny ofertowej gdyż za ich przyjęcie obciążani winni być mieszkańcy dokonujący przekazania odpadów wykraczających poza ww. limit. 4.2. Odpady na terenie nieruchomości gromadzone są w pojemnikach lub workach o pojemności określonej w § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Uhruska – Załącznik nr 1a do SIWZ. Częstotliwość odbioru odpadów: 1) papier – raz w miesiącu, 2) metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu, 3) szkło – raz w miesiącu, 4) odpady ulegające biodegradacji w wyłączeniem odpadów zielonych – raz w miesiącu, 5) pozostałe odpady komunalne i zmieszane odpady komunalne – raz w miesiącu, 6) odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku. 4.3. Szczegółowy sposób i zakres usług określa Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 4605), stanowiąca załącznik nr 1b do SIWZ, zmieniona uchwałą Nr XXXI/205/2018 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 8 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Załącznik nr 1 ba do SIWZ 4.4. Wykonawca jest obowiązany: 1) spełniać wymagania i wykonywać obowiązki określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), 2) zebrane zmieszane odpady komunalne oraz przyjęte odpady zielone, zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazać bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub instalacji zastępczej wyznaczonej do obsługi w razie awarii systemu RIPOK (na podstawie zapisów „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” gmina jest przyporządkowana do RIPOK-u: ZPOK Srebrzyszcze, PGO Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. ks. P. Skargi 11, Srebrzyszcze ul. Dorohuska 70), 3) wskazać w ofercie regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie przekazywał zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone oraz może wskazać w ofercie regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub podmiot odbierający odpady selektywnie zbierane, 4) odbierać od mieszkańców następujące odpady zbierane selektywnie: a) papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury); b) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe); c) szkło (opróżnione opakowania szklane np. butelki, słoiki); d) odpady ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych); e) odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów; f) pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w 4.1 pkt. 2 oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Uhruska – Załącznik nr 1a do SIWZ, przyjmowane w PSZOK-u. 5) odbierać odpady komunalne zgodnie z w/w Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Uhruska przyjętym Uchwałą Rady Gminy Wola Uhruska nr XXVII/180/2017 z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 4604) w sposób ciągły i niezakłócający spoczynku nocnego, w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu, a w przypadku naruszeń w/w regulaminu zgłaszać je niezwłocznie dla Zamawiającego, 6) prowadzić dokumentację związaną z działalnością objętą zezwoleniem, w tym składania obowiązkowych sprawozdań półrocznego oraz rocznych zgodnie z art. 9n i 9na w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedkładania kart przekazania odpadów oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami, 7) dbać o odpowiedni standard sanitarny wykonywanych usług oraz ochrony środowiska, w tym m.in.: a) posiadać pojazdy służące do zbierania odpadów komunalnych, oznakowane w sposób trwały z informacjami o przedsiębiorcy (nazwę, adres, telefon), wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów oraz przystosowane do odbioru poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie się odpadów zbieranych selektywnie z odpadami zmieszanymi, b) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, 8) zagospodarować odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku następujących frakcji odpadów oraz wg. informacji zamawiającego: a) papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło, tj. w roku 2019 – co najmniej 40%, w roku 2020 i 2021 – po co najmniej 50%, b) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. w roku 2019 – co najmniej 60%, w roku 2020 i 2021 – po co najmniej 70%, 9) zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412), poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz wg. informacji zamawiającego, tj. w roku 2019 – przynajmniej 40 % i w 2020 oraz 2021 przynajmniej 35%, 10) prowadzić indywidualną ewidencję przyjmowanych do PSZOK-u odpadów, o których mowa w pkt. 4.1. ppkt. 2 lit. a i c SIWZ. 4.5. Wykonawca może prowadzić działania mające na celu osiągnięcie w/w w sekcji 4.4 pkt. 8 i 9 poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności przez umożliwienie właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami i workami do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zgłoszą oni taką potrzebę na podstawie odrębnych umów (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego) lub innych działań. 4.6. Wykaz miejscowości wraz z podaniem ilości nieruchomości i szacunkowej ilości odpadów zawarto w załączniku 1c, natomiast poglądową mapę z przebiegami dróg w gminie stanowi załącznik nr 1d. 4.7. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: • załadunku pojemników, worków do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów, • kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia, (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.  29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 5a Projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 4.8. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów 90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 4.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 4.10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usług o wartości do 30% zamówienia podstawowego. 4.11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.


II.5) Główny kod CPV:
90510000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90511200-4
90512000-9
90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usług o wartości do 30% zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2021-03-31


II.9) Informacje dodatkowe:
5.1. Termin realizacji zamówienia w zakresie odbierania/zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r. 5.2. Termin zakończenia jest rozumiany jako data ostatniego odbioru odpadów od mieszkańców. 5.3. Termin uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – najpóźniej do 31.05.2019 r. 5.4. Termin dostarczenia do mieszkańców harmonogramów: 1) pierwszy harmonogram obejmujący okres od podpisania umowy do 31.03.2020 r. powinien zostać dostarczony mieszkańcom w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego, 2) drugi harmonogram obejmujący okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. powinien zostać dostarczony mieszkańcom w terminie do dnia 31.03.2020 r. po akceptacji Zamawiającego. odbioru odpadów - najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania harmonogramu przez Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy jest takie sporządzenie harmonogramu zapewniające regularność i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odebrania. Harmonogram powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów. Harmonogram co do treści i formy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca posiada: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem, b) wpis do rejestru Marszałka Województwa Lubelskiego w zakresie transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem, c) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku 5 do SIWZ.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający określa, że powyższy warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku 5 do SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający określa, że powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca: a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 300 Mg/rok, b) posiada co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, c) dysponuje usytuowaną na terenie Gminy Wola Uhruska lub nie dalej niż 60 km od granic administracyjnych gminy bazą magazynowo-transportową. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku 5 do SIWZ.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu – przyjmuje oświadczenie złożone razem z ofertą dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśniowicach o. Wola Uhruska Nr rachunku: 03 8195 0009 2005 0090 0736 0011 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RRG.271.10.2019” (Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu). 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 8.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 8.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 8.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 8.8. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.13. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności faktury30,00
Norma emisji spalin10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 umowy dopuszczalna jest w przypadku: 1) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części umowy, w razie wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania przetargowego, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 2) wprowadzenie zmian w stosunku do SIWZ - zał. nr 1, w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia, 3) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów. 3. Zamawiający na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełnienia przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia (realizację umowy). 5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3) zmiana harmonogramu odbioru odpadów. 8. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy. 10. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 2) zmianie osób reprezentujących, 3) ogłoszeniu upadłości, 4) ogłoszeniu likwidacji, 5) zawieszeniu działalności, 6) wszczęcie postępowania układowego, w którym uczestnicy Wykonawca.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510074081-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Gmina Wola Uhruska: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525270-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wola Uhruska, Krajowy numer identyfikacyjny 55097600000000, ul. ul. Parkowa  5, 22-230  Wola Uhruska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 915 003, e-mail wolauhruska@lubelskie.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RRG.271.10.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w okresie od podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r. w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego, Nr XXIV/396/16 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wola Uhruska. Zakresem zamówienia objęta jest m.in. realizacja następujących usług: 1) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Wola Uhruska. Zakres usługi obejmuje: a) dojazd do każdej nieruchomości zamieszkałej wskazanej w wykazie nieruchomości przekazanym przez zamawiającego po zawarciu umowy i aktualizowanym co kwartał, b) załadunek odpadów na pojazd specjalistyczny, c) odwiezienie odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania i ich unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Wola Uhruska oraz transport tych odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania w zakresie odbioru następujących rodzajów odpadów: a) odpady zielone (w ilości 30 kg na osobę w roku kalendarzowym – łącznie z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, o których mowa w lit. c SIWZ; podstawą wyliczenia ilości odpadów jest wykaz nieruchomości przekazany przez gminę za ostatni kwartał); b) odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów; c) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe tj. odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót (w ilości 30 kg na osobę w roku kalendarzowym – łącznie z odpadami zielonymi, o których mowa w lit. a SIWZ; podstawą wyliczenia ilości odpadów jest wykaz nieruchomości przekazany przez gminę za ostatni kwartał); d) popiół tj.; pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu z pieców używanych na terenie nieruchomości; e) zużyte baterie i akumulatory; f) zużyte żarówki i świetlówki; g) resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin; h) przeterminowane leki i chemikalia; i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące; j) zużyte opony; k) punkt powinien przyjmować odpady w każdy piątek roboczy w godz. od 8:00 do 16:00, l) punkt utworzony w promieniu do 2,5 km od budynku Urzędu Gminy Wola Uhruska znajdującego się przy ul. Parkowej 5 w Woli Uhruskiej; m) w ramach punktu Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia dodatkowo usługi odbioru odpadów zielonych oraz budowlanych i rozbiórkowych wykraczających poza limit 30 kg na osobę w ciągu roku kalendarzowego, o którym mowa w pkt. 4.1. ppkt. 2 lit. a i c SIWZ – kosztów odbioru tych odpadów nie należy wliczać do ceny ofertowej gdyż za ich przyjęcie obciążani winni być mieszkańcy dokonujący przekazania odpadów wykraczających poza ww. limit. 4.2. Odpady na terenie nieruchomości gromadzone są w pojemnikach lub workach o pojemności określonej w § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Uhruska – Załącznik nr 1a do SIWZ. Częstotliwość odbioru odpadów: 1) papier – raz w miesiącu, 2) metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu, 3) szkło – raz w miesiącu, 4) odpady ulegające biodegradacji w wyłączeniem odpadów zielonych – raz w miesiącu, 5) pozostałe odpady komunalne i zmieszane odpady komunalne – raz w miesiącu, 6) odpady wielkogabarytowe – raz na pół roku. 4.3. Szczegółowy sposób i zakres usług określa Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 4605), stanowiąca załącznik nr 1b do SIWZ, zmieniona uchwałą Nr XXXI/205/2018 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 8 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Załącznik nr 1 ba do SIWZ 4.4. Wykonawca jest obowiązany: 1) spełniać wymagania i wykonywać obowiązki określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.), 2) zebrane zmieszane odpady komunalne oraz przyjęte odpady zielone, zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przekazać bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) lub instalacji zastępczej wyznaczonej do obsługi w razie awarii systemu RIPOK (na podstawie zapisów „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” gmina jest przyporządkowana do RIPOK-u: ZPOK Srebrzyszcze, PGO Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. ks. P. Skargi 11, Srebrzyszcze ul. Dorohuska 70), 3) wskazać w ofercie regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie przekazywał zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone oraz może wskazać w ofercie regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub podmiot odbierający odpady selektywnie zbierane, 4) odbierać od mieszkańców następujące odpady zbierane selektywnie: a) papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury); b) metale i tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe); c) szkło (opróżnione opakowania szklane np. butelki, słoiki); d) odpady ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych); e) odpady wielkogabarytowe tj. odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów z budów i remontów; f) pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w 4.1 pkt. 2 oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Uhruska – Załącznik nr 1a do SIWZ, przyjmowane w PSZOK-u. 5) odbierać odpady komunalne zgodnie z w/w Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wola Uhruska przyjętym Uchwałą Rady Gminy Wola Uhruska nr XXVII/180/2017 z dnia 26 października 2017 r. (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 4604) w sposób ciągły i niezakłócający spoczynku nocnego, w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu, a w przypadku naruszeń w/w regulaminu zgłaszać je niezwłocznie dla Zamawiającego, 6) prowadzić dokumentację związaną z działalnością objętą zezwoleniem, w tym składania obowiązkowych sprawozdań półrocznego oraz rocznych zgodnie z art. 9n i 9na w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedkładania kart przekazania odpadów oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami, 7) dbać o odpowiedni standard sanitarny wykonywanych usług oraz ochrony środowiska, w tym m.in.: a) posiadać pojazdy służące do zbierania odpadów komunalnych, oznakowane w sposób trwały z informacjami o przedsiębiorcy (nazwę, adres, telefon), wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów oraz przystosowane do odbioru poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający mieszanie się odpadów zbieranych selektywnie z odpadami zmieszanymi, b) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, 8) zagospodarować odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku następujących frakcji odpadów oraz wg. informacji zamawiającego: a) papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło, tj. w roku 2019 – co najmniej 40%, w roku 2020 i 2021 – po co najmniej 50%, b) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. w roku 2019 – co najmniej 60%, w roku 2020 i 2021 – po co najmniej 70%, 9) zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412), poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz wg. informacji zamawiającego, tj. w roku 2019 – przynajmniej 40 % i w 2020 oraz 2021 przynajmniej 35%, 10) prowadzić indywidualną ewidencję przyjmowanych do PSZOK-u odpadów, o których mowa w pkt. 4.1. ppkt. 2 lit. a i c SIWZ. 4.5. Wykonawca może prowadzić działania mające na celu osiągnięcie w/w w sekcji 4.4 pkt. 8 i 9 poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności przez umożliwienie właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami i workami do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli zgłoszą oni taką potrzebę na podstawie odrębnych umów (bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego) lub innych działań. 4.6. Wykaz miejscowości wraz z podaniem ilości nieruchomości i szacunkowej ilości odpadów zawarto w załączniku 1c, natomiast poglądową mapę z przebiegami dróg w gminie stanowi załącznik nr 1d. 4.7. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: • załadunku pojemników, worków do pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru odpadów, • kierowania pojazdami specjalistycznymi służącymi do wykonania zamówienia, (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art.  29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 5a Projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 4.8. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów 90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 4.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 4.10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usług o wartości do 30% zamówienia podstawowego. 4.11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90511200-4


Dodatkowe kody CPV:
90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
666731.08

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA Piotr Kołodyński
Email wykonawcy: piotrkolodynski@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Spokojna 7, 22-230 Wola Uhruska
Kod pocztowy: 22-230
Miejscowość: Wola Uhruska
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
510.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 510.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 510.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: wolauhruska@lubelskie.pl
tel: 825 915 003
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 525270-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: RRG.271.10.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Wola Uhruska oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA Piotr Kołodyński
ul. Spokojna 7, 22-230 Wola Uhruska, 22-230 Wola Uhruska, woj.
2019-04-15 510,00