Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 525615-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Gmina Jeżowe: Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Grupa II - zadania modernizacyjne

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jeżowe, krajowy numer identyfikacyjny 83040941300000, ul. Jeżowe  , 37-430  Jeżowe, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 794 304, e-mail jezowe@pro.onet.pl, faks 158 794 304.
Adres strony internetowej (URL): www.jezowe.biuletyn.net
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.jezowe.biuletyn.net


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.jezowe.biuletyn.net


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A pok.Nr 11 Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe.

Numer referencyjny:
ZP 271.01.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Grupa II - zadania modernizacyjne Opis przed modernizacją: Teren sportowy obejmuje część działki nr 4533/117 wydzielony ogrodzeniem i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W skład terenu sportowego wchodzi istniejące boisko trawiaste w dobrym stanie technicznym , budynek pomocniczy oraz jedna trybuna zadaszona w dobrym stanie technicznym. Obok boiska trawiastego zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wymagające kapitalnego remontu i przebudowy. Ponadto istniejące oświetlenie wewnętrzne wykonane na słupach żelbetowych o wątpliwym stanie technicznym wymaga remontu. Zakres prac do wykonania: 1.Wykonanie przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej na boisko z trawy syntetycznej o wymiarach 26x56 m z 2 metrowym pasem bezpieczeństwa ze wszystkich stron. Przebudowa będzie polegać na zerwaniu istniejącej górnej warstwy poliuretanowej oraz na uzupełnieniu podbudowy poza obrysem istniejącego boiska do wymiarów boiska nowoprojektowanego , a następnie na rozścieleniu nawierzchni z trawy syntetycznej na całym boisku. Ze względu na podłoże zaprojektowano wykonanie 4 rowków odwadniających z wykorzystanie rur drenarskich owiniętych włókniną i obsypanych kamieniem. Odprowadzenie rurą drenarską średnicy 100 m do studzienki chłonnej. Warstwy boiska oraz kolejność wykonania w opisie budowlanym. 2.Wykonaniu osadzenia tulei dla bramek szer. 5,00x2,00 m z rur aluminiowych owalnych do piłki nożnej. Bramki aluminiowe kompletne z siatkami . Technologia wykonania nawierzchni zgodnie z opisem w projekcie. 3. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką dokoła boiska z trawy syntetycznej wraz z montażem na słupkach ogrodzenia siatek do piłko chwytów . Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z drutu średnicy 6 mm galwanizowanych i zabezpieczonych powłoką poliestrową kolor zielony , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Wysokość ogrodzenia 4 m. Montaż ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach słupów w blokach fundamentowych 60x60x100 cm z betonu B-25 w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz przyjętym systemem producenta. Do słupów przykręca się poszczególne elementy ogrodzenia systemowymi łącznikami skręcanymi na śruby. Zabezpieczenie antykorozyjne- elementy ogrodzenia ocynkowane powlekane proszkowo w kolorze zielonym. Rozstaw osiowy powtarzalnych przęseł wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje się bramę o wym. 250 x 200 cm oraz furtkę o wym. 120 x 200 cm.- szczegóły na rysunkach. Przy montażu zachować warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montażu. Od strony bramek na długości 17.5 m montaż dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych wspólnych słupków do ogrodzenia i montażu siatek z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 17.50 m . Siatki zamontowane na wysięgnikach pod skosem . - długość ogrodzenia 180 m - wysokość ogrodzenia 4,08 m - wysokość słupków dla piłko chwytów 6 m - furtka wejściowa o wymiarach w świetle 120 cm x 200 cm – 1 szt. - brama wjazdowa o wymiarach w świetle 250 cm x 200 cm – 1 szt. 4. Zamocowanie poza bramkami istniejącego boiska trawiastego dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 30 m . 5. Tablica wyników : Zaprojektowano dostawę i montaż tablicy wyników jako element dostarczony przez producenta wraz z wymaganym podłączeniem do sieci nn oraz zapewnieniem sterowania zegara z poziomu pomieszczenia w budynku pomocniczym istniejącym. Należy do oferty przewidzieć opisane wyżej warunki oraz materiał niezbędny do prawidłowego funkcjonowania . Parametry: Tablica zewnętrzna diodowa o wym 200x100x8 cm , Wielkość wyświetlaczy 32 cm Kolor wyświetlaczy czerwony Sterowanie bezprzewodowe/ pilot radiowy z zasięgiem do 150 m/ Dobra czytelność do 100 m Funkcje sportowe: Wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP Programowanie dowolnego czasu gry w zakresie 1 do 99 min. Wyświetlanie wyniku do 19 Czas gry – minuty i sekundy Tablica zewnętrzna odporna na działanie czynników atmosferycznych i odporna na uderzenia piłką 6. Oświetlenie : Zaprojektowano wymianę istniejących słupów na nowe słupy lekkie konstrukcji stalowej wraz z montażem lamp oświetleniowych . Istniejące oświetlenie wokół boiska należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. Słupy oświetleniowe złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, Przekroje przewodów oraz sposób ich prowadzenia wg. opisu dla części elektrycznej. 7. Nagłośnienie : Zaprojektowano dostawę i montaż systemu nagłaśniającego w skład którego wchodzą głośniki montowane na słupach , okablowanie wg. opisu dla części elektrycznej. 8. Trybuny : Zaprojektowano dostawę i montaż zestawu czterech trybun trzyrzędowych każda po 54 miejsca siedzące Siedziska niskie bez oparć. Elementy trybun wykonane z profili stalowych i krat ażurowych ocynkowanych i zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych , montowane do podłoża przy użyciu kołków montażowych . Podbudowę stanowić będzie kostka betonowa zapewniająca właściwe utrzymanie czystości. Cechy dostarczonych siedzisk niskich bez oparć: szczegółowy opis w zał. dokumentacji 9. Brama : Zaprojektowano przesunięcie istniejącej bramy rozsuwanej w miejsce wskazane ze względu na kolizję z boiskiem. Należy zdemontować bramę i wykonać jej ponowny montaż a miejsce po bramie uzupełnić przęsłami z miejsca montażu bramy. Na istniejącym boisku głównym w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania należy rozebrać jedno przęsło i wykonać bramę przesuwną. 3. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Przedmiary robót : 8.1 Roboty budowlane 8.2 Roboty elektryczne 4. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w dziale VIII niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 6. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować całość zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego). 7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 8. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a, wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oświadczenie zostanie załączone do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności opisane w przedmiarze robót, czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogu i dokonywania ich oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień. Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy. 8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1,2 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 9. 9. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 1. 10. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.


II.5) Główny kod CPV:
45233250-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45112000-5
45233270-2
45255110-3
45262350-9
45342000-6
45231400-9
45316100-6
45310000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-09-15


II.9) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia 15.09.2019 r. - dotyczy wszystkich robót i prac objętych zamówieniem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku nie stawia szczególnych wymagań,
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający w zakresie spełnienia tego warunku nie stawia szczególnych wymagań,
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada zdolności techniczne i zawodowe pozwalające na prawidłową realizację zamówienia, oraz wykaże że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował: - Kierownikiem Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm). - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016.290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – Załącznik nr 4 do SIWZ (Dokumentu o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) nie należy dołączać do oferty. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1 pzp należy przedłożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy zgodne art. 25 ust. 1 pkt 3 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Dokumentu o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) nie należy dołączać do oferty. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia). 3. Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą oddzielnie złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 5. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom nie będącym podmiotem na którego zasoby się powołuje, w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) zamieszcza informacje dla każdego z tych podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 25 ust. 1 pkt 1 dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – Załącznik nr 4 do SIWZ (Dokumentu o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) nie należy dołączać do oferty. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 i 1 A do SIWZ, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych).Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zestawienie materiałów równoważnych – w przypadku zaproponowania materiałów równoważnych w ofercie oferent ma obowiązek dołączyć do oferty zestawienie materiałów równoważnych (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł.) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10:00 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli O/ Jeżowe Nr konta: 10 94 301029 3000 0101 2000 00 07 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznana data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego lub w jednej z poniżej podanych form: Art 45.1.6 Wadium może być wniesione w: 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w § 15 ust. 2 – 4 niniejszej umowy. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3), 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, f) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; g) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, h) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. 3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust.2 pkt 1 i 2, przy czym w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 – ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, f) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, k) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu, m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, n) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych, o) zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3) i 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót w trakcie realizacji umowy pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków, o których mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy i art. 36ba ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, o ile takie są wymagane, 7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy; -niewywiązania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy; -jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.); b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy, c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy Zamawiający precyzował w SIWZ takie wymagania; d) Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego, 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2) - ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 3) – ad pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 4) - ad pkt. 4): - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, - lit. d), f), g), j), l), n) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. e) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, - lit. h), i) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, - lit.k) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, - lit. m) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m), - lit. o) – o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu okoliczności które były powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian. 4. Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 1 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem robót, do których mają zastosowanie zmienione przepisy. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540058393-N-2019 z dnia 26-03-2019 r.
Jeżowe:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
525615-N-2019

Data:
14.03.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jeżowe, Krajowy numer identyfikacyjny 83040941300000, ul. Jeżowe  , 37-430  Jeżowe, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 794 304, e-mail jezowe@pro.onet.pl, faks 158 794 304.
Adres strony internetowej (url): www.jezowe.biuletyn.net
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-29, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-05, godzina: 10:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510105573-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.
Gmina Jeżowe: Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525615-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540058393-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jeżowe, Krajowy numer identyfikacyjny 83040941300000, ul. Jeżowe  , 37-430  Jeżowe, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 794 304, e-mail jezowe@pro.onet.pl, faks 158 794 304.
Adres strony internetowej (url): www.jezowe.biuletyn.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP 271.01.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Grupa II - zadania modernizacyjne Opis przed modernizacją: Teren sportowy obejmuje część działki nr 4533/117 wydzielony ogrodzeniem i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. W skład terenu sportowego wchodzi istniejące boisko trawiaste w dobrym stanie technicznym , budynek pomocniczy oraz jedna trybuna zadaszona w dobrym stanie technicznym. Obok boiska trawiastego zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wymagające kapitalnego remontu i przebudowy. Ponadto istniejące oświetlenie wewnętrzne wykonane na słupach żelbetowych o wątpliwym stanie technicznym wymaga remontu. Zakres prac do wykonania: 1.Wykonanie przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej na boisko z trawy syntetycznej o wymiarach 26x56 m z 2 metrowym pasem bezpieczeństwa ze wszystkich stron. Przebudowa będzie polegać na zerwaniu istniejącej górnej warstwy poliuretanowej oraz na uzupełnieniu podbudowy poza obrysem istniejącego boiska do wymiarów boiska nowoprojektowanego , a następnie na rozścieleniu nawierzchni z trawy syntetycznej na całym boisku. Ze względu na podłoże zaprojektowano wykonanie 4 rowków odwadniających z wykorzystanie rur drenarskich owiniętych włókniną i obsypanych kamieniem. Odprowadzenie rurą drenarską średnicy 100 m do studzienki chłonnej. Warstwy boiska oraz kolejność wykonania w opisie budowlanym. 2.Wykonaniu osadzenia tulei dla bramek szer. 5,00x2,00 m z rur aluminiowych owalnych do piłki nożnej. Bramki aluminiowe kompletne z siatkami . Technologia wykonania nawierzchni zgodnie z opisem w projekcie. 3. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką dokoła boiska z trawy syntetycznej wraz z montażem na słupkach ogrodzenia siatek do piłko chwytów . Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z drutu średnicy 6 mm galwanizowanych i zabezpieczonych powłoką poliestrową kolor zielony , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Wysokość ogrodzenia 4 m. Montaż ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach słupów w blokach fundamentowych 60x60x100 cm z betonu B-25 w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz przyjętym systemem producenta. Do słupów przykręca się poszczególne elementy ogrodzenia systemowymi łącznikami skręcanymi na śruby. Zabezpieczenie antykorozyjne- elementy ogrodzenia ocynkowane powlekane proszkowo w kolorze zielonym. Rozstaw osiowy powtarzalnych przęseł wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje się bramę o wym. 250 x 200 cm oraz furtkę o wym. 120 x 200 cm.- szczegóły na rysunkach. Przy montażu zachować warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montażu. Od strony bramek na długości 17.5 m montaż dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych wspólnych słupków do ogrodzenia i montażu siatek z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 17.50 m . Siatki zamontowane na wysięgnikach pod skosem . - długość ogrodzenia 180 m - wysokość ogrodzenia 4,08 m - wysokość słupków dla piłko chwytów 6 m - furtka wejściowa o wymiarach w świetle 120 cm x 200 cm – 1 szt. - brama wjazdowa o wymiarach w świetle 250 cm x 200 cm – 1 szt. 4. Zamocowanie poza bramkami istniejącego boiska trawiastego dwóch odcinków piłko chwytów wysokości 6 m , z zastosowaniem prefabrykowanych słupków z rur 80x80 mm osadzonych w pękach betonowych lub zastosowanie stóp fundamentowych prefabrykowanych. Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o długości 30 m . 5. Tablica wyników : Zaprojektowano dostawę i montaż tablicy wyników jako element dostarczony przez producenta wraz z wymaganym podłączeniem do sieci nn oraz zapewnieniem sterowania zegara z poziomu pomieszczenia w budynku pomocniczym istniejącym. Należy do oferty przewidzieć opisane wyżej warunki oraz materiał niezbędny do prawidłowego funkcjonowania . Parametry: Tablica zewnętrzna diodowa o wym 200x100x8 cm , Wielkość wyświetlaczy 32 cm Kolor wyświetlaczy czerwony Sterowanie bezprzewodowe/ pilot radiowy z zasięgiem do 150 m/ Dobra czytelność do 100 m Funkcje sportowe: Wyświetlanie czasu gry w trybie START-STOP Programowanie dowolnego czasu gry w zakresie 1 do 99 min. Wyświetlanie wyniku do 19 Czas gry – minuty i sekundy Tablica zewnętrzna odporna na działanie czynników atmosferycznych i odporna na uderzenia piłką 6. Oświetlenie : Zaprojektowano wymianę istniejących słupów na nowe słupy lekkie konstrukcji stalowej wraz z montażem lamp oświetleniowych . Istniejące oświetlenie wokół boiska należy zdemontować i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora. Słupy oświetleniowe złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora, Przekroje przewodów oraz sposób ich prowadzenia wg. opisu dla części elektrycznej. 7. Nagłośnienie : Zaprojektowano dostawę i montaż systemu nagłaśniającego w skład którego wchodzą głośniki montowane na słupach , okablowanie wg. opisu dla części elektrycznej. 8. Trybuny : Zaprojektowano dostawę i montaż zestawu czterech trybun trzyrzędowych każda po 54 miejsca siedzące Siedziska niskie bez oparć. Elementy trybun wykonane z profili stalowych i krat ażurowych ocynkowanych i zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych , montowane do podłoża przy użyciu kołków montażowych . Podbudowę stanowić będzie kostka betonowa zapewniająca właściwe utrzymanie czystości. Cechy dostarczonych siedzisk niskich bez oparć: szczegółowy opis w zał. dokumentacji 9. Brama : Zaprojektowano przesunięcie istniejącej bramy rozsuwanej w miejsce wskazane ze względu na kolizję z boiskiem. Należy zdemontować bramę i wykonać jej ponowny montaż a miejsce po bramie uzupełnić przęsłami z miejsca montażu bramy. Na istniejącym boisku głównym w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania należy rozebrać jedno przęsło i wykonać bramę przesuwną. 3. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. Przedmiary robót : 8.1 Roboty budowlane 8.2 Roboty elektryczne 4. Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w dziale VIII niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 6. Zamawiający informuje, że oferty składane w przetargu nieograniczonym będą musiały obejmować całość zamówienia. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art. 649 Kodeksu cywilnego). 7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 8. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a, wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, oświadczenie zostanie załączone do umowy. 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności opisane w przedmiarze robót, czynności pracownika fizycznego. 3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie do weryfikacji wszystkich osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy pod kątem ich zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę i/lub posiadanych szkoleń BHP. 4. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 5. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania, przedkładał będzie zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy/ podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogu i dokonywania ich oceny, w tym poświadczonej za zgodność z oryginałem zanonimizowanej kopii umowy o pracę dotyczących osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia lub innych dodatkowych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień. Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu żądane dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania tego wezwania. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej lub wykazu osób o którym mowa powyżej przez Wykonawcę lub podwykonawców będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej we wzorze umowy. 8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1,2 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 9. 9. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 1. 10. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie zastosował dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45112000-5


Dodatkowe kody CPV:
45233270-2, 45255110-3, 45262350-9, 45342000-6, 45231400-9, 45316100-6, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
730262.42

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo Budowlane Stanisław Kozioł
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Dąbrówka 59
Kod pocztowy: 37-410
Miejscowość: Ulanów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
667597.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 667597.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 877892.77
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Jeżowe , 37-430 Jeżowe
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: jezowe@pro.onet.pl
tel: 158 794 304
fax: 158 794 304
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 525615-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP 271.01.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 15000 ZŁ
Szacowana wartość* 500 000 PLN  -  750 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.jezowe.biuletyn.net
Informacja dostępna pod: www.jezowe.biuletyn.net
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „ Sparta” Jeżowe. Usługi Remontowo Budowlane Stanisław Kozioł
Dąbrówka 59, 37-410 Ulanów, woj.
2019-04-30 667 597,00