Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 525688-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Gmina Kościan: Budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo – II Etap (Kiełczewo: ulice Polna i Zaułek)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kościan, krajowy numer identyfikacyjny 41105058600000, ul. ul. Młyńska  15 , 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 121 001, e-mail agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl, faks 655 120 315.
Adres strony internetowej (URL): www.gminakoscian.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminakoscian.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo – II Etap (Kiełczewo: ulice Polna i Zaułek)

Numer referencyjny:
ZP.272.06.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZAKRES ZADANIA Zadanie polega na budowie drogi gminnej - ul Polnej w Kiełczewie wraz z budową: kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo rowerowego, oświetlenia ulicznego, wjazdów do nieruchomości, oraz przebudowę zjazdu z DW nr 308 na drogę gminną ( ul. Polną w Kiełczewie) a także budowę ul. Zaułek w Kiełczewie. Szczegółowy zakres zadania: 1. Budowa ul. Polnej(od km 0+000,00 do km 0+847,86) : 1.1 Parametry techniczne drogi - klasa drogi – L, - kategoria obciążenia ruchem - KR2, - szerokość jezdni – 6,40 m, - przekrój – uliczny, - szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,50 m, - szerokość zatoki parkingowej – 2,50 m, UWAGA. Ulicę Polna przecinają tory kolejowe w km 0 + 462,00. Linia kolejowa kolidująca z drogą znajduje się w wieczystym użytkowaniu Gminy Kościan i nie wymagane są uzgodnienia z PKP PLK S.A., a zakres prac obejmuje tylko wymianę masy w obrębie przejazdu. 1.2 Rozwiązania konstrukcyjne - nawierzchnia na istniejącej nawierzchni bitumicznej: • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm, • Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – gr. 3 cm (średnio), - nawierzchnia na zatoce parkingowej: • Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej – 8 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzmacniająca z gruntu stabil. mech. – 10 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, - nawierzchnia na ciągu pieszo - rowerowym: • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 3 cm , • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 15 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 15 cm, • Grunt rodzimy/nasyp - nawierzchnia na chodniku: • Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej – 6 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, • Podbudowa z „chudego” betonu Rm=6-9 MPa – 10 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, - nawierzchnia zjazdów do posesji (po stronie ciągu pieszo-rowerowego): • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm , • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzmacniająca z gruntu stabil. mech. – 10 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, - nawierzchnia zjazdów do posesji (po prawej stronie) : • Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej – 8 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzmacniająca z gruntu stabil. mech. – 10 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, 2. Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 308: - należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltobetonu przy wykorzystaniu istniejącej konstrukcji podbudowy jako podbudowy, - szerokość drogi 6,0 m, - geometria zjazdu bez zmian,, - budowa ścieżki pieszo – rowerowej połączonej do istniejącej wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Kościana, projektowana szerokość ścieżki 2,5 m, - budowa odcinka chodnika od przejścia pieszego do drogi wojewódzkiej, szerokość chodnika 2,0 m przy drodze gminnej i 1,5 m w pasie drogi wojewódzkiej. 3. Budowa ul. Zaułek (od km 0+000,00 do km 0+094 ) : 3.1 Parametry techniczne drogi - klasa drogi – D, - szerokość jezdni – 5,50 m, - przekrój – uliczny. 3.2 Rozwiązania konstrukcyjne: - nawierzchnia na jezdni/wjazdach: • Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej – 8 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 4 cm, • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzm. z gr. stabil. mech. o Rm=2,5 MPa – 15 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm - nawierzchnia na poboczu: • Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grafit. – 8 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 4 cm, • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzm. z gr. stabil. mech. o Rm=2,5 MPa – 15 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm 4. Budowa kanalizacji deszczowej: 4.1 ul. Polna - wody opadowe z części ulicy Polnej ( od wpustu W1 do wpustu W10) będą odprowadzane przez rozsączanie do gruntu, natomiast w pozostałej części ( od wpustu W11 do wpustu W16 odprowadzane będą do Kościańskiego kanału Obry. Zakres rzeczowy: a) Sieć - PVC Ø 315 mm -352,42 mb - PVC Ø 400 mm – 399,20 mb b) wpusty uliczne – PVC Ø 200 mm – 39,00 mb/16 szt. c) separator – 2 szt. d) wylot - 1 szt. e) skrzynki rozsączające - 1 kpl. 4.2 ul. Zaułek - odwodnienie przebudowywanej drogi przewiduje się powierzchniowo do projektowanego ścieku z kostki i dalej do projektowanego wpustu, podłączonego przykanalikiem do studni kanalizacji deszczowej. 5. Regulacja i wymiana urządzeń na istniejącej sieci wodnej i kanalizacyjnej 7. Budowa oświetlenia: Oświetlenie uliczne typu LED


II.5) Główny kod CPV:
45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45233000-9
45233220-7
45231300-8
45232130-2
45232411-6
45231000-5
45231400-9
45316110-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-29


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych). W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty na jaką przedłożony dokument będzie potwierdzał wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: V.7.3) a)Wykonawcy Minimalne warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy: Zamawiający uzna, że wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia to taki, który wykaże wykonanie: - co najmniej dwóch robót budowlanych, każda polegająca na/obejmująca swym zakresem budowie/ę (odbudowie/ę, rozbudowie/ę) oświetlenia ulicznego lub/i drogowego lub/i parkowego o wartości minimum 190.000,00 zł brutto; - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na/obejmującej swym zakresem budowie/ę (odbudowie/ę, rozbudowie/ę) sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości (bez długości przyłączy/przykanalików) minimum 600,00 mb.; - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na/obejmującej swym zakresem budowie/ę (odbudowie/ę, rozbudowie/ę) lub/i przebudowie/ę drogi/ulicy (dróg/ulic), w tym obejmującej ułożenie na jezdni nawierzchni twardej ulepszonej na długości minimum 700,00 m Każda wykazana robota budowlana może jednocześnie potwierdzać spełnienie pierwszego i/lub drugiego i/lub trzeciego z opisanych powyżej warunków dot. doświadczenia wykonawcy. Przez nawierzchnię twardą ulepszoną należy rozumieć nawierzchnię bezpylną oraz dostatecznie równą i przystosowaną do szybkiego ruchu samochodowego (czyli nawierzchnie bitumiczne, betonowe, kostkowe lub klinkierowe). Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie roboty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, które zostaną poparte dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy wartość zrealizowanej roboty budowlanej została określona w innej walucie niż PLN, to należy ją przeliczyć na zł wg średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy dot. wykazanej roboty V.7.3) b) Osób Minimalne warunki dotyczące kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia: Wykonawca musi wykazać dysponowanie podczas realizacji zamówienia minimum po jednej osobie mogącej wykonywać samodzielną funkcję techniczną w budownictwie polegającą na: - kierowaniu budową (w branży drogowej), - kierowaniu robotami budowlanymi (w branży sanitarnej), - kierowaniu robotami budowlanymi (w branży elektrycznej) na przedmiotowej inwestycji. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i/lub kierownika/ów robót w/w branżach przez jedną osobę jeżeli posiada ona stosowne uprawnienia. W związku z powyższym osoba/osoby ta/te zobowiązana/e jest/są posiadać odpowiednie do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1202 z późn. zm.) w specjalności: - inżynieryjnej drogowej (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie); - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń); - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( bez ograniczeń); lub odpowiadające im (tzn. umożliwiające pełnienie ww. samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na przedmiotowym zadaniu), ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa; lub być osobą/osobami mogącą/ymi pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, o której mowa powyżej na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1202 z późn. zm). Ponadto osoba/y ta/te powinna/y zostać skierowana do realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 8 ustawy PZP, a mianowicie Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt V.1.2), pkt V.1.3) i pkt V.1.10) SIWZ [ t.j. art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP], wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczej Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wzór oświadczenia zostanie załączony do wezwania do złożenia tego dokumentu, 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - wzór oświadczenia zostanie załączony do wezwania do złożenia tego dokumentu, 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716) - wzór oświadczenia zostanie załączony do wezwania do złożenia tego dokumentu. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione powyżej 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2.1.1) - VI.2.1.3) SIWZ [ t.j. w § 5 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (…)] składa: 3.1. informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w pkt V.1.2), pkt V.1.3) i pkt V.1.10) SIWZ [t.j. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP] – wystawioną/-y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony/e nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.6.1. – VI.6.2. SIWZ (tj. sekcja III pkt 4) ppkt 3.1-3.2 ogłoszenia), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zastosowaniem terminów, o których mowa w pkt VI.6.1. – VI.6.2. SIWZ [t.j. sekcja III pkt 4) ppkt 3.1-3.2 ogłoszenia]. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, o którym mowa powyżej w pkt VI.6. SIWZ, [tj. sekcja III pkt 4) ppkt. 3 ogłoszenia] Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, której dotyczy dokument wskazany w pkt VI.2.1.1) SIWZ [t.j. sekcja III pkt 4) ppkt 1.1.) ogłoszenia), składa dokument, o którym mowa w pkt VI.6.1. SIWZ (tj. sekcja III pkt 4) ppkt 3.1. ogłoszenia], w zakresie określonym w pkt V.1.3) i pkt V.1.10) SIWZ [t.j. w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP] Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby z zastosowaniem terminu, o którym mowa w pkt VI.6.1. SIWZ [t.j. sekcja III pkt 4) ppkt 3.1 ogłoszenia). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione powyżej składa każdy z podmiotów tworzących konsorcjum (każdy ze wspólników spółki cywilnej). Uwaga: w przypadku spółek cywilnych do oferty należy załączyć dwa typy zaświadczeń z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami: osobno dla wspólników w zakresie podatku dochodowego, osobno jako spółka w zakresie podatku VAT. W przypadku zaświadczeń o niezaleganiu (…) ze składkami ZUS wspólnicy zobowiązani są kierować się następującymi zasadami: - w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i nie zatrudniają pracowników – ZUS wystawia zaświadczenie na wspólników spółki cywilnej, - w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i jednocześnie zatrudniają pracowników – ZUS wystawia zaświadczenie na wspólników oraz na spółkę cywilną, - w sytuacji, kiedy wspólnicy, jak i zarówno pracownicy są zatrudnieni – ZUS wystawia stosowne zaświadczenie na spółkę cywilną W związku z powyższym zaświadczenia o niezaleganiu (…) ze składkami ZUS wspólnicy zobowiązani są załączyć wg powyższych zasad

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

VI.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: VI.2.2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP [pkt V.7.1) – V.7.3) SIWZ; sekcja III.1.1)-III.1.3) ogłoszenia], a mianowicie: VI.2.2.a) na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów [pkt V.7.1) SIWZ; III.1.1) ogłoszenia] Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia: - nie dotyczy VI.2.2.b) na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej [pkt V.7.2) SIWZ; Sekcja III.1.2) ogłoszenia ] zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia aktualnej na dzień złożenia: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego powyżej warunku udziału w postępowaniu. VI.2.2.c) na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej [pkt V.7.3) SIWZ; sekcja III.1.3) ogłoszenia] zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia aktualnego na dzień złożenia: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia (biorąc pod uwagę treść warunków udziału w postępowaniu nie wymaga się podawania informacji na temat doświadczenia i wykształcenia) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust 2 ustawy PZP (jeżeli dotyczy) 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy) 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5. Zobowiązanie/dowód, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy);
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 i 2260 oraz z 2017 poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek zamawiającego: BS Kościan 08 8666 0004 0106 1997 2000 0006 z dopiskiem „Wadium – Budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo – II Etap (Kiełczewo: ulice Polna i Zaułek)” w takim czasie, aby pieniądze znalazły się na rachunku zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument potwierdzający wpłatę pieniędzy (oryginał lub kopia) dołączany jest do oferty. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie, oryginał odpowiedniego dokumentu wraz z jego kopią (potwierdzoną za zgodność) dołączany jest do oferty lub deponowany w Kasie Urzędu Gminy Kościan. W przypadku załączania oryginału wadium do oferty, prosimy o jego załączenie w taki sposób aby umożliwić zamawiającemu jego wyjęcie i zwrot bez uszkadzania oferty. Zamawiającym (beneficjentem) jest: Gmina Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 5. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP. 6 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium. 7.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Przedłużony okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane Roboty40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegóły zostały opisane w SIWZ - załącznik nr 5 (wzór umowy)

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Informacja RODO Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan;  w sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@comp-net.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo – II Etap (Kiełczewo: ulice Polna i Zaułek)”  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych - w interesie publicznym.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540057943-N-2019 z dnia 26-03-2019 r.
Kościan:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
525688-N-2019

Data:
15/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kościan, Krajowy numer identyfikacyjny 41105058600000, ul. ul. Młyńska  15, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 121 001, e-mail agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl, faks 655 120 315.
Adres strony internetowej (url): www.gminakoscian.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-02, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-04, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510100236-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.
Gmina Kościan: Budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo – II Etap (Kiełczewo: ulice Polna i Zaułek)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525688-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540057943-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kościan, Krajowy numer identyfikacyjny 41105058600000, ul. ul. Młyńska  15, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 121 001, e-mail agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl, faks 655 120 315.
Adres strony internetowej (url): www.gminakoscian.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo – II Etap (Kiełczewo: ulice Polna i Zaułek)

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.272.06.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie polega na budowie drogi gminnej - ul Polnej w Kiełczewie wraz z budową: kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo rowerowego, oświetlenia ulicznego, wjazdów do nieruchomości, oraz przebudowę zjazdu z DW nr 308 na drogę gminną ( ul. Polną w Kiełczewie) a także budowę ul. Zaułek w Kiełczewie. Szczegółowy zakres zadania: 1. Budowa ul. Polnej(od km 0+000,00 do km 0+847,86) : 1.1 Parametry techniczne drogi - klasa drogi – L, - kategoria obciążenia ruchem - KR2, - szerokość jezdni – 6,40 m, - przekrój – uliczny, - szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,50 m, - szerokość zatoki parkingowej – 2,50 m, UWAGA. Ulicę Polna przecinają tory kolejowe w km 0 + 462,00. Linia kolejowa kolidująca z drogą znajduje się w wieczystym użytkowaniu Gminy Kościan i nie wymagane są uzgodnienia z PKP PLK S.A., a zakres prac obejmuje tylko wymianę masy w obrębie przejazdu. 1.2 Rozwiązania konstrukcyjne - nawierzchnia na istniejącej nawierzchni bitumicznej: • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – gr. 4 cm, • Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego – gr. 3 cm (średnio), - nawierzchnia na zatoce parkingowej: • Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej – 8 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzmacniająca z gruntu stabil. mech. – 10 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, - nawierzchnia na ciągu pieszo - rowerowym: • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 3 cm , • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 15 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 15 cm, • Grunt rodzimy/nasyp - nawierzchnia na chodniku: • Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej – 6 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm, • Podbudowa z „chudego” betonu Rm=6-9 MPa – 10 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, - nawierzchnia zjazdów do posesji (po stronie ciągu pieszo-rowerowego): • Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm , • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzmacniająca z gruntu stabil. mech. – 10 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, - nawierzchnia zjazdów do posesji (po prawej stronie) : • Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej – 8 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzmacniająca z gruntu stabil. mech. – 10 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm, 2. Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 308: - należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltobetonu przy wykorzystaniu istniejącej konstrukcji podbudowy jako podbudowy, - szerokość drogi 6,0 m, - geometria zjazdu bez zmian,, - budowa ścieżki pieszo – rowerowej połączonej do istniejącej wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku Kościana, projektowana szerokość ścieżki 2,5 m, - budowa odcinka chodnika od przejścia pieszego do drogi wojewódzkiej, szerokość chodnika 2,0 m przy drodze gminnej i 1,5 m w pasie drogi wojewódzkiej. 3. Budowa ul. Zaułek (od km 0+000,00 do km 0+094 ) : 3.1 Parametry techniczne drogi - klasa drogi – D, - szerokość jezdni – 5,50 m, - przekrój – uliczny. 3.2 Rozwiązania konstrukcyjne: - nawierzchnia na jezdni/wjazdach: • Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej – 8 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 4 cm, • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzm. z gr. stabil. mech. o Rm=2,5 MPa – 15 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm - nawierzchnia na poboczu: • Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grafit. – 8 cm, • Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 4 cm, • Kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne – 20 cm, • Warstwa wzm. z gr. stabil. mech. o Rm=2,5 MPa – 15 cm, • Warstwa odsączająca z piasku – 10 cm 4. Budowa kanalizacji deszczowej: 4.1 ul. Polna - wody opadowe z części ulicy Polnej ( od wpustu W1 do wpustu W10) będą odprowadzane przez rozsączanie do gruntu, natomiast w pozostałej części ( od wpustu W11 do wpustu W16 odprowadzane będą do Kościańskiego kanału Obry. Zakres rzeczowy: a) Sieć - PVC Ø 315 mm -352,42 mb - PVC Ø 400 mm – 399,20 mb b) wpusty uliczne – PVC Ø 200 mm – 39,00 mb/16 szt. c) separator – 2 szt. d) wylot - 1 szt. e) skrzynki rozsączające - 1 kpl. 4.2 ul. Zaułek - odwodnienie przebudowywanej drogi przewiduje się powierzchniowo do projektowanego ścieku z kostki i dalej do projektowanego wpustu, podłączonego przykanalikiem do studni kanalizacji deszczowej. 5. Regulacja i wymiana urządzeń na istniejącej sieci wodnej i kanalizacyjnej 7. Budowa oświetlenia: Oświetlenie uliczne typu LED

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233140-2


Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45111200-0, 45233000-9, 45233220-7, 45231300-8, 45232130-2, 45232411-6, 45231000-5, 45231400-9, 45316110-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2710369.56

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: LU-MAX Łukasz Masłowski
Email wykonawcy: lu_max@wp.pl
Adres pocztowy: Ul. Święciechowska 158
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Święciechowska 158
Kod pocztowy: 64-100
Miejscowość: Leszno
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2788737.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2788737.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3779577.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: agnieszkamackowiak@gminakoscian.pl
tel: 655 121 001
fax: 655 120 315
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-02
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 525688-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.272.06.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-03-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 30000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 000 000 PLN  -  1 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.gminakoscian.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.gminakoscian.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa drogi Sierakowo-Kiełczewo – II Etap (Kiełczewo: ulice Polna i Zaułek) LU-MAX Łukasz Masłowski
Ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno, woj.
2019-04-30 2 788 737,00