Ogłoszenie nr 528727-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

Brzeskie Centrum Medyczne: Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Brzeskie Centrum Medyczne, krajowy numer identyfikacyjny 31343700000, ul. ul. Mossora  1 , 49301   Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 446 521, e-mail zozbrzeg@pro.onet.pl, faks 774 446 522.
Adres strony internetowej (URL): http://bcm.brzeg-powiat.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bcm.brzeg-powiat.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bcm.brzeg-powiat.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres:
Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Numer referencyjny:
PN / 2 / 2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

maksymalnej liczby części 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe – załączniki nr 2.1 – 2.11 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://bcm.brzeg-powiat.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: - Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.); - Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r. - dotyczącej wyrobów. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności. Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia: część nr 1 – Dostawa nici syntetycznych, jednowłóknowych, niewchłanialnych, niepowlekanych, do szycia skóry – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ; część nr 2 – Dostawa nici syntetycznych wchłanianych z igłą i bez igły – wg załącznika nr 2.2 do SIWZ; część nr 3 – Dostawa nici syntetycznych, niewchłanialnych oraz wosku kostnego – wg załącznika nr 2.3 do SIWZ; część nr 4 – Dostawa siatek chirurgicznych jałowych – wg załącznika nr 2.4 do SIWZ; część nr 5 – Dostawa staplerów – wg załącznika nr 2.5 do SIWZ; część nr 6 – Dostawa staplerów – wg załącznika nr 2.6 do SIWZ; część nr 7 – Dostawa siatek przepuklinowych – wg załącznika nr 2.7 do SIWZ; część nr 8 – Dostawa akcesoriów laparoskopowych – wg załącznika nr 2.8 do SIWZ; część nr 9 – Dostawa akcesoriów naczyniowych – wg załącznika nr 2.9 do SIWZ; część nr 10 – Dostawa nici syntetycznych, wchłanianych – wg załącznika nr 2.10 do SIWZ; część nr 11 – Dostawa akcesoriów naczyniowych – wg załącznika nr 2.11 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
33140000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
33141000-0
33141100-1
33141120-7
33141121-4
33141122-1
33141127-6
33141128-3
33141200-2
33184100-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dostawy nici chirurgicznych/siatek chirurgicznych/staplerów/akcesoriów laparoskopowych/naczyniowych: część nr 1 – o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto, część nr 2 – o wartości nie mniejszej niż 47 000,00 zł brutto, część nr 3 – o wartości nie mniejszej niż 4 000,00 zł brutto, część nr 4 – o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 zł brutto, część nr 5 – o wartości nie mniejszej niż 6 500,00 zł brutto, część nr 6 – o wartości nie mniejszej niż 16 000,00 zł brutto, część nr 7 – o wartości nie mniejszej niż 9 000,00 zł brutto, część nr 8 – o wartości nie mniejszej niż 16 000,00 zł brutto, część nr 9 – o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto, część nr 10 – o wartości nie mniejszej niż 8 000,00 zł brutto, część nr 11 – o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności następujących dokumentów w zakresie warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności następujących dokumentów w zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: a) Część nr 2.1 – 2.11: Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania odpowiednich norm i przepisów zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale III pkt 1.1 niniejszej SIWZ. Należy złożyć jedno oświadczenie dla wszystkich oferowanych wyrobów dla wszystkich części na potwierdzenie faktu, że wyrób/-y został/-y dopuszczony/-e do obrotu, posiadają wpis do rejestru wyrobów medycznych i posiadają deklarację zgodności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ). Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści oświadczenia poprzez żądanie dokumentów potwierdzających treść oświadczenia (z dokładnym oznaczeniem której części i której pozycji dotyczy) po zawarciu umowy. b) wszystkie pozycje: katalogi, ulotki, foldery informacyjne lub inne równoważne dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone przez Zamawiającego.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), 2. Wypełnione odpowiednie Formularze cenowe (załączniki nr 2/1 – 2/11 do SIWZ). Zamawiający prosi o dostarczenie formularza/-y cenowego/-ych w formacie xls na nośniku cyfrowym (np. płycie CD lub nośniku pendrive). 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia, jeżeli zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). 4. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). 5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu - pisemne (oryginał) zobowiązanie - oświadczenie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy). 5.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt V.B.1 SIWZ. 5.6. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 6.2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.3. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 6.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 6.5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania o których mowa o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 6.6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, w sposób określony w V.A SIWZ (Określenie warunku udziału w postępowaniu). 6.7. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum. 7. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-16, godzina: 07:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Dostawa nici syntetycznych, jednowłóknowych, niewchłanialnych, niepowlekanych, do szycia skóry

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 1 – Dostawa nici syntetycznych, jednowłóknowych, niewchłanialnych, niepowlekanych, do szycia skóry – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141121-4, 33141128-3


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Dostawa nici syntetycznych wchłanianych z igłą i bez igły

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 2 – Dostawa nici syntetycznych wchłanianych z igłą i bez igły – wg załącznika nr 2.2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141100-1, 33141121-4, 33141128-3


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Dostawa nici syntetycznych, niewchłanialnych oraz wosku kostnego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 3 – Dostawa nici syntetycznych, niewchłanialnych oraz wosku kostnego – wg załącznika nr 2.3 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141121-4, 33141127-6, 33141128-3


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Dostawa siatek chirurgicznych jałowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 4 – Dostawa siatek chirurgicznych jałowych – wg załącznika nr 2.4 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3, 33184100-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Dostawa staplerów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 5 – Dostawa staplerów – wg załącznika nr 2.5 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141122-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Dostawa staplerów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 6 – Dostawa staplerów – wg załącznika nr 2.6 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141122-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Dostawa siatek przepuklinowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 7 – Dostawa siatek przepuklinowych – wg załącznika nr 2.7 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3, 33184100-4


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Dostawa akcesoriów laparoskopowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 8 – Dostawa akcesoriów laparoskopowych – wg załącznika nr 2.8 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141000-0, 33141120-7


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
Dostawa akcesoriów naczyniowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 9 – Dostawa akcesoriów naczyniowych – wg załącznika nr 2.9 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3, 33141200-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
Dostawa nici syntetycznych, wchłanianych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 10 – Dostawa nici syntetycznych, wchłanianych – wg załącznika nr 2.10 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33141120-7, 33141121-4, 33141128-3


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
Dostawa akcesoriów naczyniowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
część nr 11 – Dostawa akcesoriów naczyniowych – wg załącznika nr 2.11 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
33140000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności do zużycia 20,00
Czas dostawy od złożenia zamówienia 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500053836-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.
Brzeg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
528727-N-2018

Data:
08/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Brzeskie Centrum Medyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 31343700000, ul. ul. Mossora  1, 49301   Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 446 521, e-mail zozbrzeg@pro.onet.pl, faks 774 446 522.
Adres strony internetowej (url): http://bcm.brzeg-powiat.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-16, godzina: 07:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-20, godzina: 07:35,

 

Ogłoszenie nr 500056047-N-2018 z dnia 15-03-2018 r.
Brzeg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
528727-N-2018

Data:
08/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Brzeskie Centrum Medyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 31343700000, ul. ul. Mossora  1, 49301   Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 446 521, e-mail zozbrzeg@pro.onet.pl, faks 774 446 522.
Adres strony internetowej (url): http://bcm.brzeg-powiat.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-16, godzina: 07:30; z ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 500053836-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-20, godzina: 07:35,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-21, godzina: 07:35,

 

Ogłoszenie nr 500107443-N-2018 z dnia 15-05-2018 r.
Brzeskie Centrum Medyczne: Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528727-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500053836-N-2018; 500056047-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Brzeskie Centrum Medyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 31343700000, ul. ul. Mossora  1, 49301   Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 446 521, e-mail zozbrzeg@pro.onet.pl, faks 774 446 522.
Adres strony internetowej (url): http://bcm.brzeg-powiat.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa nici chirurgicznych, siatek chirurgicznych, staplerów, akcesoriów laparoskopowych oraz naczyniowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
PN / 2 / 2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe – załączniki nr 2.1 – 2.11 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://bcm.brzeg-powiat.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: - Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416), - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.); - Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r. - dotyczącej wyrobów. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności. Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia: część nr 1 – Dostawa nici syntetycznych, jednowłóknowych, niewchłanialnych, niepowlekanych, do szycia skóry – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ; część nr 2 – Dostawa nici syntetycznych wchłanianych z igłą i bez igły – wg załącznika nr 2.2 do SIWZ; część nr 3 – Dostawa nici syntetycznych, niewchłanialnych oraz wosku kostnego – wg załącznika nr 2.3 do SIWZ; część nr 4 – Dostawa siatek chirurgicznych jałowych – wg załącznika nr 2.4 do SIWZ; część nr 5 – Dostawa staplerów – wg załącznika nr 2.5 do SIWZ; część nr 6 – Dostawa staplerów – wg załącznika nr 2.6 do SIWZ; część nr 7 – Dostawa siatek przepuklinowych – wg załącznika nr 2.7 do SIWZ; część nr 8 – Dostawa akcesoriów laparoskopowych – wg załącznika nr 2.8 do SIWZ; część nr 9 – Dostawa akcesoriów naczyniowych – wg załącznika nr 2.9 do SIWZ; część nr 10 – Dostawa nici syntetycznych, wchłanianych – wg załącznika nr 2.10 do SIWZ; część nr 11 – Dostawa akcesoriów naczyniowych – wg załącznika nr 2.11 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
33140000-3


Dodatkowe kody CPV:
33141000-0, 33141100-1, 33141120-7, 33141121-4, 33141122-1, 33141127-6, 33141128-3, 33141200-2, 33184100-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dostawa nici syntetycznych, jednowłóknowych, niewchłanialnych, niepowlekanych, do szycia skóry

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10213.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: 2M Materia Medica Sp. z o.o.
Email wykonawcy: dzp@materiamedica.org.pl
Adres pocztowy: ul. Sudecka 133
Kod pocztowy: 53-128
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
9641.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9641.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12630.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dostawa nici syntetycznych wchłanianych z igłą i bez igły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
67559.16

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
70757.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70757.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70757.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Dostawa nici syntetycznych, niewchłanialnych oraz wosku kostnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5749.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6025.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6025.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6025.19
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Dostawa siatek chirurgicznych jałowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9608.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POLHERNIA Beata Galos
Email wykonawcy: info@polhernia.pl
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 28c/7
Kod pocztowy: 80-366
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10376.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10376.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10376.64
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Dostawa staplerów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11559.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11559.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12511.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Dostawa staplerów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
22680.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR” Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy: biuro@anmar.tychy.pl
Adres pocztowy: ul. Strefowa 22
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
24451.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24451.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24451.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Dostawa siatek przepuklinowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
12687.40

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Email wykonawcy: joanna.strulak@tzmo.com.pl
Adres pocztowy: ul. Żółkiewskiego 20/26
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
13729.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13729.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13729.71
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Dostawa akcesoriów laparoskopowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
22509.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BERYL MED LTD London W1F 7PP Wielka Brytania
Email wykonawcy: bman@beryl-med.com
Adres pocztowy: 1st Floor 26 Fouberts Place
Kod pocztowy:
Miejscowość: London
Kraj/woj.: Zjednoczone Królestwo

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: GB
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
24302.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24302.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24302.16
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Dostawa akcesoriów naczyniowych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93. ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Dostawa nici syntetycznych, wchłanianych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
11130.84

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11603.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11603.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11603.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
11   

NAZWA:
Dostawa akcesoriów naczyniowych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93. ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Mossora, 49-301 Brzeg
woj. opolskie
Dane kontaktowe: email: zozbrzeg@pro.onet.pl
tel: 774 446 521
fax: 774 446 522
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 528727-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: PN / 2 / 2018
Data publikacji zamówienia: 2018-03-08
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 11
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bcm.brzeg-powiat.pl/
Informacja dostępna pod: http://bcm.brzeg-powiat.pl/
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121-4 Szwy chirurgiczne
33141122-1 Klamry chirurgiczne
33141127-6 Hemostatyki wchłanialne
33141128-3 Igły do szycia
33141200-2 Cewniki
33184100-4 Implanty chirurgiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa nici syntetycznych, jednowłóknowych, niewchłanialnych, niepowlekanych, do szycia skóry 2M Materia Medica Sp. z o.o.
ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław, woj. dolnośląskie
2018-05-15 9 641,00
Dostawa nici syntetycznych wchłanianych z igłą i bez igły AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2018-05-15 70 757,00
Dostawa nici syntetycznych, niewchłanialnych oraz wosku kostnego AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2018-05-15 6 025,00
Dostawa siatek chirurgicznych jałowych POLHERNIA Beata Galos
ul. Jagiellońska 28c/7, 80-366 Gdańsk, woj. pomorskie
2018-05-15 10 376,00
Dostawa staplerów AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2018-05-15 11 559,00
Dostawa staplerów Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR” Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy, woj. śląskie
2018-05-15 24 451,00
Dostawa siatek przepuklinowych Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, woj. kujawsko - pomorskie
2018-05-15 13 729,00
Dostawa akcesoriów laparoskopowych BERYL MED LTD London W1F 7PP Wielka Brytania
1st Floor 26 Fouberts Place, London, woj. Zjednoczone Królestwo
2018-05-15 24 302,00
Dostawa nici syntetycznych, wchłanianych AESCULAP CHIFA Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2018-05-15 11 603,00