Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Budowa nowej osady na Szkółce Zarośle


Numer ogłoszenia: 52976 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nowej osady na Szkółce Zarośle.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej osady na Szkółce Zarośle tj.: Budynek mieszkalny -Podpiwniczenie całkowite a w nim pomieszczenia kotłowni, składu opału, wydzielonej spiżarni oraz części socjalno-sanitarnej dla potrzeb pracownikow szkółki (pomieszczenie szatni, jadalni, sanitariatu komunikacji). Zaplecze z dostępem bezpośrednim z zewnątrz. -Parter a w nim pomieszczenia dla mieszkańców (kuchnia, łazienka, korytarz, salon i pokoje) oraz pomieszczenie służbowe- kancelaria z wydzielonym sanitariatem. -Poddasze a w nim pomieszczenia przeznaczone dla mieszkańców ( 2 pokoje, łazienka i pokój z garderobą). Budynek gospodarczo-garażowy -Garaż dwustanowiskowy, część gospodarcza oraz wiata na opał. Ogrodzenie -Ogrodzenie frontowe oraz boczne od strony parkingu ze ze sztachet drewnianych zamocowanych na słupach klinkierowych. -Ogrodzenie boczne i tylne z siatki na słupach stalowych. Infrastuktura Budowa studni głębinowej -Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej głębokości otworu. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Utwardzony wjazd z kostki betonowej. Dojście do budynku z kostki betonowej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 3.Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia a)w czasie wykonywania robót tern musi być zabezpieczony i oznakowany , b)dwuletnia rękojmia na wykonaną usługę 4.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45000000-7 Roboty budowlane,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (max 50%)w sytuacji konieczności podyktowanej względami technicznymi, niemożliwymi do określenia i przewidzenia w chwili sporządzania projektów, wynikającymi z pisemnej oceny dokonanej przez nadzór inwestorski, zaakceptowanej przez zamawiającego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (zgodnie z art. 45. ust. 4.) o wartości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysiąc złotych i 00/100).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Zamawiający nie stawia warunku w zakresie pkt. 1.1 1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, min. trzech robót budowlanych o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł. każda. 1.3Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej: koparki, ładowarki, rusztowania, betoniarki a także wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. 1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę min. 200,0 tys. zł. Oferenci niemoga także podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy: -nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4, -podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, 3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: -jest niezgodna z ustawą -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87, ust. 2, pkt. 3 -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, -zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, -została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; -zawiera błędy w obliczeniu ceny, -wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2, pkt. 3; -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz minimum trzech robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się wykonaniem trzech robót budowlanych o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł. każda - załącznik nr 7 do SIWZ),


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia z podaniem informacji o podstawie dysponowania nimi (zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca w swoim oświadczeniu wykaże się dysponowaniem co najmniej: koparki, ładowarki, rusztowania, betoniarki, (w przypadku umieszczenia narzędzi i urządzeń równoważnych lecz o innych nazwach należy wskazać, którym ww. funkcjonalnie odpowiadają);


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na formularzu wg załącznika nr 6 do SIWZ), (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz wykształcenie min. kierownika budowy) 4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w swoim oświadczeniu wykaże posiadanie uprawnień co najmniej przez: a.osobę sprawującą funkcję kierownika budowy - uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa ogólnego, b.osobę sprawującą funkcję instalatora instalacji sanitarno-hydraulicznej, - uprawnienia w tej specjalizacji), c.osobę sprawującą funkcję instalatora instalacji elektrycznej - uprawnienia w tej specjalizacji d.osobę sprawującą funkcję w specjalizacji budowy studni głębinowej Dopuszczalne jest sumowanie kilku posiadanych uprawnień w ramach kompetencji jednej osoby lub podmiotu,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę min. 200,0 tys. zł).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.; b) koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; c) wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; d)innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2.Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; b)na wniosek Wykonawcy w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). 4. Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a)konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b)konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d)gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e)wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osob sprawujących nadzór autorski i inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, których mowa w pkt 4 a-e, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: a)na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac b)na wniosek Wykonawcy w przypadku: - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana podatku VAT będzie możliwa w przypadku gdy nastąpi zmiana obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
brodnica@torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica (pokój nr 4).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.04.2011 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica Sekretariat (pokój nr 7).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 53134 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
52976 - 2011 data 24.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, fax. 056 4943923.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III 3.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Zamawiający nie stawia warunku w zakresie pkt. 1.1 1.2Posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, min. trzech robót budowlanych o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł. każda. 1.3Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej: koparki, ładowarki, rusztowania, betoniarki a także wykaże, że osoby, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę min. 200,0 tys. zł. Oferenci niemoga także podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełniania warunków w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia określone warunki. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy: -nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4, -podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, 3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: -jest niezgodna z ustawą -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87, ust. 2, pkt. 3; -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, -zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, -została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; -zawiera błędy w obliczeniu ceny, -wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2, pkt. 3; -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający nie stawia warunku w zakresie pkt. 3.1.


Brodnica: Budowa nowej osady na Szkółce Zarośle


Numer ogłoszenia: 114016 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 52976 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nowej osady na Szkółce Zarośle.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budynek mieszkalny Podpiwniczenie całkowite a w nim pomieszczenia kotłowni, składu opału, wydzielonej spiżarni oraz części socjalno-sanitarnej dla potrzeb pracownikow szkółki (pomieszczenie szatni, jadalni, sanitariatu komunikacji). Zaplecze z dostępem bezpośrednim z zewnątrz. Parter a w nim pomieszczenia dla mieszkańców (kuchnia, łazienka, korytarz, salon i pokoje) oraz pomieszczenie służbowe- kancelaria z wydzielonym sanitariatem. Poddasze a w nim pomieszczenia przeznaczone dla mieszkańców ( 2 pokoje, łazienka i pokój z garderobą). Budynek gospodarczo-garażowy Garaż dwustanowiskowy, część gospodarcza oraz wiata na opał. Ogrodzenie Ogrodzenie frontowe oraz boczne od strony parkingu ze ze sztachet drewnianych zamocowanych na słupach klinkierowych. Ogrodzenie boczne i tylne z siatki na słupach stalowych. Infrastuktura Budowa studni głębinowej Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanej głębokości otworu. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Utwardzony wjazd z kostki betonowej. Dojście do budynku z kostki betonowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Nadleśnictwo Brodnica


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TECHBUD Ryszard Smoła, Osiek 82b, 87-340 Osiek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 814160,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  692740,26


 • Oferta z najniższą ceną:
  653667,05
  / Oferta z najwyższą ceną:
  947134,70


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5297620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-24
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica (pokój nr 4)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Nadleśnictwo Brodnica TECHBUD Ryszard Smoła
Osiek 82b, 87-340 Osiek, woj. kujawsko-pomorskie
2011-05-16 692 740,00