Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Remont wiaduktu nad torami PKP i drogą w miejscowości Sochaczew ul. Licealna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 Śladów - Sochaczew - gr. woj. w km 20+325 - nr postępowania 111/12


Numer ogłoszenia: 531074 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont wiaduktu nad torami PKP i drogą w miejscowości Sochaczew ul. Licealna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 Śladów - Sochaczew - gr. woj. w km 20+325 - nr postępowania 111/12.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Remont wiaduktu nad torami PKP i drogą w miejscowości Sochaczew ul. Licealna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 Śladów - Sochaczew - gr. woj. w km 20+325.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Działając w oparciu o art. 67 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.11.22-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
7.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 186 000,00 zł słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 7.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569 (w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy i numer postępowania), - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 7.3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii ogólnej. 7.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. 7.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 7.7. Warunki zwrotu wadium: 7.7.1. zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.7.5.1. poniżej; 7.7.2. wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.7.3. zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.7.4. zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7.7.1. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że: wykonali w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie, rozbiórce i/lub budowie co najmniej jednego obiektu mostowego obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi klasy G, GP, S lub A nad linią kolejową o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto oraz co najmniej trzech obiektów mostowych znajdujących się w ciągu drogi klasy G, GP, S lub A nad drogą publiczną o wartości robót nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto dla każdego obiektu;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełnione warunki, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia tj.: - osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń. Wskazana osoba powinna wykazać się doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót mostowych dla robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie, rozbiórce i/lub budowie obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi klasy G, GP, S lub A nad linią kolejową o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto oraz co najmniej trzech obiektów mostowych znajdujących się w ciągu drogi klasy G, GP, S lub A nad drogą publiczną o wartości robót nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto dla każdego obiektu;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 5 (aktualny odpis z właściwego rejestru....) , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 12. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 12.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z tym, że dokument o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 7 ( wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu....) winien być złożony przez Wykonawcę w oryginale). 12.2. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 12.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 11 ppkt. 5 ( aktualny odpis z właściwego rejestru....) składa każdy z wykonawców, a dokumenty o których mowa w pkt. 11 ppkt. 3 ( wykaz osób ......), ppkt. 4 ( wykaz robót budowlanych ....), ppkt. 6 ( oświadczenia ....) mogą być złożone przez wykonawców łącznie


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy wystąpią: - warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami technologicznymi w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - klęski żywiołowe; - zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nie ujawnionych w dokumentacji; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; - zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; - inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. b) Zmiany osobowe - zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami (o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach), doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymogi SIWZ c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - zmiana zasad dokonywania odbiorów. d) Płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana obowiązującej stawki VAT; - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; - kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; - wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Kancelaria ogólna.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Radia Katowice SA


Numer ogłoszenia: 42552 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Radio Katowice SA , ul. Ligonia 29, 40-953 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2005400, 2005461, faks 032 2005581.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.radio.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Radia Katowice SA.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa : 12 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z monitorami,4 drukarek laserowych, oraz 21 sztuk oprogramowania multimedialnego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.30.00-5, 30.23.21.10-8, 30.23.13.00-0, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1, 48.50.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 16.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Wypełniony formularz ofertowy (zał. 2) oraz formularze cenowe( zał. 3) 2)pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.radio.katowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
40-953 Katowice ul.Ligonia 29, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach- Radio Katowice- SA- pok.237.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.02.2012 godzina 09:00, miejsce: 40-953 Katowice ul.Ligonia 29, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach- Radio Katowice- SA- KANCELARIA.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Radia Katowice SA.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 12 komputerów stacjonarnych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.30.00-5, 30.23.74.10-6, 30.23.74.60-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.03.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.



CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Radia Katowice SA.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 12 sztuk monitorów komputerowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.13.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.03.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.



CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Radia Katowice SA.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 4 sztuk drukarek laserowych.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.21.10-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.03.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.



CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Radia Katowice SA.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 21 pakietów oprogramowania multimedialnego.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  48.50.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 16.03.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.



Kraków: Dostęp do elektronicznych wersji czasopism, książek oraz baz danych wg załącznika nr 1 na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.


Numer ogłoszenia: 9003 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 420246 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6173595, faks (012) 6173595, 6173363.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostęp do elektronicznych wersji czasopism, książek oraz baz danych wg załącznika nr 1 na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostęp do elektronicznych wersji czasopism, książek oraz baz danych wg załącznika nr 1 na okres od 01.01.2012 do 31.12.2012..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.32.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ABE-IPS Sp. z o.o., Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92352,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  115170,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  115170,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  115170,91


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a) i lit. b) ustawy z dnia 29 stycznie Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U. Nr 113, poz.759 z późn.zm) Zgodnie z dyspozycją art. 67 ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, a w tym przypadku wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.). Firma ABE-IPS Sp. z.o.o, ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa, jest wyłącznym dystrybutorem upoważnionym do prowadzenia sprzedaży w w dostępów do elektronicznych wersji czasopism, baz danych i kolekcji książek w Polsce ( w załączeniu stosowne oświadczenia) Ad 1. NATURE MATERIALS- jedynym producentem publikacji jest firma Nature Publishing Group, z siedzibą The Macmillan Building, 4 Crinan Street, London N1 9XW, UK Nature Materials jest interdyscyplinarnym czasopismem publikującym najnowsze badania w zakresie nauk o materiałach i inżynierii materiałowej. Te szybko rozwijające się dyscypliny wywierają coraz większy wpływ na inne dziedziny nauki takie jak fizyka, chemia i biologia. Nature Materials jest nieocenionym źródłem informacji dla wszystkich naukowców i badaczy zajmujących się problematyką materiałoznawstwa. Ad 2. ULRICHS - jedynym wydawcą bazy jest Serial Solutions, The Quorum Barnwell Road, Cambridge CB5 8SW, UK Baza UlrichsWeb.com jest ogólnoświatową bazą danych dotyczącą wszelkich wydawnictw seryjnych. Komputerowy odpowiednik wydawnictwa Ulrich s Periodical Index. Baza zawiera szczegółowe informacje dotyczące czasopism, roczników i wydawnictw nieregularnych z całego świata. Wprowadzono ponad 900 rodzajów informacji z ponad 300 tysięcy tytułów zarówno ukazujących się aktualnie jak i tych, które przestały się ukazywać. Podano dane dotyczące blisko 90 tysięcy firm wydawniczych. Uwzględniono 28 kryteriów wyszukiwawczych i 11 indeksów m.in.: tytuł czasopisma, wydawca, ISSN, kraj publikacji, słowa kluczowe. Baza Ulrichs jest nieodzownym narzędziem pracy dla bibliotekarzy, gromadzących, opracowujących i udostępniających czasopisma. Ad 3. CABI - jedynym producentem e-książek jest Ovid Technologies, z siedzibą 333 7th Avenue, 4th Fl. New York, NY 10001 USA, CABI jest uważany za światowej klasy wydawcę, dostarczającego specjalistycznych informacji z dziedziny szeroko pojętych nauk biologicznych, kultury zdrowia oraz turystyki i rekreacji. CABI Leisure & Tourism Book Collection obejmuje 54 tytuły książek będących źródłem zróżnicowanych informacji w zakresie turystyki. CABI jest wiodącym na świecie wydawcą not-for-profit. Publikacje Cabi z dziedziny pomagają rozwiązywać problemy ochrony środowiska i rolnictwa na całym świecie Ad 4. EBRARY - właścicielem marki Ebrary jest ProQuest z siedzibą The Quorum Barnwell Road, Cambridge CB5 8SW, UK O unikalności platformy świadczy fakt, iż znajduje się na niej jedyna w swoim rodzaju, wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych obejmująca kilkuset wiodących wydawców książek z całego świata. Kolekcja ta, stworzona przez firmę Ebrary, która jest obecnie częścią firmy ProQuest, zawiera ponad 70 000 tytułów. Baza danych będąca przedmiotem zamówienia jest elektronicznym wydaniem niepowtarzalnego zbioru książek. Ad 5 IHS Standards - jedynym wydawcą bazy jest IHS, Willoughby Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8FB, UK Baza IHS Standards Expert zawiera dane bibliograficzne ponad 568 tysięcy norm z ponad 450 organizacji normalizacyjnych z całego świata oraz dane na temat 350 tysięcy amerykańskich militarnych dokumentów normatywnych. Stanowi także narzędzie do wyszukiwania norm ASTM, które dostępne są w postaci pełnych tekstów w Czytelni Norm i Patentów BG AGH. Wyżej wymienione dostępy do elektronicznych wersji czasopism, baz danych i kolekcji książek posiadają cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają na terenie naszego kraju ochronie prawnoautorskiej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 r. Nr 90 poz.631 ze zm.) Autorskie prawa majątkowe w w firm są wyłączne i niczym nie ograniczone i tylko one mają prawo do ich udostępniania, zatem podlegają pełnej ochronie niezależnie od miejsca (kraju) ich użytkowania. Prawnym uzasadnieniem wyboru trybu postępowania jest wystąpienie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy oraz przedłożenie przez te firmy oświadczeń, iż Firma ABE-IPS Sp. z. o.o., ul. Grzybowska 37A, 00-855 Warszawa jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem upoważnionym do prowadzenia sprzedaży w/w przedmiotu zamówienia na terenie naszego kraju. Uwagi: Umowa została zawarta: -dostep do pełnych elektronicznych czasopism Nature Materials na 2012r. za cenę netto 3 777,40 EUR= 17 033,81 zł netto - dostęp sieciowy do bazy Urlichs Web.com na 2012r. za cenę 2 310,00 USD= 7 989,37 zł netto - zakup licencji na dostęp do kolekcji książek CABI Leisure& Tourism Book Collection na 2012r. za cenę 1 982,00 USD= 6 854, 95 zł netto - dostęp do biblioteki wirtualnej EBRARY na 2012r. za cenę 14 856,00 USD = 51 380,96 zł netto - dostęp do bibliograficzno-abstraktowej bazy norm IHS Standards Expert na 2012r. za cenę 3 000,00USD=10 375,80 zł netto.


Warszawa: Remont wiaduktu nad torami PKP i drogą w miejscowości Sochaczew ul. Licealna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 Śladów - Sochaczew - gr. woj. w km 20+325 - nr postępowania 111/12


Numer ogłoszenia: 125336 - 2013; data zamieszczenia: 29.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 531074 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont wiaduktu nad torami PKP i drogą w miejscowości Sochaczew ul. Licealna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 Śladów - Sochaczew - gr. woj. w km 20+325 - nr postępowania 111/12.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Remont wiaduktu nad torami PKP i drogą w miejscowości Sochaczew ul. Licealna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 Śladów - Sochaczew - gr. woj. w km 20+325.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.11.22-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOST Sp.z o.o., ul. Kujawska 51a, Sopot, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 14001199,53 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6774244,68


 • Oferta z najniższą ceną:
  6774244,68
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12529388,14


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 53107420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-28
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 226 dni
Wadium: 71 ZŁ
Szacowana wartość* 2 366 PLN  -  3 550 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, pokój 206,207
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45221122-3 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont wiaduktu nad torami PKP i drogą w miejscowości Sochaczew ul. Licealna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 Śladów - Sochaczew - gr. woj. w km 20+325 - nr postępowania 111/12 MOST Sp.z o.o.
ul. Kujawska 51a, Sopot, woj. Polska
2013-03-29 6 774 244,00