Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego i gospodarczego osady leśniczego Leśnictwa Tęgowiec


Numer ogłoszenia: 53152 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego i gospodarczego osady leśniczego Leśnictwa Tęgowiec.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu budynku mieszkalnego i gospodarczego osady leśniczego Leśnictwa Tęgowiec, w zakresie robót budowlanych tj.: Budynek mieszkalny: Przebudowa wejścia do budynku z rozdziałem na wejścia do kancelarii i wejścia do mieszkania, Wydzielenie nowej łazienki na parterze oraz poddaszu budynku, Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z orynnowaniem, Wymiana schodów wewnętrznych w budynku, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych z rozdziałem na część mieszkalną i służbową, Wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych wod.-kan, c.o., Modernizacja kotłowni z wymianą kotła c.o,. Wymiana posadzek i podłóg, Wymiana glazury i naprawa tynków wewnętrznych wraz z malowaniem pomieszczeń, Remont poddasza z powiększeniem i wymianą warstw posadzkowych i posadzek, Wykonanie nowej elewacji z tynkiem strukturalnym w kolorze. Parametry budynku: - pow. zabudowy 122,10 m2, - pow. użytkowa 136,28 m2, - pow. całkowita 325,75 m2, - kubatura ok. 1081,80 m3; Budynek gospodarczy: Dobudowa wiaty na opał, Wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę, Naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie pomieszczeń, Wykonanie nowej elewacji z tynkiem strukturalnym w kolorze, Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku, Doprowadzenie przyłącza elektrycznego i wodociągowego do budynku. Parametry budynku: - pow. zabudowy 97,52 m2, - pow. użytkowa 79,10 m2, - pow. całkowita 118,15 m2, - kubatura 496,40 m3; Zagospodarowanie terenu: Uzupełnienie ogrodzenia po rozebranym budynku, Odnowienie istniejących ogrodzeń, z malowaniem ochronnym, Wykonanie parkingu przed ogrodzeniem frontowym z przeniesieniem fragmentu ogrodzeń.; Przyłącze wodociągowe Wykonanie przyłącza wodociągowego głównego z rury PVC wg projektu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego (wartości umowy) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy).


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.34.00.00-2, 45.40.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga złożenia wadium (zgodnie z art. 45 ust.6) w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100).


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w zakresie uprawnienia do wykonywania określonej działalności


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, min. trzech robót budowlanych o podobnym rodzaju i wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł. każda


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej: betoniarki wolnospadowej elektrycznej (2 szt.)j, rusztowania rurowego , środka transportu


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, , że osoby, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia - warunek minimalny: posiadanie doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień przez kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych, kierownika robót wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,dysponowanie min. 1 osobą przeszkoloną w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 300 tyś. zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów itp.; koniecznością wykonania robót, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; wstrzymaniem prac przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy, może być dokonana w sytuacji: na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac; na wniosek Wykonawcy w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana osoby pełniącej nadzór z ramienia Zamawiającego, może być dokonana w przypadku: - śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, - nienależytego wykonywania powierzonych prac, innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. rezygnacji). Zmiana zakresu robót będzie możliwa w sytuacji: a) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu użytkowego; b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji itp.; d) gdy wykonanie danych robót będzie zbędne lub konieczne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. e) wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego. Uwaga: Zmiana zakresu robót wymaga uzyskania akceptacji osob sprawujących nadzór autorski i inwestorski, także zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zmiany, których mowa w pkt 3.4. a-e, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy. 3.5. Zmiana podwykonawców może być dokonana w sytuacji: a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: - nienależytego wykonywania powierzonych prac, - innych obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Ceny netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.brodnica.torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.03.2012 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 7 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego i gospodarczego osady leśniczego Leśnictwa Tęgowiec


Numer ogłoszenia: 118286 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 53152 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposidająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego i gospodarczego osady leśniczego Leśnictwa Tęgowiec.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i remontu budynku mieszkalnego i gospodarczego osady leśniczego Leśnictwa Tęgowiec, w zakresie robót budowlanych tj.: Budynek mieszkalny: Przebudowa wejścia do budynku z rozdziałem na wejścia do kancelarii i wejścia do mieszkania, Wydzielenie nowej łazienki na parterze oraz poddaszu budynku, Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę wraz z orynnowaniem, Wymiana schodów wewnętrznych w budynku, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych z rozdziałem na część mieszkalną i służbową, Wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych wod.-kan, c.o., Modernizacja kotłowni z wymianą kotła c.o,. Wymiana posadzek i podłóg, Wymiana glazury i naprawa tynków wewnętrznych wraz z malowaniem pomieszczeń, Remont poddasza z powiększeniem i wymianą warstw posadzkowych i posadzek, Wykonanie nowej elewacji z tynkiem strukturalnym w kolorze. Parametry budynku: pow. zabudowy 122,10 m2, pow. użytkowa 136,28 m2, pow. całkowita 325,75 m2, kubatura ok. 1081,80 m3, Budynek gospodarczy: Dobudowa wiaty na opał, Wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę, Naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych, Malowanie pomieszczeń, Wykonanie nowej elewacji z tynkiem strukturalnym w kolorze, Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku, Doprowadzenie przyłącza elektrycznego i wodociągowego do budynku. Parametry budynku: pow. zabudowy 97,52 m2, pow. użytkowa 79,10 m2, pow. całkowita 118,15 m2, kubatura 496,40 m3. Zagospodarowanie terenu: Uzupełnienie ogrodzenia po rozebranym budynku, Odnowienie istniejących ogrodzeń, z malowaniem ochronnym, Wykonanie parkingu przed ogrodzeniem frontowym z przeniesieniem fragmentu ogrodzeń. Przyłącze wodociągowe: Wykonanie przyłącza wodociągowego głównego z rury PVC wg załączonego projektu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.34.00.00-2, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kompleksowa Obsługa Budownictwa K.O.B. Hanna Tracz, Najmowo 5, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 478010,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  402862,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  402862,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  656107,51


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5315220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 175 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica pokój nr 3 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego i gospodarczego osady leśniczego Leśnictwa Tęgowiec Kompleksowa Obsługa Budownictwa K.O.B. Hanna Tracz
Najmowo 5, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2012-04-16 402 862,00