Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 531577-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

Gmina Czerniewice: Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscowości Czerniewice, z wykorzystaniem zespołu obiektów starej Gminnej Spółdzielni, jako głównego miejsca integracji mieszkańców gminy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego, Podziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego, numer naboru RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czerniewice, krajowy numer identyfikacyjny 59064809500000, ul. ul. Mazowiecka  42 , 97-216  Czerniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 104 044, e-mail gmina@czerniewice.pl, faks 447 104 010.
Adres strony internetowej (URL): http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.ugczerniewice.madkom.pl/m,125,aktualne.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ugczerniewice.madkom.pl/m,125,aktualne.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ugczerniewice.madkom.pl/m,125,aktualne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscowości Czerniewice, z wykorzystaniem zespołu obiektów starej Gminnej Spółdzielni, jako głównego miejsca integracji mieszkańców gminy

Numer referencyjny:
AI.271.4.2019.MP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Projektuje się przebudowę budynku dawnej rozlewni oraz przebudowę i rozbudowę budynku garażowego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 352/7 i 352/8 przy ul. Zakładowej w miejscowości Czerniewice, gm. Czerniewice, pow. tomaszowski, woj. łódzkie. Budynek dawnej rozlewni - obiekt parterowy, z poddaszem nieużytkowym, pokryty dwuspadowym dachem, w technologii tradycyjnej. Znacznie zdewastowany. Zakres przewidywanych prac obejmuje m.in.: • rozbiórkę dachu i ścian poddasza • rozbiórkę stropu nad parterem, • dostosowanie otworów okiennych i drzwiowych do nowej funkcji obiektu (wykucie nowych otworów, likwidacja bądź zmiana otworów istniejących), • demontaż pozostałości stolarki okiennej i drzwiowej, • demontaż okładzin ściennych i podłogowych, wyposażenia obiektu (piec kaflowy), • demontaż pozostałości instalacji, • wykonanie nowych instalacji wod-kan i eNN, • budowa nowych ścian poddasza, • montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przykrycia i orynnowaniem, • ocieplenie budynku, • montaż stolarki okiennej i drzwiowej, • roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym montaż ozdobnych detali elewacyjnych) • zmiana sposobu użytkowania obiektu na Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców. Budynek garażowy- obiekt parterowy, pokryty dwuspadowym dachem, w technologii tradycyjnej. Zakres przewidywanych prac obejmuje m.in.: • rozbiórkę dachu, • częściową rozbiórkę ścian zewnętrznych, • dostosowanie otworów drzwiowych (wykucie nowych otworów, likwidacja bądź zmiana otworów istniejących), • demontaż stolarki drzwiowej, • demontaż okładzin podłogowych, • budowa nowych ścian fundamentowych i ścian parteru, • montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przykrycia i orynnowaniem, • ocieplenie budynku, • montaż stolarki drzwiowej, • roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu, • zmiana sposobu użytkowania obiektu na zaplecze techniczno-magazynowe przeznaczone na sprzęt gminny. Ze względu na modernizacyjny charakter robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jak i przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45332300-6
45400000-1
45261000-4
45220000-5
45111291-4
45233200-1
45450000-6
45332200-5
45231400-9
45310000-3
45111100-9
45111000-8
45223000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-08-17
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-17


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi polisę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże: - wykaz, robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 4 lub więcej robót budowlanych polegającą na kompleksowym wykonaniu następujących robót: remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, budowa obiektu budowlanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą* o kubaturze min. 1 000,00 m3 jeden obiekt; -dysponuje osobami mającymi następuję kwalifikacje zawodowe: - kierownik robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej – doświadczenie min. 4 lata; - kierownik robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych – doświadczenie min. 4 lata; - kierownik robót ogólnobudowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – doświadczenie min. 4 lata, osoba ta pełniła będzie funkcję kierownika budowy; - kierownik robót drogowych - doświadczenie min. 4 lata; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień /wg załącznika nr 4 do SIWZ/;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty uzyskał zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ; 5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

• oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej załącznik nr 4 do SIWZ (oryginał); . • wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zadania - załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał); • wykaz części zamówienia przekazany podwykonawcom – załącznik nr 7 do SIWZ • stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy, także w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; • pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale VI niniejszej SIWZ .

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

• wykaz wykonanych robót - załącznik nr 2 do SIWZ (oryginał); • wykaz i dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone należy ograniczyć wyłącznie do robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia opisanego w Rozdziale V. pkt. 1 ppkt 3.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do 15.04.2019r. do godz. 10:00. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w kwocie 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: - w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego - PBS Tomaszów Mazowiecki nr k-ta 63 89850004 0010 0144 1165 0009 z adnotacją „Wadium – „Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscowości Czerniewice, z wykorzystaniem zespołu obiektów starej Gminnej Spółdzielni, jako głównego miejsca integracji mieszkańców gminy”; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; - w gwarancja bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr.42, poz.275). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas realizacji zamówienia20,00
Gwarancja20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2) zmiana zapisów umowy jest możliwa jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ustawy pzp. Wszelkie zmiany umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z w/w przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510094977-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Gmina Czerniewice: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscowości Czerniewice, z wykorzystaniem zespołu obiektów starej Gminnej Spółdzielni, jako głównego miejsca integracji mieszkańców gminy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego, Podziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno - gospodarczego, numer naboru RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 531577-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Czerniewice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064809500000, ul. ul. Mazowiecka  42, 97-216  Czerniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 104 044, e-mail gmina@czerniewice.pl, faks 447 104 010.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ugczerniewice.madkom.pl/Article/id,125.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscowości Czerniewice, z wykorzystaniem zespołu obiektów starej Gminnej Spółdzielni, jako głównego miejsca integracji mieszkańców gminy”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
AI.271.4.2019.MP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Projektuje się przebudowę budynku dawnej rozlewni oraz przebudowę i rozbudowę budynku garażowego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 352/7 i 352/8 przy ul. Zakładowej w miejscowości Czerniewice, gm. Czerniewice, pow. tomaszowski, woj. łódzkie. Budynek dawnej rozlewni - obiekt parterowy, z poddaszem nieużytkowym, pokryty dwuspadowym dachem, w technologii tradycyjnej. Znacznie zdewastowany. Zakres przewidywanych prac obejmuje m.in.: • rozbiórkę dachu i ścian poddasza • rozbiórkę stropu nad parterem, • dostosowanie otworów okiennych i drzwiowych do nowej funkcji obiektu (wykucie nowych otworów, likwidacja bądź zmiana otworów istniejących), • demontaż pozostałości stolarki okiennej i drzwiowej, • demontaż okładzin ściennych i podłogowych, wyposażenia obiektu (piec kaflowy), • demontaż pozostałości instalacji, • wykonanie nowych instalacji wod-kan i eNN, • budowa nowych ścian poddasza, • montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przykrycia i orynnowaniem, • ocieplenie budynku, • montaż stolarki okiennej i drzwiowej, • roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym montaż ozdobnych detali elewacyjnych) • zmiana sposobu użytkowania obiektu na Miejsce spotkań i rekreacji mieszkańców. Budynek garażowy- obiekt parterowy, pokryty dwuspadowym dachem, w technologii tradycyjnej. Zakres przewidywanych prac obejmuje m.in.: • rozbiórkę dachu, • częściową rozbiórkę ścian zewnętrznych, • dostosowanie otworów drzwiowych (wykucie nowych otworów, likwidacja bądź zmiana otworów istniejących), • demontaż stolarki drzwiowej, • demontaż okładzin podłogowych, • budowa nowych ścian fundamentowych i ścian parteru, • montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przykrycia i orynnowaniem, • ocieplenie budynku, • montaż stolarki drzwiowej, • roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu, • zmiana sposobu użytkowania obiektu na zaplecze techniczno-magazynowe przeznaczone na sprzęt gminny. Ze względu na modernizacyjny charakter robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45210000-2


Dodatkowe kody CPV:
45332300-6, 45400000-1, 45261000-4, 45220000-5, 45111291-4, 45233200-1, 45450000-6, 45332200-5, 45231400-9, 45310000-3, 45111100-9, 45111000-8, 45223000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4429066.35

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DOMIKON Sp z.o.o. ul. Parkowa 2, 97-216 Czerniewice
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Parkowa 2, 97-216 Czerniewice
Kod pocztowy: 97-216
Miejscowość: Czerniewice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
5447751.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5447751.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5447751.61
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Mazowiecka 42, 97-216 Czerniewice
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: gmina@czerniewice.pl
tel: 447 104 044
fax: 447 104 010
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 531577-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: AI.271.4.2019.MP
Data publikacji zamówienia: 2019-03-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca
Informacja dostępna pod: http://bip.ugczerniewice.madkom.pl/m,125,aktualne.html
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej w miejscowości Czerniewice, z wykorzystaniem zespołu obiektów starej Gminnej Spółdzielni, jako głównego miejsca integracji mieszkańców gminy DOMIKON Sp z.o.o. ul. Parkowa 2, 97-216 Czerniewice
ul. Parkowa 2, 97-216 Czerniewice, 97-216 Czerniewice, woj.
2019-05-15 5 447 751,00