Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 532145-N-2019 z dnia 2019-04-01 r.

„Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie na Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą, budową budynku technicznego i rozbiórką budynku gospodarczego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
„Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 19057266000000, ul. Gradowa  6 , 80-802  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 300 08 42, , e-mail sekretariat@hewelianum.pl, , faks 58 742 15 13.
Adres strony internetowej (URL): http://www.hevelianum.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.hevelianum.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.hevelianum.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.hevelianum.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Hevelianum ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie na Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą, budową budynku technicznego i rozbiórką budynku gospodarczego

Numer referencyjny:
DPZ.26.3.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie na Centrum Edukacji Ekologicznej, budowa budynku technicznego, układu drogowego z miejscami postojowymi, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z przyłączem i zbiornikami wód deszczowych przetrzymującymi wody, linii kablowej nn-0,4 kV i rozbiórką budynku gospodarczego na działkach nr 86/2, 88, 89 i 87, obr. 034 w granicach zespołu Domu Zdrojowego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 maja 1993 r. pod nr 1090 (nr dawnego rejestru zabytków), obecnie pod nr 1383. 2. Roboty budowlane w ramach przedmiotu zamówienia są objęte: 1) decyzją Prezydenta Miasta Gdańska zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę nr WUiA-V.6740.1204-3.2018.IG.246258 z dnia 07.09.2018 r., która stała się prawomocna w dniu 26.09.2018 r., 2) decyzją Prezydenta Miasta Gdańska pozwalającą na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych nr BMKZ.4125.574.2018.EM.3 z dnia 1 sierpnia 2018r. wraz z Protokołem Uzgodnienia Komisyjnego z dnia 31.10.2019 r., 3) decyzją Prezydenta Miasta Gdańska zezwalającą na usunięcie 22 szt. drzew 205 m2 krzewów rosnących na działkach nr 86/2 i 88 obr. 034 nr BMKZ.6131.53.2018.GS/MS z dnia 16.07.2018 r. wraz z Decyzją nr BMKZ.6131.53.2018.HS z dnia 28 lutego 2019 r.


II.5) Główny kod CPV:
45262690-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45212350-4
45100000-8
45111100-9
45111291-4
45111000-8
45111213-4
45111300-4
45233200-1
45232454-9
45231100-8
45261000-4
45261320-3
45261213-0
45261410-1
45261420-4
45261910-6
45262520-2
45262521-9
45262700-8
45331000-6
45315000-8
45311000-0
45312000-7
43314300-4
45320000-6
45321000-3
45332000-3
45410000-4
45421000-4
45422000-1
45431000-7
45442100-8
45443000-4
45453100-8
77211500-7
77300000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
18


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000 zł, 2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000 zł.
Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli, łącznie: a) co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku wpisanego do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067), o wartości nie mniejszej niż 6.500.000 zł brutto każde, b) co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku w całości lub w części o konstrukcji ryglowej wpisanego do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, c) co najmniej 1 (jedno) zamówienie obejmujące m.in. wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich detali sztukatorskich w budynku wpisanym do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Warunek doświadczenia wskazany powyżej w ppkt. 1 może zostać spełniony również poprzez wykazanie poszczególnych zamówień łącznie obejmujących wskazane w treści tego warunku w lit. a) - c) roboty budowlane oraz prace konserwatorskie lub restauratorskie o odpowiednim zakresie przedmiotowym i wartościowym robót budowlanych oraz przedmiotowym prac konserwatorskich lub restauratorskich. W przypadku robót budowlanych, prac konserwatorskich lub prac restauracyjnych wykonanych w budynku położonym poza granicami Polski przez wpis do rejestru ochrony zabytków należy rozumieć formy ochrony zabytków równoważne wpisowi do rejestru ochrony zabytków, wynikające z przepisów właściwych ze względu na miejsce położenia zabytku. 2) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, polegającą na zagospodarowaniu zieleni, obejmującą m.in. przygotowanie terenu pod nasadzenia, nasadzenia roślinności, wykonanie trawników oraz pielęgnację nasadzonej roślinności, elementy małej architektury; Spełnienie warunku doświadczenia wskazanego powyżej w ppkt. 2 może zostać wykazane również poprzez wskazanie odpowiedniego zakresu usług w wykazie robót budowlanych składanym na potwierdzenie warunku doświadczenia wymienionego w ppkt. 1, o ile dane zamówienie na roboty budowlane obejmowało odpowiedni zakres usług. 3) skierują do realizacji zamówienia: a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także posiadającego co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi dotyczącymi zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; b) kierownika prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich posiadającego kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich lub prac restauratorskich. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyższych funkcji. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2272). Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przepisem art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru kieruje osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 37a ust. 2 tej ustawy. Zgodnie z art. 37h ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a tej ustawy, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Przepis art. 37h ust. 2 tej ustawy stanowi zaś, że doświadczenie zawodowe, o którym mowa wart. 37a tej ustawy może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 tej ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (za takich uważani będą także wspólnicy spółek cywilnych), spełnienie warunku doświadczenia określonego w pkt. III.1.3. ppkt 1 lit. a) – c) musi być wykazane samodzielnie przynajmniej przez jednego z wykonawców. Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 23 ust. 5 ustawy nie dopuszcza wykazania łącznego spełnienia tego warunku. Każdy z pozostałych warunków udziału w postępowaniu może być wykazany przez wykonawców łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – zamawiający wymaga jednak, aby w przypadku korzystania ze zdolności innych podmiotów warunek dotyczący doświadczenia wskazany w pkt. III.1.3. ppkt 1 lit. a) – c) był samodzielnie spełniony przez co najmniej jeden podmiot udostępniający swoje zdolności.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 3 stosuje się. 5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 dotyczących braku podstaw wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. III.1.2. ppkt 1, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; - dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w treści warunku opisanego w pkt III.1.2. ppkt 2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt. III.1.3. ppkt 1, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w ust. III.1.3. ppkt 2, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi oraz restauracyjnymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w pkt III.1.3. ppkt 3, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 310).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach: 1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia lub terminu realizacji Kamienia milowego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności: a) w przypadku wystąpienia odmiennych warunków Terenu budowy lub ujawnienia się błędów/braków dokumentacji, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie stwierdzić przed zawarciem Umowy; b) w przypadku opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub inne instytucje o podobnym zakresie kompetencji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; – zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub terminu wykonania Kamienia milowego poprzez ich wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn; 2) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia lub terminu wykonania Kamienia milowego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz termin wykonania Kamieni milowego, poprzez ich wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn; 3) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania Umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia Umowy; 4) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa; 5) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz obniżona zostanie wysokość wynagrodzenia o wartość elementów, których dotyczy to ograniczenie, ustalona na podstawie kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego; 6) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w związku z: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub zapewniających lepszą trwałość bądź funkcjonalność elementów Przedmiotu Umowy lub poprawiających bezpieczeństwa pożarowego; c) przedstawienia przez Wykonawcę propozycji zastosowania w zakresie przedmiotu zamówienia zamiennych materiałów lub rozwiązań technicznych/technologicznych, które jeżeli zostaną uwzględnione przy realizacji robót zmniejszą Zamawiającemu koszty ich wykonania, konserwacji lub eksploatacji obiektów, bądź podniosą wartość robót bez zwiększania wynagrodzenia, bądź też funkcjonalność, efektywność lub bezpieczeństwo wykonywanych obiektów; d) wystąpieniem nieprzewidzianych, obiektywnych przeszkód w realizacji robót w sposób określony w dokumentacji projektowej; e) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, f) wydaniem przez organy administracyjne, w tym organy ochrony zabytków, nowych decyzji lub wytycznych wpływających na sposób wykonania Przedmiotu Umowy, - w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz odpowiednio wysokość wynagrodzenia oraz postanowienia dotyczące terminów realizacji zamówienia o okres niezbędny dla realizacji rozwiązań zamiennych. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie określona na podstawie różnicy wartości rozwiązań przewidzianych pierwotnie do wykonania w dokumentacji projektowej i rozwiązań zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany przy zastosowaniu cen jednostkowych, wskazanych dla danego elementu w kosztorysie doręczonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, a w przypadku, gdy cena jednostkowa dla któregokolwiek elementu robót, którego dotyczy wprowadzana zmiana, nie będzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie wartości elementów prac budowlano-montażowych, zarówno przewidzianych pierwotnie do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, jak i robót zamiennych nastąpi na podstawie normatywów określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), przy użyciu średnich dla rejonu Pomorskiego stolica województwa cen stawek robocizny kosztorysowej, materiałów, urządzeń, i pracy sprzętu budowlanego, określonych w informacjach - „SEKOCENBUD", wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o., oraz następujących wskaźników cenotwórczych: roboty ziemne – Ko=40%, roboty pozostałe – Ko=60%, Kz= 10%, Z=10%. W przypadku braku odpowiednich informacji w wydawnictwach - „SEKOCENBUD", będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach - „INTERCENBUD”, ORGBUD przy zastosowaniu stawki robocizny i wskaźników cenotwórczych wskazanych powyżej. 3. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę propozycji zastosowania rozwiązań zamiennych, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c) powyżej, Zamawiający będzie posiadał pełną swobodę, co do jej akceptacji lub odrzucenia. Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wstrzymywania lub opóźnienia prac w oczekiwaniu na akceptację propozycji zastosowania rozwiązania zamiennego, które może zostać wprowadzone do realizacji dopiero po zawarciu pisemnego aneksu przez Strony. 4. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego propozycji zastosowania rozwiązania zamiennego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. c) powyżej, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje wszystkie niezbędne opracowania projektowe niezbędne dla wprowadzenia rozwiązania zamiennego oraz uzyska wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje w tym zakresie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za prawidłowość, stabilność i trwałość robót wykonanych z uwzględnieniem rozwiązania zamiennego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem zachowania niezmienionej wartości wynagrodzenia netto; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i w zakresie wykazanego przez Wykonawcę wzrostu kosztu spowodowanego wskazanymi wyżej okolicznościami. 6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 5, skutkujących zmianą kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 7. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 6, będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, wraz z dowodami potwierdzającymi wysokość ponoszonych kosztów. Wykonawca będzie zobowiązany do przestawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane - zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1a ustawy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540077018-N-2019 z dnia 18-04-2019 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
532145-N-2019

Data:
01/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
„Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 19057266000000, ul. Gradowa  6, 80-802  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 300 08 42, e-mail sekretariat@hewelianum.pl, faks 58 742 15 13.
Adres strony internetowej (url): http://www.hevelianum.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.hevelianum.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne#
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.6

Punkt:
2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-04-24, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-05-08, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510131989-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.
„Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźniena Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą, budową budynku technicznego i rozbiórką budynku gospodarczego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532145-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540085036-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
„Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 19057266000000, ul. Gradowa  6, 80-802  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 300 08 42, e-mail sekretariat@hewelianum.pl, faks 58 742 15 13.
Adres strony internetowej (url): https://www.hevelianum.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.hevelianum.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźniena Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą, budową budynku technicznego i rozbiórką budynku gospodarczego

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
DPZ.26.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźniena Centrum Edukacji Ekologicznej, budowa budynku technicznego, układu drogowego z miejscami postojowymi, zewnętrznej instalacjikanalizacji deszczowej z przyłączem i zbiornikami wód deszczowych przetrzymującymi wody, linii kablowej nn-0,4 kV i rozbiórką budynkugospodarczego na działkach nr 86/2, 88, 89 i 87, obr. 034 w granicach zespołu Domu Zdrojowego wpisanego do rejestru zabytkównieruchomych decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 maja 1993 r. pod nr 1090 (nr dawnego rejestru zabytków), obecniepod nr 1383. 2. Roboty budowlane w ramach przedmiotu zamówienia są objęte: 1) decyzją Prezydenta Miasta Gdańska zatwierdzającą projektbudowlany i udzielającą pozwolenie na budowę nr WUiA-V.6740.1204-3.2018.IG.246258 z dnia 07.09.2018 r., która stała się prawomocna wdniu 26.09.2018 r., 2) decyzją Prezydenta Miasta Gdańska pozwalającą na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, budowlanych nrBMKZ.4125.574.2018.EM.3 z dnia 1 sierpnia 2018r. wraz z Protokołem Uzgodnienia Komisyjnego z dnia 31.10.2019 r., 3) decyzją PrezydentaMiasta Gdańska zezwalającą na usunięcie 22 szt. drzew 205 m2 krzewów rosnących na działkach nr 86/2 i 88 obr. 034 nrBMKZ.6131.53.2018.GS/MS z dnia 16.07.2018 r. wraz z Decyzją nr BMKZ.6131.53.2018.HS z dnia 28 lutego 2019 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45262690-4


Dodatkowe kody CPV:
45212350-4, 45100000-8, 45111100-9, 45111291-4, 45111000-8, 45111213-4, 45111300-4, 45233200-1, 45232454-9, 45231100-8, 45261000-4, 45261320-3, 45261213-0, 45261410-1, 45261420-4, 45261910-6, 45262520-2, 45262521-9, 45262700-8, 45331000-6, 45315000-8, 45311000-0, 45312000-7, 43314300-4, 45320000-6, 45321000-3, 45332000-3, 45410000-4, 45421000-4, 45422000-1, 45431000-7, 45442100-8, 45443000-4, 45453100-8, 77211500-7, 77300000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
13468030.63

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@poleko.eu
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 7 80-298 Gdańsk
Kod pocztowy: 80-298
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
22962259.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22962259.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27007110.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: n/d

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Gradowa 6, 80-802 Gdańsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@hewelianum.pl
tel: 58 300 08 42
fax: 58 742 15 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 532145-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: DPZ.26.3.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 50000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 666 666 PLN  -  2 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.hevelianum.pl/
Informacja dostępna pod: http://www.hevelianum.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45262690-4 Remont starych budynków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie na Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą, budową budynku technicznego i rozbiórką budynku gospodarczego POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 7 80-298 Gdańsk, 80-298 Gdańsk, woj.
2019-06-28 22 962 259,00