Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2010 r.


Numer ogłoszenia: 53282 - 2010; data zamieszczenia: 26.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  brodnica.torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2010 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące wykonywanie w 2010 r. usług: a)inwentaryzacji obiektów budowlanych wraz z obmiarami, b)wykonywania dokumentacji projektowej remontów, napraw i modernizacji budowlanych wraz z kosztorysowaniem inwestorskim, c)uzyskiwania i kompletowania wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń związanych z procesem budowlanym, d)ekspertyz merytorycznej zawartości ofert wykonawców składanych w związku z procesem budowlanym, e)oceny zakresu awarii oraz projektów ich usuwania w budynkach, budowlach i zamontowanych w nich instalacjach, wraz z kosztorysowaniem inwestorskim, f)nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych. 2.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 71.50.00.00-3 3.Zamawiający dopuszcza powierzenie realizacji zamówienia podwykonawcom. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca jest zobowiązany do określenia podwykonawców, którym powierzy realizację zamówienia oraz zakresu powierzonych prac. 5.Inwentaryzacja obiektów budowlanych będzie następować na podstawie każdorazowo wystawianego i podpisywanego przez strony zlecenia w zakresie tamże ustalanym przez zamawiającego. 6.Zamawiający wymaga wykonywania, kompletowania i składania w jego siedzibie w Brodnicy przy ul. Sądowej 16 całości dokumentacji procesów budowlanych. Rozpoczęcie usługi będzie następować na podstawie każdorazowo wystawianego i podpisywanego przez strony zlecenia. Stan dokumentacji musi umożliwiać sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także realizowanie robót budowlanych. 7.Zlecenie nadzoru inwestorskiego będzie następować automatycznie wraz z wystawieniem ww. zleceń lub na podstawie oddzielnych zleceń w przypadku braku zlecania usług z pkt 6. Nadzór musi obejmować całokształt zagadnień zabezpieczających interes zamawiającego w trakcie procesu budowlanego, w tym zapewniać sprawne, bezpieczne i zgodne z przepisami prawa prowadzenie prac budowlanych. 8.Usługa projektowania będzie następować po każdorazowym zleceniu i ustaleniu na gruncie założeń dotyczących uwarunkowań i specyfiki prac. 9.Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności wykonawcy tzn. stawiania się w siedzibie zamawiającego na jego żądanie najpóźniej następnego dnia roboczego od daty zawiadomienia wykonawcy. 10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • art. 67


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.50.00.00-3, 71.50.00.00-3, 71.50.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2.000,00zł (dwatysięce złotych


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22. i 24. ustawy)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz minimum trzech o podobnym charakterze usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) o zbliżonym zakresie do zadania będącego przedmiotem niniejszej SIWZ i wartości min. 50 tys. zł każda, na druku wg załącznika do SIWZ, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie (np. referencje);


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób (podmiotów), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na formularzu wg załącznika do SIWZ), w tym co najmniej: a.1. osób z uprawnieniami budownictwa ogólnego, b.1. osoba z uprawnieniami budownictwa drogowego, c.1. osoba z uprawnieniami branży elektrycznej, d.1. osoba z uprawnieniami branży wodno-kanalizacyjnej, e.1. osoba z uprawnieniami branży centralnego ogrzewania, f.1. osoba z uprawnieniami branży melioracyjnej, g.1. osoba z uprawnieniami prowadzenia pojazdów min. kat. B, (dopuszczalne jest sumowanie kilku posiadanych uprawnień w ramach kompetencji jednej osoby); 3)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym co najmniej: a.uprawnienia budownictwa drogowego, zgodnie z art. 12. ust. 2. ustawy z 1994-07-07 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.); b.uprawnienia budownictwa w zakresie branży elektrycznej, zgodnie z art. 12. ust. 2. ustawy z 1994-07-07 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.); c.uprawnienia budownictwa w zakresie branży sanitarnej, zgodnie z art. 12. ust. 2. ustawy z 1994-07-07 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.); d.uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, zgodnie z art. 88. ust. 1. i 2. ustawy 1997-06-20 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2005 r. nr 108 poz. 908 ze zm); (dopuszczalne jest sumowanie kilku posiadanych uprawnień w ramach kompetencji jednej osoby);


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane dokumenty powierdzające spełnianie warunku 1)polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
brodnica.toeun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica, 87-300 Brodnica, ul. Sądowa 16.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.03.2010 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica, 87-300 Brodnica, ul. Sądowa 16, pokój nr 7 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 04.04.2010.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2010 r.


Numer ogłoszenia: 68954 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 53282 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka państwowa nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2010 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonawstwo usług z zakresu projektowania, kosztorysowania, nadzoru inwestorskiego, przeglądu osad, kompletowanie dokumentacji i złożenie do instytucji w celu uzyskania pozwoleń lub zgłoszeń na wykonanie prac..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.50.00.00-3, 71.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2010 r.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Inwestycyjne Nadzory Budowlane Kosztorysowanie Sławomir Mańka Gorczenica 98 C, Gorczenica 98 C, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 112109,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  102600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  102600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  102600,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-03-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5328220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 301 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: brodnica.torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica, 87-300 Brodnica, ul. Sądowa 16
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi projektowania budowlanego i nadzoru inwestorskiego w 2010 r. Usługi Inwestycyjne Nadzory Budowlane Kosztorysowanie Sławomir Mańka Gorczenica 98 C
Gorczenica 98 C, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2010-03-12 102 600,00