Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 535648-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kamieniec Ząbkowicki, krajowy numer identyfikacyjny 89071844900000, ul. ul. Ząbkowicka  26 , 57-230  Kamieniec Ząbkowicki, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 8162010, e-mail gmina@kamzab.pl, faks 074 8173361.
Adres strony internetowej (URL): www.kamienieczabkowicki.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/zamowienia-publiczne/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/zamowienia-publiczne/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres
Nie dotyczy


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
drogą pocztową, kurierem, osobiście na
Adres:
57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego hali sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Zamkowej 4a.

Numer referencyjny:
02/1/RPR/PN-U/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

nie dotyczy

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

nie dotyczyII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji wielofunkcyjnego budynku hali sportowej z zapleczem przy ul. Zamkowej 4a – etap I. Zakres rodzajowy zasadniczych prac zamówienia: 1. Ocieplenie stropodachu wraz z nowym pokryciem dachowym, 2. Wymiana obróbek, parapetów rynien i rur spustowych, daszków, 3. Wymiana stolarki okiennej, 4. Malowanie elewacji Szczegółowy zakres prac zamieszczony został w dokumentacji technicznej załączonej do Specyfikacji. Zamawiający posiada decyzję numer 115/2016 z dnia 22.04.2016 roku Starosty Powiatu Ząbkowickiego ( nr rej. WB.6740.82.2016.BB) w sprawie zatwierdzenia projekt budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111300-1
45320000-6
45421000-3
45421000-4
45233250-6
45453000-7
45262100-2
45111100-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-10-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-10-30


II.9) Informacje dodatkowe:
Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy: etap 1. – Wykonanie prac w zakresie docieplenia stropodachu – termin wykonania od dnia udzielenia zamówienia do dnia zgłoszenia zgłoszenie pierwszego etapu do odbioru częściowego, etap 2. - pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia – termin realizacji od dnia udzielenia zamówienia do dnia określonego przez wykonawcę w formularzu ofertowym, nie później jednak jak do 30.10.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 1. Zamawiający od wykonawców oczekiwać będzie przedłożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, z którego wynikać będzie uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (dokument wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert, wykonawca składa go wraz z formularzem oferty).
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1. Zamawiający od wykonawcy którego oferta oceniona zostanie najwyżej, wymagać będzie przedłożenia dokumentu właściwego banku, potwierdzającego stan rachunków/kont bankowych lub zdolności kredytowej na wartość nie mniejszą, jak wynikająca z zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym całkowitej ceny netto. 2. Wykonawca przedłoży dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej Umowy na wartość co najmniej: 500 000,00 zł; (słownie: pięćset tysięcy złotych), wraz z dowodem dokonania opłaty przedmiotowego ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. W przypadku podania przez wykonawcę w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu wartości w walucie innej niż złoty (PLN) zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga od wykonawcy aby wykazał posiadanie rusztowań budowlanych w ilości umożliwiającej wykonanie prac na elewacjach i dachu. Uwaga: Na każdym etapie robót, w zależności od ich rodzaju, wykonawca prac uzgadnia z zamawiającym obszar i czasookres na jaki będzie ten obszar wyłączany z użytkowania, ze względu na przesłanki techniczne i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Wykonawca dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej zobowiązany będzie do przedłożenia w/w uprawnień. Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wykazu co najmniej trzech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy w sposób ciągły zatrudnieni będą przy realizacji prac związanych z ociepleniem stropodachu, wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej (oświadczenie z zakresu potencjału osobowego wykonawca składa na wezwanie zamawiającego, zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej/powierzonej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (oświadczenie wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym), 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy oraz uprawnienia do podpisywanie oświadczenia woli bądź udzielania pełnomocnictw (odpis wystawiony nie wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert, dokument składany wraz z formularzem ofertowym). 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument składany na wezwanie zamawiającego) 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument składany na wezwanie zamawiającego). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów urzędowych określonych powyżej składa: 1)Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2) Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty to potwierdzające (dokument składany na wezwanie zamawiającego – załącznik nr 5 do SIWZ), 2. Wykaz odpowiedniego potencjału technicznego tj. że posiada rusztowanie o powierzchni co najmniej 300 m2 , (dokument składany na wezwanie zamawiającego -zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dokument składany na wezwanie zamawiającego – załącznik nr 7 do SIWZ), 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy, dokument składany na wezwanie zamawiającego w formie oświadczenia udzielających zasoby). 5. Dokument właściwego banku, potwierdzającego stan rachunków/kont bankowych lub zdolności kredytowej wykonawcy na wartość nie mniejszą, jak wynikająca z zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym całkowitej ceny netto (dokument składany na wezwanie zamawiającego).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zadania rodzajowo zbieżne z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na odbudowie, rekonstrukcji, przebudowie bądź rozbudowie obiektów publicznych: - co najmniej 3 zadania o wartości każdego z nich na kwotę nie niższą jak 166 670,00,- zł. brutto, lub - co najmniej 2 zadania o wartości każdego z nich na kwotę nie niższą jak 250 000,00,- zł. brutto, lub - jednego zadania o wartości nie niższej jak 500 000,00- zł. brutto. Stosowny wykaz, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ wykonawca składa na wezwanie zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga od wykonawcy aby wykazał posiadanie rusztowań budowlanych w ilości umożliwiającej wykonanie prac na elewacjach i dachu. Uwaga: Na każdym etapie robót, w zależności od ich rodzaju, wykonawca prac uzgadnia z zamawiającym obszar i czasookres na jaki będzie ten obszar wyłączany z użytkowania, ze względu na przesłanki techniczne i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Wykonawca dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej zobowiązany będzie do przedłożenia w/w uprawnień. Dodatkowo wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wykazu co najmniej trzech pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy w sposób ciągły zatrudnieni będą przy realizacji prac związanych z ociepleniem stropodachu, wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej (oświadczenie z zakresu potencjału osobowego wykonawca składa na wezwanie zamawiającego, zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do SIWZ). 4. Zamawiający od wykonawcy którego oferta oceniona zostanie najwyżej, wymagać będzie przedłożenia dokumentu właściwego banku, potwierdzającego stan rachunków/kont bankowych lub zdolności kredytowej na wartość nie mniejszą, jak wynikająca z zaoferowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym całkowitej ceny netto. 5. Wykonawca przedłoży dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej Umowy na wartość co najmniej: 500 000,00 zł; (słownie: pięćset tysięcy złotych), wraz z dowodem dokonania opłaty przedmiotowego ubezpieczenia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 8 wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym). 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik nr 8 do SIWZ). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 17 000,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy zł. 00/100). 1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 1.4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 1.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 1.6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, należy załączyć do oferty przedmiotowy dokument, nie spinając go w całość z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości, dodatkowa15,00
Dostępność kierownika budowy9,00
Termin wykonania zamówienia16,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;  zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;  wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; d) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie. 2. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, b) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;  zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy;  polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w Umowie lub ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-06, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (adres: ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Polska), w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 10. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: gmina@kamzab.pl
tel: 074 8162010
fax: 074 8173361
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 535648-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 02/1/RPR/PN-U/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 17000 ZŁ
Szacowana wartość* 566 666 PLN  -  850 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.kamienieczabkowicki.eu
Informacja dostępna pod: http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty-kategoria/zamowienia-publiczne/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane