Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 537441-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Gmina Sękowa: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO WZMACNIAJĄCEGO OFERTĘ TURYSTYCZNĄ POWIATU GORLICKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

projekt pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego”, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałane 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – spr, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sękowa, krajowy numer identyfikacyjny 49189268200000, ul. Sękowa  252 , 38-307  Sękowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 3518016 w. 29, e-mail ugsekowa@sekowa.pl, faks 183 540 310.
Adres strony internetowej (URL): www.sekowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sekowa.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Sękowa, 38-307 Sękowa nr 252 (pok. nr 9)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO WZMACNIAJĄCEGO OFERTĘ TURYSTYCZNĄ POWIATU GORLICKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer referencyjny:
BK.271.7.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego”, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałane 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – spr, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Miejsce realizacji zamówienia: działki nr 106/2, 139 i 140 w Małastowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Sporządzenie dokumentacji projektowej dla wykonania następujących elementów: a) Rozbiórka wyciągu zaczepowego GUCIO, b) Budowa budynku „wiaty z grillem” wraz z węzłem sanitarnym, c) Budowa oświetlenia i zagospodarowanie terenu boiska – mała architektura. 2) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z dokumentami określonymi w ust. 3 i zapisami ust. 4 i 5. 3) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 4) Wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w oparciu o prawomocne pozwolenia i decyzje administracyjne. 3. Szczegółowy opis i zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają postanowienia niniejszej SIWZ oraz załączniki: 1) Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący zał. nr 8 do SIWZ. UWAGA: z całego zakresu prac określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, wykonawca zobowiązany będzie w niniejszym przedmiocie zamówienia do wykonania dokumentacji i robót budowlanych w zakresie opisanym w ZADANIU I: ROZBUDOWA SNOW PARK’U: – Rozbiórka wyciągu zaczepowego, i w ZADANIU II: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ: - Budowa wiaty z grillem wraz z węzłem sanitarnym, - Budowa oświetlenia i zagospodarowanie terenu boiska – mała architektura. UWAGA: przedmiot zamówienia nie obejmuje utwardzenia powierzchni parkingu (błędny zapis w programie funkcjonalno – użytkowym w ust. 1.1, Etap II, Zadanie II: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej: – Utwardzenie powierzchni parkingu, i w ust 1.2.3 pkt 2, Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – Utwardzenie powierzchni parkingu na działce 106/2), 2) Koncepcja architektoniczno – budowlana „Budowa budynku zaplecza rekreacyjno-socjalnego dla wyciągu narciarskiego w Małastowie” stanowiąca zał. nr 9 do SIWZ, która jest uszczegółowieniem zapisów programu funkcjonalno-użytkowego. W przypadku stwierdzenia rozbieżności polegających na różnych zapisach sprzecznych ze sobą, występujących w koncepcji i programie funkcjonalno -użytkowym pierwszeństwo mają zapisy koncepcji architektoniczno – budowlanej, 3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiąca zał. nr 10 do SIWZ, 4) Warunki przyłączenia (dostawa energii elektrycznej) stanowiące zał. nr 11 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) Wykonanie studni na potrzeby zaopatrzenia w wodę „wiaty z grillem” jako studni głębinowej wierconej, 2) Dostawę i montaż na dachu budynku „wiaty z grillem” paneli fotowoltaicznych o min. mocy 8 kW, 3) Wykonanie w sąsiedztwie „wiaty z grillem” dwóch podestów ziemnych dla osób poruszających się na wózkach, pozwalających na bezproblemowe oglądanie narciarstwa i innych atrakcji sportowych i rekreacyjnych oraz montaż ławki, z której będą mogły skorzystać między innymi osoby starsze lub o zmniejszonej zdolności poruszania się. Wielkość podestu w szczycie min. 3x5 m o wysokości od poziomu terenu ok. 70 cm w najwyższym punkcie i nachyleniem skarp umożliwiającym wjazd wózkiem dla niepełnosprawnych co najmniej od 1 strony. 5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić poniższe wymagania: 1) Dojście do wiaty z grillem oraz sam obiekt powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne (w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich), 2) Lampy parkowe typu LED o mocy 30 – 40 W. Słupy stalowe stożkowe ocynkowane wysokość min 5 m bez wysięgnika na fundamentach prefabrykowanych. Oprawa aluminiowa z daszkiem okrągłym i kloszem. Lokalizacja lamp: przy zejściu z kładki, przy grillu, przy altanie i w rogu boiska od strony ściany lasu, 3) W ramach zagospodarowania terenu boiska zabudowa w sąsiedztwie altany rozdzielnicy budowlanej wandaloodpornej zamykanej na zamek z 1 gniazdem 3-fazowym 16A i 2 gniazdami 1-fazowymi 220V i wyłącznikiem do sterowania oświetlenia, 4) Stojaki na rowery w formie kłody drewnianej o średnicy min. 50 cm z twardego drewna liściastego, okorowanego i impregnowanego, z wycięciami na koła rowerów. Każdy stojak na co najmniej 4 rowery Stojaki należy ustawić na płytkach betonowych, 5) Ławki z twardego drewna liściastego, okorowanego i impregnowanego, nogi z „okrąglaków” siedzisko z połówki kłody o średnicy min. 40 cm. Długość ławki ok. 2m. Ławki należy ustawić na płytkach betonowych.


II.5) Główny kod CPV:
45212000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
45212140-9
45112720-8
45311000-0
45111291-4
45330000-9
71320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-03-16
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-03-16


II.9) Informacje dodatkowe:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do 16.03.2020 r. z zastrzeżeniem, iż Wykonawca w terminie do 150 dni od dnia podpisania umowy wykona i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową wraz pozyskanymi przez Wykonawcę prawomocnymi pozwoleniami lub decyzjami administracyjnymi wymaganymi prawem niezbędnymi do wykonania robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej, której zakres obejmował lub która polegała na budowie budynku, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. UWAGA: Zgodnie z art. 3 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, pod pojęciem budynku należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 2) Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia osobami: a) projektantem: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, b) projektantem: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, c) projektantem: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) projektantem: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowiska wymienione pod lit. a) – d) pod warunkiem posiadania przez daną osobę uprawnień do pełnienia funkcji w wymaganym zakresie. Osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać aktualne uprawnienia budowlane nadane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy pzp, dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ. 2. Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Na ofertę składają się: 1. Wypełniony formularz „OFERTA”, który należy sporządzić w postaci papierowej, ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 1.2.Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa wraz z ofertą zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca może wykorzystać wzór zobowiązania stanowiący zał. nr 6 do SIWZ; 1.3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669) celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania określona w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący zał. nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie zł: cztery tysiące 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą to jest 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 110, 650, 1000 i 1669). Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 85 8795 0005 2001 0021 9095 0001 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w terminie składnia ofert. Wadium w formie innej niż pieniądz należy wnieść najpóźniej w terminie składnia ofert, wraz z ofertą jako oddzielny dokument lub złożyć w kasie Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji obejmować musi co najmniej 30 dniowy termin związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie. Formy i miejsce złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający poza ww. formami wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie dopuszcza innych form jego wnoszenia. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 85 8795 0005 2001 0021 9095 0001 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej za termin wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę uznania rachunku zamawiającego. Uznanie rachunku zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed podpisaniem umowy. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ww. formach należy w nich uwzględnić kwotę zabezpieczenia na okres wykonywania umowy i 30 dni od dnia zakończenia przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonanego, oraz oddzielnie na okres rękojmi za wady. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może zawierać klauzul powodujących uzależnianie wypłaty kwoty gwarancyjnej od potwierdzenia przez podmiot trzeci (np. bank prowadzący rachunek beneficjenta lub notariusza) podpisów osób na wezwaniu do wypłaty. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nie może zawierać klauzul powodujących utratę ważności gwarancji w przypadku dopuszczalnych zmian umowy objętej gwarancją bez zgody gwaranta. Zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, może wyrazić zgodę na tworzenie zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, jednakże wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu na który została zawarta umowa. Zamawiający postanawia, iż: 70 % zabezpieczenia wykonawca wnosi na zabezpieczenie realizacji przedmiotu zamówienia, 30 % zabezpieczenia wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tyłu rękojmi za wady. Zwrot zabezpieczenia: Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu zmawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy Zamawiający, zwraca zabezpieczenie, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonanego. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tyłu rękojmi za wady, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510104569-N-2019 z dnia 27-05-2019 r.
Gmina Sękowa: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO WZMACNIAJĄCEGO OFERTĘ TURYSTYCZNĄ POWIATU GORLICKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
projekt pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego”, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałane 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – spr, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537441-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sękowa, Krajowy numer identyfikacyjny 49189268200000, ul. Sękowa  252, 38-307  Sękowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 3518016 w. 29, e-mail ugsekowa@sekowa.pl, faks 183 540 310.
Adres strony internetowej (url): www.sekowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO WZMACNIAJĄCEGO OFERTĘ TURYSTYCZNĄ POWIATU GORLICKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BK.271.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego”, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałane 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionu – spr, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Miejsce realizacji zamówienia: działki nr 106/2, 139 i 140 w Małastowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Sporządzenie dokumentacji projektowej dla wykonania następujących elementów: a) Rozbiórka wyciągu zaczepowego GUCIO, b) Budowa budynku „wiaty z grillem” wraz z węzłem sanitarnym, c) Budowa oświetlenia i zagospodarowanie terenu boiska – mała architektura. 2) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z dokumentami określonymi w ust. 3 i zapisami ust. 4 i 5. 3) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) niezbędnych do wykonania robót budowlanych. 4) Wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz w oparciu o prawomocne pozwolenia i decyzje administracyjne. 3. Szczegółowy opis i zakres realizacji przedmiotu zamówienia określają postanowienia niniejszej SIWZ oraz załączniki: 1) Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący zał. nr 1 do umowy. UWAGA: z całego zakresu prac określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, wykonawca zobowiązany będzie w niniejszym przedmiocie zamówienia do wykonania dokumentacji i robót budowlanych w zakresie opisanym w ZADANIU I: ROZBUDOWA SNOW PARK’U: – Rozbiórka wyciągu zaczepowego, i w ZADANIU II: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ: - Budowa wiaty z grillem wraz z węzłem sanitarnym, - Budowa oświetlenia i zagospodarowanie terenu boiska – mała architektura. UWAGA: przedmiot zamówienia nie obejmuje utwardzenia powierzchni parkingu (błędny zapis w programie funkcjonalno – użytkowym w ust. 1.1, Etap II, Zadanie II: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej: – Utwardzenie powierzchni parkingu, i w ust 1.2.3 pkt 2, Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – Utwardzenie powierzchni parkingu na działce 106/2), 2) Koncepcja architektoniczno – budowlana „Budowa budynku zaplecza rekreacyjno-socjalnego dla wyciągu narciarskiego w Małastowie” stanowiąca zał. nr 2 do umowy, która jest uszczegółowieniem zapisów programu funkcjonalno-użytkowego. W przypadku stwierdzenia rozbieżności polegających na różnych zapisach sprzecznych ze sobą, występujących w koncepcji i programie funkcjonalno -użytkowym pierwszeństwo mają zapisy koncepcji architektoniczno – budowlanej, 3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowiąca zał. nr 3 do umowy, 4) Warunki przyłączenia (dostawa energii elektrycznej) stanowiące zał. nr 4 do umowy. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) Wykonanie studni na potrzeby zaopatrzenia w wodę „wiaty z grillem” jako studni głębinowej wierconej, 2) Dostawę i montaż na dachu budynku „wiaty z grillem” paneli fotowoltaicznych o min. mocy 8 kW, 3) Wykonanie w sąsiedztwie „wiaty z grillem” dwóch podestów ziemnych dla osób poruszających się na wózkach, pozwalających na bezproblemowe oglądanie narciarstwa i innych atrakcji sportowych i rekreacyjnych oraz montaż ławki, z której będą mogły skorzystać między innymi osoby starsze lub o zmniejszonej zdolności poruszania się. Wielkość podestu w szczycie min. 3x5 m o wysokości od poziomu terenu ok. 70 cm w najwyższym punkcie i nachyleniem skarp umożliwiającym wjazd wózkiem dla niepełnosprawnych co najmniej od 1 strony. 5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić poniższe wymagania: 1) Dojście do wiaty z grillem oraz sam obiekt powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne (w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich), 2) Lampy parkowe typu LED o mocy 30 – 40 W. Słupy stalowe stożkowe ocynkowane wysokość min 5 m bez wysięgnika na fundamentach prefabrykowanych. Oprawa aluminiowa z daszkiem okrągłym i kloszem. Lokalizacja lamp: przy zejściu z kładki, przy grillu, przy altanie i w rogu boiska od strony ściany lasu, 3) W ramach zagospodarowania terenu boiska zabudowa w sąsiedztwie altany rozdzielnicy budowlanej wandaloodpornej zamykanej na zamek z 1 gniazdem 3-fazowym 16A i 2 gniazdami 1-fazowymi 220V i wyłącznikiem do sterowania oświetlenia, 4) Stojaki na rowery w formie kłody drewnianej o średnicy min. 50 cm z twardego drewna liściastego, okorowanego i impregnowanego, z wycięciami na koła rowerów. Każdy stojak na co najmniej 4 rowery Stojaki należy ustawić na płytkach betonowych, 5) Ławki z twardego drewna liściastego, okorowanego i impregnowanego, nogi z „okrąglaków” siedzisko z połówki kłody o średnicy min. 40 cm. Długość ławki ok. 2m. Ławki należy ustawić na płytkach betonowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45212000-6


Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45212140-9, 45112720-8, 45311000-0, 45111291-4, 45330000-9, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
660000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tomasz Kuziak, Firma Usługowo-Handlowa „RT-BUD”
Email wykonawcy: fuhkuziak@onet.pl
Adres pocztowy: Bartne 1
Kod pocztowy: 38-307
Miejscowość: Sękowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
799500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 799500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 799500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Sękowa 252, 38-307 Sękowa
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: ugsekowa@sekowa.pl
tel: 18 3518016 w. 29
fax: 183 540 310
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 537441-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: BK.271.7.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 4000 ZŁ
Szacowana wartość* 133 333 PLN  -  200 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.sekowa.pl
Informacja dostępna pod: www.sekowa.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH PROJEKTU PN. „BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO WZMACNIAJĄCEGO OFERTĘ TURYSTYCZNĄ POWIATU GORLICKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z REGIONALN Tomasz Kuziak, Firma Usługowo-Handlowa „RT-BUD”
Bartne 1, 38-307 Sękowa, woj.
2019-05-27 799 500,00