Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 537914-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

AMW REWITA Sp. z o.o.: „Dostaw samochodu osobowego typu I i II oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
AMW REWITA Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 14299025400000, ul. ul. św. J. Odrowąża  15 , 03-310  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 2709550, e-mail zp@rewita.pl, faks 22 2702143.
Adres strony internetowej (URL): www.rewita.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://dwwam.nowybip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://dwwam.nowybip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:

Adres:
pisemnie na Adres: ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostaw samochodu osobowego typu I i II oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części”.

Numer referencyjny:
RWT/PZP/12/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego typu I i II oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części spełniające warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., Nr 14448 poz. 1137 z późn. Zm.) o zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, zostały określone w załączniku numer 2 do SIWZ – (Opis przedmiotu zamówienia oraz zestawienie parametrów techniczno-użytkowych). 2. SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://dwwam.nowybip.pl


II.5) Główny kod CPV:
34115200-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
34130000-7
66114000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
30
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
36


II.9) Informacje dodatkowe:
1.Termin realizacji kompletnego przedmiotu leasingu do 30 dni od dnia podpisania umowy. 2.Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego: AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa w zakresie części nr 1 i 2 oraz Do Oddziału Rewita Solina, 38-612 Solina. 3.Okres leasingowania: 36 miesięcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy PZP; b)oświadczeń Wykonawcy zgodnie z złącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy przedłożyć: 1) Foldery/katalogi/opisy, itp. zawierające dane techniczne oferowanego samochodu, umożliwiające porównanie jego parametrów technicznych z wymaganiami określonymi SIWZ, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony i podpisany : Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane: Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3)Upoważnienie(pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii. Informujemy, że dokumenty wyszczególnione w pkt 1-2 stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy w przypadku: 1)zmian wynikających z siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy; 2)zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę podatku VAT; 3)zmiany podwykonawcy w zakresie wskazanym w Formularzu ofertowym z powodu ogłoszenia upadłości podwykonawcy, zakończenia współpracy Wykonawcy z podwykonawcą lub innych okoliczności uniemożliwiających dalszą współpracę z dotychczasowym podwykonawcą; 4)zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 2.Wszelkie zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie pod warunkiem zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu I wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018 (dot. cz. 1) który wcześniej nie był używany, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Wszystkie wymagania opisane w OPZ oraz Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych należy traktować jako minimalne Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych (m.in. aby pochodził z autoryzowanych kanałów sprzedaży oraz nie był wcześniej zarejestrowany na żadnego innego klienta w bazie klientów danego producenta ) – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta. Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego: AMW Rewita Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Św. J. Odrowąża 15 dla części nr 1.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
34115200-8, 34130000-7, 66114000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1.Termin realizacji kompletnego przedmiotu leasingu do 30 dni od dnia podpisania umowy. 2.Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego: AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa w zakresie części nr 1. 3.Okres leasingowania: 36 miesięcy.


Część nr:
2Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu II wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018 (dot. 2 ), który wcześniej nie był używany, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Wszystkie wymagania opisane w OPZ oraz w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych należy traktować jako minimalne Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych (m.in. aby pochodził z autoryzowanych kanałów sprzedaży oraz nie był wcześniej zarejestrowany na żadnego innego klienta w bazie klientów danego producenta ) – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta. Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego: AMW Rewita Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Św. J. Odrowąża 15 dla części nr 2

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
34115200-8, 34130000-7, 66114000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1.Termin realizacji kompletnego przedmiotu leasingu do 30 dni od dnia podpisania umowy. 2.Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego: AMW REWITA Sp. z o.o., ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa w zakresie części nr 2. 3.Okres leasingowania: 36 miesięcy.


Część nr:
3Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu typu VAN

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu typu VAN wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2017 (dot. cz. 3), który wcześniej nie był używany, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. Wszystkie wymagania opisane w OPZ oraz w Zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych należy traktować jako minimalne Zamawiający wymaga aby oferowany produkt był wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych (m.in. aby pochodził z autoryzowanych kanałów sprzedaży oraz nie był wcześniej zarejestrowany na żadnego innego klienta w bazie klientów danego producenta ) – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta. Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego - Oddział Rewita Solina, 38-612 Solina dla części nr 3;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
34115200-8, 34130000-7, 66114000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 36
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1.Termin realizacji kompletnego przedmiotu leasingu do 30 dni od dnia podpisania umowy. 2.Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego: Oddziału Rewita Solina, 38-612 Solina. 3.Okres leasingowania: 36 miesięcy.


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540080585-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
537914-N-2019

Data:
2019-04-15
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
AMW REWITA Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14299025400000, ul. ul. św. J. Odrowąża  15, 03-310  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 2709550, e-mail zp@rewita.pl, faks 22 2702143.
Adres strony internetowej (url): www.rewita.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Data: 2019-04-24, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2019-05-07, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510088252-N-2019 z dnia 07-05-2019 r.
AMW REWITA Sp. z o.o.: Dostaw samochodu osobowego typu I i II oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537914-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540080585-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
AMW REWITA Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14299025400000, ul. ul. św. J. Odrowąża  15, 03-310  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 2709550, e-mail zp@rewita.pl, faks 22 2702143.
Adres strony internetowej (url): www.rewita.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostaw samochodu osobowego typu I i II oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RWT/PZP/12/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego typu I i II oraz samochodu typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części spełniające warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., Nr 14448 poz. 1137 z późn.zm.) zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
34115200-8


Dodatkowe kody CPV:
34130000-7, 66114000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
AMW REWITA Sp. z o.o. 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia, iż unieważnił postępowanie pn.: „Dostawa samochodu osobowego, typu I i typu II oraz typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części, znak sprawy: RWT/PZP/12/2019 w dniu 07.05.2019 r.. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu II
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
AMW REWITA Sp. z o.o. 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia, iż unieważnił postępowanie pn.: „Dostawa samochodu osobowego, typu I i typu II oraz typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części, znak sprawy: RWT/PZP/12/2019 w dniu 07.05.2019 r.. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. samochodu typu VAN
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
AMW REWITA Sp. z o.o. 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia, iż unieważnił postępowanie pn.: „Dostawa samochodu osobowego, typu I i typu II oraz typu VAN w formie leasingu operacyjnego z podziałem na 3 części, znak sprawy: RWT/PZP/12/2019 w dniu 07.05.2019 r.. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. św. J. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zp@rewita.pl
tel: 22 2709550
fax: 22 2702143
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 537914-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: RWT/PZP/12/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rewita.pl
Informacja dostępna pod: http://dwwam.nowybip.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
34115200-8 Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób