Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 537915-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk: „Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2019” - II postępowanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk, krajowy numer identyfikacyjny 63001293000000, ul. Lasówki  1 , 62-065  Grodzisk Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 445 301, , e-mail grodzisk@poznan.lasy.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.lasy.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.nowytomysl.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie - operator pocztowy, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Nadleśnictwo Grodzisk, Lasówki 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2019” - II postępowanie

Numer referencyjny:
SA.270.20.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę robót w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji nawierzchni opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 A do SIWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (dalej: „Zadania”). Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie Zadania. Oferta złożona na dane Zadanie musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Zadania. Roboty będą realizowane w dwóch częściach: 3.1.1. ZADANIE 1 (część 1) – Wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża. Prace będą wykonywane na terenie wszystkich trzynastu leśnictw Nadleśnictwa Grodzisk. Prace wchodzące w zakres ZADANIA 1 to w szczególności: a) Równanie wraz z zagęszczeniem przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca drogowego gumowego (lub stalowo-gumowego) b) Profilowanie (spad dwustronny) nawierzchni należy wykonać w/w równiarką drogową z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniającego spływ wód poza jezdnię. c) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona. d) Usunięcie korzeni znajdujących się w pasie drogowym. CAŁKOWITA ILOŚĆ DRÓG DO WYRÓWNANIA, PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA: 78 000 mb o szerokości 3,6 – 4,5 m. (przyjęto średnio 4,00m) = 312 m² 3.1.2. ZADANIE 2 (część 2) – Wykonanie naprawy odcinków dróg na obrębie Rakoniewice. Prace będą wykonywane na terenie Leśnictw Aleksandrowo, Krzewina, Głodno oraz Rakoniewice. Prace wchodzące w zakres ZADANIA 2 to w szczególności: a) Na całości odcinków, wymagających prac utrzymaniowych należy wykonać następujące czynności: − Korytowanie mechaniczne nawierzchni. − Uzupełnianie powstałego koryta drogowego warstwą certyfikowanego kruszywa budowlanego. Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 15 cm. Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa łamanego naturalnego z wyłączeniem skał osadowych - frakcja 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym o składzie: - części drobne tj od 0-2 mm około 15 % składu - części średnie tj. od 2-8 mm około 15% składu - części duże tj. od 8-31,5 mm około 70 % składu - uziarnienie w/w kruszywa: 0-31,5 mm. Kruszywo łamane naturalne z wyłączeniem skał osadowych o frakcji 0 – 31,5 mm Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. b) Wbudowanie kruszywa za pomocą równiarki drogowej i zagęszczenie przy użyciu walca drogowego samojezdnego – stalowego, wibracyjnego, c) nadanie przekroju poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy użyciu równiarki drogowej i walca, zapewniające spływ wód poza jezdnię, d) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona. Lokalizację i wielkość odcinków do konserwacji podano w tabeli „Lokalizacja odcinków do konserwacji”, będącej załącznikiem do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2). ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ODCINKÓW DROGOWYCH DO WYKONANIA: 5000,00 m² 3.2. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, w tym Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2A), Szczegółową Specyfikacją Techniczną (Załącznik nr 2B) oraz przedmiarze robót (Załącznik nr 3 część A i/lub B), ofertą wykonawcy, obowiązującymi przepisami, polskimi normami budowlanymi, sztuką budowlaną, Ustawą - Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 3.3. Kruszywo, musi być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania oraz posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty. Kruszywo powinno posiadać w szczególności świadectwo, które potwierdzi, że wyrób nie uwalnia do środowiska niebezpiecznych pierwiastków, a zawartość eluowanych (wymywanych) metali nie przekracza wartości dopuszczalnych w ściekach odprowadzających do wód lub do ziemi wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800).


II.5) Główny kod CPV:
45233141-9

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 5.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. objęte będzie wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża oraz wykonanie naprawy odcinków dróg określone w załączniku nr 3 część A i B do SIWZ, których szczegółowy opis wykonywania, zawarty został w załączniku nr 2 B do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 5.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 5.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków technicznych, przyrodniczych bądź atmosferycznych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót budowlanych w przedmiocie konserwacji i utrzymania dróg leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac. 5.5. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 5.1. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Grodzisk.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
90
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji zamówienia: ZADANIE I (część I) – do 90 dni od dnia zawarcia umowy ZADANIE II (część II) – do 90 dni od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: a) Zadanie I (część I) – 50 000,00 zł, b) Zadanie II (część II) – 200 000 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej. 3.1 Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na konserwacji, budowie, lub przebudowie dróg gruntowych, na kwotę co najmniej: a) Zadanie I (część I)- 50 000,00 zł brutto każda robota b) Zadanie II (część II)- 150 000,00 zł brutto każda robota. 3.2 Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 3.2.1 Zadanie I (część I) a) co najmniej 1 szt. równiarki drogowej samojezdnej o mocy min. 120 KM; b) co najmniej 1 szt. walca drogowego samojezdnego o wadze min. 10 ton (walec gumowy, lub stalowo-gumowy); 3.2.2 Zadanie II (część II) a) co najmniej 1 szt. równiarki drogowej samojezdnej o mocy min. 120 KM; b) co najmniej 1 szt. walca drogowego samojezdnego o wadze min. 12 ton (walec stalowy wibracyjny); 6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7. 6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 6.5. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Zadań (części) to może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia jedną lub kilka robót dla większej liczby Zadań, z zastrzeżeniem, że wartość przedstawionej roboty lub robót nie może być niższa niż suma wartości przyporządkowanych poszczególnym Zadaniom, w których Wykonawca będzie ubiegał się o zamówienie. W przypadku warunku w odniesieniu do sytuacji finansowej, Wykonawca przystępując do więcej niż jednego Zadania wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż suma wartości przyporządkowanych Zadaniom, w których Wykonawca będzie ubiegał się o zamówienie. W przypadku warunku dotyczącego potencjału technicznego, Wykonawca przystępując do więcej niż jednego Zadania, może w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazać te same urządzenia do realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg wzoru – zał. nr 10 do SIWZ; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne wg wzoru – zał. nr 10 do SIWZ; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy wg wzoru – zał. nr 10 do SIWZ;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz robót budowlanych stanowi zał. nr 8 do SIWZ. b) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg. wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ),tj.: 1) co najmniej 1 szt. równiarki drogowej samojezdnej o mocy min. 120 KM; 2) co najmniej 1 szt. walca drogowego samojezdnego o wadze min. 10 ton (walec gumowy, lub stalowo-gumowy) – DOTYCZY Zadania 1 3) co najmniej 1 szt. walca drogowego samojezdnego o wadze min. 12 ton (walec wibracyjny) – DOTYCZY Zadania 2 7.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.4. ppkt. 1. Dokumenty wymienione w pkt 7.4. ppkt. 1 Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 7.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 7.4. ppkt. 1 lit. a) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP., 2) o których mowa w pkt 7.4. ppkt. 1 lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.7. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 7 pkt. 7.6. pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, której dokument dotyczy lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.7. stosuje się odpowiednio.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 11.6.1 formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 11.6.2 Kosztorys ofertowy, który Wykonawca sporządzi ściśle wg przedmiaru robót - odpowiednio załącznik nr 3 część A lub/i B do SIWZ przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Cena ofertowa obliczona kosztorysem ofertowym będzie zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z kosztorysu ofertowego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys należy tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty, zgodnie z pkt 13 SIWZ, 11.6.3 wymagane oświadczenia zgodnie z pkt 7.1. SIWZ, 11.6.4 pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej dołącza do oferty zobowiązanie tego podmiotu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) dla Zadania I – 1 500,00 zł, b) dla Zadania II – 3 500,00 zł, Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział Grodzisk Wielkopolski nr 22 1020 4027 0000 1802 1508 9059 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Grodzisk w roku 2019” – II postępowanie. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (kasa). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany terminu realizacji prac w sytuacjach o których mowa w § 4 ust. 3 Umowy, 2) zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 12) Umowy lub zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, na inne osoby pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowe osoby spełniają wymagania w tym warunki udziału, określone w Umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Prawo zamówień publicznych, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 4) obniżenia wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 5) zmiany warunków płatności określonych w § 8 w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy co najmniej o 30 dni, w ten sposób, że Zamawiający dokona rozliczenia częściowego za roboty wykonane do upływu pierwotnego terminu relizacji umowy określonego w § 4 ust. 1, na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonanych robót sporządzonego przez strony i faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę, stosując odpowiednio postanowienia niniejszej umowy przewidziane dla Odbiorów oraz Warunków płatności. 6) zmiany wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, 7) zmiany umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-30, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.04.2019 r. o godz. 10:00 w Nadleśnictwie Grodzisk Lasówki 1, (świetlica - parter).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
3.1.1. ZADANIE 1 (część 1) – Wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Prace będą wykonywane na terenie wszystkich trzynastu leśnictw Nadleśnictwa Grodzisk. Prace wchodzące w zakres ZADANIA 1 to w szczególności: a) Równanie wraz z zagęszczeniem przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca drogowego gumowego (lub stalowo-gumowego) b) Profilowanie (spad dwustronny) nawierzchni należy wykonać w/w równiarką drogową z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniającego spływ wód poza jezdnię. c) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona. d) Usunięcie korzeni znajdujących się w pasie drogowym. CAŁKOWITA ILOŚĆ DRÓG DO WYRÓWNANIA, PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA: 78 000 mb o szerokości 3,6 – 4,5 m. (przyjęto średnio 4,00m) = 312 m²

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233141-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin gwarancji40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin realizacji zamówienia: ZADANIE I (część I) – do 90 dni od dnia zawarcia umowy


Część nr:
2Nazwa:
ZADANIE 2 (część 2) – Wykonanie naprawy odcinków dróg na obrębie Rakoniewice.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Prace będą wykonywane na terenie Leśnictw Aleksandrowo, Krzewina, Głodno oraz Rakoniewice. Prace wchodzące w zakres ZADANIA 2 to w szczególności: a) Na całości odcinków, wymagających prac utrzymaniowych należy wykonać następujące czynności: − Korytowanie mechaniczne nawierzchni. − Uzupełnianie powstałego koryta drogowego warstwą certyfikowanego kruszywa budowlanego. Grubość warstwy w/w kruszywa po zagęszczeniu: 15 cm. Zamawiający wymaga zastosowania mieszanki kruszywa łamanego naturalnego z wyłączeniem skał osadowych - frakcja 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym o składzie: - części drobne tj od 0-2 mm około 15 % składu - części średnie tj. od 2-8 mm około 15% składu - części duże tj. od 8-31,5 mm około 70 % składu - uziarnienie w/w kruszywa: 0-31,5 mm. Kruszywo łamane naturalne z wyłączeniem skał osadowych o frakcji 0 – 31,5 mm Wykonawca dostarczy we własnym zakresie. b) Wbudowanie kruszywa za pomocą równiarki drogowej i zagęszczenie przy użyciu walca drogowego samojezdnego – stalowego, wibracyjnego, c) nadanie przekroju poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy użyciu równiarki drogowej i walca, zapewniające spływ wód poza jezdnię, d) odprowadzenie wody z zagłębień w miejscach gdzie na drodze stagnuje woda i osuszenie wyboju przez przekopanie rowków, wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu, tak aby jezdnia drogi po zagęszczeniu kruszywa była odpowiednio odwodniona. Lokalizację i wielkość odcinków do konserwacji podano w tabeli „Lokalizacja odcinków do konserwacji”, będącej załącznikiem do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2). ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ODCINKÓW DROGOWYCH DO WYKONANIA: 5000,00 m²

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233141-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Termin gwarancii40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
ZADANIE II (część II) – do 90 dni od dnia zawarcia umowy


Adres: Lasówki 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: grodzisk@poznan.lasy.gov.pl
tel: 614 445 301
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 537915-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: SA.270.20.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 90 dni
Wadium: 5001 ZŁ
Szacowana wartość* 166 700 PLN  -  250 050 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.grodzisk.poznan.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.nowytomysl.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg