Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 537920-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Gmina Stara Kornica: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica” - w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.2 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stara Kornica, krajowy numer identyfikacyjny 30237724000000, ul. Stara Kornica  191 , 08-205  Stara Kornica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 833 587 822, e-mail przetargi@kornica.org, faks 833 587 893.
Adres strony internetowej (URL): www.kornica.org
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica” - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Numer referencyjny:
BUZ.271.1.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica” - w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmująca: • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń , • Budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica na działce o nr ewidencyjnym 500/16 obręb Nowa Kornica wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ( o ile będzie wymagana). Przedmiotowa działka jest własnością Gminy Stara Kornica. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych w skali 1:500. 1. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) opracowania Dokumentacji Projektowej, szczegółowo opisanej w PFU, obejmującej w szczególności: a) Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: projekty prac geologicznych (jeżeli będą wymagane), dokumentacje geotechniczne, dokumentacje archeologiczne (jeżeli będą wymagane), wymagane ekspertyzy, itp. (o ile będzie wymagane), b) Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż (architektoniczno - budowlanej, wewnętrznych instalacji sanitarnych, modernizacji instalacji elektrycznych, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, przyłącza instalacji wodociągowej, przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej, operat wodno prawny, projekt drogowy i inne niezbędne) wymaganych uzgodnień, zgodnego z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, spełniające wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia, c) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, d) Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla prowadzenia robót, e) Opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji poszczególnych obiektów i instalacji i urządzeń PSZOK, f) Opracowania dla PSZOK instrukcji ppoż, g) Inne opracowania wskazane w PFU, h) Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie ona wymagana) oraz przekazanie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. 2) W ramach prowadzenia spraw formalnych związanych z realizacją zamówienia Wykonawca: • Uzyska decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, • Uzyska niezbędne szczegółowe warunki podłączenia do mediów( woda, kanalizacja sanitarna, elektryka), • Uzyska decyzję na wykonanie lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej na działkę, • Wykona projekt w branży architektoniczno-budowlanej, z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wraz z projektem zagospodarowania terenu – w ilości 4 egz. papierowe oraz 2 egz. na nośniku CD (dokumentacja powinna być przekazana w formie plików PDF), • Wykona niezbędne projekty podłączenia do sieci, • Wykona operat wodno prawny oraz uzyska pozwolenie wodno prawne, • Uzyska stosowne uzgodnienia(pozwolenia na budowę, uzgodnienia p.poż, sanepid i bhp), 3) Na podstawie powyższych projektów wykona następujące prace budowlane: • Brama wjazdową wraz z ogrodzeniem, • Niwelację terenu, • Plac utwardzony • Magazyn blaszany z wydzielonymi boksami • Budynek socjalno-biurowy (kontenerowy, 2 kontenery 6x2,4x2,7 m), • Oświetlenie zewnętrzne terenu z linią kablową, • Kanalizacja zewnętrzna deszczowa • Separator • Układ rozsączający • Kanalizacja sanitarna • Sieć wodociągowa zewnętrzna • Odwodnienia liniowe • Sianie trawy i sadzenie roślinności izolacyjnej • Monitoring punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych • Waga najazdowa stacjonarna o tonażu do 50 t. • Waga przenośna 500 kg Szczegółowy zakres robót budowlanych i sposób ich wykonania będzie wynikał z uzgodnionej i przyjętej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2.Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 4 do SIWZ, który stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pod nazwą: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Stara Kornica w miejscowości Nowa Kornica” - w systemie zaprojektuj i wybuduj.


II.5) Główny kod CPV:
45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45315300-1
45330000-9
45300000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-05-29


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że : - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienie oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia wykaże, że: a)Spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej w zakresie robót budowlanych – zobowiązany jest wykazać, że wykonał nie wcześc)niej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie nawierzchni dróg, ulic, ciągów pieszo-rowerowych, placów postojowych, parkingowych, chodników i innych obiektów z kostki betonowej, kostki brukowej lub kostki granitowej o powierzchni co najmniej 1000 m² wraz z budową / przebudową obiektu budowlanego o powierzchni min. 50 m²o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto ( w ramach jednego zamówienia). Przez „obiekt budowlany” należy rozumieć budynek, budowlę, bądź obiekt małej architektury wraz, z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. b)Spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej w zakresie usług – zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej infrastruktury technicznej ( w branży konstrukcyjnej, architektonicznej , drogowej, sanitarnej i elektrycznej) w ramach jednego zamówienia. Przez dokumentacje projektową należy rozumieć opracowanie projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2) dysponuje osobami , które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie: a) osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności, konstrukcyjnej, architektonicznej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej oraz posiadającymi co najmniej 3 lata doświadczenia w sporządzaniu dokumentacji projektowej. b) osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: Kierownik budowy, posiadający: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy. Okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1).Wykaz robót budowlanych , o których mowa w 11.3 pkt.1)a wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej infrastruktury technicznej ( w branży konstrukcyjnej, architektonicznej , drogowej, sanitarnej i elektrycznej) w ramach jednego zamówienia- wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 3)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w 11.3. pkt.2) w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). 4)dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.1 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy w następujących okolicznościach: 1.1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takie jak: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 1.1.2 zmiany spowodowane warunkami terenowymi, co może uniemożliwić terminową realizację prac; 1.1.3 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w PFU; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 1.2 Dla potrzeb niniejszej Umowy ustala się, że roboty zamienne to działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku do opisanych w PFU, które spełniają łącznie następujące warunki: 1.2.1 nie stanowią rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót w ramach tej samej kategorii CPV (zamieniają prace i nakłady w jednej kategorii CPV wymienionych w PFU), 1.2.2 są konieczne do wprowadzenia ze względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub ich wprowadzenie jest korzystne dla Zamawiającego w szczególności: a) wynikną z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów lub b) wynikną z okoliczności technicznych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy lub c) zwiększą bezpieczeństwo wykonywanych robót lub d) zapobiegną powstaniu dużych i nieodwracalnych strat dla Zamawiającego lub e) poprawią parametry techniczne przedmiotu Umowy lub f) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu Umowy 1.3 Wprowadzenie rozwiązań zamiennych wymaga uprzedniego zgłoszenia przez Wykonawcę takiej rekomendacji Zamawiającemu z jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy, i będzie możliwe do realizacji jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i autora projektu na ich wprowadzenie. 1.4 Wykonanie robót zamiennych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 15. 1.5 Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; d) odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne lub terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; e) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 1.6 Zamawiający dopuszcza zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, i doświadczeniem. 1.7 Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową; b) zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu Umowy i dokumentacji do stanu zgodności z prawem. W przypadku, gdy zmiany te wpływają w sposób istotny na koszty wykonania przedmiotu Umowy dopuszcza się zwiększenie wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o udokumentowany wzrost kosztu jego wykonania związany bezpośrednio ze zmianą przepisów; c) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu; d) zmiany nazwy lub adresu firmy Wykonawcy; e) zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą, po stronie Wykonawcy; f) wystąpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawców; g) zaistnienie konieczności zmiany zakresu robót powierzonych Podwykonawcy; h) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; i) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy pzp. j) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie z zarządem Województwa Mazowieckiego zmieniającym terminy realizacji projektu. 1.8 zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, 1.9 wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp, 1.10 zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp, 1.11 zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp, 2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Adres: Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@kornica.org
tel: 833 587 822
fax: 833 587 893
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 537920-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: BUZ.271.1.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.kornica.org
Informacja dostępna pod: www.kornica.org
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej