Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 537922-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie: Dostawa testów diagnostycznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 00009264000000, ul. ul. Droga Męczenników Majdanka  50 , 20-325  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817442885, e-mail sidor.elzbieta@wiw.lublin.pl, faks 817442885.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wiw.lublin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.wiw.lublin.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.wiw.lublin.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Tak - Pisemnie
Adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie, 20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 50


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa testów diagnostycznych

Numer referencyjny:
ZHW.272.80.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów ELISA do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkyego w surowicy świń do wykonania 50.000 oznaczeń wraz z serwisem i nadzorem metrologicznym sprzętu umożliwiającego ich wykonanie. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne: 1. Test musi być wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii. 2. Test musi posiadać aktualną pozytywną opinie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie wykrywania i potwierdzania obecności przeciwciał dla wirusa wścieklizny rzekomej (choroby Aujeszkyego). 3. Przedmiotem zamówienia jest test ELISA Pseudorabies/Aujeszky’s Diseace Antibody Test – Svanowa lub równoważny, przez co rozumie się, że: a) test musi być oparty na wykrywaniu przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkyego w surowicy krwi metodą blokowania, musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96-dołkowych i nadawać się do wykonywania przy użyciu urządzeń automatycznych; b) test musi umożliwiać wykonanie badania w dwóch wariantach: badanie jednodniowe, oraz badanie dwudniowe z inkubacja całonocną: - badanie jednodniowe – test musi umożliwiać wykonanie badania w czasie nie dłuższym niż 2 godziny w temperaturze 370C i 18-250C, - badanie dwudniowe z inkubacją całonocną – test musi umożliwiać inkubacje całonocną surowic z antygenem na płytce w temperaturze 18-250C, c) test musi umożliwiać wykonanie badania jednodniowego z użyciem nierozcieńczonych surowic, d) test musi zawierać koniugat, substrat, roztwór zatrzymujący reakcję oraz bufor do rozcieńczania próbek w postaci gotowej do użycia, e) dostępne jest 10-płytkowe konfekcjonowanie zestawów. 4. Do ofert muszą być dołączone dokumenty walidacji pierwotnej w języku polskim. 5. Test musi posiadać instrukcję wykonania w języku - do oferty należy dołączyć instrukcję wykonania w języku oryginalnym i w języku polskim. Dodatkowy egzemplarz powyższej instrukcji musi być dostarczony z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia. Jeżeli w instrukcji wykonania testu nastąpią zmiany, opakowanie zestawu musi być oznakowane wyraźną naklejką informacyjną na wierzchu opakowania oraz w każdym opakowaniu w treści instrukcji musi być wyraźnie oznaczenie, jakiej części dotyczy zmiana. 6. Termin przydatności testu do użytku - nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy. 7. Do każdej serii testu dostarczony będzie certyfikat analityczny określający jego jakość i parametry użytkowe. 8. Każde opakowanie zestawu musi być oznaczone numerem serii i okresem przydatności do użytku oraz datą produkcji. 9. Do oferty należy dołączyć do wglądu/oceny na trwałym nośniku, w pełnej wersji w języku polskim program komputerowy producenta testów wraz z jego dokumentacją w języku polskim. Program musi zawierać: - automatyczne sterowanie pracą czytnika poprzez komputer, - automatyczna walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich interpretację, - wykonywanie zestawień wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej, - automatyczne umieszczanie na wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności zestawu, - odnajdywanie danych poprzez wyszukiwarkę programu, - kompatybilność z programem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.) 10. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty bezpłatnie, na trwałym nośniku wraz z dokumentacją pisemną w języku polskim w pełni funkcjonalną aplikację, która umożliwi przeprowadzenie badań oferowanymi testami z użyciem sprzętu Zamawiającego, oraz o ile okaże się to niezbędne, zapewni dla oferowanego testu zmianę konfiguracji urządzeń, tak aby umożliwiało to wykonania badań w liczbie określonej przez dostawcę sprzętu . Aplikacja musi zapewnić przepływ danych z oprogramowania aparatu ETI-MAX 3000, wersja prog. 1.7. do oprogramowania Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia działania aplikacji. Przed przystąpieniem do instalacji (sprawdzenia), Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania zobowiązania o poniesieniu kosztów naprawy lub ponownej kalibracji sprzętu w wypadku, gdy wskutek instalacji aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę, nastąpi usterka lub de kalibracja sprzętu Zamawiającego. Aplikacja nie może ingerować w aplikacje testów i aplikacje walidacyjne wgrane na aparat Zamawiającego. 11. Z dniem podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia w pełni funkcjonalnego, w polskiej wersji językowej oprogramowania komputerowego producenta testów (o którym mowa w pkt. 9) oraz dokonania jego instalacji na sprzęcie Zamawiającego, nie później niż w dniu dostarczenia pierwszej partii zakupionych testów. 12. Dla aparatów ETI-MAX 3000 Wykonawca musi zagwarantować zdolność serwisową (albo bezpośrednio albo poprzez wyznaczenie przedstawiciela wykonawcy) w Polsce i zagwarantować dostępność części zamiennych oraz części eksploatacyjnych przez okres użytkowania testów. 13. Wykonawca zobowiązany jest, po podpisaniu umowy do przeprowadzenia szkoleń pracowników pracowni w zakresie wykonywania testów – na własnych płytkach testowych – oraz obsługi programu komputerowego wraz z wydaniem zaświadczeń o pomyślnym ukończeniu szkolenia. Powyższe dotyczy testów równoważnych w stosunku do ELISA Pseudorabies/Aujeszky’s Diseace Antibody Test – Svanowa. 14.Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest również do przeszkolenia ww. personelu w przypadku zmian w dotychczas obowiązującej instrukcji wykonania testu i oprogramowania w okresie użytkowania testów. 15. Wykonawca zobowiązany jest, po podpisaniu umowy do darmowej aktualizacji oprogramowania, okresowej kontroli poprawności jego działania oraz jego współpracy z czytnikiem testów ELISA. 16. Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do pełnej obsługi w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącej konsultacji uzyskiwanych wyników przez okres użytkowania testów. Wymagania szczegółowe (ilościowe): 1. Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkyego Pseudorabies/Aujeszky’s Diseace Antibody Test – Svanowa lub równoważny - 55 zestawów. 2. Przegląd 12-miesięczny aparatu ETI-MAX 3000 dla 3 szt.


II.5) Główny kod CPV:
33694000-1

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Test ELISA do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkyego Pseudorabies/Aujeszky’s Diseace Antibody Test – Svanowa lub równoważny -11 zestawów, po wyczerpaniu zamówienia podstawowego

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
I partia do 31 maja 2019 r. – 20 zestawów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, b) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 1 niniejszej SIWZ do złożenia oferty w formie pisemnej - wzór stanowią: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy): 1) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) m.in. KRS, CEiDG i innych odpowiednich dla Wykonawcy lub danego podmiotu, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w zamówieniu w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 2) pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) - należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego w formie pisemnej do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin przydatności testu do użytku40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i jest dopuszczalna jedynie w sytuacjach określonych art. 144 ustawy Pzp. a. Istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; b. Wystąpienia siły wyższej (rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ – odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy; c. Rezygnacji Zamawiającego z części przedmiotu umowy – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy; d. Zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 22 Ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków; e. Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ – przedłużenie terminu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych; f. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto). 3. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu) pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
1. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 419, z późn. zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 2. Wykonawca ma obowiązek wykazać na etapie składania oferty, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 419, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 4. Wykonawca nie może zastrzec informacji. o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510102779-N-2019 z dnia 24-05-2019 r.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie: Dostawa testów diagnostycznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537922-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 00009264000000, ul. ul. Droga Męczenników Majdanka  50, 20-325  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817442885, e-mail sidor.elzbieta@wiw.lublin.pl, faks 817442885.
Adres strony internetowej (url): http://www.wiw.lublin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa testów diagnostycznych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZHW.272.80.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wymagania ogólne: 1. Test musi być wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii. 2. Test musi posiadać aktualną pozytywną opinie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie wykrywania i potwierdzania obecności przeciwciał dla wirusa wścieklizny rzekomej (choroby Aujeszkyego). 3. Przedmiotem zamówienia jest test ELISA Pseudorabies/Aujeszky’s Diseace Antibody Test – Svanowa lub równoważny, przez co rozumie się, że: a) test musi być oparty na wykrywaniu przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkyego w surowicy krwi metodą blokowania, musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikropłytek 96-dołkowych i nadawać się do wykonywania przy użyciu urządzeń automatycznych; b) test musi umożliwiać wykonanie badania w dwóch wariantach: badanie jednodniowe, oraz badanie dwudniowe z inkubacja całonocną: - badanie jednodniowe – test musi umożliwiać wykonanie badania w czasie nie dłuższym niż 2 godziny w temperaturze 370C i 18-250C, - badanie dwudniowe z inkubacją całonocną – test musi umożliwiać inkubacje całonocną surowic z antygenem na płytce w temperaturze 18-250C, c) test musi umożliwiać wykonanie badania jednodniowego z użyciem nierozcieńczonych surowic, d) test musi zawierać koniugat, substrat, roztwór zatrzymujący reakcję oraz bufor do rozcieńczania próbek w postaci gotowej do użycia, e) dostępne jest 10-płytkowe konfekcjonowanie zestawów. 4. Do ofert muszą być dołączone dokumenty walidacji pierwotnej w języku polskim. 5. Test musi posiadać instrukcję wykonania w języku - do oferty należy dołączyć instrukcję wykonania w języku oryginalnym i w języku polskim. Dodatkowy egzemplarz powyższej instrukcji musi być dostarczony z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia. Jeżeli w instrukcji wykonania testu nastąpią zmiany, opakowanie zestawu musi być oznakowane wyraźną naklejką informacyjną na wierzchu opakowania oraz w każdym opakowaniu w treści instrukcji musi być wyraźnie oznaczenie, jakiej części dotyczy zmiana. 6. Termin przydatności testu do użytku - nie mniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy. 7. Do każdej serii testu dostarczony będzie certyfikat analityczny określający jego jakość i parametry użytkowe. 8. Każde opakowanie zestawu musi być oznaczone numerem serii i okresem przydatności do użytku oraz datą produkcji. 9. Do oferty należy dołączyć do wglądu/oceny na trwałym nośniku, w pełnej wersji w języku polskim program komputerowy producenta testów wraz z jego dokumentacją w języku polskim. Program musi zawierać: - automatyczne sterowanie pracą czytnika poprzez komputer, - automatyczna walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich interpretację, - wykonywanie zestawień wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej, - automatyczne umieszczanie na wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności zestawu, - języku polskim w pełni funkcjonalną aplikację, która umożliwi przeprowadzenie badań oferowanymi testami z użyciem sprzętu Zamawiającego, oraz o ile okaże się to niezbędne, zapewni dla oferowanego testu zmianę konfiguracji urządzeń, tak aby umożliwiało to wykonania badań w liczbie określonej przez dostawcę sprzętu.Aplikacja musi zapewnić przepływ danych z oprogramowania aparatu ETI-MAX 3000, wersja prog. 1.7. do oprogramowania Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia działania aplikacji. Przed przystąpieniem do instalacji (sprawdzenia), Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania zobowiązania o poniesieniu kosztów naprawy lub ponownej kalibracji sprzętu w wypadku, gdy wskutek instalacji aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę, nastąpi usterka lub de kalibracja sprzętu Zamawiającego. Aplikacja nie może ingerować w aplikacje testów i aplikacje walidacyjne wgrane na aparat Zamawiającego. 11. Z dniem podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia w pełni funkcjonalnego, w polskiejwersji językowej oprogramowania komputerowego producenta testów (o którym mowa w pkt. 9) oraz dokonania jego instalacji na sprzęcie Zamawiającego, nie później niż w dniu dostarczenia pierwszej partii zakupionych testów. 12. Dla aparatów ETI-MAX 3000 Wykonawca musi zagwarantować zdolność serwisową (albo bezpośrednio albo poprzez wyznaczenie przedstawiciela wykonawcy) w Polsce i zagwarantować dostępność części zamiennych oraz części eksploatacyjnych przez okres użytkowania testów. 13. Wykonawca zobowiązany jest, po podpisaniu umowy do przeprowadzenia szkoleń pracowników pracowni w zakresie wykonywania testów – na własnych płytkach testowych – oraz obsługi programu komputerowego wraz z wydaniem zaświadczeń o pomyślnym ukończeniu szkolenia. Powyższe dotyczy testów równoważnych w stosunku do ELISA Pseudorabies/Aujeszky’s Diseace Antibody Test – Svanowa. 14.Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest również do przeszkolenia ww. personelu w przypadku zmian w dotychczas obowiązującej instrukcji wykonania testu i oprogramowania w okresie użytkowania testów. 15. Wykonawca zobowiązany jest, po podpisaniu umowy do darmowej aktualizacji oprogramowania, okresowej kontroli poprawności jego działania oraz jego współpracy z czytnikiem testów ELISA. 16. Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do pełnej obsługi w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącej konsultacji uzyskiwanych wyników przez okres użytkowania testów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
33694000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
116565.01

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Raszyńskiej 13,
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
143374.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143374.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143374.96
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: sidor.elzbieta@wiw.lublin.pl
tel: 817442885
fax: 817442885
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 537922-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZHW.272.80.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.wiw.lublin.pl
Informacja dostępna pod: http://www.wiw.lublin.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33694000-1 Czynniki diagnostyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa testów diagnostycznych BIOMEDICA POLAND Sp. z o.o.
ul. Raszyńskiej 13, , 05-500 Piaseczno, woj.
2019-04-30 143 374,00