Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 538115-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania „Modernizacja skateparku” w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego  34 , 61-553  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, , e-mail zp@posir.poznan.pl, , faks 618 334 651.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.posir.poznan.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.posir.poznan.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
61-553 Poznań, ul. Spychalskiego 34


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania „Modernizacja skateparku” w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

Numer referencyjny:
ZP.240.36.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania „Modernizacja skateparku” w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań. Zakres zadania inwestycyjnego, którego realizacja jest objęta przedmiotowym zamówieniem, został szczegółowo wskazany w następujących dokumentach: 1. projekt budowlano-wykonawczy stanowiąca zał. nr 1 do SIWZ, 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca zał. nr 2 do SIWZ, 3. przedmiar robót stanowiący zał. nr 3 do SIWZ, Nadzór inwestorski dla inwestycji, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych o których mowa w ust. 1, 2) sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonywania robót budowlanych, w tym zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót, udostępnionych przez Zamawiającego, a także obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów budowlanych; 4) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia przez wykonawcę gotowości odbioru robót budowlanych; 5) uzgadnianie z Zamawiającym ewentualnych zmian lub odstępstw od dokumentów wymienionych w pkt 2), w trakcie realizacji inwestycji, wykonanie kosztorysów na roboty zamienne, „uzupełniające” lub dodatkowe, weryfikacja kosztorysów ofertowych dotyczących wykonania robót zamiennych, „uzupełniających” lub dodatkowych, sporządzanie protokołów konieczności robót zamiennych, „ uzupełniających” lub dodatkowych; 6) współpraca z autorem dokumentów wymienionych w pkt 2); 7) pisemnie udokumentowane uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych o których mowa w ust. 1, w tym potwierdzenie stanu zaawansowania robót zgłaszanych przez ich wykonawcę do odbiorów częściowych w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia; 8) przygotowywanie protokołów odbiorów robót budowlanych o których mowa w ust. 1 w uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia wykonania tych robót przez ich wykonawcę. Następnego dnia roboczego po podpisaniu każdego z protokołów Wykonawca zobowiązany jest do ich przesłania Zamawiającemu, na adres e-mail wskazany w niniejszej umowie; 9) analizowanie dokumentacji wskazanej w pkt 2) i zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie w jego imieniu uwag do tej dokumentacji jej autorowi wraz z wyznaczeniem terminu do ich usunięcia; 10) kontrolowanie terminowości wykonania robót w celu dotrzymania terminów umownych, w tym informowanie Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonania robót objętych nadzorem; 11) wykonywanie na bieżąco, tj. z częstotliwością umożliwiającą odtworzenie całokształtu prowadzonych robót, dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszej umowie, w terminie 2 dni od ich wykonania, w szczególności w zakresie robót ulegających zakryciu i zanikających; 12) sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek; 13) kontrolowanie i nadzór spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska; 14) kontrolowanie poprawności sporządzenia przez wykonawcę robót geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w pełnym, obowiązującym zakresie; 15) bieżąca - minimum raz w tygodniu oraz interwencyjna – na żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - obecność na placu budowy, udokumentowana wpisami do dziennika budowy; 16) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań ) dotyczących materiałów i urządzeń 17) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących wykonywanych prac polegających m.in. na usunięciu nieprawidłowości lub zagrożeń; 18) udział w cotygodniowych radach budowy/ spotkaniach z wykonawcą robót oraz z podmiotem reprezentującym Zamawiającego. Z każdego spotkania Inspektor zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu protokołu w terminie 2 dni od dnia narady/spotkania. 19) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego 20) potwierdzanie ilości mediów zużywanych przez wykonawcę robót (energia elektryczna, woda i inne) w przypadku korzystania z mediów będących własnością Zamawiającego 21) weryfikacji dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę robót oraz pisemne potwierdzenie jej kompletności 22) sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, tak aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu. 23) przygotowanie rozliczenia wartości zadania inwestycyjnego, sporządzenie wykazu środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1, przygotowanie dokumentów OT (dokumentów przyjęcia nowego luz zwiększenia istniejącego środka trwałego) 24) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia (wraz z kompletem wymaganych załączników) o zakończeniu budowy obiektu budowlanego zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane 25) wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji inwestycji; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.


II.5) Główny kod CPV:
71520000-9

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż: - wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną obejmującą branżę konstrukcyjno- budowlaną o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda*. * wartość każdej z robót budowlanych które obejmował nadzór - dysponuje: * minimum 1 osobą – posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane ustawą Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wraz z aktualnym wpisem na listę właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w przypadku legitymowania się uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących zakres uprawnień powinien odpowiadać ww. specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. Wykazu usług - załącznik nr 5 do SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku złożenia oświadczenia własnego, Wykonawca winien przedłożyć uzasadnienie braku możliwości uzyskania dowodów, o których mowa powyżej. 2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru30,00
Termin płatności 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Oprócz przypadków wymienionych w art 144 ustawy, Zamawiający przewiduje zmianę zastrzeżonego w § 2 umowy, terminu wykonania usług: - w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od obu stron lub z powodu działania siły wyższej, zmiana terminu wykonania umowy z ww. przyczyn następuje tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonywania prac, - w przypadku wydłużenia ostatecznego terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, termin sprawowania nadzoru może zostać wydłużony o taką sama liczbę dni. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób sprawujących nadzór, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym kwalifikacje nowych osób muszą być takie same lub wyższe jak kwalifikacje osób wskazanych pierwotnie. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia usługi nadzoru w przypadku jeśli roboty budowlane nad którymi nadzór jest sprawowany nie zostaną wykonane w całości, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510095006-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania „Modernizacja skateparku” w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538115-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego  34, 61-553  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, e-mail zp@posir.poznan.pl, faks 618 334 651.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania „Modernizacja skateparku” w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
Zp.240.36.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania „Modernizacja skateparku” w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań. Zakres zadania inwestycyjnego, którego realizacja jest objęta przedmiotowym zamówieniem, został szczegółowo wskazany w następujących dokumentach: 1. projekt budowlano-wykonawczy stanowiąca zał. nr 1 do SIWZ, 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca zał. nr 2 do SIWZ, 3. przedmiar robót stanowiący zał. nr 3 do SIWZ, Nadzór inwestorski dla inwestycji, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru nad realizacją robót budowlanych o których mowa w ust. 1, 2) sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonywania robót budowlanych, w tym zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót, udostępnionych przez Zamawiającego, a także obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów budowlanych; 4) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia przez wykonawcę gotowości odbioru robót budowlanych; 5) uzgadnianie z Zamawiającym ewentualnych zmian lub odstępstw od dokumentów wymienionych w pkt 2), w trakcie realizacji inwestycji, wykonanie kosztorysów na roboty zamienne, „uzupełniające” lub dodatkowe, weryfikacja kosztorysów ofertowych dotyczących wykonania robót zamiennych, „uzupełniających” lub dodatkowych, sporządzanie protokołów konieczności robót zamiennych, „ uzupełniających” lub dodatkowych; 6) współpraca z autorem dokumentów wymienionych w pkt 2); 7) pisemnie udokumentowane uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych o których mowa w ust. 1, w tym potwierdzenie stanu zaawansowania robót zgłaszanych przez ich wykonawcę do odbiorów częściowych w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia; 8) przygotowywanie protokołów odbiorów robót budowlanych o których mowa w ust. 1 w uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 5 dni od dnia dokonania zgłoszenia wykonania tych robót przez ich wykonawcę. Następnego dnia roboczego po podpisaniu każdego z protokołów Wykonawca zobowiązany jest do ich przesłania Zamawiającemu, na adres e-mail wskazany w niniejszej umowie; 9) analizowanie dokumentacji wskazanej w pkt 2) i zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie w jego imieniu uwag do tej dokumentacji jej autorowi wraz z wyznaczeniem terminu do ich usunięcia; 10) kontrolowanie terminowości wykonania robót w celu dotrzymania terminów umownych, w tym informowanie Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonania robót objętych nadzorem; 11) wykonywanie na bieżąco, tj. z częstotliwością umożliwiającą odtworzenie całokształtu prowadzonych robót, dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej oraz przekazanie jej Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej wskazany w niniejszej umowie, w terminie 2 dni od ich wykonania, w szczególności w zakresie robót ulegających zakryciu i zanikających; 12) sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek; 13) kontrolowanie i nadzór spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska; 14) kontrolowanie poprawności sporządzenia przez wykonawcę robót geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w pełnym, obowiązującym zakresie; 15) bieżąca - minimum raz w tygodniu oraz interwencyjna – na żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia takiej potrzeby - obecność na placu budowy, udokumentowana wpisami do dziennika budowy; 16) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań ) dotyczących materiałów i urządzeń 17) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących wykonywanych prac polegających m.in. na usunięciu nieprawidłowości lub zagrożeń; 18) udział w cotygodniowych radach budowy/ spotkaniach z wykonawcą robót oraz z podmiotem reprezentującym Zamawiającego. Z każdego spotkania Inspektor zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu protokołu w terminie 2 dni od dnia narady/spotkania. 19) stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego 20) potwierdzanie ilości mediów zużywanych przez wykonawcę robót (energia elektryczna, woda i inne) w przypadku korzystania z mediów będących własnością Zamawiającego 21) weryfikacji dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę robót oraz pisemne potwierdzenie jej kompletności 22) sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, tak aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu. 23) przygotowanie rozliczenia wartości zadania inwestycyjnego, sporządzenie wykazu środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1, przygotowanie dokumentów OT (dokumentów przyjęcia nowego luz zwiększenia istniejącego środka trwałego) 24) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia (wraz z kompletem wymaganych załączników) o zakończeniu budowy obiektu budowlanego zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane 25) wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji inwestycji; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8500.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marcin Batko Biuro Obsługi Inwestycji
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. T. Kościuszki 75/2
Kod pocztowy: 61-892
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10947.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10947.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14206.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: biuro@pzdp.pl
tel: -
fax: 618 334 651
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 538115-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.240.36.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.posir.poznan.pl
Informacja dostępna pod: www.posir.poznan.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy obiektów małej architektury w ramach zadania „Modernizacja skateparku” w Oddziale Rataje POSiR, os. Piastowskie 106a, 61-164 Poznań Marcin Batko Biuro Obsługi Inwestycji
ul. T. Kościuszki 75/2, 61-892 Poznań, woj.
2019-05-15 10 947,00