Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 540255-N-2019 z dnia 2019-04-22 r.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice: Budowa ogrodzenia wokół toru wyścigowego na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice, krajowy numer identyfikacyjny 22204984000000, ul. ul. Zwycięska  2 , 53-033  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 333 45 19, e-mail ewa.lugowska@torpartynice.pl, faks 71 333 45 18.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wtwk-partynice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.wtwk-partynice.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.wtwk-partynice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice ul. Zwycięska, 53-033 Wrocław


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ogrodzenia wokół toru wyścigowego na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice

Numer referencyjny:
WTWK-Partynice PN 02/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ogrodzenia zewnętrznego bieżni toru wyścigowego na działce nr 2/19 AM 9 obręb Partynice o długości 882 mb celem wygrodzenia terenu z bieżnią dla koni wyścigowych. Początek oraz zakończenie 882 mb ogrodzenia i poszczególnych odcinków ogrodzenia zostanie wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Szerokość bieżni płaskiej musi mieć 20 metrów licząc od linii żywopłotu od wewnętrznej części bieżni płaskiej W miejscach, gdzie naturalne przeszkody będące nie do usunięcia uniemożliwiają osiągnięcie takiej szerokości bieżni Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne miejsca zakotwiczenia słupków ogrodzeniowych. 3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ


II.5) Główny kod CPV:
45342000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 5.2.4. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane z których każda zawierała w swoim zakresie budowę ogrodzenia o długości co najmniej 880 mb i wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł; Uwaga: Jeżeli budowa ogrodzenia była elementem większej inwestycji należy podać wartość brutto tylko w odniesieniu do kosztów budowy samego ogrodzenia; 5.2.5 dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, tj. co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. .j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) lub zgodne z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji 5.3 Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postepowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach 5.4 W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 5.2.4 SIWZ Zamawiający wskazuje, iż w przypadku gdy w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia ich spełnienia, wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7.7.7 Na mocy art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 13-22 Ustawy. 7.7.8 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 Ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 7.7.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.8 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.7.10 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.7.9 ppkt 2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.7.9 ppkt 1 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.7.11 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.7.10 SIWZ stosuje się odpowiednio.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyższej następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych (umów) opisanych w warunku udziału w niniejszym postępowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego wg Załącznika Nr 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania, tymi osobami, sporządzonego wg Załącznika Nr 7 do SIWZ, 3) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w warunku udziału w niniejszym postępowaniu. 7.7.4 Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 7.7.5 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7.7.6 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.4 ppkt 3 SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Poza oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia w załączeniu oferty: 3) Zobowiązanie na podstawie art. 22 a Ustawy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg Załącznika Nr 4 do SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 4) uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocników. 7.6.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Wykonawca, działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, które można sporządzić wg Załącznika Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w niniejszym przetargu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 7.6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, sporządzone wg Załącznika Nr 5 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 9.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.2 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice 2) PKO BP S.A. nr: 14 1020 5226 0000 6802 0449 1213 z adnotacją wpłata wadium - znak sprawy: WTWK – Partynice PN 06/2018. 3) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.4 Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium - Budowa ogrodzenia wokół toru wyścigowego na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice” Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. 9.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.6 Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza przelewem zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego. 9.7 Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. 9.8 Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 9.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 Ustawy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, o którym mowa w §1 Umowy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmiany Umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, które opisano w ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach gdy: 1) konieczności wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub wskutek wystąpienia Siły Wyższej, 2) zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) zmiany dotyczą terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności: a) w okolicznościach opisanych w ust. 4-7 § 5 Umowy, b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, c) w przypadku wystąpienia istotnych wad w Załączniku nr 1 do Umowy, d) w przypadku opóźnienia lub odmowy wydania przez stosowne organy decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, e) w przypadku wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami, f) w przypadku konieczność zrealizowania robót niewykraczające poza zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy, polegających na zastosowaniu innych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Załączniku Nr 1 do Umowy, których nie dało się wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów techniczno-eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji, g) w przypadku wstrzymania robót lub powstania przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, h) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na termin realizacji przedmiotu Umowy, 4) zmiana dotyczy Podwykonawców zgodnie z dyspozycją wyrażoną w § 7 Umowy, 5) zmiana dotyczy Załącznika Nr 3 do Umowy w zakresie osób, pod warunkiem, iż nowe osoby będą posiadały co najmniej takie same uprawnienia jak wymagane w przetargu, o którym mowa w § 1 ust.1 Umowy, 6) zmiany są konieczne w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 7) zmiana dotyczy zmian w Załączniku nr 1 do Umowy w celu osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonalnych i eksploatacyjnych przedmiotu Umowy, pod warunkiem, iż zmiany te nie powodują wzrostu łącznej ryczałtowej wartości netto wskazanej w Umowie, 8) zmiany są nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 Ustawy. 4. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze stron wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 5. Strony Umowy zawierają stosowny aneks w celu dokonania zmian w niniejszej Umowie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-07, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510122920-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice: Budowa ogrodzenia wokół toru wyścigowego na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540255-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice, Krajowy numer identyfikacyjny 22204984000000, ul. ul. Zwycięska  2, 53-033  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 333 45 19, e-mail ewa.lugowska@torpartynice.pl, faks 71 333 45 18.
Adres strony internetowej (url): http://bip.wtwk-partynice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ogrodzenia wokół toru wyścigowego na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WTWK -Partynice PN 02/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ogrodzenia zewnętrznego bieżni toru wyścigowego na działce nr 2/19 AM 9 obręb Partynice o długości 882 mb celem wygrodzenia terenu z bieżnią dla koni wyścigowych. Początek oraz zakończenie 882 mb ogrodzenia i poszczególnych odcinków ogrodzenia zostanie wskazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Szerokość bieżni płaskiej musi mieć 20 metrów licząc od linii żywopłotu od wewnętrznej części bieżni płaskiej W miejscach, gdzie naturalne przeszkody będące nie do usunięcia uniemożliwiają osiągnięcie takiej szerokości bieżni Zamawiający wskaże Wykonawcy dokładne miejsca zakotwiczenia słupków ogrodzeniowych. 3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45342000-6


Dodatkowe kody CPV:
45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
32520325

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Metal - Kłos Wojciech Kłosiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 14
Kod pocztowy: 52-116
Miejscowość: Iwiny
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
34291601
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34291601
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34291601
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: ewa.lugowska@torpartynice.pl
tel: 71 333 45 19
fax: 71 333 45 18
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-07
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 540255-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: WTWK-Partynice PN 02/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 6000 ZŁ
Szacowana wartość* 200 000 PLN  -  300 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bip.wtwk-partynice.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.wtwk-partynice.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ogrodzenia wokół toru wyścigowego na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice Metal - Kłos Wojciech Kłosiński
ul. Ogrodowa 14, 52-116 Iwiny, woj.
2019-05-20 34 291 601,00