Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 542126-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego  56 , 30-085  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (URL): www.zdw.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdw.krakow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, pok. 220


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na części

Numer referencyjny:
ZDW-DN-4-271-23/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

4II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na wykonaniu konserwacji nawierzchni bitumicznych polegających na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – zgodnie z załączonym wykazem, w ramach następujących części: 1) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na części: Część nr 1 – DW 783 w m. Falniów odc. 280 km 0+200 – odc. 280 km 0+500 – (długość 300m) Zamówienie obejmuje: - uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), - oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. 2) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na części: Część nr 2 – DW 780 w m. Kryspinów odc. 025 km 0+200 – odc. 025 km 0+600 – (długość 200 m) Zamówienie obejmuje: - uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), - oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. 3) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na części: Część nr 3 – DW 965 w m. Kopaliny odc. 120 km 2+150 – odc. 120 km 2+400 (długość 250 m) Zamówienie obejmuje: - remont nawierzchni (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gł. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną, wykonanie w-wy ścieralnej AC 11S o gr. 4cm), - uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno– frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), - oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. 4) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na części: Część nr 4 – DW 781 Płaza odc. 070 km 0+130 – odc. 070 km 0+345 Zamówienie obejmuje: - remont nawierzchni (ułożenie krawężników betonowych, ułożenie płyt ażurowych 60x40x8, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gł. 12cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną, wykonanie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grub. 7cm, wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 5cm), - uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), - oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45233140-2

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych (zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego) może zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych (tj. Wykonawcy zamówienia podstawowego) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. W trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP przewiduje się możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia podstawowego (zamówienia stanowiącego Cześć nr 3) zamówienia obejmującego wykonanie robót obejmujących remont oraz uszorstnienie nawierzchni DW 965 w m. Kopaliny odc. 120 km 2+400 – odc. 130 km 0+060 (długość 428 m), w tym: ­- remont nawierzchni (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gł. 4 cm – 364 m2), ­- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm – 364 m2, ­- oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 364 m2, ­- skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych – 364 m2, ­- remont nawierzchni (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gł. 1 cm – 2791,20 m2), ­- oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 2791,20 m2 ­- oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe – 205,44 m2, ­- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy) – 2791,20 m2. Maksymalny zakres i opis przewidzianych zamówień (robót budowlanych) podobnych zawarty jest w OPZ – zał. nr 1 SIWZ (Zakres przewidzianych zamówień podobnych – zał. 1.3). Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie przewidzianym w ramach niniejszej SIWZ mogą być udzielane zgodnie z następującymi warunkami: ­- Zamawiający musi posiadać środki na sfinansowanie danego zamówienia, ­- dane zamówienie zostanie udzielone w ramach ustawowej procedury zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji dotyczących w szczególności wysokości wynagrodzenia umownego, w oparciu o odrębnie zawartą umowę, ­- dane zamówienie będzie realizowane zgodnie ze specyfikacjami obowiązującymi dla zamówienia podstawowego oraz wymogami umownymi analogicznymi jak dla zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-09-23


II.9) Informacje dodatkowe:
I. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest podzielone na części których mają dotyczyć oferty częściowe (Część nr 1, Część nr 2, Część nr 3 i Część nr 4). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość spośród czterech części zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, o których mowa w pkt 1. Zamawiający nie stosuje zastrzeżeń i ograniczeń co do możliwości składania przez jednego Wykonawcę ofert częściowych oraz możliwości udzielenia jednemu Wykonawcy określonej liczby części zamówienia w trybie określonym w art. 36aa ustawy PZP. II. Termin wykonania zamówienia (w zakresie wszystkich części zamówienia): 23.09.2019r. W związku z przyjęciem przez Zamawiającego jako jednego z kryteriów oceny ofert, kryterium SKRÓCENIE TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego tj. 23.09.2019 r., Wykonawca może w ofercie zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia (w zakresie każdej z części zamówienia określonej w pkt 2), jednakże skrócenie tego terminu w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego może wynosić maksymalnie 7 dni, tj. termin wykonania zamówienia (w zakresie każdej z części zamówienia określonej w pkt 2) nie może być krótszy niż do dnia 16.09.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: 1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. obejmujące wykonanie robót drogowych – remontu dróg bitumicznych klasy co najmniej G lub równoważnej, polegającego na ułożeniu warstwy uszczelniającej lub uszorstniającej z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno na powierzchni nie mniejszej niż 1400 m2 każde. UWAGA! Przedmiotowy warunek jest jednolity dla wszystkich części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ – spełnienie wymogu legitymowania się wiedzą i doświadczeniem wskazanym w ramach warunku określonego w cz. II pkt 3.1.3.1. SIWZ umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia objętych niniejszym postępowaniem (jedną lub więcej części wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ). Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tych warunków. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych). 2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY posiadającą: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne), • doświadczenie w postaci pełnienia w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na co najmniej dwóch robotach drogowych. UWAGA! Przedmiotowy warunek jest jednolity dla wszystkich części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ – spełnienie wymogu dysponowania personelem wskazanym w ramach warunku określonego w cz. II pkt 3.1.3.2. SIWZ umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia objętych niniejszym postępowaniem (jedną lub więcej części wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ). 3. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje specjalną maszyną samobieżną spełniającą rolę wytwórni i rozkładarki o zasilaniu ciągłym, wyposażoną w: ­- zasobnik główny na materiały odbierane z samochodu, ze zbiornikiem kruszywa, emulsji, cementu (lub wapna), dodatków (regulatorów) i wody, ­- mieszalnik o działaniu ciągłym wyposażony w co najmniej dwa mieszadła, ­- układarkę o różnej szerokości układania. UWAGA! Przedmiotowy warunek jest jednolity dla wszystkich części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ – spełnienie wymogu dysponowania potencjałem technicznym (sprzętem) wskazanym w ramach warunku określonego w cz. II pkt 3.1.3.3. SIWZ umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na dowolną ilość części zamówienia objętych niniejszym postępowaniem (jedną lub więcej części wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do: • podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, • Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w cz. II pkt 4.3.1.2. SIWZ ich dotyczące.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże roboty budowlane określone w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.3.1. SIWZ oraz złoży dowody, że roboty te zostały wykonane należycie. Przedmiotowy wykaz robót budowlanych należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 5 SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.3.2. SIWZ. Przedmiotowy wykaz osób należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 6 SIWZ. c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.3.3. SIWZ. Przedmiotowy wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 7 SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale). 2. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 4 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: Część 1 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część 2 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część 3 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) Część 4 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00
Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy10,00
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zgodnie z zapisami wzoru umowy (§ 13) – zał. nr 8.1. / 8.2. / 8.3. / 8.4. SIWZ. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-14, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. W ramach kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 23.09.2019r., przy czym maksymalny dopuszczalny okres skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może wynosić 7 dni, (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może zaproponować termin 16.09.2019 r.) Wykonawca w formularzu oferty określi termin wykonania umowy wskazując datę w formacie dzień / miesiąc / rok. 2. W ramach kryterium Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego (ponad doświadczenie wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu) doświadczenia osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na robotach drogowych. Doświadczenie osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na innych zadaniach (robotach) niż wskazywane w ramach warunku). 3. W ramach kryterium Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni ocenie podlegać będzie zaoferowanie przez Wykonawcę osiągnięcia określonej wartości miarodajnego współczynnika tarcia na etapie odbioru robót (wyższej od wymaganej zgodnie z SIWZ (OPZ – STWiORB D.05.03.19) wartości µw≥ 0,49).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegających na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na części: Część nr 1 – DW 783 w m. Falniów odc. 280 km 0+200 – odc. 280 km 0+500 – (długość 300m)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: - uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), - oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233140-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia10,00
Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy10,00
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. W ramach kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 23.09.2019r., przy czym maksymalny dopuszczalny okres skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może wynosić 7 dni, (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może zaproponować termin 16.09.2019 r.) Wykonawca w formularzu oferty określi termin wykonania umowy wskazując datę w formacie dzień / miesiąc / rok. 2. W ramach kryterium Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego (ponad doświadczenie wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu) doświadczenia osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na robotach drogowych. Doświadczenie osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na innych zadaniach (robotach) niż wskazywane w ramach warunku). 3. W ramach kryterium Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni ocenie podlegać będzie zaoferowanie przez Wykonawcę osiągnięcia określonej wartości miarodajnego współczynnika tarcia na etapie odbioru robót (wyższej od wymaganej zgodnie z SIWZ (OPZ – STWiORB D.05.03.19) wartości µw≥ 0,49).


Część nr:
2Nazwa:
Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegających na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego - z podziałem na części: Część nr 2 – DW 780 w m. Kryspinów odc. 025 km 0+200 – odc. 025 km 0+600 – (długość 200 m)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: - uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), - oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233140-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia10,00
Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy10,00
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. W ramach kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 23.09.2019r., przy czym maksymalny dopuszczalny okres skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może wynosić 7 dni, (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może zaproponować termin 16.09.2019 r.) Wykonawca w formularzu oferty określi termin wykonania umowy wskazując datę w formacie dzień / miesiąc / rok. 2. W ramach kryterium Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego (ponad doświadczenie wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu) doświadczenia osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na robotach drogowych. Doświadczenie osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na innych zadaniach (robotach) niż wskazywane w ramach warunku). 3. W ramach kryterium Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni ocenie podlegać będzie zaoferowanie przez Wykonawcę osiągnięcia określonej wartości miarodajnego współczynnika tarcia na etapie odbioru robót (wyższej od wymaganej zgodnie z SIWZ (OPZ – STWiORB D.05.03.19) wartości µw≥ 0,49).


Część nr:
3Nazwa:
Konserwacja nawierzchni bitumicznych polega-jąca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 3 – DW 965 w m. Kopaliny odc. 120 km 2+150 – odc. 120 km 2+400 (długość 250 m)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: - remont nawierzchni (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gł. 4cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną, wykonanie w-wy ścieralnej AC 11S o gr. 4cm), - uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno– frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), - oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233140-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia10,00
Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy10,00
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. W ramach kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 23.09.2019r., przy czym maksymalny dopuszczalny okres skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może wynosić 7 dni, (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może zaproponować termin 16.09.2019 r.) Wykonawca w formularzu oferty określi termin wykonania umowy wskazując datę w formacie dzień / miesiąc / rok. 2. W ramach kryterium Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego (ponad doświadczenie wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu) doświadczenia osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na robotach drogowych. Doświadczenie osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na innych zadaniach (robotach) niż wskazywane w ramach warunku). 3. W ramach kryterium Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni ocenie podlegać będzie zaoferowanie przez Wykonawcę osiągnięcia określonej wartości miarodajnego współczynnika tarcia na etapie odbioru robót (wyższej od wymaganej zgodnie z SIWZ (OPZ – STWiORB D.05.03.19) wartości µw≥ 0,49).


Część nr:
4Nazwa:
4) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 4 – DW 781 Płaza odc. 070 km 0+130 – odc. 070 km 0+345

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: - remont nawierzchni (ułożenie krawężników betonowych, ułożenie płyt ażurowych 60x40x8, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gł. 12cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną, wykonanie w-wy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grub. 7cm, wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 5cm), - uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), - oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233140-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-23

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia10,00
Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy10,00
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. W ramach kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia ocenie podlegać będzie zadeklarowanie przez Wykonawcę skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego, tj. 23.09.2019r., przy czym maksymalny dopuszczalny okres skrócenia terminu wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może wynosić 7 dni, (tj. Wykonawca jako najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia (danej części zamówienia) może zaproponować termin 16.09.2019 r.) Wykonawca w formularzu oferty określi termin wykonania umowy wskazując datę w formacie dzień / miesiąc / rok. 2. W ramach kryterium Dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika budowy ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego (ponad doświadczenie wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu) doświadczenia osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na robotach drogowych. Doświadczenie osoby podanej na stanowisko Kierownika budowy wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót na innych zadaniach (robotach) niż wskazywane w ramach warunku). 3. W ramach kryterium Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni ocenie podlegać będzie zaoferowanie przez Wykonawcę osiągnięcia określonej wartości miarodajnego współczynnika tarcia na etapie odbioru robót (wyższej od wymaganej zgodnie z SIWZ (OPZ – STWiORB D.05.03.19) wartości µw≥ 0,49).


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540091129-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
542126-N-2019

Data:
29/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego  56, 30-085  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-14, godzina: 09:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-16, godzina 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510123086-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542126-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540091129-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego  56, 30-085  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZDW-DN-4-271-23/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na wykonaniu konserwacji nawierzchni bitumicznych polegających na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego zgodnie z załączonym wykazem – w ramach następujących części: 1) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 – DW 783 w m. Falniów odc. 280 km 0+200 – odc. 280 km 0+500 (długość 300 m) Zamówienie obejmuje: ­- uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), ­- oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, ­- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. 2)Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 2 – DW 780 w m. Kryspinów odc. 025 km 0+200 – odc. 025 km 0+600 (długość 200 m) Zamówienie obejmuje: ­- uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), ­- oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, ­- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. 3)Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 3 – DW 965 w m. Kopaliny odc. 120 km 2+150 – odc. 120 km 2+400 (długość 250 m) Zamówienie obejmuje: ­- remont nawierzchni (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gł. 4 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną, wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S o gr. 4 cm), ­- uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno– frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), ­- oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, ­- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. 4)Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 4 – DW 781 Płaza odc. 070 km 0+130 – odc. 070 km 0+345 Zamówienie obejmuje: ­- remont nawierzchni (ułożenie krawężników betonowych, ułożenie płyt ażurowych 60x40x8, mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno gł. 12 cm, mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną, wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P o grub. 7 cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 5 cm), ­- uszorstnienie (mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – frezowanie profilujące, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni typu Slurry Seal na zimno (dwie warstwy)), ­- oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, ­- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, montaż oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
1) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 1 – DW 783 w m. Falniów odc. 280 km 0+200 – odc. 280 km 0+500 (długość 300 m)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
72052.02

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
114601.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114601.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114601.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
2) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 2 – DW 780 w m. Kryspinów odc. 025 km 0+200 – odc. 025 km 0+600 (długość 200 m)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
48147.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
76881.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76881.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76881.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
3) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 3 – DW 965 w m. Kopaliny odc. 120 km 2+150 – odc. 120 km 2+400 (długość 250 m)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
55613.26

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
104183.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104183.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104183.69
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
4) Konserwacja nawierzchni bitumicznych polegająca na uszorstnieniu dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część nr 4 – DW 781 Płaza odc. 070 km 0+130 – odc. 070 km 0+345

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
99996.78

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
199062.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199062.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 199062.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 542126-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-23/19
Data publikacji zamówienia: 2019-04-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 4000 ZŁ
Szacowana wartość* 133 333 PLN  -  200 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: www.zdw.krakow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe