Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Sosnowiec: COW-ZAF 27.PŻ.4.2014


Numer ogłoszenia: 54228 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie , ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 7854600, faks 032 7854600.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
COW-ZAF 27.PŻ.4.2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez przedstawicieli ZOW 1-4. Dostawy następować będą na podstawie pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w godzinach : świeże owoce i warzywa należy dostarczać w ilości zamówionej do Zespołów Kupującego od poniedziałku do piątku do godz. 10:00. różne produkty od poniedziałku do piątku do godziny 10:00. własnym środkiem transportu i na własne ryzyko, a kosztami transportu nie będzie obciążał Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiekcie Zamawiającego. Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów licząc od dnia dostawy. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzania zgodności cen z formularzem asortymentowo-cenowym. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych, jakościowych bądź zbyt krótkiego okresu przydatności do spożycia. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być dobrej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów, muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących dobrą jakość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 3,4 do SIWZ). Zamawiający informuje, że podane w formularzu asortymentowo - cenowym ilości określają przewidywaną ilość artykułów żywnościowych i zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od potrzeb wynikających ze zmniejszenia się liczby dzieci w placówkach ZOW 1-4. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.98.00.00-1, 15.98.14.00-2, 03.22.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
tak.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga tego warunku


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga tego warunku


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga tego warunku


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga tego warunku


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga tego warunku


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga tego warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Wypełniony formularz cenowy 3. Formularz asortymentowo - cenowy 4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1; 5. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy; 6. Wzór umowy zaparafowany przez upoważnioną do reprezentacji oferenta osobę (osoby), 7. Oświadczenie o zagwarantowaniu w ciągłej sprzedaży produktów wskazanych w formularzu cenowym. 8. Oświadczenie o przestrzeganiu w czasie realizacji umowy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia 9. Zaświadczenie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na dopuszczenie do przewozu artykułów Spożywczych ze wskazaniem samochodu (.marki samochodu, numeru rejestracyjnego oraz właściciela).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.um.sosnowiec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Administracyjno - Finansowy Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Ul. Sucha 21,41-200 Sosnowiec W sekretariacie-.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.02.2014 godzina 08:00, miejsce: Zespół Administracyjno - Finansowy Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Ul. Sucha 21,41-200 Sosnowiec W sekretariacie-.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa świeżych owoców i warzyw.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  03.22.00.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 3.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa napoi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  15.98.00.00-1, 15.98.14.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Sosnowiec: COW-ZAF 27.PŻ.4.2014


Numer ogłoszenia: 70834 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 54228 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie, ul. Sucha 21, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 7854600, faks 032 7854600.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
COW-ZAF 27.PŻ.4.2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołów Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1-4 tworzących Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w ilościach wynikających z zapotrzebowań składanych bezpośrednio przez przedstawicieli ZOW 1-4. Dostawy następować będą na podstawie pisemnego zamówienia, którego dokona pracownik upoważniony przez Zamawiającego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Wykonawca dostarczać będzie zamówioną partię towaru do Zamawiającego w dni robocze w godzinach : świeże owoce i warzywa należy dostarczać w ilości zamówionej do Zespołów Kupującego od poniedziałku do piątku do godz. 10:00. różne produkty od poniedziałku do piątku do godziny 10:00. własnym środkiem transportu i na własne ryzyko, a kosztami transportu nie będzie obciążał Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia towarów do magazynów żywnościowych znajdujących się w obiekcie Zamawiającego. Wykonawca musi zagwarantować odpowiedni okres ważności dostarczanych produktów licząc od dnia dostawy. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą dokonywać odbioru towaru pod względem ilościowo-wartościowym oraz obowiązujących norm jakościowych, a także dokonywać sprawdzania zgodności cen z formularzem asortymentowo-cenowym. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku wad ilościowych, jakościowych bądź zbyt krótkiego okresu przydatności do spożycia. W przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji. Zakwestionowany towar zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. Dostarczane produkty spożywcze muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być dobrej jakości, w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów, muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne, a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących dobrą jakość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 3,4 do SIWZ). Zamawiający informuje, że podane w formularzu asortymentowo - cenowym ilości określają przewidywaną ilość artykułów żywnościowych i zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości w zależności od potrzeb wynikających ze zmniejszenia się liczby dzieci w placówkach ZOW 1-4. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów spożywczych i ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.98.00.00-1, 15.98.14.00-2, 03.22.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa świeżych owoców i warzyw


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAJA, ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13365,27 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13735,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  13735,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13735,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa napoi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.03.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAJA, ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 925,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  866,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  866,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  866,14


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sucha 21, 41200 Sosnowiec
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@cow.org.pl
tel: 327 854 600
fax: 327 854 600
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-02-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5422820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-02-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: TAK
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bip.um.sosnowiec.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Administracyjno - Finansowy Centrum Opiekuńczo Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Ul. Sucha 21,41-200 Sosnowiec W sekretariacie-
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
03220000-9 Warzywa, owoce i orzechy
15980000-1 Napoje bezalkoholowe
15981400-2 Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa świeżych owoców i warzyw Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAJA
ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
2014-03-04 13 735,00
Dostawa napoi Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAJA
ul. Swobodna 22, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
2014-03-04 866,00