Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 544269-N-2019 z dnia 2019-05-07 r.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych: TT-28-03/2019 Usługi w zakresie: ochrony mienia oraz portierskie: na terenie siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu, na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu, na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu, na terenie cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 93058862500000, ul. pl. Strzelecki  , 50-224  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (0-71) 328 70 20, e-mail biuro@zck.wroc.pl, faks (0-71) 328 70 18.
Adres strony internetowej (URL): www.zck.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zck.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zck.wroc.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
ww.zck.wroc.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TT-28-03/2019 Usługi w zakresie: ochrony mienia oraz portierskie: na terenie siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu, na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu, na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu, na terenie cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu

Numer referencyjny:
TT-28-03/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

4II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia składa się z 4 odrębnych zadań. 2. Zadanie nr 1: Usługa ochrony mienia oraz portierska na terenie siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu. 3. Zadanie nr 2: Usługi ochrony mienia oraz portierskie w systemie całodobowym na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy przy ul. Osobowickiej 59 i 59B we Wrocławiu. 4. Zadanie nr 3 Usługi ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu. 5. Zadanie nr 4 Usługi ochrony mienia oraz portierskie w systemie całodobowym na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu. 6. Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt na czas trwania niniejszej umowy ma obowiązek zapewnić łączność bezprzewodową z kierownictwem cmentarza oraz z grupą interwencyjną wykonawcy. 7. UWAGA: Usługi patrolowe nie mogą być wykonywane przez osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy. 8. UWAGA: Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. 9. Środki do usuwania gołoledzi, tj. sól lub mieszankę piaskowo – solną zapewnia Zamawiający. 10. Szczegółowy sposób wykonania usług dla poszczególnych zadań został określony w załącznikach nr 1, 2, 3,4 do siwz. 11. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


II.5) Główny kod CPV:
79710000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
79715000-9
98341120-2
98341140-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w wysokości 25 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, zostanie ewentualnie zawarte w oparciu o ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę na wykonanie zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-08-01   lub
zakończenia:
2020-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeśli wykaże, że posiada ważną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób imienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm) dla żadego z zadań.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeśli wykaże, że: dla zadania nr 1: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 20 000,00 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych. dla zadania nr 2: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 50 000,00 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych. dla zadania nr 3: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 40 000,00 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych. dla zadania nr 4: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 40 000,00 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych. Uwaga: W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie wymagane warunki w zakresie posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej należy odpowiednio zsumować np. w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 i 2 warunkiem w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 70 000,00 zł, zaś w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, 2 i 3 warunkiem w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 110 000,00 zł. Uwaga: niezależnie od tego, na jaką ilość zadań składana będzie oferta Wykonawca w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że: dla zadania nr 1: posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące usług w zakresie ochrony osób i mienia, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł w ramach jednej umowy; dla zadania nr 2: posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące usług w zakresie ochrony osób i mienia, o wartości nie mniejszej niż 260 000,00 zł w ramach jednej umowy; dla zadania nr 3: posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące usług w zakresie ochrony osób i mienia, o wartości nie mniejszej niż 180 000,00 zł w ramach jednej umowy; dla zadania nr 4: posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie dotyczące usług w zakresie ochrony osób i mienia, o wartości nie mniejszej niż 190 000,00 zł w ramach jednej umowy; Uwaga: W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie wymagane warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia należy odpowiednio zsumować np. w przypadku składania przez Wykonawcę oferty na zadania nr 1 i 2 Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi na kwotę minimum 310 000,00 zł w ramach jednej umowy;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”): 1. ważnej koncesji na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób imienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. Zm) 2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Przez usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, Zamawiający rozumie zamówienia potwierdzające spełnienie warunku opisanego odpowiednio w Rozdziale 8 ust 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2 Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. 3 dowodów, określających, czy usługi wymienione w powyższym wykazie zostały lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. powyżej UWAGA: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oświadczenia Wykonawcy, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. 4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - potwierdzający spełnianie warunku określonego odpowiednio w Rozdziale ust. 3.1.3.1, 3.2.3.1, 3.3.3.1, 3.4.3.1. 5. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego potwierdzający spełnianie warunku określonego odpowiednio w Rozdziale 8 ust. 3.1.3.2, 3.2.3.2, 3.3.3.2, 3.4.3.2

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.1 dla zadania nr 1 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych); 1.2 dla zadania nr 2 – 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 00/100 złotych); 1.3 dla zadania nr 3 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych); 1.4 dla zadania nr 4 – 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych); UWAGA: Należy dokładnie zaznaczyć, na które zadanie wadium zostało wniesione. 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo, tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 pieniądzu; 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 gwarancjach bankowych; 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 4.3 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 4.4 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP SA numer rachunku dla podmiotów krajowych: 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114, dla podmiotów zagranicznych: kod IBAN-SWIFT: PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114 BPKOPLPW, z adnotacją „Wadium – nr postępowania: TT-28-03/2019 zadanie/a nr ……”. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz dopuszczonych formach – oryginał dokumentu winien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego do sekretariatu, tj. Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław, przed upływem terminu składania ofert (również w przypadku dostarczenia wadium za pośrednictwem poczty). 8. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zarząd Cmentarzy Komunalnych z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 art. 7b). 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie koordynatora usług30,00
Czas reakcji grupy interwencyjnej10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, w szczególności: 2.1 zmian organizacyjnych Stron, np. zmiany reprezentacji, adresu siedziby firmy, 2.2 konieczności zmiany osób, o których mowa w § 10 projektu umowy; 2.3 sposobu rozliczenia niniejszej umowy; 2.4 regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 2.5 stosowna zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w stosunku do obowiązującego w dniu zawarcia Umowy, w przypadku gdy taka zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 2.6 stosowna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w stosunku do regulacji prawnych wprowadzonych w życie przed zawarciem Umowy, w przypadku gdy taka zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne miała wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 2.7 stosowna zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług z zachowanie wysokości wynagrodzenia netto. 2.8 Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy mogą być rewaloryzowane po 01.01.2020 o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w ustawie budżetowej na rok 2020 na pisemny wniosek Wykonawcy; pod warunkiem, że nie będą stosowane postanowienia określone w § 13 ust. 1 pkt 5) lub 6) niniejszej umowy. W przypadku rewaloryzacji cen jednostkowych, odpowiednio zwiększona zostanie wartość całkowita umowy netto i brutto. 3. Zmiany, o których mowa powyżej, wymagają formy pisemnej w postaci zawarcia aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 4. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez Strony, jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w każdym czasie. 5. W przypadku zmiany firmy, siedziby, numeru rachunku bankowego i innych danych identyfikacyjnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego. W przypadku nie poinformowania Zamawiającego o w/w zmianach wszelkie skutki prawne obciążają Wykonawcę. 6. Pełna treść projektu umowy znajduje się odpowiednio w załączniku nr 15-18 do siwz.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Usługa ochrony mienia oraz portierska na terenie siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługa ochrony mienia oraz portierska na terenie siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu. Wykonanie usługi portierskiej przez Wykonawcę ma na celu: 2.1 ochronę obiektów przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją oraz zagrożeniem pożarowym w czasie pełnienia służby; 2.2 zapobieganie różnym formom zakłócania spokoju publicznego; 2.3 sprzątanie nawierzchni utwardzonych (chodnika przed posesją, drogi wjazdowej i placu za budynkiem) wraz z usuwaniem śniegu i likwidacją gołoledzi; 2.4 sprzątanie pozostałych części działki o nawierzchni nie utwardzonej; 2.5 wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń biurowych oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie; 2.6 powiadamianie pracowników o przybyciu interesantów. Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w „Regulaminie pracy portiera – dozorcy” stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79710000-0, 79715000-9, 98341120-2, 98341140-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-08-01
data zakończenia: 2020-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie koordynatora usług30,00
czas reakcji grupy interwencyjnej10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Usługi ochrony mienia oraz portierskie w systemie całodobowym na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy przy ul. Osobowickiej 59 i 59B we Wrocławiu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługi ochrony mienia oraz portierskie w systemie całodobowym na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy przy ul. Osobowickiej 59 i 59B we Wrocławiu. 3.1 Wykonanie usługi portierskiej przez Wykonawcę ma na celu: 3.1.1 ochronę wszystkich obiektów w rejonie bramy głównej cmentarza przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją oraz zagrożeniem pożarowym, 3.1.2 kontrolę ruchu transportowego przedmiotów, ładunków i sprzętu wwożonego oraz wywożonego z terenu cmentarza, 3.1.3 prowadzenie ewidencji ruchu pojazdów; 3.1.4 kontrolę przepustek i zezwoleń na wjazd na teren cmentarza, 3.1.5 zapobieganie różnym formom dewastacji oraz zakłócania spokoju publicznego, 3.1.6 przeciwdziałanie działalności handlowej na terenie cmentarza, 3.1.7 wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń biurowych; 3.1.8 sprzątanie terenu (chodnika) przed posesją wraz z usuwaniem śniegu i gołoledzi; 3.1.9 obsługę wagi samochodowej. 3.2 Wykonanie usługi patrolowej przez Wykonawcę ma na celu: 3.2.1 ochronę obiektów przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją oraz zagrożeniem pożarowym, 3.2.2 kontrolę ruchu transportowego przedmiotów, ładunków i sprzętu wwożonego i wywożonego z terenu cmentarza, 3.2.3 kontrolę ruchu pojazdów samochodowych po terenie cmentarza; 3.2.4 kontrolę przepustek i zezwoleń upoważniających do poruszania się po terenie cmentarza, 3.2.5 zapobieganie różnym formom dewastacji oraz zakłócania spokoju publicznego, 3.2.6 przeciwdziałanie działalności handlowej na terenie cmentarza; 3.2.7 kontrolę prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze w tym zakłady usług pogrzebowych, zakłady kamieniarskie itp.; 3.2.8 prowadzenie książki kontroli służby każdego patrolu; Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w „Regulaminie ochrony Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice położonego przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu” stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79710000-0, 79715000-9, 98341120-2, 98341140-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-08-01
data zakończenia: 2020-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie koordynatora usług30,00
czas reakcji grupy interwencyjnej10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Usługi ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługi ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu. 1.1 Wykonanie usługi portierskiej przez Wykonawcę ma na celu: 1.1.1 ochronę wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie cmentarza przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją oraz zagrożeniem pożarowym w czasie pełnienia służby; 1.1.2 kontrolę ruchu transportowego przedmiotów, ładunków i sprzętu wwożonego oraz wywożonego z terenu cmentarza, 1.1.3 prowadzenie ewidencji ruchu pojazdów; 1.1.4 kontrolę przepustek i zezwoleń na wjazd na teren cmentarza, 1.1.5 zapobieganie różnym formom dewastacji oraz zakłócania spokoju publicznego, 1.1.6 przeciwdziałanie działalności handlowej na terenie cmentarza, 1.1.7 wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń biurowych. 1.1.8 sprzątanie terenu (chodnika) przed portiernią oraz dojściem do biura cmentarza wraz z usuwaniem śniegu i gołoledzi; 1.1.9 bieżąca obserwacja podglądu monitoringu; 1.2 Wykonanie usługi patrolowej przez Wykonawcę ma na celu: 1.2.1 ochronę obiektów przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją oraz zagrożeniem pożarowym, 1.2.2 kontrolę ruchu transportowego przedmiotów, ładunków i sprzętu wwożonego i wywożonego z terenu cmentarza, 1.2.3 kontrolę ruchu pojazdów samochodowych po terenie cmentarza; 1.2.4 kontrolę przepustek i zezwoleń upoważniających do poruszania się pojazdami samochodowymi po terenie cmentarza, 1.2.5 zapobieganie różnym formom dewastacji oraz zakłócania spokoju publicznego, 1.2.6 przeciwdziałanie działalności handlowej na terenie cmentarza; 1.2.7 kontrolę prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze w tym zakłady usług pogrzebowych, zakłady kamieniarskie itp.; 1.2.8 prowadzenie książki kontroli służby każdego patrolu; 1.2.9 obsługę wagi samochodowej. Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w „Regulaminie ochrony Cmentarza” stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79710000-0, 79715000-9, 98341120-2, 98341140-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-08-01
data zakończenia: 2020-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie koodynatora usług30,00
czas reakcji grupy interwencyjnej10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Usługi ochrony mienia oraz portierskie w systemie całodobowym na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługi ochrony mienia oraz portierskie w systemie całodobowym na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu. 5.1 Wykonanie usługi portierskiej przez Wykonawcę ma na celu: 5.1.1 ochronę wszystkich obiektów położonych na terenie cmentarza w tym lokali usługowych przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją oraz zagrożeniem pożarowym; 5.1.2 kontrolę ruchu transportowego przedmiotów, ładunków i sprzętu wwożonego oraz wywożonego z terenu cmentarza; 5.1.3 prowadzenie ewidencji ruchu pojazdów; 5.1.4 kontrolę przepustek i zezwoleń na wjazd na teren cmentarza, 5.1.5 zapobieganie różnym formom dewastacji oraz zakłócania spokoju publicznego, 5.1.6 przeciwdziałanie działalności handlowej na terenie cmentarza, 5.1.7 wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń biurowych. 5.1.8 sprzątanie terenu (chodnika) przed portiernią oraz dojściem do biura cmentarza wraz z usuwaniem śniegu i gołoledzi; 5.1.9 obsługa wagi samochodowej; 5.1.10 bieżąca kontrola podglądu monitoringu; 5.2 Wykonanie usługi patrolowej przez Wykonawcę ma na celu: 5.2.1 ochronę obiektów przed włamaniem, kradzieżą i dewastacją oraz zagrożeniem pożarowym, 5.2.2 kontrolę ruchu transportowego przedmiotów, ładunków i sprzętu wwożonego i wywożonego z terenu cmentarza, 5.2.3 kontrolę ruchu pojazdów samochodowych po terenie cmentarza; 5.2.4 kontrolę przepustek i zezwoleń upoważniających do poruszania się pojazdami samochodowymi po terenie cmentarza, 5.2.5 zapobieganie różnym formom dewastacji oraz zakłócania spokoju publicznego, 5.2.6 przeciwdziałanie działalności handlowej na terenie cmentarza; 5.2.7 kontrolę prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze w tym zakłady usług pogrzebowych, zakłady kamieniarskie itp.; 5.2.8 prowadzenie książki kontroli służby każdego patrolu; Szczegółowy zakres usługi zawarty jest w „Regulaminie ochrony Cmentarza” stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79710000-0, 79715000-9, 98341120-2, 98341140-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-08-01
data zakończenia: 2020-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie koordynatora usług30,00
czas reakcji grupy interwencyjnej10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510118374-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Zarząd Cmentarzy Komunalnych: TT-28-03/2019 Usługi w zakresie: ochrony mienia oraz portierskie: na terenie siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu, na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu, na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu, na terenie cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544269-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 93058862500000, ul. pl. Strzelecki  , 50-224  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (0-71) 328 70 20, e-mail biuro@zck.wroc.pl, faks (0-71) 328 70 18.
Adres strony internetowej (url): www.zck.wroc.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

TT-28-03/2019 Usługi w zakresie: ochrony mienia oraz portierskie: na terenie siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu, na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu, na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu, na terenie cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
TT-28-03/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia składa się z 4 odrębnych zadań. 2. Zadanie nr 1: Usługa ochrony mienia oraz portierska na terenie siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu. 3. Zadanie nr 2: Usługi ochrony mienia oraz portierskie w systemie całodobowym na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice przy przy ul. Osobowickiej 59 i 59B we Wrocławiu. 4. Zadanie nr 3 Usługi ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn przy ul. Grabiszyńskiej 333 we Wrocławiu. 5. Zadanie nr 4 Usługi ochrony mienia oraz portierskie w systemie całodobowym na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu. 6. Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt na czas trwania niniejszej umowy ma obowiązek zapewnić łączność bezprzewodową z kierownictwem cmentarza oraz z grupą interwencyjną wykonawcy. 7. UWAGA: Usługi patrolowe nie mogą być wykonywane przez osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy. 8. UWAGA: Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. 9. Środki do usuwania gołoledzi, tj. sól lub mieszankę piaskowo – solną zapewnia Zamawiający. 10. Szczegółowy sposób wykonania usług dla poszczególnych zadań został określony w załącznikach nr 1, 2, 3,4 do siwz. 11. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
79710000-0


Dodatkowe kody CPV:
79715000-9, 98341120-2, 98341140-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Usługi w zakresie: ochrony mienia oraz portierskie na terenie siedziby Zarządu Cmentarzy Komunalnych przy pl. Strzeleckim 19/21

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
66454.05

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
63665.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63665.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78736.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Usługi w zakresie: ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
331920.05

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Complex sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Starobrzeska 1
Kod pocztowy: 49-300
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
308491.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 308491.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 378294.59
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Usługi w zakresie ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
230746.41

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Lider: DGP Security Partner sp. z o.o., Partner: DGP Provider sp. z o.o., 7MG Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lider: DGP Security Partner sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice
Kod pocztowy: 40-159
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
223235.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 223235.72
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279821.95
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Usługi w zakresie: ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
247293.13

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: Lider: ERA Sp. z o.o. Partner: NOVIA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Konsorcjum: Lider: ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16B 41-500 Chorzów Partner: NOVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 34 41-500 Chorzów
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
236520.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 236520.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 263115.75
Waluta: LN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: pl. Strzelecki , 50-224 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: biuro@zck.wroc.pl
tel: (0-71) 328 70 20
fax: (0-71) 328 70 18
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 544269-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: TT-28-03/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-05-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 19900 ZŁ
Szacowana wartość* 663 333 PLN  -  995 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zck.wroc.pl
Informacja dostępna pod: ww.zck.wroc.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi w zakresie: ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Osobowice we Wrocławiu Complex sp. z o.o.
ul. Starobrzeska 1, 49-300 Brzeg, woj.
2019-06-12 308 491,00
Usługi w zakresie ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Grabiszyn Konsorcjum: Lider: DGP Security Partner sp. z o.o., Partner: DGP Provider sp. z o.o., 7MG Sp. z o.o.
Lider: DGP Security Partner sp. z o.o. ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice , 40-159 Katowice, woj.
2019-06-12 223 235,00
Usługi w zakresie: ochrony mienia oraz portierskie na terenie Cmentarza Komunalnego Oddział Psie Pole Konsorcjum: Lider: ERA Sp. z o.o. Partner: NOVIA Sp. z o.o.
Konsorcjum: Lider: ERA Sp. z o.o. ul. Katowicka 16B 41-500 Chorzów Partner: NOVIA Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 34 41-500 Chorzów , 41-500 Chorzów, woj.
2019-06-12 236 520,00