Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 545156-N-2018 z dnia 2018-04-13 r.

Gmina Dominowo: Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz 3 w związku z art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp., Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielnie Zamówienia Publicznego osobie trzeciej (pełnomocnikowi), tj.: Panu Arkadiuszowi Bocianowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: „Zamówienia Publiczne. Consulting i Doradztwo Prawne. Arkadiusz Bocian.”, z siedzibą w Poznaniu, Os. Stefana Batorego 82a/16, 60-687 Poznań.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dominowo, krajowy numer identyfikacyjny 53312700000, ul. ul. Centralna  7 , 63012   Dominowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 859 213, e-mail bernard55@interia.pl, faks 616 231 533.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dominowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.dominowo.biuletyn.net/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.dominowo.biuletyn.net/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w Specyfikacji zostaną odrzucone. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć według formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. Sekretariat – Gmina Dominowo.
Adres:
Ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo

Numer referencyjny:
S.271.3.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków gminnej oczyszczalni ścieków – kat. XXX na działkach o nr geodezyjnych 74/7, 72 w miejscowości Chłapowo o parametrach: 1.1. Qdśr =260m3/d – średniodobowa ilość ścieków, 1.2. Qdmax=375 m3/d –maksymalna dobowa ilość ścieków, 1.3. Qhmax=57 m3/h –maksymalna godzinowa ilość ścieków, wraz z rozruchem technologicznym i uzyskaniem parametrów jakości ścieków określonych w dokumentacji technicznej. 2. W ramach omawianej inwestycji przewiduje się rozbiórki istniejących obiektów oraz wybudowanie nowych trwałych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Rozdziel III SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, które to stanowią integralną część SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45232421-9
45252100-9
45252127-4
45252200-0
45111300-1
45210000-2
45311000-0
45232460-4
45330000-9
45353000-3
45400000-1
45111220-6
45262522-6
45410000-4
45421000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-05-15


II.9) Informacje dodatkowe:
1. Końcowy termin wykonania zamówienia: do dnia 15 maja 2019 roku. 2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się uzyskanie parametrów oczyszczanych ścieków, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz dokonanie końcowego, bezusterkowego odbioru inwestycji.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek udziału zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek udziału dotyczący ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat lub jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej 2 roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane polegające na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków, z których każda charakteryzowała się parametrami technicznymi o minimalnej przepustowości Qdrś = 250m3/d i całkowitej wartości robót nie mniej niż 2.500.000,00 zł brutto (każda robota budowlana w ramach odrębnej umowy), a ponadto co najmniej 1 z w/w budowanych lub rozbudowywanych lub przebudowywanych oczyszczalni ścieków utrzymywana była w ruchu. Warunek udziału dotyczący ZDOLNOŚCI ZAWODOWEJ zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), tj.: a) Kierownikiem budowy branży budowlanej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania budową bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie, w w/w specjalności oraz min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym kierowanie robotami co najmniej na 1 oczyszczani ścieków o przepustowości min. Qdrś = 250m3/d. Zamawiający uznaje, iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień, b) Kierownikiem robót branży instalacyjnej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień, c) Kierownikiem robót branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca min. 3 letnie doświadczenie, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień, d) Technologa oczyszczalni ścieków – co najmniej 1 osoba, posiadająca wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska oraz doświadczenie jako kierownik w rozruchu technologicznego 2 oczyszczalni ścieków, w tym co najmniej 1 rozruch na co najmniej 1 oczyszczani ścieków o przepustowości Qdrś = 250m3/d. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wyżej wymienionych osób. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.; 5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.; 8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.; 9. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716); 10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy). 3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 4. Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą, tj. przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Środa Wielkopolska Oddział Dominowo, Ul. Stary Rynek 7, 63-000 Środa Wielkopolska, numer: 12 9085 0002 0040 0400 4444 0010, tytułem: „WADIUM – POSTĘPOWANIE NR: S.271.3.2018”. 6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5, należy złożyć w formie oryginału w odrębnym opakowaniu z oznaczeniem „WADIUM – POSTĘPOWANIE NR: S.271.3.2018”. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, tj. na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 11. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
www.start.logintrade.net

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryterium: - CENA brutto (waga: 60%, maksymalna ilość punktów: 60) – podlega licytacji (aukcji); - TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI za wady na wykonane roboty budowlane (waga: 40%, maksymalna ilość punktów: 40) – nie podlega licytacji (aukcji).

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 1. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 4. Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego: 1) W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu; 2) Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 1. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert. 2. Minimalna wysokość postąpienia: 20.000,00 zł
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne: 1. Dopuszczalne przeglądarki internetowe: - dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9; - dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11; - dla Windows 8: Internet Explorer 11; - dla Windows 10: Internet Explorer 11, 2. Wspierane podpisy elektroniczne: - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.; - Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.; - Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.; - Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A. 3. Pozostałe wymagania techniczne: - dostęp do sieci internet; - obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; - włączona obsługa JavaScript; - zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; - zainstalowany Acrobat Reader; - zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 30 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
1. Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje: a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej; b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia; c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu. 2. Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przesłania pisemnej informacji z zaktualizowaną ceną (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne pozycje w części/ częściach. Zaktualizowana cena brutto nie może być wyższa od kwoty zaproponowanej w aukcji elektronicznej. Ceny poszczególnych stawek muszą zostać zmniejszone do zaktualizowanej ceny brutto. Nie dopuszcza się aktualizowania cen poszczególnych stawek poprzez ich zwiększenie ponad ceny wskazane w ofercie. Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do zaktualizowania ceny brutto poprzez zmniejszenie cen jednej, kilku lub wszystkich pozycji. 3. Pisemną informację z zaktualizowaną ceną należy przesłać do Zamawiającego do następnego dnia roboczego do godz. 10:00 od daty zakończenia aukcji na adres: Gmina Dominowo, Ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo lub e-mail: przetargi@dominowo.pl 4. Zamawiający powiadomi zgodnie z art. 92 ustawy Pzp. o wyborze najkorzystniejszej


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA60,00
TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI za wady na wykonane roboty budowlane40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 11 Umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi wykonywanie robót budowlanych – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego, b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) zmiany spowodowane działaniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy, d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, e) zmiany spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunkami geologicznymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, f) zmiany spowodowane odmiennymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, g) zmiany spowodowane wystąpieniem zamówień dodatkowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których wykonanie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. 2) Pozostałe zmiany: a) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonywania części przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy) – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone (z uwzględnieniem postanowień kosztorysu), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, b) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, w przypadkach wskazanych w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 23 Umowy 1. Strony uzgadniają, że dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający szczegółowe określenie okoliczności uzasadniających zmianę. 8. Zmiana ceny musi nastąpić w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500089538-N-2018 z dnia 23-04-2018 r.
Dominowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
545156-N-2018

Data:
13/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dominowo, Krajowy numer identyfikacyjny 53312700000, ul. ul. Centralna  7, 63012   Dominowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 859 213, e-mail bernard55@interia.pl, faks 616 231 533.
Adres strony internetowej (url): http://www.dominowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
3

W ogłoszeniu jest:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak

W ogłoszeniu powinno być:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji NIE

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 500143015-N-2018 z dnia 21-06-2018 r.
Gmina Dominowo: Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545156-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500089538-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz 3 w związku z art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp., Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielnie Zamówienia Publicznego osobie trzeciej (pełnomocnikowi), tj.: Panu Arkadiuszowi Bocianowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: „Zamówienia Publiczne. Consulting i Doradztwo Prawne. Arkadiusz Bocian.”, z siedzibą w Poznaniu, Os. Stefana Batorego 82a/16, 60-687 Poznań.


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dominowo, Krajowy numer identyfikacyjny 53312700000, ul. ul. Centralna  7, 63012   Dominowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 859 213, e-mail bernard55@interia.pl, faks 616 231 533.
Adres strony internetowej (url): http://www.dominowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
S.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków gminnej oczyszczalni ścieków – kat. XXX na działkach o nr geodezyjnych 74/7, 72 w miejscowości Chłapowo o parametrach: 1.1. Qdśr =260m3/d – średniodobowa ilość ścieków, 1.2. Qdmax=375 m3/d–maksymalna dobowa ilość ścieków, 1.3. Qhmax=57 m3/h –maksymalna godzinowa ilość ścieków,wraz z rozruchem technologicznym i uzyskaniem parametrów jakości ścieków określonych w dokumentacji technicznej. 2. W ramach omawianej inwestycji przewiduje się rozbiórki istniejących obiektów oraz wybudowanie nowych trwałych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Rozdziel III SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, które to stanowią integralną część SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45232421-9, 45252100-9, 45252127-4, 45252200-0, 45111300-1, 45210000-2, 45311000-0, 45232460-4, 45330000-9, 45353000-3, 45400000-1, 45111220-6, 45262522-6, 45410000-4, 45421000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta Wykonawcy ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A., z uwzględnieniem wszystkich kryteriów oceny ofert oraz po przeprowadzonej aukcji elektronicznej z ceną 7.399.000,00 PLN brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 3.900.000,00 PLN brutto. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Centralna 7, 63012 Dominowo
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: bernard55@interia.pl
tel: 612 859 213
fax: 616 231 533
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 545156-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: S.271.3.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-04-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 380 dni
Wadium: 50034 ZŁ
Szacowana wartość* 1 667 800 PLN  -  2 501 700 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.dominowo.pl
Informacja dostępna pod: http://www.dominowo.biuletyn.net/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232460-4 Roboty sanitarne
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45262522-6 Roboty murarskie
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej