Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 546378-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2 - archiwum ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32049277400000, ul. pl. Żołnierza Polskiego  16 , 70-551  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 603 577, e-mail efratczak@szczecin-pz.sr.gov.pl, faks 914 603 578.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin-pz.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szczecin-pz.sr.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szczecin-pz.sr.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie np. za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty kurierskiej lub osobiście.
Adres:
Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 70-551 Szczecin, Pl. Żołnierza Polskiego 16


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2 - archiwum ”

Numer referencyjny:
ZP/PN/2/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2” - archiwum” Załączone rzuty poziomów określają stan istniejący określony na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. a) Poziom „+2” Wykonanie dokumentacji dla remontu pomieszczenia „Świetlika dachowego”. Wykonanie dokumentacji konstrukcji świetlika dachowego z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem parametrów cieplnych obowiązujących od roku 2021 wraz z przystosowaniem do wykorzystania położonej na poziomie „0” sali operacyjnej na potrzeby Biura Obsługi Interesantów. W konstrukcji świetlika należy uwzględnić wszelkie instalacje niezbędne do eksploatacji pomieszczeń Biura Obsługi Interesanta. Orientacyjna powierzchnia świetlika ok. 385,00 m2. b) Poziom „+1” Wykonanie dokumentacji uwzględniającej otwarcie klatki schodowej z poziomu „0” i doświetlenie holu I piętra od strony pomieszczeń świetlika. Wymagane stworzenie strefy ograniczonego dostępu do klatki schodowej prowadzącej na poziom +2. W opracowaniu w razie możliwości uwzględnić rozwiązania zastosowane przed rokiem 1945. c) Poziom „0” Wykonanie dokumentacji uwzględniającej przeznaczenie pomieszczeń na sale rozpraw, szatnię, portiernię, pomieszczenia sanitarne, socjalne, Biuro Obsługi Interesantów o powierzchni orientacyjnej 385,00 m2. W pomieszczeniu BOI należy uwzględnić wydzielenie powierzchni na potrzeby obsługi interesantów, obsługi poczty przychodzącej i wychodzącej, kas, czytelni dokumentacji sądowej, pomieszczeń socjalnych. W rejonie objętym dokumentacją projektową należy uwzględnić wykonanie 8 sal rozpraw o powierzchni pojedynczej sali mieszczącej się w granicach 48 – 60,00 m2 uwzględniając uwarunkowania konstrukcji budynku. W dokumentacji projektowej uwzględnić wykonanie certyfikowanego pokoju przyjaznych przesłuchań dzieci – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości. W projektowanych salach rozpraw należy zapewnić podwyższoną izolacyjność akustyczną przegród i drzwi zewnętrznych. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 1 400,00 m2 . d) Poziom „-1” W dokumentacji należy uwzględnić remont pomieszczeń Biura Obsługi Interesantów -1,43 wraz z przyległymi pomieszczeniami w celu przystosowania na archiwum dokumentacji sądowej. W opracowaniu uwzględnić wzmocnienie stropu pomiędzy poziomem „-1” i „-2” w celu umożliwienia zastosowania regałów przesuwnych. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 700,00 m2. e) Poziom „-2” W dokumentacji należy uwzględnić przystosowanie pomieszczeń na archiwa oraz magazyn dowodów rzeczowych. Przystosowanie pomieszczeń nr -2.22 i -2.23 do montażu regałów przesuwnych na akta. Pomieszczenia nr -2.26 i -2.27 przeznaczone na potrzeby magazynu dowodów rzeczowych. Pomieszczenie -2.17 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze/lub archiwum. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 400,00 m2. f) W dokumentacji uwzględnić wykonanie izolacji przeciwwilgociowej całego budynku na powierzchni około 1400 m2 (dotyczy pomieszczeń położonych na poziomie -1 oraz -2). Zakres wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna pozwalająca na realizację zadania, b) Koncepcja projektowa pomieszczeń budynku, wraz z wizualizacją - 2 wersje, c) Charakterystyka energetyczna budynku w zakresie remontowanych pomieszczeń, d) Bilans cieplny remontowanych pomieszczeń, bilans energetyczny remontowanych pomieszczeń, e) Projekt budowlany, projekt wykonawczy architektury, f) Projekt budowlany, projekt wykonawczy konstrukcji, g) Projekt architektury wnętrz, h) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnych, i) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, j) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych z instalacją grzewczą świetlika (instalacja antyśniegowa, przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych świetlika wraz z ogrzewaniem rynien i rur spustowych), k) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji hydrantowych, l) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, m) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, n) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych, w tym między innymi : - system przeciwpożarowy (wykrywczy pożaru wraz z scenariuszem p.poż.), - system monitoringu-dozorowy wewnętrzny i zewnętrzny, - system antywłamaniowy, antynapadowy, - system elektronicznej wokandy, - system kolejkowy Biura Obsługi Interesanta. o) Projekt układu pomiarowego energii elektrycznej, p) Kosztorys inwestorski (wszystkie branże), q) Scenariusz zdarzeń pożarowych, r) Przedmiary robót (wszystkie branże), s) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, t) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uzyskanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych (dotyczy wszystkich branż), lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku wymagalności), uzgodnień, ekspertyz, odstępstw, map (do celów projektowych, zasadniczej i innych), itp. niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli wymagane), Uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli wymagane) lub zgłoszenia robót budowlanych.


II.5) Główny kod CPV:
71000000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71221000-3
71320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego: 1) Przedmiot zamówienia: powtórzenie podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 2) Wielkość lub zakres zamówienia: do 100.000,00 zł netto. 3) Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego oraz przeprowadzonych negocjacji.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
180
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
180


II.9) Informacje dodatkowe:
Wymagany maksymalny termin realizacji całości zamówienia: do 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w tym: Etap I w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy, Etap II w terminie do 120 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy, Etap III w terminie do 180 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że Wykonawca posiada sytuację ekonomiczną lub finansową zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł brutto.Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia (na druku ofertowym). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – minimum dwa zamówienia - polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu i/lub przebudowy i/lub budowy i/lub rozbudowy o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wymagane uprawnienia w branżach objętych przedmiotem zamówienia bez ograniczeń oraz posiadających aktualne zaświadczenia potwierdzające, że są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa/Izby Architektów i posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia (na druku ofertowym). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. c) dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. niezbędnym oprogramowaniem, środkami technicznymi warunkującymi wykonanie zadań objętych przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia (na druku ofertowym).W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.WYKONAWCY ZAGRANICZNI: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 SIWZ złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: 62 1130 1017 0021 1002 2190 0004. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy złożyć w formie oryginału od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00 w kasie Zamawiającego, która mieści się w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 16. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie, 2) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA60,00
wysokość kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy ze szczególnym uwzględnieniem zmian wskazanych poniżej: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek: a) uchybienie terminu organu w wydaniu decyzji, opinii, postanowień lub innych aktów administracyjnych, wydania lub konieczności uzyskania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, b) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, c) polecenia przez Zamawiającego dokonania zmian w uzgodnionych wcześniej rozwiązaniach projektowych, d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zmiany umowy określone w ustępie 1 dopuszcza się wyłącznie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w oparciu o pisemne uzasadnienie. Zmiany umowy możliwe są wyłącznie w terminie określonym w § 2 ustęp 1. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej do umowy pod rygorem nieważności

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-24, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510135627-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2 - archiwum ”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546378-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32049277400000, ul. pl. Żołnierza Polskiego  16, 70-551  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 603 577, e-mail efratczak@szczecin-pz.sr.gov.pl, faks 914 603 578.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin-pz.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2 - archiwum ”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/2/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie: „+2 - świetlik dachowy”, „+1”, „0”, „-1”,”-2” - archiwum” Załączone rzuty poziomów określają stan istniejący określony na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. a) Poziom „+2” Wykonanie dokumentacji dla remontu pomieszczenia „Świetlika dachowego”. Wykonanie dokumentacji konstrukcji świetlika dachowego z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów z uwzględnieniem parametrów cieplnych obowiązujących od roku 2021 wraz z przystosowaniem do wykorzystania położonej na poziomie „0” sali operacyjnej na potrzeby Biura Obsługi Interesantów. W konstrukcji świetlika należy uwzględnić wszelkie instalacje niezbędne do eksploatacji pomieszczeń Biura Obsługi Interesanta. Orientacyjna powierzchnia świetlika ok. 385,00 m2. b) Poziom „+1” Wykonanie dokumentacji uwzględniającej otwarcie klatki schodowej z poziomu „0” i doświetlenie holu I piętra od strony pomieszczeń świetlika. Wymagane stworzenie strefy ograniczonego dostępu do klatki schodowej prowadzącej na poziom +2. W opracowaniu w razie możliwości uwzględnić rozwiązania zastosowane przed rokiem 1945. c) Poziom „0” Wykonanie dokumentacji uwzględniającej przeznaczenie pomieszczeń na sale rozpraw, szatnię, portiernię, pomieszczenia sanitarne, socjalne, Biuro Obsługi Interesantów o powierzchni orientacyjnej 385,00 m2. W pomieszczeniu BOI należy uwzględnić wydzielenie powierzchni na potrzeby obsługi interesantów, obsługi poczty przychodzącej i wychodzącej, kas, czytelni dokumentacji sądowej, pomieszczeń socjalnych. W rejonie objętym dokumentacją projektową należy uwzględnić wykonanie 8 sal rozpraw o powierzchni pojedynczej sali mieszczącej się w granicach 48 – 60,00 m2 uwzględniając uwarunkowania konstrukcji budynku. W dokumentacji projektowej uwzględnić wykonanie certyfikowanego pokoju przyjaznych przesłuchań dzieci – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości. W projektowanych salach rozpraw należy zapewnić podwyższoną izolacyjność akustyczną przegród i drzwi zewnętrznych. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 1 400,00 m2 . d) Poziom „-1” W dokumentacji należy uwzględnić remont pomieszczeń Biura Obsługi Interesantów -1,43 wraz z przyległymi pomieszczeniami w celu przystosowania na archiwum dokumentacji sądowej. W opracowaniu uwzględnić wzmocnienie stropu pomiędzy poziomem „-1” i „-2” w celu umożliwienia zastosowania regałów przesuwnych. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 700,00 m2. e) Poziom „-2” W dokumentacji należy uwzględnić przystosowanie pomieszczeń na archiwa oraz magazyn dowodów rzeczowych. Przystosowanie pomieszczeń nr -2.22 i -2.23 do montażu regałów przesuwnych na akta. Pomieszczenia nr -2.26 i -2.27 przeznaczone na potrzeby magazynu dowodów rzeczowych. Pomieszczenie -2.17 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze/lub archiwum. Orientacyjna powierzchnia pomieszczeń ok 400,00 m2. f) W dokumentacji uwzględnić wykonanie izolacji przeciwwilgociowej całego budynku na powierzchni około 1400 m2 (dotyczy pomieszczeń położonych na poziomie -1 oraz -2). Zakres wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna pozwalająca na realizację zadania, b) Koncepcja projektowa pomieszczeń budynku, wraz z wizualizacją - 2 wersje, c) Charakterystyka energetyczna budynku w zakresie remontowanych pomieszczeń, d) Bilans cieplny remontowanych pomieszczeń, bilans energetyczny remontowanych pomieszczeń, e) Projekt budowlany, projekt wykonawczy architektury, f) Projekt budowlany, projekt wykonawczy konstrukcji, g) Projekt architektury wnętrz, h) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnych, i) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania, j) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych z instalacją grzewczą świetlika (instalacja antyśniegowa, przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych świetlika wraz z ogrzewaniem rynien i rur spustowych), k) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji hydrantowych, l) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, m) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, n) Projekt budowlany, projekt wykonawczy instalacji niskoprądowych, w tym między innymi : - system przeciwpożarowy (wykrywczy pożaru wraz z scenariuszem p.poż.), - system monitoringu-dozorowy wewnętrzny i zewnętrzny, - system antywłamaniowy, antynapadowy, - system elektronicznej wokandy, - system kolejkowy Biura Obsługi Interesanta. o) Projekt układu pomiarowego energii elektrycznej, p) Kosztorys inwestorski (wszystkie branże), q) Scenariusz zdarzeń pożarowych, r) Przedmiary robót (wszystkie branże), s) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, t) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uzyskanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych (dotyczy wszystkich branż), lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku wymagalności), uzgodnień, ekspertyz, odstępstw, map (do celów projektowych, zasadniczej i innych), itp. niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli wymagane), Uzyskanie pozwolenia na budowę (jeśli wymagane) lub zgłoszenia robót budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71000000-8


Dodatkowe kody CPV:
71220000-6, 71221000-3, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
440894.31

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MXL4 SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: AL. BOHATERÓW WARSZAWY 40/3A2A
Kod pocztowy: 70-342
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
348459.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 348459.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 368660.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: efratczak@szczecin-pz.sr.gov.pl
tel: 914 603 577
fax: 914 603 578
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 546378-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP/PN/2/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-05-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 180 dni
Wadium: 3000 ZŁ
Szacowana wartość* 100 000 PLN  -  150 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.szczecin-pz.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.szczecin-pz.sr.gov.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Remont pomieszczeń Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w pomieszczeniach zlokalizowany MXL4 SP. Z O.O.
AL. BOHATERÓW WARSZAWY 40/3A2A, 70-342 Szczecin, woj.
2019-06-27 348 459,00