Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych


Numer ogłoszenia: 54753 - 2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: I. sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów z następującym podziałem: 1. dla części 1 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty 2. dla części 2 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Górna 3. dla części 3 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Polesie 4. dla części 4 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście 5. dla części 5 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Widzew II. całodobowym udzielaniu pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych w granicach administracyjnych Miasta Łodzi w ramach części 6 zamówienia. AD. I. Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia dla części 1,2,3,4,5 Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: Sterylizacji lub kastracji 250 kotów dziko żyjących, zaczipowaniu 180 psów, uśpieniu20 ślepych miotów AD.II. Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia dla części 6 Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: udzielaniu w 110 przypadkach pierwszej pomocy weterynaryjnej, na terenie zakładu leczniczego dla zwierząt, zwanego dalej zakładem, bezdomnym zwierzętom domowym, głównie psom i kotom, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, w okresie poza godzinami pracy gabinetu lekarskiego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi z siedzibą przy ul. Marmurowej 4.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Centrów Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: sterylizacji lub kastracji 250 kotów dziko żyjących, zaczipowaniu 180 psów, uśpienie 20 ślepych miotów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Centrów Obsługi Mieszkańców Łódź - Górna.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: sterylizacji lub kastracji 250 kotów dziko żyjących, zaczipowaniu 180 psów, uśpienie 20 ślepych miotów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Centrów Obsługi Mieszkańców Łódź - Polesie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: sterylizacji lub kastracji 250 kotów dziko żyjących, zaczipowaniu 180 psów, uśpienie 20 ślepych miotów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Centrów Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: sterylizacji lub kastracji 250 kotów dziko żyjących, zaczipowaniu 180 psów, uśpienie 20 ślepych miotów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarze działania Centrów Obsługi Mieszkańców Łódź - Widzew.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: sterylizacji lub kastracji 250 kotów dziko żyjących, zaczipowaniu 180 psów, uśpienie 20 ślepych miotów.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
6
NAZWA:
Całodobowe udzielanie pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie w 110 przypadkach pierwszej pomocy weterynaryjnej, na terenie zakładu leczniczego dla zwierząt bezdomnym zwierzętom domowym, głównie psom i kotom, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, w okresie poza godzinami pracy gabinetu lekarskiego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi z siedzibą przy ul. Marmurowej 4.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.20.00.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych


Numer ogłoszenia: 118102 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 54753 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: I. sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów z następującym podziałem: 1. dla części 1 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty 2. dla części 2 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Górna 3. dla części 3 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Polesie 4. dla części 4 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście 5. dla części 5 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Widzew II. całodobowym udzielaniu pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych w granicach administracyjnych Miasta Łodzi w ramach części 6 zamówienia. AD. I. Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia dla części 1,2,3,4,5 Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: Sterylizacji lub kastracji 250 kotów dziko żyjących, zaczipowaniu 180 psów, uśpieniu 20 ślepych miotów AD.II. Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia dla części 6 Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: 1. udzielaniu w 110 przypadkach pierwszej pomocy weterynaryjnej, na terenie zakładu leczniczego dla zwierząt, zwanego dalej zakładem, bezdomnym zwierzętom domowym, głównie psom i kotom, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, w okresie poza godzinami pracy gabinetu lekarskiego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi z siedzibą przy ul. Marmurowej 4.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gabinet Weterynaryjny Trop, ul. Strażacka 11, 93-318 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23739,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24900,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U.W. NOVA Małgorzata Bryszewska Gabinet Weterynaryjny - POD ZŁOTYM PSEM, , Łódź., ul. Więckowskiego 25, 90-727 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23739,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17840,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17840,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24350,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gabinet Weterynaryjny Perełka Małgorzata Rojewska - Pokrop,, ul. Narutowicza 107, 90-145 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23739,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19550,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  19550,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19550,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Amicus Gabinet Weterynaryjny, ul. Maćka z Bogdańca 1 lok.A, 92-434 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
 • Gabinet Weterynaryjny Trop, ul. Ketlinga 29, 92-431 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23739,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  35600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  35600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  35600,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Klinika Weterynaryjna Spółka z o.o. , Łódź., ul. Gdańska 81, 90-613 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22804,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  24200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24200,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych


Numer ogłoszenia: 129068 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 54753 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: I. sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowaniu psów i usypianiu ślepych miotów z następującym podziałem: 1. dla części 1 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty 2. dla części 2 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Górna 3. dla części 3 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Polesie 4. dla części 4 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Śródmieście 5. dla części 5 zamówienia na obszarze działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Widzew II. całodobowym udzielaniu pierwszej pomocy weterynaryjnej w przypadkach drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt domowych w granicach administracyjnych Miasta Łodzi w ramach części 6 zamówienia. AD. I. Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia dla części 1,2,3,4,5 Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: Sterylizacji lub kastracji 250 kotów dziko żyjących, zaczipowaniu 180 psów, uśpieniu 20 ślepych miotów, AD.II. Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia dla części 6 Wykonanie usług weterynaryjnych polegających na: 1. udzielaniu w 110 przypadkach pierwszej pomocy weterynaryjnej, na terenie zakładu leczniczego dla zwierząt, zwanego dalej zakładem, bezdomnym zwierzętom domowym, głównie psom i kotom, rannym w kolizjach drogowych lub poszkodowanym w innych zdarzeniach losowych, których skutkiem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, w okresie poza godzinami pracy gabinetu lekarskiego w Schronisku dla Zwierząt w Łodzi z siedzibą przy ul. Marmurowej 4.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.04.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przychodnia dla Zwierząt DOG, ul. Łagiewnicka 97, 91-855 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23739,03 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  16440,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  16440,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19375,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-03-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5475320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-03-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 256 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
85200000-1 Usługi weterynaryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weter Gabinet Weterynaryjny Trop
ul. Strażacka 11, 93-318 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-13 24 900,00
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weter P.P.H.U.W. NOVA Małgorzata Bryszewska Gabinet Weterynaryjny - POD ZŁOTYM PSEM, , Łódź.
ul. Więckowskiego 25, 90-727 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-13 17 840,00
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weter Gabinet Weterynaryjny Perełka Małgorzata Rojewska - Pokrop,
ul. Narutowicza 107, 90-145 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-13 19 550,00
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weter Amicus Gabinet Weterynaryjny
ul. Maćka z Bogdańca 1 lok.A, 92-434 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-13 17 800,00
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weter Gabinet Weterynaryjny Trop
ul. Ketlinga 29, 92-431 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-13 17 800,00
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weter Klinika Weterynaryjna Spółka z o.o. , Łódź.
ul. Gdańska 81, 90-613 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-13 24 200,00
Wykonanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów dziko żyjących, czipowania psów i usypianiu ślepych miotów na obszarach działania poszczególnych Centrów Obsługi Mieszkańców oraz całodobowego udzielania pierwszej pomocy weter Przychodnia dla Zwierząt DOG
ul. Łagiewnicka 97, 91-855 Łódź, woj. łódzkie
2012-04-23 16 440,00