Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 547794-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.: Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 36476052000000, ul. Chmielna  85/87 , 00-805  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, e-mail justyna.nowacka@akmf.pl , zakupy@akmf.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.akmf.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.akmf.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.akmf.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o.

Numer referencyjny:
AKMF/DZA/PZP/03/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego sprzętu komputerowego z akcesoriami w podziale na części: Część nr I: Laptop (komputer przenośny) typ 1 wraz ze stacjami dokującymi; Część nr II: Laptop (komputer przenośny) typ 2 wraz ze stacjami dokującymi; Część nr III: Monitor; Część nr IV: Klawiatura i mysz; Część nr V: Listwa zasilająca i Patchord. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w zakresie ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.


II.5) Główny kod CPV:
30213100-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
30231300-0
30237000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  6   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
1. Szczegóły dot. sekcji II.8) Ogłoszenia: Dostawa dla wszystkich części zamówienia ma zostać zrealizowana w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w części zamówienia nr I i II. 2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji, o którym mowa powyżej będzie polegać na: 1)w części zamówienia nr I: dostarczeniu przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, maksymalnie do 7 szt. dodatkowych komputerów przenośnych typu 1 oraz maksymalnie do 7 szt. dodatkowych stacji dokujących kompatybilnych z laptopem typu 1. Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych komputerów przenośnych oraz stacji dokujących będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu ofertowym dla sprzętu, objętego zamówieniem podstawowym dla części nr I. W przypadku zaoferowania innej ceny jednostkowej dla zamówienia objętego prawem opcji – oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z zapisami SIWZ. Wszystkie wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla niniejszego sprzętu dotyczą także dostawy w ramach prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach identycznych jak zamówienie podstawowe. W przypadku chęci skorzystania z prawa opcji Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem ilości sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego i kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji, z zastrzeżeniem, że z prawa opcji Zamawiający skorzysta w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w liczbie nieprzekraczającej 7 sztuk komputerów przenośnych typu 1 oraz 7 szt. dodatkowych stacji dokujących kompatybilnych z laptopem typu 1. 2) w części zamówienia nr II: dostarczeniu przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, maksymalnie do 2 szt. dodatkowych komputerów przenośnych typu 2 oraz maksymalnie do 2 szt. dodatkowych stacji dokujących kompatybilnych z laptopem typu 2. Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych komputerów przenośnych oraz stacji dokujących będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu ofertowym dla sprzętu, objętego zamówieniem podstawowym dla części nr II. W przypadku zaoferowania innej ceny jednostkowej dla zamówienia objętego prawem opcji – oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z zapisami SIWZ. Wszystkie wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla niniejszego sprzętu dotyczą także dostawy w ramach prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach identycznych jak zamówienie podstawowe. W przypadku chęci skorzystania z prawa opcji Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem ilości sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego i kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji, z zastrzeżeniem, że z prawa opcji Zamawiający skorzysta w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w liczbie nieprzekraczającej 2 sztuk komputerów przenośnych typu 2 oraz 2 szt. dodatkowych stacji dokujących kompatybilnych z laptopem typu 2. 3. Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowany produkt spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego oraz spełnia te same warunki użytkowe i funkcjonalne. Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry. Więcej informacji na temat równoważności znajduje się w SIWZ i jej załącznikach.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej akmf.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ wraz ze specyfikacją techniczną potwierdzającą spełnienie przez oferowane urządzenia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącą załącznik do Oferty. 2. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto oferty 60,00
termin dostawy40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 IPU: "Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będą: 1) zmiana określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że cena wskazana w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 5, nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie Wykonawcy; 2) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy; 3) zmiana terminu po wystąpieniu „siły wyższej” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron umowy, które są poza kontrolą Stron umowy, na których czas trwania Strony nic mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z umowy); 4) zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia – w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.".

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Laptop (komputer przenośny) typ 1 wraz ze stacjami dokującymi

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa laptopów (komputerów przenośnych) typ 1 wraz ze stacjami dokującymi kompatybilnymi z laptopem typu 1 - 15 szt. (zamówienie podstawowe) o podanych parametrach w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), parametry te są minimalnymi wymaganiami co do sprzętu. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje dostawę dodatkowych komputerów przenośnych (laptopów) typ 1 z kompatybilnymi stacjami dokującymi w liczbie nieprzekraczającej 7 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30213100-6, 30237000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Szczegóły dotyczące terminu relizacji zamówienia: dostawa ma zostać zrealizowana w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w części zamówienia nr I. 2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji, o którym mowa powyżej będzie polegać na dostarczeniu przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, maksymalnie do 7 szt. dodatkowych komputerów przenośnych typu 1 oraz maksymalnie do 7 szt. dodatkowych stacji dokujących kompatybilnych z laptopem typu 1. Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych komputerów przenośnych oraz stacji dokujących będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu ofertowym dla sprzętu, objętego zamówieniem podstawowym dla części nr I. W przypadku zaoferowania innej ceny jednostkowej dla zamówienia objętego prawem opcji – oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z zapisami SIWZ. Wszystkie wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla niniejszego sprzętu dotyczą także dostawy w ramach prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach identycznych jak zamówienie podstawowe. W przypadku chęci skorzystania z prawa opcji Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem ilości sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego i kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji, z zastrzeżeniem, że z prawa opcji Zamawiający skorzysta w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w liczbie nieprzekraczającej 7 sztuk komputerów przenośnych typu 1 oraz 7 szt. dodatkowych stacji dokujących kompatybilnych z laptopem typu 1.


Część nr:
2Nazwa:
Laptop (komputer przenośny) typ 2 wraz ze stacjami dokującymi

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa laptopów (komputerów przenośnych) typ 2 wraz ze stacjami dokującymi kompatybilnymi z laptopem typu 2- 3 szt. (zamówienie podstawowe) o podanych parametrach w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), parametry te są minimalnymi wymaganiami co do sprzętu. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje dostawę dodatkowych komputerów przenośnych (laptopów) typ 2 z kompatybilnymi stacjami dokującymi w liczbie nieprzekraczjaącej 2 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30213100-6, 30237000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Szczegóły dotyczące terminu relizacji zamówienia: dostawa ma zostać zrealizowana w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w części zamówienia nr II. 2. Zamawiający w ramach realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji, o którym mowa powyżej będzie polegać na dostarczeniu przez Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, maksymalnie do 2 szt. dodatkowych komputerów przenośnych typu 2 oraz maksymalnie do 2 szt. dodatkowych stacji dokujących kompatybilnych z laptopem typu 2. Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych komputerów przenośnych oraz stacji dokujących będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu ofertowym dla sprzętu, objętego zamówieniem podstawowym dla części nr II. W przypadku zaoferowania innej ceny jednostkowej dla zamówienia objętego prawem opcji – oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z zapisami SIWZ. Wszystkie wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia dla niniejszego sprzętu dotyczą także dostawy w ramach prawa opcji. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie na zasadach identycznych jak zamówienie podstawowe. W przypadku chęci skorzystania z prawa opcji Zamawiający skieruje do Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem ilości sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego i kilkukrotnego skorzystania z prawa opcji, z zastrzeżeniem, że z prawa opcji Zamawiający skorzysta w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w liczbie nieprzekraczającej 2 sztuk komputerów przenośnych typu 1 oraz 2 szt. dodatkowych stacji dokujących kompatybilnych z laptopem typu 2.


Część nr:
3Nazwa:
Monitor

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa monitorów - 20 szt. o podanych parametrach w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), parametry te są minimalnymi wymaganiami co do sprzętu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30231300-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Dostawa ma zostać zrealizowana w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.


Część nr:
4Nazwa:
Klawiatura i mysz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa klawiatury i myszy - 27 szt. o podanych parametrach w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), parametry te są minimalnymi wymaganiami co do sprzętu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30237000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty60,00
termin dostawy40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Dostawa ma zostać zrealizowana w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.


Część nr:
5Nazwa:
Listwa zasilająca i Patchord

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa listwy zasilającej (30 szt.) i Patchord (40 szt.) o podanych parametrach w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), parametry te są minimalnymi wymaganiami co do sprzętu.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30237000-9,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 10
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty 60,00
termin dostawy 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Dostawa ma zostać zrealizowana w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie przekraczającym 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540099868-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
547794-N-2019

Data:
15/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36476052000000, ul. Chmielna  85/87, 00-805  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, e-mail justyna.nowacka@akmf.pl , zakupy@akmf.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.akmf.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-23, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-27, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510138262-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.: Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547794-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540099868-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36476052000000, ul. Chmielna  85/87, 00-805  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. + 48 102 21 71, 22 102 21 70, e-mail justyna.nowacka@akmf.pl , zakupy@akmf.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.akmf.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa sprzętu komputerowego z akcesoriami dla AK Sp. z o.o.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
AKMF/DZA/PZP/03/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego sprzętu komputerowego z akcesoriami w podziale na części: Część nr I: Laptop (komputer przenośny) typ 1 wraz ze stacjami dokującymi; Część nr II: Laptop (komputer przenośny) typ 2 wraz ze stacjami dokującymi; Część nr III: Monitor; Część nr IV: Klawiatura i mysz; Część nr V: Listwa zasilająca i Patchord. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w zakresie ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
30213100-6


Dodatkowe kody CPV:
30231300-0, 30237000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Laptop (komputer przenośny) typ 1 wraz ze stacjami dokującymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
84713.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU INTERSELL Waldemar Płonka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jesionowa 17 A
Kod pocztowy: 42-525
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
96171.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96171.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 109593.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Laptop (komputer przenośny) typ 2 wraz ze stacjami dokującymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
36147.30

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Virtual Technologies IT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Damrota 6/301
Kod pocztowy: 40-022
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
42127.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42127.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42127.50
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Monitor
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienia postępowania w Części zamówienia nr III dokonano na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Klawiatura i mysz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4892.20

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. z o.o. sp. komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Śliwkowa 1
Kod pocztowy: 78-100
Miejscowość: Niekanin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2125.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2125.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2125.44
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Listwa zasilająca i Patchord

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1646.96

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Virtual Technologies IT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Damrota 6/301
Kod pocztowy: 40-022
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1439.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1439.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1439.10
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: justyna.nowacka@akmf.pl , zakupy@akmf.pl
tel: + 48 102 21 71, 22 102 21 70
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 547794-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: AKMF/DZA/PZP/03/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-05-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 168 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.akmf.pl
Informacja dostępna pod: www.akmf.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30231300-0 Monitory ekranowe
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Laptop (komputer przenośny) typ 1 wraz ze stacjami dokującymi FHU INTERSELL Waldemar Płonka
ul. Jesionowa 17 A, 42-525 Dąbrowa Górnicza, woj.
2019-06-07 96 171,00
Laptop (komputer przenośny) typ 2 wraz ze stacjami dokującymi Virtual Technologies IT Sp. z o.o.
ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice, woj.
2019-06-07 42 127,00
Klawiatura i mysz Towarzystwo Handlowe „ALPLAST” Sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin, woj.
2019-06-07 2 125,00
Listwa zasilająca i Patchord Virtual Technologies IT Sp. z o.o.
ul. Damrota 6/301 , 40-022 Katowice, woj.
2019-06-07 1 439,00