Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 548155-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Usługa zorganizowania 7-dniowego treningu i rekreacji dla 30 osób z Powiatu Bocheńskiego w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 23 osób z niepełnosprawnościami na zakończenie współudziału w projekcie pn Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim i 7\ ośób z ich otoczenia w czerwcu 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 85166543300000, ul. ul. G. Windakiewicza  42618 , 32-700  Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 611 97 40, e-mail pcprbochnia@wp.pl, faks 14 611 97 40.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.malopolska.pl/pcprwbochni
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/pcprwbochni
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.malopolska.pl/pcprwbochni


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.malopolska.pl/pcprwbochni


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa zorganizowania 7-dniowego treningu i rekreacji dla 30 osób z Powiatu Bocheńskiego w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 23 osób z niepełnosprawnościami na zakończenie współudziału w projekcie pn Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim i 7\ ośób z ich otoczenia w czerwcu 2019 r.

Numer referencyjny:
RPO-271-2-4/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania 7-dniowego treningu i rekreacji dla 30 osób z Powiatu Bocheńskiego w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 23 osób z niepełnosprawnościami na zakończenie współudziału w projekcie pn. Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim i 7 osób z ich otoczenia w czerwcu 2019 r. Odbiorcami przedmiotu zamówienia będzie 23 uczestników projektu oraz 7 osób z ich otoczenia w wieku od 25 do 65 lat tj. maksymalnie 30 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby odbiorców o 6 osób na 2 dni przed terminem realizacji wydarzenia i wówczas Zamawiający zapłaci za nie mniej niż 24 osoby. Jako kryterium naboru do uczestnictwa w wydarzeniu Zamawiający uwzględnił diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu pn. Szansa na rozwój oraz przeprowadzone dotychczas (od 2017 r.) zajęcia zmierzające do kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych uczestników projektu. Uczestnicy wydarzenia potrzebują szczególnie odreagowania sytuacji napięcia emocjonalnego i doświadczenia relaksu oraz funkcjonowania w relacjach interpersonalnych z uwzględnieniem przyjętych norm społecznych i ćwiczeniem adaptacji do nowych sytuacji. Odbiorcy zamówienia zamieszkują teren Powiatu Bocheńskiego w Małopolsce. Większość odbiorców przedmiotu zamówienia osobiście nigdy nie była nad morzem. Wykonawca powinien zwrócić uwagę na szczególne potrzeby odbiorców - osób z niepełnosprawnościami wynikające z obniżonej sprawności psychofizycznej. Wśród odbiorców nie ma osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, balkonika lub kul. Miejscem treningu i rekreacji powinna być podróż i pobyt w miejscowości o charakterze wypoczynkowo – rekreacyjnym nad Morzem Bałtyckim w Polsce. Program wydarzenia powinien obejmować: a) usługę trenera/koordynatora lub trenerów/koordynatorów zapewniających prawidłową realizację programu i całodobową opiekę nad grupą osób w czasie podróży i podczas pobytu w miejscach realizacji wydarzenia. Trener/koordynator w imieniu organizatora dba o właściwy przebieg programu, dopilnowanie, aby uczestnicy bezpiecznie i w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, zaś na miejscu dba o sprawne zakwaterowanie, właściwe wyżywienie oraz realizacje wszystkich punktów programu w czasie trwania wydarzenia. Zadaniem trenera/koordynatora jest skutecznie pomagać uczestnikom wydarzenia w zaspokajaniu ich potrzeb i przekazywać kompetencje społeczne. Od osób/osoby, które będą realizować to zadanie Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu inteligencji społecznej, komunikatywności, empatii, życzliwości i wrażliwości. Wymagane jest wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku praca socjalna lub terapeuta zajęciowy lub psycholog lub pedagog lub socjolog lub socjoterapeuta lub nauki o rodzinie. b) grupowy przejazd osób z bagażami na trasie z Bochni do miejsca docelowego i z powrotem wraz z opłatami za bilety komunikacji publicznej, w tym bilety kolejowe związane z przejazdem. Przejazd koleją musi być zapewniony w jednym wagonie dla całej grupy i co najwyżej z jedną przesiadką na trasie. c) zakwaterowanie (6 dób) w obiekcie przystosowanym do przyjmowania zorganizowanych grup wraz z zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym. Nie dopuszcza się zakwaterowania w domkach. 1) Obiekt musi spełniać standard noclegów w co najmniej hotelu dwugwiazdkowym (co nie oznacza, że musi to być hotel dwugwiazdkowy, a oznacza, że standard ośrodka musi być spełniony jak dla hotelu dwugwiazdkowego). Standard określa ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166) – potwierdzeniem spełnienia standardu będzie oświadczenie złożone do oferty, gdzie Wykonawca/Usługodawca potwierdza fakt spełnienia kryterium SIWZ. 2) do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 2, 3 lub 4 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub typu studio (2 + 2 + łazienka). Odbiorcy zamówienia muszą być zakwaterowani w jednym budynku, w pokojach rozmieszczonych blisko siebie. 3) w pokojach powinny znajdować się jednoosobowe łóżka z pościelą. Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe rozkładane tzw. dostawki. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania osób różnych płci w tym samym pokoju z wyjątkiem małżeństw. 4) woda butelkowana w ilości 0,5 litra/na osobę/na dzień, papier toaletowy w standardzie wliczone w cenę pokoju 5) sala do przeprowadzenia zajęć z programu treningu do dyspozycji uczestników na cały czas pobytu, wyposażona w stoliki i krzesła, adekwatnie do liczby odbiorców. 6) możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego i Internetu bez dodatkowych opłat, 7) obiekt, w którym zostanie zakwaterowana grupa odbiorców nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych przez cały okres trwania usługi. Należy załączyć do formularza ofertowego zdjęcia pokoi i sali lub link do strony internetowej obiektu, na których takie zdjęcia są dostępne. 8) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów poniesionych przez Gości hotelowych – odbiorców zamówienia, np. korzystania przez gości z minibarów, kosztów rozmów telefonicznych oraz dodatkowych płatnych usług hotelowych. d) Opracowanie i realizację programu treningowego zawierającego w szczególności: 1) prowadzenie ćwiczeń (min. 1 godz. dziennie) z zakresu umiejętności komunikacji interpersonalnej w grupie uczestników 2) organizację zajęć (min. 3 godz. dziennie) mających na celu zwiększanie samoświadomości odbiorców rozumianej jako kontakt ze swoimi potrzebami biologicznymi, psychicznymi i duchowymi - rozpoznawanie, nazywanie i realizowanie potrzeb i uczuć jako sposób na redukowanie stresu wewnątrz psychicznego i podatności na stresory zewnętrzne (praca nad kontaktem z ciałem - doświadczenia zmysłowe, świadomy oddech, relaksacja), 3) zapewnienie odbiorcom możliwości plażowania, spacerów wzdłuż plaży, korzystania z lokalnych atrakcji (w cenie zamówienia). Oferent powinien dołączyć do oferty ramowy program treningowy uwzględniający w/w wymagane zajęcia. Ramowy program powinien zawierać:  określenie kwalifikacji personelu przewidywanego do wykonania poszczególnych działań (od osób/osoby, które będą realizować to zadanie zamawiający oczekuje wysokiego poziomu inteligencji społecznej, komunikatywności, empatii, życzliwości i wrażliwości. Wymagane jest wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku praca socjalna lub terapeuta zajęciowy lub psycholog lub pedagog lub socjolog lub socjoterapeuta lub nauki o rodzinie),  przewidywany czas trwania działania,  miejsce realizacji i rozkład poszczególnych punktów programu. Dotychczas odbiorcy zamówienia uczestniczyli w wyjazdowych treningach kompetencji i umiejętności społecznych z wykorzystaniem możliwości ćwiczenia zaradności w niecodziennych warunkach i sytuacjach z kształtowaniem prawidłowych kontaktów międzyludzkich i postaw społecznych, w warsztatach z zakresu uczestnictwa w kulturze (Koncerty Noworoczne, spektakle teatralne, wyjście do kina, na kręgle, poznawanie zasad savoir-vivre), w zajęciach usprawniających psychoruchowo na siłowni i na pływalni, w warsztatach rękodzielniczych (wykonywanie prac ręcznych np. stroiki, palmy, kartki, biżuteria), w indywidualnym wsparciu psychologicznym, w grupowych warsztatach psychologicznych nt. zmiany, decyzji, inspiracji, autoprezentacji, warsztaty nt. wiedzy o wolontariacie, w warsztatach z zakresu umiejętności komputerowych, udzielania pierwszej pomocy, przygotowywania i podawania posiłków. e) wyżywienie składające się z: 1) suchego prowiantu i napojów na czas podróży tam i z powrotem do Bochni tj. min. 4 bułki po 80 g z serem i jarzynami, 1 banan, 1 jabłko, 1 baton wysokoenergetyczny, 2 butelki wody mineralnej niegazowanej po 0,5 litra w ilości porcji adekwatnie do liczby odbiorców oraz 2) 6 śniadań podawanych w formie stołu szwedzkiego, 3) 5 obiadów i 6 kolacji w tym każdy obiad powinien być dwudaniowy z deserem złożony z dań tradycyjnych oraz dania wegetariańskie (różne dania w kolejnych dniach) składające się z: 1zup – min. 300 ml każda zupa/os., 2rodzajów dania głównego na ciepło (np. mięso, ryby, wege) – min. 120 g każdy rodzaj/os., 3rodzajów warzyw (np. na ciepło, surówki, sałatki) – min. 80 g każdy rodzaj/os., 4rodzajów dodatków na ciepło (np. makaron, ryż, kasza, ziemniaki) – min. 120 g każdy rodzaj/os. oraz możliwość korzystania z napojów zimnych (sok, woda mineralna) i gorących (kawa i herbata) bez limitu. Posiłki powinny być przygotowane z różnych grup produktów spożywczych i powinny zawierać warzywa i owoce, powinny być sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości, jak i wartości odżywczych. Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny, w tym zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia, wpisany jest do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej - potwierdzeniem jest oświadczenie złożone do oferty, gdzie Wykonawca/Usługodawca potwierdza fakt spełnienia kryterium SIWZ. Wykonawca powinien zapewnić właściwy poziom świadczonej usługi, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących norm kultury i zasad współżycia społecznego. f) Ubezpieczenie NNW dla uczestników wydarzenia w czasie podróży i pobytu na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000,00 zł na osobę,


II.5) Główny kod CPV:
55100000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
55270000-3
55240000-4
55300000-3
80570000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-17 2019-06-23
2019-06-24 2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:
wykonanie usługi w jednym lub w drugim wskazanym terminie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Określenie warunków: dysponuje kadrą o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych tj. dysponuje osobami posiadającymi wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku praca socjalna lub terapeuta zajęciowy lub psycholog lub pedagog lub socjolog lub socjoterapeuta lub nauki o rodzinie, wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający dokona oceny warunków udzieli w postępowaniu na podstawie oświadczenia wykonawcy
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) dysponuje kadrą o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych tj. dysponuje osobami posiadającymi wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku praca socjalna lub terapeuta zajęciowy lub psycholog lub pedagog lub socjolog lub socjoterapeuta lub nauki o rodzinie, wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) a) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w rozdz. V.2 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w rat. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lup poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lup poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz dokumentów określa pkt VI SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określonych w § 3 ust 5-6 umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Liczba osób z wymaganymi kwalifikacjami wyznaczona do realizacji niniejszego zamówienia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiany określa umowa, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510124349-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Usługa zorganizowania 7-dniowego treningu i rekreacji dla 30 osób z Powiatu Bocheńskiego w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 23 osób z niepełnosprawnościami na zakończenie współudziału w projekcie pn. Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim i 7 osób z ich otoczenia w czerwcu 2019 r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548155-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 85166543300000, ul. ul. G. Windakiewicza  42618, 32-700  Bochnia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 611 97 40, e-mail pcprbochnia@wp.pl, faks 14 611 97 40.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/pcprwbochni

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa zorganizowania 7-dniowego treningu i rekreacji dla 30 osób z Powiatu Bocheńskiego w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 23 osób z niepełnosprawnościami na zakończenie współudziału w projekcie pn. Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim i 7 osób z ich otoczenia w czerwcu 2019 r.”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RPO-271-2-4/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania 7-dniowego treningu i rekreacji dla 30 osób z Powiatu Bocheńskiego w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 23 osób z niepełnosprawnościami na zakończenie współudziału w projekcie pn. Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim i 7 osób z ich otoczenia w czerwcu 2019 r. Odbiorcami przedmiotu zamówienia będzie 23 uczestników projektu oraz 7 osób z ich otoczenia w wieku od 25 do 65 lat tj. maksymalnie 30 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby odbiorców o 6 osób na 2 dni przed terminem realizacji wydarzenia i wówczas Zamawiający zapłaci za nie mniej niż 24 osoby. Jako kryterium naboru do uczestnictwa w wydarzeniu Zamawiający uwzględnił diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnościami będących uczestnikami projektu pn. Szansa na rozwój oraz przeprowadzone dotychczas (od 2017 r.) zajęcia zmierzające do kształtowania kompetencji i umiejętności społecznych uczestników projektu. Uczestnicy wydarzenia potrzebują szczególnie odreagowania sytuacji napięcia emocjonalnego i doświadczenia relaksu oraz funkcjonowania w relacjach interpersonalnych z uwzględnieniem przyjętych norm społecznych i ćwiczeniem adaptacji do nowych sytuacji. Odbiorcy zamówienia zamieszkują teren Powiatu Bocheńskiego w Małopolsce. Większość odbiorców przedmiotu zamówienia osobiście nigdy nie była nad morzem. Wykonawca powinien zwrócić uwagę na szczególne potrzeby odbiorców - osób z niepełnosprawnościami wynikające z obniżonej sprawności psychofizycznej. Wśród odbiorców nie ma osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, balkonika lub kul. Miejscem treningu i rekreacji powinna być podróż i pobyt w miejscowości o charakterze wypoczynkowo – rekreacyjnym nad Morzem Bałtyckim w Polsce. Program wydarzenia powinien obejmować: a) usługę trenera/koordynatora lub trenerów/koordynatorów zapewniających prawidłową realizację programu i całodobową opiekę nad grupą osób w czasie podróży i podczas pobytu w miejscach realizacji wydarzenia. Trener/koordynator w imieniu organizatora dba o właściwy przebieg programu, dopilnowanie, aby uczestnicy bezpiecznie i w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, zaś na miejscu dba o sprawne zakwaterowanie, właściwe wyżywienie oraz realizacje wszystkich punktów programu w czasie trwania wydarzenia. Zadaniem trenera/koordynatora jest skutecznie pomagać uczestnikom wydarzenia w zaspokajaniu ich potrzeb i przekazywać kompetencje społeczne. Od osób/osoby, które będą realizować to zadanie Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu inteligencji społecznej, komunikatywności, empatii, życzliwości i wrażliwości. Wymagane jest wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku praca socjalna lub terapeuta zajęciowy lub psycholog lub pedagog lub socjolog lub socjoterapeuta lub nauki o rodzinie. b) grupowy przejazd osób z bagażami na trasie z Bochni do miejsca docelowego i z powrotem wraz z opłatami za bilety komunikacji publicznej, w tym bilety kolejowe związane z przejazdem. Przejazd koleją musi być zapewniony w jednym wagonie dla całej grupy i co najwyżej z jedną przesiadką na trasie. c) zakwaterowanie (6 dób) w obiekcie przystosowanym do przyjmowania zorganizowanych grup wraz z zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym. Nie dopuszcza się zakwaterowania w domkach. 1) Obiekt musi spełniać standard noclegów w co najmniej hotelu dwugwiazdkowym (co nie oznacza, że musi to być hotel dwugwiazdkowy, a oznacza, że standard ośrodka musi być spełniony jak dla hotelu dwugwiazdkowego). Standard określa ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166) – potwierdzeniem spełnienia standardu będzie oświadczenie złożone do oferty, gdzie Wykonawca/Usługodawca potwierdza fakt spełnienia kryterium SIWZ. 2) do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 2, 3 lub 4 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub typu studio (2 + 2 + łazienka). Odbiorcy zamówienia muszą być zakwaterowani w jednym budynku, w pokojach rozmieszczonych blisko siebie. 3) w pokojach powinny znajdować się jednoosobowe łóżka z pościelą. Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe rozkładane tzw. dostawki. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania osób różnych płci w tym samym pokoju z wyjątkiem małżeństw. 4) woda butelkowana w ilości 0,5 litra/na osobę/na dzień, papier toaletowy w standardzie wliczone w cenę pokoju 5) sala do przeprowadzenia zajęć z programu treningu do dyspozycji uczestników na cały czas pobytu, wyposażona w stoliki i krzesła, adekwatnie do liczby odbiorców. 6) możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego i Internetu bez dodatkowych opłat, 7) obiekt, w którym zostanie zakwaterowana grupa odbiorców nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych przez cały okres trwania usługi. Należy załączyć do formularza ofertowego zdjęcia pokoi i sali lub link do strony internetowej obiektu, na których takie zdjęcia są dostępne. 8) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów poniesionych przez Gości hotelowych – odbiorców zamówienia, np. korzystania przez gości z minibarów, kosztów rozmów telefonicznych oraz dodatkowych płatnych usług hotelowych. d) Opracowanie i realizację programu treningowego zawierającego w szczególności: 1) prowadzenie ćwiczeń (min. 1 godz. dziennie) z zakresu umiejętności komunikacji interpersonalnej w grupie uczestników 2) organizację zajęć (min. 3 godz. dziennie) mających na celu zwiększanie samoświadomości odbiorców rozumianej jako kontakt ze swoimi potrzebami biologicznymi, psychicznymi i duchowymi - rozpoznawanie, nazywanie i realizowanie potrzeb i uczuć jako sposób na redukowanie stresu wewnątrz psychicznego i podatności na stresory zewnętrzne (praca nad kontaktem z ciałem - doświadczenia zmysłowe, świadomy oddech, relaksacja), 3) zapewnienie odbiorcom możliwości plażowania, spacerów wzdłuż plaży, korzystania z lokalnych atrakcji (w cenie zamówienia). Oferent powinien dołączyć do oferty ramowy program treningowy uwzględniający w/w wymagane zajęcia. Ramowy program powinien zawierać:  określenie kwalifikacji personelu przewidywanego do wykonania poszczególnych działań (od osób/osoby, które będą realizować to zadanie zamawiający oczekuje wysokiego poziomu inteligencji społecznej, komunikatywności, empatii, życzliwości i wrażliwości. Wymagane jest wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku praca socjalna lub terapeuta zajęciowy lub psycholog lub pedagog lub socjolog lub socjoterapeuta lub nauki o rodzinie),  przewidywany czas trwania działania,  miejsce realizacji i rozkład poszczególnych punktów programu. Dotychczas odbiorcy zamówienia uczestniczyli w wyjazdowych treningach kompetencji i umiejętności społecznych z wykorzystaniem możliwości ćwiczenia zaradności w niecodziennych warunkach i sytuacjach z kształtowaniem prawidłowych kontaktów międzyludzkich i postaw społecznych, w warsztatach z zakresu uczestnictwa w kulturze (Koncerty Noworoczne, spektakle teatralne, wyjście do kina, na kręgle, poznawanie zasad savoir-vivre), w zajęciach usprawniających psychoruchowo na siłowni i na pływalni, w warsztatach rękodzielniczych (wykonywanie prac ręcznych np. stroiki, palmy, kartki, biżuteria), w indywidualnym wsparciu psychologicznym, w grupowych warsztatach psychologicznych nt. zmiany, decyzji, inspiracji, autoprezentacji, warsztaty nt. wiedzy o wolontariacie, w warsztatach z zakresu umiejętności komputerowych, udzielania pierwszej pomocy, przygotowywania i podawania posiłków. e) wyżywienie składające się z: 1) suchego prowiantu i napojów na czas podróży tam i z powrotem do Bochni tj. min. 4 bułki po 80 g z serem i jarzynami, 1 banan, 1 jabłko, 1 baton wysokoenergetyczny, 2 butelki wody mineralnej niegazowanej po 0,5 litra w ilości porcji adekwatnie do liczby odbiorców oraz 2) 6 śniadań podawanych w formie stołu szwedzkiego, 3) 5 obiadów i 6 kolacji w tym każdy obiad powinien być dwudaniowy z deserem złożony z dań tradycyjnych oraz dania wegetariańskie (różne dania w kolejnych dniach) składające się z: 1zup – min. 300 ml każda zupa/os., 2rodzajów dania głównego na ciepło (np. mięso, ryby, wege) – min. 120 g każdy rodzaj/os., 3rodzajów warzyw (np. na ciepło, surówki, sałatki) – min. 80 g każdy rodzaj/os., 4rodzajów dodatków na ciepło (np. makaron, ryż, kasza, ziemniaki) – min. 120 g każdy rodzaj/os. oraz możliwość korzystania z napojów zimnych (sok, woda mineralna) i gorących (kawa i herbata) bez limitu. Posiłki powinny być przygotowane z różnych grup produktów spożywczych i powinny zawierać warzywa i owoce, powinny być sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości, jak i wartości odżywczych. Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny, w tym zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zakład, w którym będą przygotowywane posiłki, w celu wykonania przedmiotu zamówienia, wpisany jest do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej - potwierdzeniem jest oświadczenie złożone do oferty, gdzie Wykonawca/Usługodawca potwierdza fakt spełnienia kryterium SIWZ. Wykonawca powinien zapewnić właściwy poziom świadczonej usługi, przy zachowaniu powszechnie obowiązujących norm kultury i zasad współżycia społecznego. f) Ubezpieczenie NNW dla uczestników wydarzenia w czasie podróży i pobytu na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000,00 zł na osobę

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
55100000-1


Dodatkowe kody CPV:
55270000-3, 55240000-4, 55300000-3, 80570000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
50000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp zo.o.
Email wykonawcy: biuro@gce.krakow.pl
Adres pocztowy: ul. Bronowicka 73
Kod pocztowy: 30-091
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
43980
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41550
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49710
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. G. Windakiewicza 42618, 32-700 Bochnia
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: pcprbochnia@wp.pl
tel: 14 611 97 40
fax: 14 611 97 40
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 548155-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: RPO-271-2-4/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-05-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://bip.malopolska.pl/pcprwbochni
Informacja dostępna pod: https://bip.malopolska.pl/pcprwbochni
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55100000-1 Usługi hotelarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa zorganizowania 7-dniowego treningu i rekreacji dla 30 osób z Powiatu Bocheńskiego w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 23 osób z niepełnosprawnościami na zakończenie współudziału w projekcie pn Szansa na r Galicyjskie Centrum Edukacji Sp zo.o.
ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, woj.
2019-06-05 43 980,00