Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 548178-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Nadleśnictwo Połczyn: Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Połczyn, krajowy numer identyfikacyjny 33004428100000, ul. Szczecinecka  12 , 78-320  Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 662 230, , e-mail polczyn@szczecinek.lasy.gov.pl, , faks 943 662 230.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych nie posiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty nalezy przesłać lub złożyć osobiście w tmczasowej siedzibie Zamawiającego w zamkniętej i opisanej kopercie.
Adres:
ul. Szczecinecka 12, 78-320 Połczyn-Zdrój lub osobiście w siedzibie tymczasowej przy ul.Piwnej 6, 78-320 Połczyn-Zdrój - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - kontynuacja

Numer referencyjny:
SA.270.1.4.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na kontynuacji modernizacji budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 120/37 obr.006 Połczyn-Zdrój, położonej przy ul. Szczecineckiej 12 w Połczynie-Zdroju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej (projektowej), inwentaryzacji powykonawczej – przedmiary różnicowe, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załączniki nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1. Projekt architektoniczno-budowlany, zatwierdzony decyzją nr 63/2017 Starosty Świdwińskiego w dniu 28.03.2017 (AB.670.37.2017) oraz decyzją nr 339/2018 Starosty Świdwińskiego z dnia 13.11.2018 (AB.6740.338.2018) zmieniającą decyzję nr 63/2017, składający się z: - projektu architektonicznego z zagospodarowaniem terenu; - projektu konstrukcyjnego; - ekspertyzy technicznej; - projektu instalacji sanitarnych wewnętrznych; - projektu instalacji sanitarnych zewnętrznych; - projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych; - projektu instalacji elektrycznych zewnętrznych; - projektu instalacji teletechnicznych; - projektu drogowego; - charakterystyki energetycznej; - dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną; - projektu zamiennego do decyzji z dnia 13.11.2018 (AB.6740.338.2018); - projektu przyłącza wodociągowego. 2. Projekty wykonawcze: - projekt architektoniczny; - projekt instalacji wod-kan; - projekt instalacji zewnętrznych wod-kan; - projekt wykonawczy – branża konstrukcyjna; - projekt instalacji teletechnicznych; - projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych; - projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych; - projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji; - projekt instalacji co, kotłowi gazowej, instalacji gazowej; - projekt drogowy. 3. Przedmiary różnicowe: - Przedmiar różnicowy konstrukcja i architektura obiektów kubaturowych; - Przedmiar różnicowy prace drogowe; - Przedmiar różnicowy zagospodarowanie terenu; - Przedmiar różnicowy instalacje co i kotłownia gazowa; - Przedmiar różnicowy instalacje wentylacji i klimatyzacji; - Przedmiar różnicowy wewnętrzne instalacje wod-kan; - Przedmiar różnicowy sieci i przyłącza instalacji wod-kan; - Przedmiar różnicowy wewnętrzne instalacje elektryczne; - Przedmiar różnicowy instalacje teletechniczne; - Przedmiar różnicowy zewnętrzne instalacje elektryczne. 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 5. Projekt aranżacji wnętrz – Tom I, II wraz z opisem. 6. Decyzje administracyjne, uzgodnienia i pozostałe dokumenty związane z realizacją planowanej inwestycji: - pozwolenie na budowę - decyzja nr 63/2017 Starosty Świdwińskiego z dnia 28.03.2017 roku; - decyzja nr 339/2018 Starosty Świdwińskiego z dnia 13.11.2018 (AB.6740.338.2018) zmieniająca decyzję nr 63/2017; - zgłoszenie robót budowlanych nr AB.6743.14.2019 na budowę przyłącza wodociągowego. 3.4. Zakres prac obejmuje: Kontynuację przebudowy budynku biurowego poprzez wykonanie następujących zadań: 1) pokrycie i odwodnienie dachów, stolarka, ścianki działowe, tynki, posadzki, ślusarka, okładziny i wymalowania, elewacja budynku, prace zewnętrzne; 2) dokończenie instalacji c.o.; 3) wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemu alarmu włamania i napadu (SAWIN), instalacji kontroli dostępu, instalacji rozgłoszeniowej, instalacji CCTV monitoringu oraz instalacji domofonowej, dostawa i instalacja urządzeń multimedialnych; 4) wykonanie i montaż przewodów wentylacyjnych wraz z izolacjami, wykonanie rurociągów klimatyzacyjnych, dostawa i zainstalowanie agregatów chłodzących, zainstalowanie układów sterowania, uruchomienie systemu; 5) ułożenie rur wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie studni rewizyjnych i odwodnień na trasach kanałów, montaż separatora i osadnika, zasypanie wykopów po pracach instalacyjnych; 6) wykonanie rurociągów instalacji wodnych, montaż armatury, osprzętu, malowanie i izolacje rurociągów, wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, montaż armatury i osprzętu sanitarnego; 7) wykonanie i zamontowanie rozdzielni, ułożenie przewodów i montaż osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i odgromowej, badania i pomiary; 8) wykonanie i sprawdzenie linii kablowej zasilającej, dostawa i zainstalowanie agregatu prądotwórczego wraz z linią kablową zasilającą, wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 9) wykonanie murku oporowego wraz balustradą przy schodach terenowych, wykonanie stanowisk oraz dostawa zabudów śmietnikowych prefabrykowanych; dostawa i montaż nowego masztu radiowego, elementy urządzenia terenu, trawniki i krzewy; 10) wykonanie makroniwelacji terenu, korytowanie i wyrównanie podłoży, ustawienie krawężników na ławach, wykonanie podbudów oraz nawierzchni jezdni, placów, miejsc postojowych, ustawienie znaku STOP; 3.5. Unormowania, których Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia 1) Podstawowe akty prawne: - ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018r. poz. 2129), - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614), - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 późn. zm.). 3.6. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w projektach budowlanych oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - zgodnie z przyjętą ofertą oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobligowany pozyskać wszelkie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia decyzje, zezwolenia, pozwolenia i zgody – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego. 2) Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. 3) Wykonawca prowadzić będzie roboty w oparciu o własne materiały i narzędzia. 4) Materiały i urządzenia, które zostaną użyte podczas wykonania niniejszego zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane i w ustawie z dnia 8 września 2016 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 ze zm.), a także wymaganiom narzuconym w dokumentacji technicznej (projektowej) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, projekcie aranżacji budynku biurowego. 5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 6) Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci zarządu. Zamawiający nie zapewnia źródła energii elektrycznej i wody. 7) Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który może być powierzony podwykonawcom. W zakresie podwykonawstwa zastosowanie mają przepisy określone w art. 143b-d PZP oraz w zapisy umowie, której wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 8) W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych, zgodnie z którym będzie realizowane zamówienie. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót budowlanych będzie sporządzony z podziałem robót do wykonania. Poszczególne pozycje robót muszą być naniesione z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót oraz daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu letnio – jesiennego, itp. Ponadto Wykonawca uwzględni inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania niniejszego zamówienia. 9) W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w dokumentacji technicznej. 10) Obowiązki stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ m.in. na cenę oferty zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45315700-5
32320000-2
45100000-8
45110000-1
45111291-4
45112100-6
45112710-5
45223100-7
45231300-8
45231400-9
45233220-7
45233300-2
45260000-7
45261000-4
45262500-6
45262650-2
45262700-8
45310000-3
45311100-1
45312100-8
45312200-9
45312310-3
45314200-3
45312311-0
45316000-5
45233142-6
45233226-9
45311100-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2894967,36
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP w wysokości nie większej niż 20% wartości poszczególnych części zamówienia.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych, jak również celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-08-07
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-07


II.9) Informacje dodatkowe:
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy. Przekazanie nastąpi na podstawie przygotowanego przez Zamawiającego Protokołu przekazania terenu budowy w dniu podpisania Umowy. 2. Zakończenie budowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru robót nastąpi do dnia 09.06.2020 roku. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie prac zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych. 3. W terminie do dnia 23.06.2020 roku Wykonawca zobowiązany jest dokonać wraz z Zamawiającym odbiorów budowlanych i przekazać Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny. 4. Do dnia 07.08.2020 roku Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję – pozwolenie na użytkowanie obiektu. To termin ostatecznego zakończenia zamówienia. 5. Do dokumentacji odbioru końcowego zalicza się: a) oryginał dziennika/ów budowy, b) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na prefabrykaty, materiały i urządzenia, c) ewentualne rysunki powykonawcze przeprowadzonych robót, c) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami d) kserokopia uprawnień wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, e) karty gwarancyjne. Do całkowitej wartości zamówienia została doliczona wartość ewentualnych zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: - 700 000,00 zł.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): - zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane (przez robotę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegające na budowie lub przebudowie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422), na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 brutto zł każda (bez robót zagospodarowania terenu). Warunek ten, w zakresie dysponowania potencjałem technicznym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z doświadczeniem minimum 5 lat; b) co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z doświadczeniem minimum 3 lat; c) co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z doświadczeniem minimum 3 lat; d) co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, z doświadczeniem minimum 3 lat . Uwaga: Kierownik budowy/Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.0.1202) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.0.1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania w ofercie tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji wymienionych powyżej. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza do pełnienia przez jedną osobę kilku funkcji z wymienionych powyżej, pomimo posiadania odpowiednich uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 4, i 8 PZP - załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składaniaofert. 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 7) Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ). 8) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że roboty zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 6 do SIWZ). a. Dowodami, o których mowa są: a) referencje, b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. b. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz. 9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieńniezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz doświadczenia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w wykazie osób) posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ) 10) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawianą nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert; jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki opisane w pkt 8 SIWZ musi spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) przedłożyć kopię umowy konsorcjum, kopie umowy spółki cywilnej, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie zostały złożone wraz z ofertą; 2) dokumenty (kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r nr 83 poz. 578 z późn.zm. ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 z późn. zm.), uzna obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia dla osób wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ; 3) dokumenty (kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”) potwierdzające posiadanie aktualnego wpisu na listę właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa (dotyczy uprawnień zdobytych w kraju); 4) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy pomocy podwykonawców, przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi kompletną listę podwykonawców, która będzie zawierała nazwę (firmę) i adres Podwykonawcy oraz szczegółowy zakres wykonywanych prac. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszym przedmiotem zamówienia, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy celem akceptacji; 5) przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy od odpowiedzialności cywilnej oraz polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR- Contractor’s All Risks) określonych we wzorze umowy - co stanowi bezwzględny warunek udzielenia zamówienia (podpisania umowy); 6) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy- co stanowi bezwzględny warunek udzielenia zamówienia (podpisania umowy); 7) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy, w tym ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty; 8) kosztorysy uproszczone obejmujące pełen zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia w wersjach: papierowej oraz elektronicznej w postaci edytowalnych plików w formacie .ath 17.2. Nieprzedłożenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. 17.1. traktowane będzie jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z jego winy. 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego 18. 1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. 18.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 18.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. 18.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych pozycji robót (etapów) lub terminu zakończenia robót, za wyjątkiem okoliczności dotyczących winy Wykonawcy. 18.5. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów lub terminu końca obowiązywania Umowy nie uprawnia Wykonawcy do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 18.6. Strony dopuszczają możliwość prolongowania terminów realizacji umowy w następujących przypadkach: 1) Z winy Zamawiającego: a) w przypadku opóźnienia przez Zamawiającego przekazania terenu budowy; b) w przypadku niewykonania obowiązków Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy. 2) Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy: a) jeżeli w czasie realizacji umowy wystąpią wybitnie niesprzyjające i nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, uniemożliwiające wykonanie zadania np. mrozy, opady atmosferyczne, huragany; b) wystąpią inne nieprzewidzianeokoliczności mające wpływ na wykonanie zamówienia, a w szczególności niesprzyjające warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, odnalezienie niewypałów i niewybuchów, wykopaliska archeologiczne itp.; c) w przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, a niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; d) wskutek wystąpienia okoliczności, które mogą zostać uznane za działanie siły wyższej, rozumianej jako zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; e) nieprzewidzianej zmiany przepisów prawa uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie; f) z przyczyn wynikających bezpośrednio w winy Zamawiającego uniemożliwiających Wykonawcy prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy; g) w przypadku udzielenia Wykonawcy zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt 5 Ustawy Pzp, jeśli jego wykonanie (sposób, technologia wykonania) powoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji. 18.7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w terminie realizacji umowy, nowy termin zostanie wydłużony o czas niezawinionego przez Wykonawcę przestoju. Warunkiem wydłużenia terminu realizacji umowy będzie wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie nie później niż w terminie 5 dni od daty powstania okoliczności uzasadniającej przedłużenie, pod rygorem utraty prawa do żądania przesunięcia terminu realizacji. W takim przypadku Zamawiający może pisemnie potwierdzić fakt i okres przestoju, co stanowić może podstawę do spisania stosownego aneksu przedłużającego umowę. 18.8. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatków VAT. W takim przypadku cena netto Umowy nie ulegnie zmianie. O zmianie podatku VAT Wykonawca będzie zobligowany powiadomić Zamawiającego pisemnie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 2) W przypadku, gdy niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy będzie wykonanie robót dodatkowych. W takim przypadku rozpoczęcie wykonywania tych robót, a także zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu konieczności i po udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na przedmiotowe roboty. Warunkiem zlecenia prac jest potwierdzenie konieczności ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Głównego księgowego Zamawiającego i samego Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku braku danej pozycji w kosztorysie według stawek SEKOCENBUD. 18.9. Wykonawca zobowiązany będzie do niewprowadzania żadnych zmian do przekazanej mu dokumentacji technicznej bez wyraźnego pisemnego – pod rygorem nieważności - polecenia Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00 PLN2. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ PNB PARIBAS nr rachunku 24 2030 0045 1110 0000 0033 0540 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą-kontynuacja”. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca jest zobowiązany załączyć w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Zamawiający zwróci wadium, zażąda ponownego wniesienia wadium, zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ust. 1-5 PZP. 8. Wadium musi być wniesione do dnia upływu terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
Długość okresu gwarancji30,00
Samodzielna realizacja „kluczowych elementów (części) zamówienia”10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosiodpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2. 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1 , zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 8i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 12. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,. 14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 419 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakietu przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty niebędącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2019 r. o godz. 09:30 w tymczasowej siedzibie Nadleśnictwa Połczyn ul. Piwna 6, 78-320 Połczyn-Zdrój (sala narad, 1 piętro) . Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510109553-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.
Nadleśnictwo Połczyn: Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – kontynuacja

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548178-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Połczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 33004428100000, ul. Szczecinecka  12, 78-320  Połczyn-Zdrój, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 662 230, e-mail polczyn@szczecinek.lasy.gov.pl, faks 943 662 230.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna Lasów Państwowych nieposiadająca osobowości prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Połczyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – kontynuacja

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
SA.270.1.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres prac obejmuje: Kontynuację przebudowy budynku biurowego poprzez wykonanie następujących zadań: 1) pokrycie i odwodnienie dachów, stolarka, ścianki działowe, tynki, posadzki, ślusarka, okładziny i wymalowania, elewacja budynku, prace zewnętrzne; 2) dokończenie instalacji c.o.; 3) wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP), systemu alarmu włamania i napadu (SAWIN), instalacji kontroli dostępu, instalacji rozgłoszeniowej, instalacji CCTV monitoringu oraz instalacji domofonowej, dostawa i instalacja urządzeń multimedialnych; 4) wykonanie i montaż przewodów wentylacyjnych wraz z izolacjami, wykonanie rurociągów klimatyzacyjnych, dostawa i zainstalowanie agregatów chłodzących, zainstalowanie układów sterowania, uruchomienie systemu; 5) ułożenie rur wodociągowych i kanalizacyjnych, wykonanie studni rewizyjnych i odwodnień na trasach kanałów, montaż separatora i osadnika, zasypanie wykopów po pracach instalacyjnych; 6) wykonanie rurociągów instalacji wodnych, montaż armatury, osprzętu, malowanie i izolacje rurociągów, wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej, montaż armatury i osprzętu sanitarnego; 7) wykonanie i zamontowanie rozdzielni, ułożenie przewodów i montaż osprzętu elektrycznego oraz opraw oświetleniowych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych i odgromowej, badania i pomiary; 8) wykonanie i sprawdzenie linii kablowej zasilającej, dostawa i zainstalowanie agregatu prądotwórczego wraz z linią kablową zasilającą, wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 9) wykonanie murku oporowego wraz balustradą przy schodach terenowych, wykonanie stanowisk oraz dostawa zabudów śmietnikowych prefabrykowanych; dostawa i montaż nowego masztu radiowego, elementy urządzenia terenu, trawniki i krzewy; 10) wykonanie makroniwelacji terenu, korytowanie i wyrównanie podłoży, ustawienie krawężników na ławach, wykonanie podbudów oraz nawierzchni jezdni, placów, miejsc postojowych, ustawienie znaku STOP;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233142-6


Dodatkowe kody CPV:
45315700-5, 32320000-2, 45100000-8, 45110000-1, 45111291-4, 45112100-6, 45112710-5, 45223100-7, 45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45233300-2, 45260000-7, 45260000-7, 45261000-4, 45262500-6, 45262650-2, 45262700-8, 45310000-3, 45311100-1, 45312100-8, 45312200-9, 45312310-3, 45314200-3, 45312311-0, 45316000-5, 45233142-6, 45233226-9, 45311100-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W niniejszym postępowaniu została złożona 1 oferta na kwotę 3.736.685,78 zł brutto tj. 25,93% powyżej kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Szczecinecka 12, 78-320 Połczyn-Zdrój
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: polczyn@szczecinek.lasy.gov.pl,
tel: 943 662 230,
fax: 943 662 230
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 548178-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: SA.270.1.4.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-05-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne
Informacja dostępna pod: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_polczyn/zamowienia_publiczne
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg